02B/NHNN_ Lãi suất bình quân

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
5
download

02B/NHNN_ Lãi suất bình quân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '02b/nhnn_ lãi suất bình quân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 02B/NHNN_ Lãi suất bình quân

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 02B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh L∙I SUÊT B×NH QU¢N Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... (Quý, n¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: - Sè chÝnh thøc quý: Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc n¨m: Ngµy 22 cña th¸ng 4 n¨m sau n¨m b¸o c¸o Đơn vị: %/năm Mã số Lãi suất bình quân A B 1 I. Lãi suất VNĐ 01 1. Lãi suất huy động 02 a) Tiền gửi tiết kiệm 03 - Không kỳ hạn 04 - Kỳ hạn 3 tháng 05 110 - Kỳ hạn 6 tháng 06 - Kỳ hạn 12 tháng 07 - Kỳ hạn 24 tháng 08 - Kỳ hạn 36 tháng 09 - Kỳ hạn 60 tháng 10 b) Giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam 11 - Tín phiếu ngân hàng thương mại 12 + Kỳ hạn dưới 3 tháng 13 + Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 14 + Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng 15 + Kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng 16 - Trái phiếu ngân hàng thương mại 17 + Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng 18 + Kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 60 tháng 19 + Kỳ hạn từ 60 tháng trở lên 20 2. Lãi suất cho vay 21 a) Cho vay ngắn hạn 22 b) Cho vay trung hạn 23 c) Cho vay dài hạn 24 II. Lãi suất USD 25 1. Lãi suất huy động 26 a) Tiền gửi tiết kiệm 27 - Không kỳ hạn 28 110
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Mã số Lãi suất bình quân A B 1 - Kỳ hạn 3 tháng 29 - Kỳ hạn 6 tháng 30 - Kỳ hạn 12 tháng 31 - Kỳ hạn 24 tháng 32 - Kỳ hạn 36 tháng 33 - Kỳ hạn 60 tháng 34 b) Giấy tờ có giá bằng USD 35 - Tín phiếu ngân hàng thương mại 36 + Kỳ hạn dưới 3 tháng 37 + Kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng 38 111 + Kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 9 tháng 39 + Kỳ hạn từ 9 tháng đến dưới 12 tháng 40 - Trái phiếu ngân hàng thương mại 41 + Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng 42 + Kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 60 tháng 43 + Kỳ hạn từ 60 tháng trở lên 44 2. Lãi suất cho vay 45 a) Cho vay ngắn hạn 46 b) Cho vay trung hạn 47 c) Cho vay dài hạn 48 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 111

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản