03B/GDĐT Giáo dục phổ thông

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
6
download

03B/GDĐT Giáo dục phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/gdđt giáo dục phổ thông', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/GDĐT Giáo dục phổ thông

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 03B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh GI¸O DôC PHæ TH¤NG Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: B¸o c¸o khai gi¶ng: 15/12 n¨m b¸o c¸o B¸o c¸o gi÷a n¨m häc: 31/3 n¨m sau Đơn vị Mã Trong đó: Tổng số tính số Dân lập Tư thục A B C 1 2 3 1. Trường học Trường 01 - Trường tiểu học Trường 02 - Trường trung học cơ sở Trường 03 - Trường trung học phổ thông Trường 04 - Trường phổ thông cơ sở Trường 05 - Trường trung học Trường 06 318 - Trường trung học cấp I, II, III Trường 07 2. Lớp học Lớp 08 - Tiểu học Lớp 09 - Trung học cơ sở Lớp 10 - Trung học phổ thông Lớp 11 3. Phòng học Phòng 12 a) Tiểu học Phòng 13 Trong đó: - Kiên cố Phòng 14 - Nhà tạm Phòng 15 b) Trung học cơ sở Phòng 16 Trong đó: - Kiên cố Phòng 17 - Nhà tạm Phòng 18 c) Trung học phổ thông Phòng 19 Trong đó: - Kiên cố Phòng 20 - Nhà tạm Phòng 21 4. Giáo viên Người 22 a) Tiểu học Người 23 Trong tổng số: - Nữ Người 24 - Dân tộc ít người Người 25 - Trên chuẩn Người 26 - Đạt chuẩn Người 27 - Chưa đạt chuẩn Người 28 318
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Đơn vị Mã Trong đó: Tổng số tính số Dân lập Tư thục A B C 1 2 3 b) Trung học cơ sở Người 29 Trong tổng số: - Nữ Người 30 - Dân tộc ít người Người 31 - Trên chuẩn Người 32 - Đạt chuẩn Người 33 - Chưa đạt chuẩn Người 34 c) Trung học phổ thông Người 35 Trong tổng số: - Nữ Người 36 - Dân tộc ít người Người 37 319 - Trên chuẩn Người 38 - Đạt chuẩn Người 39 - Chưa đạt chuẩn Người 40 5. Học sinh Người 41 a) Tiểu học Người 42 Trong tổng số - Nữ Người 43 - Dân tộc ít người Người 44 - Tuyển mới Người 45 b) Trung học cơ sở Người 46 Trong tổng số - Nữ Người 47 - Dân tộc ít người Người 48 - Tuyển mới Người 49 c) Trung học phổ thông Người 50 Trong tổng số - Nữ Người 51 - Dân tộc ít người Người 52 - Tuyển mới Người 53 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 319
Đồng bộ tài khoản