03B/LĐTBXH_Cơ sở vật chất dạy nghề

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
4
download

03B/LĐTBXH_Cơ sở vật chất dạy nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/lđtbxh_cơ sở vật chất dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/LĐTBXH_Cơ sở vật chất dạy nghề

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 03B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... C¥ Së VËT CHÊT D¹Y NGHÒ Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Cấp quản lý Loại hình Đơn vị Mã Tổng số tính số Trung Địa Công Ngoài ương phương lập công lập A B C 1 2 3 4 5 1. Cơ sở dạy nghề Cơ sở 01 - Trung tâm dạy nghề " 02 - Trường trung cấp nghề " 03 - Trường cao đẳng nghề " 04 - Cơ sở khác có dạy nghề " 05 Phòng 2. Phòng học học 06 - Trung tâm dạy nghề " 07 - Trường trung cấp nghề " 08 - Trường cao đẳng nghề " 09 - Cơ sở khác có dạy nghề " 10 3. Xưởng thực tập Xưởng 11 - Trung tâm dạy nghề " 12 - Trường trung cấp nghề " 13 - Trường cao đẳng nghề " 14 - Cơ sở khác có dạy nghề " 15 4. Thư viện Thư viện 16 44 - Trung tâm dạy nghề " 17 - Trường trung cấp nghề " 18 - Trường cao đẳng nghề " 19 - Cơ sở khác có dạy nghề " 20 5. Số cơ sở dạy nghề Chia theo tỉnh/thành phố: (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) .... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 44

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản