03B/NHNN_ Doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo loại hình kinh tế)

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
145
lượt xem
14
download

03B/NHNN_ Doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo loại hình kinh tế)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/nhnn_ doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo loại hình kinh tế)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/NHNN_ Doanh số cấp tín dụng, thu nợ, dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng (chia theo loại hình kinh tế)

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 03B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh DOANH Sè CÊP TÝN DôNG, THU Nî, D¦ Nî TÝN DôNG Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... CñA C¸C Tæ CHøC TÝN DôNG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Chia theo lo¹i h×nh kinh tÕ) - Sè chÝnh thøc quý: (Qóy, n¨m) Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. - Sè chÝnh thøc n¨m: Ngµy 22 cña th¸ng 4 n¨m sau n¨m b¸o c¸o. Đơn vị: Triệu đồng Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung và dài hạn Dư nợ Dư nợ Mã số Doanh số Doanh số Doanh số Doanh số cấp Trong đó: cấp Trong đó: thu nợ thu nợ tín dụng Tổng số tín dụng Tổng số Nợ xấu Nợ xấu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 I. B»NG §åNG VIÖT NAM 112 1. Doanh nghiệp nhà nước trung ương 01 2. Doanh nghiệp nhà nước địa phương 02 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 03 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân 04 5. Công ty cổ phần nhà nước 05 6. Công ty cổ phần khác 06 7. Công ty hợp danh 07 8. Doanh nghiệp tư nhân 08 9. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 09 10. Kinh tế tập thể 10 11. Kinh tế cá thể 11 112
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc (Tiếp theo) Tín dụng ngắn hạn Tín dụng trung và dài hạn Dư nợ Dư nợ Mã số Doanh số Doanh số Doanh số Doanh số cấp Trong đó: cấp Trong đó: thu nợ thu nợ tín dụng Tổng số tín dụng Tổng số Nợ xấu Nợ xấu A B 1 2 3 4 5 6 7 8 II. BẰNG ĐỒNG NGOẠI TỆ 1. Doanh nghiệp nhà nước trung ương 12 2. Doanh nghiệp nhà nước địa phương 13 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 14 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân 15 5. Công ty cổ phần nhà nước 16 113 6. Công ty cổ phần khác 17 7. Công ty hợp danh 18 8. Doanh nghiệp tư nhân 19 9. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 20 10. Kinh tế tập thể 21 11. Kinh tế cá thể 22 TỔNG CỘNG (I+II) 23 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 113

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản