03B/TNMT_Số giờ nắng, lượng mưa, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
68
lượt xem
2
download

03B/TNMT_Số giờ nắng, lượng mưa, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/tnmt_số giờ nắng, lượng mưa, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/TNMT_Số giờ nắng, lượng mưa, độ ẩm không khí, nhiệt độ không khí

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 03 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... Sè GIê N¾NG, L¦îNG M¦A, §é ÈM KH¤NG KHÝ, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Q§-TTg ngµy... NHIÖT §é KH¤NG KHÝ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn Chia theo các tháng trong năm tại các trạm quan trắc Mã số vị Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng tính 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Số giờ nắng Giờ Theo trạm quan trắc - - II. Lượng mưa Mm Theo trạm quan trắc - 23 - III. Độ ẩm không khí trung bình % Theo trạm quan trắc - - IV. Nhiệt độ không khí trung bình OC Theo trạm quan trắc - Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản