03B/VHTTDL Nghệ thuật chuyên nghiệp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
5
download

03B/VHTTDL Nghệ thuật chuyên nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/vhttdl nghệ thuật chuyên nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/VHTTDL Nghệ thuật chuyên nghiệp

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 03B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh NGHÖ THUËT CHUY£N NGHIÖP Bé V¨n ho¸, ThÓ thao sè..... Q§-TTg ngµy.... (N¨m) vµ Du lÞch cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số đơn vị Số buổi Số lượt người Số rạp nghệ thuật biểu diễn xem biểu diễn Mã số hát chuyên nghiệp (Nghìn (Nghìn lượt (Rạp) (Đơn vị) buổi) người) A B 1 2 3 4 Cả nước 01 Chia theo cấp quản lý - Trung ương 02 - Địa phương 03 Chia theo loại hình 388 nghệ thuật - Sân khấu 04 x - Ca múa nhạc 05 x - Giao hưởng vũ kịch 06 x - Dân ca quan họ 07 x - Nghệ thuật tổng hợp 08 x - Nghệ thuật Dù Kê Khơme 09 x Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 388

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản