03B/YT Trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
136
lượt xem
6
download

03B/YT Trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '03b/yt trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 03B/YT Trạm y tế xã/phường/thị trấn có bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 03B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TR¹M Y TÕ X∙/PH¦êNG/THÞ TRÊN Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... Cã B¸C SÜ, N÷ Hé SINH HOÆC Y SÜ S¶N NHI §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: % Tỷ lệ trạm y tế Tỷ lệ trạm y tế xã/phường/thị Mã số xã/phường/thị trấn có nữ hộ sinh hoặc trấn có bác sĩ y sĩ sản nhi A B 1 2 Cả nước 01 Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc TW (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 366 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 366

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản