04B/BHXH_ Số người tham gia bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
6
download

04B/BHXH_ Số người tham gia bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/bhxh_ số người tham gia bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/BHXH_ Số người tham gia bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 04B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI THAM GIA B¶O HIÓM B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... X∙ HéI CHIA THEO TØNH, THµNH PHè §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Số người tham Số người tham gia bảo hiểm gia bảo hiểm Số người xã hội y tế tham gia Tổng số bảo hiểm Bắt Tự Bắt Tự thất nghiệp buộc nguyện buộc nguyện A 1 = 2+3+4+5+6 2 3 4 5 6 Cả nước A. Khối tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị 150 hành chính) ......... ......... B. Khối Quốc phòng - An ninh 1. Bộ Quốc phòng 2. Bộ Công an 3. Ban Cơ yếu Chính phủ Tổng cộng (A+B) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 150

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản