04B/CA Tình hình cháy nổ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
6
download

04B/CA Tình hình cháy nổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/ca tình hình cháy nổ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/CA Tình hình cháy nổ

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 04B/CA §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé C«ng an Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh T×NH H×NH CH¸Y Næ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: sè... Q§-TTg ngµy...... (Th¸ng) Tæng côc Thèng kª cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o Tháng báo cáo Cộng dồn từ đầu năm Giá trị Giá trị Số Mã Số thiệt Số Số thiệt Số người Số số người hại về người người bị hại về vụ bị vụ chết tài sản chết thương tài sản (vụ) thương (vụ) (người) (triệu (người) (người) (triệu (người) đồng) đồng) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tổng số 01 Chia theo loại cháy nổ 214 (Ghi theo Danh mục của Bộ Công an) - - Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 214

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản