04B/GDĐT Trường học, lớp học, phòng học giáo dục phổ thông chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
5
download

04B/GDĐT Trường học, lớp học, phòng học giáo dục phổ thông chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/gdđt trường học, lớp học, phòng học giáo dục phổ thông chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/GDĐT Trường học, lớp học, phòng học giáo dục phổ thông chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 04B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TR¦êNG HäC, LíP HäC, PHßNG HäC GI¸O DôC PHæ TH¤NG Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... CHIA THEO TØNH\THµNH PHè §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: N¨m häc 200 - 200... ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Số trường (trường) Số lớp (lớp) Số phòng (phòng) Mã Trung Trung Trung Trung Trung Phổ Trung Trung số Tiểu học Trung học Tiểu học Tiểu học học thông học học học phổ học cấp I, học phổ học phổ cơ sở cơ sở cơ sở cơ sở thông II, III thông thông A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cả nước Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 320 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 320

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản