intTypePromotion=1

04B/KHCN Số sáng chế được cấp bằng bảo hộ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
77
lượt xem
5
download

04B/KHCN Số sáng chế được cấp bằng bảo hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/khcn số sáng chế được cấp bằng bảo hộ', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/KHCN Số sáng chế được cấp bằng bảo hộ

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 04B/KHCN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè S¸NG CHÕ §¦îC CÊP Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ sè... Q§-TTg ngµy... B»NG B¶O Hé §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Sáng chế Mã số Số lượng A B 1 Tổng số 01 Chia ra: - Trong nước 02 - Ngoài nước 03 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị 305 (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 305
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2