04B/LĐTBXH_Giáo viên dạy nghề

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
2
download

04B/LĐTBXH_Giáo viên dạy nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/lđtbxh_giáo viên dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/LĐTBXH_Giáo viên dạy nghề

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 04B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... GI¸O VI£N D¹Y NGHÒ Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12 vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ n¨m b¸o c¸o) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Trong tổng số: Số giáo Trung Mã số viên dạy Cao Dân tộc cấp Trên nghề Nữ đẳng, ít người chuyên đại học đại học nghiệp A B 1 2 3 4 6 7 Tổng số 01 Chia theo loại hình: - Công lập 02 - Ngoài công lập 03 Chia theo loại cơ sở: - Trung tâm dạy nghề 04 - Trường trung cấp nghề 05 - Trường cao đẳng nghề 06 - Cơ sở khác có dạy nghề 07 Chia theo cấp quản lý: - Trung ương 08 - Địa phương 09 Chia theo: - Cơ hữu 10 - Hợp đồng 11 45 Chia theo tỉnh/thành phố: (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 45

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản