04B/TNMT_Mực nước và lưu lượng ở một số sông chính

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
5
download

04B/TNMT_Mực nước và lưu lượng ở một số sông chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/tnmt_mực nước và lưu lượng ở một số sông chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/TNMT_Mực nước và lưu lượng ở một số sông chính

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 04 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... MùC N¦íC Vµ L¦U L¦îNG Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng Q§-TTg ngµy... cña Thñ t−íng ë MéT Sè S¤NG CHÝNH §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s) Sông/trạm Mã số Cao nhất Thấp nhất Cao nhất Thấp nhất A B 1 2 3 4 Sông Đà Trạm: Lai Châu Hoà Bình Sông Thao Trạm: Yên Bái Phú Thọ Sông Lô Trạm: Tuyên Quang Sông Hồng Trạm: Sơn Tây Hà Nội Sông Cầu Trạm: Thái Nguyên Sông Thương Trạm: Cầu Sơn Phủ Lạng Thương Sông Lục Nam Trạm: Chũ Lục Nam 24 Sông Mã Trạm: Xã Là Cẩm Thuỷ Sông Cả Trạm: Dừa Yên Thượng Sông Cửu Long Trạm: Tân Châu Châu Đốc Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản