04B/VHTTDL Thư viện

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
12
download

04B/VHTTDL Thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '04b/vhttdl thư viện', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 04B/VHTTDL Thư viện

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 04B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TH¦ VIÖN Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Tài liệu trong thư viện Số lượt người Tổng số Sách Báo, tạp chí được phục vụ Mã số thư viện Ấn phẩm trong thư viện Đầu báo, Bản báo, đặc biệt (Nghìn người) Đầu sách Bản sách tạp chí tạp chí A B 1 2 3 4 5 6 7 Cả nước Chia theo cấp quản lý - Trung ương 389 - Địa phương Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 389
Đồng bộ tài khoản