05B/GTVT Số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
6
download

05B/GTVT Số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/gtvt số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/GTVT Số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG PH¦¥NG TIÖN §¦êNG THUû Bé Giao th«ng vËn t¶i sè....Q§-TTg ngµy..... Cã §éNG C¥ §ANG HO¹T §éNG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Chia ra Tổng số Đường thuỷ Đường biển Mã nội địa Đơn vị tính số Tổng Tổng Tổng Số Số Số công công công lượng lượng lượng suất suất suất A B C 1 2 3 4 5 6 TæNG Sè 01 Chiếc I. Phương tiện vận tải hàng hoá 02 Chiếc-T/CV 237 1. Tàu, thuyền vận tải hàng hoá 03 " Trong đó: + Từ 500 tấn trở xuống 04 " + Từ trên 500 tấn đến 1000 tấn 05 " + Trên 1000 tấn 06 " 2. Tàu kéo, đẩy, lai dắt 07 Chiếc-CV 3. Xà lan máy các loại 08 Chiếc-T/CV 4. Xà lan không gắn máy 09 Chiếc/Tấn 5. Thuyền máy các loại 10 Chiếc-T/CV 6. Tàu chuyên dùng 11 Chiếc-T/CV Trong đó: + Tàu chở xăng dầu 12 Chiếc-T/CV + Tàu chở container 13 Chiếc-T/CV + Tàu đông lạnh 14 Chiếc-T/CV 7. Các loại khác 15 Chiếc/Tấn II. Phương tiện vận tải Chiếc- hành khách 16 Ghế/CV Chiếc- 1. Tàu, ca nô chở khách 17 Ghế/CV 2. Thuyền máy chở khách 18 " 3. Các phương tiện chở khách khác 19 Chiếc-Ghế Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 237

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản