05B/KHCN Số giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia, quốc tế được trao tặng

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
5
download

05B/KHCN Số giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia, quốc tế được trao tặng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/khcn số giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia, quốc tế được trao tặng', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/KHCN Số giải thưởng khoa học và công nghệ quốc gia, quốc tế được trao tặng

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05B/KHCN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè GI¶I TH¦ëNG KHOA HäC Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ sè... Q§-TTg ngµy... Vµ C¤NG NGHÖ QUèC GIA, QUèC TÕ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: §¦îC TRAO TÆNG ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) Đơn vị tính: Giải thưởng Chia ra: Khoa Khoa Mã Tổng Khoa Khoa học Khoa Khoa học số số học học Nông- học học kỹ thuật tự y Lâm- xã nhân và công nhiên dược Ngư hội văn nghệ nghiệp A B 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 01 306 1. Giải thưởng quốc gia - Giải thưởng Hồ Chí Minh 02 - Giải thưởng Nhà nước 03 - Giải thưởng cấp Bộ/ngành 04 - Giải thưởng cấp địa phương 05 2. Giải thưởng quốc tế 06 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 306

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản