05B/TTTT Số đơn vị có trang tin điện tử riêng chia theo tên miền, ngành kinh tế và tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

05B/TTTT Số đơn vị có trang tin điện tử riêng chia theo tên miền, ngành kinh tế và tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/tttt số đơn vị có trang tin điện tử riêng chia theo tên miền, ngành kinh tế và tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/TTTT Số đơn vị có trang tin điện tử riêng chia theo tên miền, ngành kinh tế và tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 05 B/TTTT §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè §¥N VÞ Cã TRANG TIN §IÖN Tö rI£NG CHIA THEO §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª sè....Q§-TTg ngµy.... cña Thñ t−íng ChÝnh phñ T£N MIÒN, NGµNH KINH TÕ Vµ TØNH/THµNH PHè Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn ngμy 31 th¸ng 12....) Chia ra Mã số Tổng số Tên Ghi chú (Tổng số tên .com.vn .gov.vn .edu.vn .org.vn miền.vn miền đã hoạt động) khác A B 1 2 3 4 5 6 7 Tổng số 01 I. Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế cấp I) .... 276 II. Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 276

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản