05B/VHTTDL Bảo tàng, di tích

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
51
lượt xem
6
download

05B/VHTTDL Bảo tàng, di tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/vhttdl bảo tàng, di tích', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/VHTTDL Bảo tàng, di tích

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 05B/VHTTDL §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh B¶O TµNG, DI TÝCH Bé V¨n ho¸, ThÓ thao vµ Du lÞch sè..... Q§-TTg ngµy.... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số lượt Số di tích đã được xếp hạng Số bảo tàng có đến 31/12 người có đến 31/12 tham quan Trong đó: Trong đó: Mã số bảo tàng Tổng số Bảo tàng (Nghìn Tổng số Di tích lịch Danh lam Bảo tàng Bảo tàng lịch sử, lượt mỹ thuật dân tộc học sử - văn hoá thắng cảnh cách mạng người) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Cả nước Chia theo cấp quản lý - Trung ương x x x 390 - Địa phương x x x Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 390

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản