05B/YT Tiêm chủng đầy đủ và mắc/chết các bệnh được tiêm chủng vắc xin

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
6
download

05B/YT Tiêm chủng đầy đủ và mắc/chết các bệnh được tiêm chủng vắc xin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '05b/yt tiêm chủng đầy đủ và mắc/chết các bệnh được tiêm chủng vắc xin', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 05B/YT Tiêm chủng đầy đủ và mắc/chết các bệnh được tiêm chủng vắc xin

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 05B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TI£M CHñNG §ÇY §ñ Vµ M¾C/CHÕT C¸C BÖNH Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... §¦îC TI£M CHñNG V¾C-XIN §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số trẻ em dưới 15 Số trẻ em dưới 15 Tỷ lệ trẻ tuổi mắc các tuổi chết do các em dưới 1 bệnh được tiêm bệnh được tiêm tuổi được chủng vắc-xin chủng vắc-xin Mã số tiêm (người) (người) chủng đầy đủ (%) Tổng Trong Tổng Trong số đó: Nữ số đó: Nữ A B 1 2 3 4 5 Chung 01 Chia theo bệnh/nhóm bệnh 368 1. Bạch hầu 02 x 2. Ho gà 03 x 3.Uốn ván 04 x 4. Sởi 05 x 5. Lao 06 x 6. B¹i liÖt 07 x 7. Viªm gan B 08 ....... .... Chia theo nhóm tuổi - Từ 0 - 6 tuổi 09 x - Từ 7 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản