06B/BHXH_ Chi phí quản lý bộ máy và lao động của Bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
5
download

06B/BHXH_ Chi phí quản lý bộ máy và lao động của Bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/bhxh_ chi phí quản lý bộ máy và lao động của bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/BHXH_ Chi phí quản lý bộ máy và lao động của Bảo hiểm xã hội chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 06B/BHXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHI PHÝ QU¶N Lý Bé M¸Y B¶o hiÓm X· héi ViÖt Nam sè...Q§-TTg ngµy... Vµ LAO §éNG CñA B¶O HIÓM X∙ HéI §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: CHIA THEO TØNH, THµNH PHè ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau (N¨m) Chi phí quản lý bộ máy Tổng số lao động (triệu đồng) (người) Trụ sở chính Bảo hiểm xã hội Hà Nội ............................................. 152 Tæng céng Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 152

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản