06B/GTVT Số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động chia theo tỉnh/thành phố

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
75
lượt xem
6
download

06B/GTVT Số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động chia theo tỉnh/thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/gtvt số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động chia theo tỉnh/thành phố', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/GTVT Số lượng phương tiện đường thủy có động cơ đang hoạt động chia theo tỉnh/thành phố

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 06B/GTVT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG PH¦¥NG TIÖN §¦êNG THUû Bé Giao th«ng vËn t¶i sè.... Q§-TTg ngµy..... Cã §éNG C¥ §ANG HO¹T §éNG §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: CHIA THEO TØNH/THµNH PHè ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Đường biển Đường thủy nội địa Vận tải Vận tải Vận tải Vận tải hàng hóa hành khách hàng hóa hành khách Mã số Số Tổng Số Tổng Số Tổng Số Tổng lượng công lượng công suất lượng công lượng công (Chiếc) suất (Chiếc) (Ghế/cv) (Chiếc) suất (Chiếc) suất (Tấn/cv) (Tấn/cv) (Ghế/cv) A B 1 2 3 4 5 6 7 8 TæNG Sè 01 238 Chia theo tỉnh/ thành phố (Ghi theo 02 Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 238

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản