06B/LĐTBXH_Học sinh học nghề tốt nghiệp

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
4
download

06B/LĐTBXH_Học sinh học nghề tốt nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/lđtbxh_học sinh học nghề tốt nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/LĐTBXH_Học sinh học nghề tốt nghiệp

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 06B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè... HäC SINH HäC NGHÒ TèT NGHIÖP Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh Q§-TTg ngµy... (N¨m) vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: 1000 người Chia theo Chia theo cấp quản lý loại hình Mã số Tổng số Trung Địa Công Ngoài ương phương lập công lập A B 1 2 3 4 5 Tổng số 01 Trong tổng số - Nữ 02 - Dân tộc ít người 03 Chia theo ngành đào tạo (Ghi theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp 2) .. 47 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 47
Đồng bộ tài khoản