06B/TNMT_Hàm lượng chất độc hại trong nước mặt

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

06B/TNMT_Hàm lượng chất độc hại trong nước mặt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '06b/tnmt_hàm lượng chất độc hại trong nước mặt', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 06B/TNMT_Hàm lượng chất độc hại trong nước mặt

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 06 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh HµM L¦îNG CHÊT §éC H¹I Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng sè... Q§-TTg ngµy... TRONG N¦íC MÆT §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Trung b×nh 8 tiÕng) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (N¨m) (§¬n vÞ: mg/l n−íc) Kim loại nặng Chất rắn Tỉnh/thành phố/trạm quan trắc Mã số BOD5 Colifom lơ lửng Thuỷ ngân Asen Chì A B 1 2 3 4 5 6 Tỉnh/thành phố - Trạm quan trắc - Trạm quan trắc .............. Tỉnh/thành phố - Trạm quan trắc - Trạm quan trắc 26 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 26

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản