07B/KHĐT_ Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp phép mới tính đến ngày...tháng... năm...

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
7
download

07B/KHĐT_ Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp phép mới tính đến ngày...tháng... năm...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/khđt_ đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp phép mới tính đến ngày...tháng... năm...', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/KHĐT_ Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp phép mới tính đến ngày...tháng... năm...

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 07B/KH§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh §ÇU T¦ TRùC TIÕP RA N¦íC NGOµI Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t− sè....Q§-TTg ngµy.... §¦îC CÊP PHÐP MíI §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: TÝnh ®Õn ngμy...th¸ng... n¨m... B¸o c¸o quý: (Quý, n¨m) ngµy 20 th¸ng cuèi quý B¸o c¸o n¨m: ngµy 30 th¸ng 6 n¨m sau Đơn vị tính: USD Số dự án Tổng vốn đầu tư đăng ký A 1 2 TæNG Sè A. Chia theo hình thức đầu tư 1. Công ty 100% vốn nước ngoài 2. Công ty liên doanh với nước ngoài 166 3. Hình thức khác .... B. Chia theo nước, vùng lãnh thổ (Ghi theo Danh mục nước, vùng lãnh thổ) ..... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 166

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản