07B/NHNN_ Dự trữ ngoại hối nhà nước

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
4
download

07B/NHNN_ Dự trữ ngoại hối nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/nhnn_ dự trữ ngoại hối nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/NHNN_ Dự trữ ngoại hối nhà nước

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 07B/NHNN §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Dù TR÷ NGO¹I HèI Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam sè... Q§-TTg ngµy... NHµ N¦íC §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Quý, n¨m) - Sè chÝnh thøc: Ngµy 22 cña th¸ng tiÕp liÒn sau quý b¸o c¸o. Đơn vị: Triệu USD Mã số Giá trị A B 1 Tổng số 01 1. Vàng do Ngân hàng trung ương nắm giữ 02 2. Ngoại tệ tại quỹ của Ngân hàng Trung ương 03 3. Đầu tư vào các giấy tờ có giá của nước ngoài 04 4. Tiền gửi tại nước ngoài 05 5. Cho nước ngoài vay 06 118 6. Thanh toán với ngân hàng ở nước ngoài và các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế 07 7. Quyền rút vốn đặc biệt tại Quỹ tiền tệ quốc tế 08 8. Đóng góp vào các tổ chức quốc tế 09 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 118

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản