07B/YT Số ca mắc, chết do các bệnh dịch

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

07B/YT Số ca mắc, chết do các bệnh dịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '07b/yt số ca mắc, chết do các bệnh dịch', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 07B/YT Số ca mắc, chết do các bệnh dịch

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 07B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè....Q§-TTg Sè CA M¾C, CHÕT DO C¸C BÖNH DÞCH Bé Y tÕ ngµy..... cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Th¸ng, n¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª B¸o c¸o th¸ng: ngµy 20 th¸ng b¸o c¸o B¸o c¸o n¨m: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Số ca mắc (ca) Số người chết (người) Cộng dồn từ đầu năm Cộng dồn từ đầu năm Mã số Trong tháng Trong tháng đến kú báo cáo đến kỳ báo cáo Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 Tổng số 01 Chia theo nhóm tuổi - Từ 0 -
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc (Tiếp theo) Số ca mắc (ca) Số người chết (người) Cộng dồn từ đầu năm Cộng dồn từ đầu năm Mã số Trong tháng Trong tháng đến kú báo cáo đến kỳ báo cáo Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ Tổng số Trong đó: Nữ A B 1 2 3 4 5 6 7 8 - Thủy đậu 17 - Bạch hầu 18 - Ho gà 19 - Uốn ván sơ sinh 20 - Uốn ván khác 21 - Liệt mềm cấp 22 - Sởi 23 - Quai bị 24 371 - Cúm 25 - Dịch hạch 26 - HIV 27 x x x x - AIDS 28 - Sốt rét 29 Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc TW (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 371

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản