08B/GTVT-HK Số lượng tàu bay

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
5
download

08B/GTVT-HK Số lượng tàu bay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/gtvt-hk số lượng tàu bay', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/GTVT-HK Số lượng tàu bay

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 08B/GTVT-HK §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG TµU BAY Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) (Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Tổng công suất Số lượng (Chiếc) (Ghế, Tấn trọng tải) Mã số Tr.đó: Tr.đó: Tổng số Tổng số Số đi thuê Số đi thuê A B 1 2 3 4 TỔNG SỐ 01 I. Tàu bay chở khách 02 (Tên từng loại tàu bay xếp theo vần a, b, c) ... 244 Airbus Boeing .... II. Tàu bay chở hàng (Tên từng loại tàu bay xếp theo vần a, b, c) ... ... ... ... III. Tàu bay chuyên dùng (Tên từng loại tàu bay xếp theo vần a, b, c) ... ... ... ... ... Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 244

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản