08B/LĐTBXH_Thiếu đói trong nông dân

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

08B/LĐTBXH_Thiếu đói trong nông dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/lđtbxh_thiếu đói trong nông dân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/LĐTBXH_Thiếu đói trong nông dân

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 08B/L§TBXH §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh THIÕU §ãI TRONG N¤NG D¢N Bé Lao ®éng, Th−¬ng binh sè... Q§-TTg ngµy... (§Õn ngμy.... th¸ng.... n¨m 200....) vµ X· héi cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: Tæng côc Thèng kª ngµy 15 th¸ng cã ph¸t sinh thiÕu ®ãi Số hộ thiếu đói Số nhân khẩu thiếu đói Hình thức đã hỗ trợ Tổng Tỷ lệ nhân Tổng Trong Tỷ lệ hộ số Trong tổng số khẩu thiếu Lương số hộ tổng số thiếu đói so nhân Mã đói so với thực Tiền nông Tổng với hộ nông khẩu Tổng số nhân khẩu Gạo khác mặt nghiệp số Đói Hộ nghiệp nông số Đói Hộ (tấn) quy (triệu (hộ) (hộ) gay chính (%) nghiệp (người) gay chính nông nghiệp (%) gạo đồng) gắt sách (người) gắt sách (tấn) (hộ) (hộ) (người) (người) A B 1 2 3 4 5=(2:1)x100 6 7 8 9 10=(7:6)x100 11 12 13 49 Tổng số 01 Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 49

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản