08B/TC_Chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

08B/TC_Chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/tc_chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/TC_Chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 08B/TC §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh CHI NG¢N S¸CH NHµ N¦íC Bé Tµi chÝnh sè... Q§-TTg ngµy..... THEO NGµNH KINH TÕ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 30 th¸ng 6 n¨m thø hai sau n¨m thùc hiÖn Đơn vị tính: Tỷ đồng Trong đó: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính Y tế và hoạt Hoạt trị - xã hội, quản lý nhà động trợ Nghệ thuật, vui Hoạt động dịch vụ khác động nước, an ninh quốc chơi và giải trí giúp xã hội phòng; đảm bảo xã hội Giáo Tổng chuyên bắt buộc dục số môn, và khoa Trong đó Trong đó: Hoạt đào Trong đó: học Tổ Trong động của các tổ tạo Hoạt động công Tổng Hoạt chức Tổng đó: Tổng Tổng chức hiệp hội điện ảnh; 70 nghệ số động của số Dự số số kinh doanh chính Phát thanh, Đảng án nghiệp chủ và trị - xã truyền hình Cộng sản nghề nghiệp hội A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TỔNG CHI I. Chi thường xuyên (Chi tiết theo mục lục ngân sách) II. Chi đầu tư phát triển (Chi tiết theo mục lục ngân sách) III. Cho vay trong nước và hỗ trợ các quỹ (Chi tiết theo mục lục ngân sách) 70
  2. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc (Tiếp theo) Đơn vị tính: Tỷ đồng Trong đó: Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính Y tế và hoạt Hoạt trị - xã hội, quản lý nhà động trợ Nghệ thuật, vui Hoạt động dịch vụ khác động nước, an ninh quốc chơi và giải trí giúp xã hội phòng; đảm bảo xã hội Giáo Tổng chuyên bắt buộc dục số môn, và khoa Trong đó Trong đó: Hoạt đào Trong đó: học Tổ Trong động của các tổ tạo Hoạt động công Tổng Hoạt chức Tổng đó: Tổng Tổng chức hiệp hội điện ảnh; nghệ số động của chính số Dự số số kinh doanh Đảng Phát thanh, trị - xã án nghiệp chủ và Cộng sản truyền hình hội nghề nghiệp A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71 IV. Cho nước ngoài vay và tham gia góp vốn của Chính phủ (Chi tiết theo mục lục ngân sách) V. Trả nợ gốc các khoản vay của NN (Chi tiết theo mục lục ngân sách) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 71
Đồng bộ tài khoản