08B/TNMT_Số vụ dầu tràn và hoá chất rò rỉ trên biển

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
7
download

08B/TNMT_Số vụ dầu tràn và hoá chất rò rỉ trên biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '08b/tnmt_số vụ dầu tràn và hoá chất rò rỉ trên biển', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 08B/TNMT_Số vụ dầu tràn và hoá chất rò rỉ trên biển

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 08 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè Vô DÇU TRµN Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng sè... Q§-TTg ngµy... Vµ HO¸ CHÊT Rß RØ TR£N BIÓN §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Dầu tràn Hoá chất rò rỉ Diện tích bị Số vụ Số lượng Số vụ Số lượng Diện tích bị ảnh ảnh hưởng (vụ) (1000 tấn) 2 (vụ) (1000 tấn) hưởng (km2) (km ) A 1 2 3 4 5 6 Tổng số Vùng biển Tỉnh/thành phố Tỉnh/thành phố ..... Vùng biển Tỉnh/thành phố Tỉnh/thành phố ..... Vùng biển 28 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 28

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản