09B/GDĐT Tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
4
download

09B/GDĐT Tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '09b/gdđt tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 09B/GDĐT Tỉnh/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 09B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh TØNH\THµNH PHè §¹T CHUÈN Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... PHæ CËP GI¸O DôC §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: N¨m häc 200 - 200... ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Năm đạt chuẩn phổ cập Năm đạt chuẩn phổ cập Mã số tiểu học đúng tuổi trung học cơ sở A B 1 2 Cả nước Tên tỉnh\thành phố đạt chuẩn (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 325 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 325

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản