09B/YT HIV và AIDS

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
3
download

09B/YT HIV và AIDS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '09b/yt hiv và aids', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 09B/YT HIV và AIDS

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 09B/YT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh HIV Vµ AIDS Bé Y tÕ sè....Q§-TTg ngµy..... (N¨m) §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Số người nhiễm HIV Số người mắc AIDS Số người chết do AIDS Mã số Cộng dồn từ ca Cộng dồn từ ca Cộng dồn từ ca đầu Trong Trong đầu tiên đến 31/12 đầu tiên đến 31/12 Trong năm tiên đến 31/12 năm năm năm năm báo cáo năm báo cáo báo cáo A B 1 2 3 4 5 6 Tổng số 01 Chia theo giới tính - Nam 02 - Nữ 03 373 Chia theo nhóm tuổi Dưới 16 tuổi 04 Từ 16- 18 tuổi 05 Từ 19-29 tuổi 06 Từ 30-39 tuổi 07 Từ 40- 49 tuổi 08 Từ 50 tuổi trở lên 09 Chia theo tỉnh/thành phố trực thuộc TW (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 373

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản