intTypePromotion=1

10 bí quyết để đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ A, B Tiếng Anh: Phần 1

Chia sẻ: Trang đặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

0
259
lượt xem
84
download

10 bí quyết để đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ A, B Tiếng Anh: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Tuyển chọn các bộ đề thi chứng chỉ A, B Tiếng Anh và 10 bí quyết để đạt điểm cao trong các kỳ thi: Phần 1 trình bày về 10 bí quyết nhằm giúp các bạn có được những kinh nghiệm quý báu để đạt điểm cao trong các kỳ thi nói chung và kỳ thi Anh Văn nói riêng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 bí quyết để đạt điểm cao trong các kỳ thi chứng chỉ A, B Tiếng Anh: Phần 1

Ths. TRINH THANH TOAN - TA<br /> <br /> VAN HUNG<br /> <br /> CAC B0 DE THI CHUNG CHI A,B<br /> <br /> TISNG ANH<br /> <br /> NHA XUAT BAN TONG HOP BONG NAI<br /> ri<br /> <br /> Thac si TRINH THANH TOAN - TA VAN HUNG<br /> <br /> TUYEN CHON CAC BO BE THI CHlfNG CHI A, B<br /> <br /> TIENG ANH<br /> va<br /> <br /> lObi quyet de dat diem cao trong cac ky thi<br /> <br /> NHA XUAT BAN TONG H0P HONG NAI<br /> <br /> TUYEN CHQN CAC BQ DE THI C H tfN G C H I A, B TIENG ANH VA 10 BI QUYET DAT DIEM CAO<br /> Bien soan: Thac si - Trinh Thanh Toan & Ta Van Hung Chiu trach nhiem xuat ban DANG TAN Hl/C(NG B ien tap Trinh bay Siifa b&n in Bia : Tran Thuy Trang : The Anh : Anh Vu : Le Thanh<br /> <br /> TONG PHAT HANH<br /> CONG TY CO PHAN VAN H 6A NHAN VAN<br /> So 1 TrifcJng Trinh - P.11 - Q.Tan Blnh - Tp. Hd Chf Minh 0T: 9712285 - 9710306 - 8490048 • FAX: 9712286<br /> NHA SACH NHAN VAN • 189 CMT8 - P.7 - Q.Tan Blnh - TP. Hfl Chf Minh 0T: 9700420 NHA SACH NHAN VAN • 486 Nguyin Thj Minh Khai - P.2 - Q.3 - TP. H6 Chi Minh 0T: 8396733 SIEU TH| SACH NHAN VAN • 394 Qufc 10 15 - P. Trung Dung - TP. Bi@n H6a DT: (061)917839 V_____________________________________ __ _____________________________________<br /> <br /> J<br /> <br /> In 1.000 cuon, kho 14 x 20cm. Tai Cong ty co phan In Gia Dinh, So 9D Ncf Trang Long, Q. Binh Thanh, TP.HCM - DT: 8412644 So DKKHXB: 20-2007/CXB/505-124/DoN “T ,'~~P T ..1 i I ' l i , ; / ".
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2