100 ứng dụng web xuất sắc nhất

Chia sẻ: Tran Thach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:78

0
213
lượt xem
124
download

100 ứng dụng web xuất sắc nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là 100 ứng dụng web 2.0 xuất sắc nhất năm 2008 do các thành viên của Webware và người sử dụng internet trên khắp thế giới bình chọn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 ứng dụng web xuất sắc nhất

 1. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Chào các b n ! Sau khi hoàn t t series 10 ph n gi i thi u 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t, Danhbaweb20.com s ti p t c xu t b n b 100 ng d ng web 2.0 này dư i d ng Ebook và file PDF gi i thi u cho m i ngư i. Hy v ng Ebook này s giúp các b n khám phá thêm nh ng ng d ng thú v c a web 2.0. R t vui ư c s ng h c a các b n . Th c hi n b i: Danh b web 2.0 - www.danhbaweb20.com Dư i ây là 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t năm 2008 do các thành viên c a Webware và ngư i s d ng Internet trên kh p th gi i b u ch n. Hơn 1.9 tri u lư t b u ch n có th ch n ra ư c 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t. Nh ng ng d ng ư c b u ch n d a trên 10 ch , bao g m: Âm thanh, Browsing, kinh doanh và s ki n, truy n thông, s n ph m ng d ng, xu t b n và hình nh, tìm ki m, m ng xã h i, ti n ích và b o m t, cu i cùng là Video. Danhbaweb20.com s gi i thi u nh ng ng d ng này theo t ng ch và thêm nh ng ng d ng khác n i ti ng nhưng không n m trong danh sách 100 ng d ng web xu t s c nh t. Ph n u tiên mình s gi i thi u là 10 ng d ng web thu c ch ti n ích và b o m t: 1
 2. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com 1. Aws.Amazon.com Amazon S3 là 1 d ch v lưu tr tr c tuy n mang tên g i là Amazon Web Services. B t c ai cũng có th mua 1 s lư ng l n lưu tr web trên vài GB v i dung lư ng h u như không gi i h n. Các nhà cung c p d ch v v web cho r ng ưu i m c a Amazon S3 là giá r và th i gian ch y khá n nh trong vi c lưu tr d li u và i u hành máy ch . 2. BitTorrent.com BitTorrent là 1 kĩ thu t chia s ngang hàng cao c p d a trên giao th c peer- to-peer b ng cách s d ng h th ng máy con (client system). Khi chia s hay chuy n t i 1 t p tin, ngư i dùng ph i cài t và ch y ph n m m BitTorrent 2
 3. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com trên h th ng máy tính client c a mình. M t vài trình duy t web, ch ng h n như Opera ã tích h p s n tính năng này ngay trên trình duy t. BitTorrent làm vi c b ng cách chia nh ng t p tin thành nh ng mi ng d li u nh (tiny bits of data) sau ó chia s cho b t kì c p l nh nào. Hi n nay giao th c này ang ư c s d ng r t ph bi n trong vi c chia s nh ng t p tin có dung lư ng l n, ch ng h n như chia s 1 b phim ch t lư ng Rip DVD hay nh ng ph n m m có dung lư ng l n. Có r t nhi u ph n m m n i ti ng khác dùng down nh ng t p tin nh d ng torrent như: Azureus, Utorrent … 3. Box.net Box.net là nhà cung c p d ch v lưu tr web tr c tuy n. Ngư i dùng có th lưu tr b t c cài gì mình mu n v i dung lư ng t i a là 1GB. Ngư i s d ng có th xem tr c ti p nh ng tài li u c a mình t i Box nhu hình nh, âm nh c và các tài li u văn phòng. 4. LogMeIn.com 3
 4. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com LogMeIn là 1 ng d ng i u khi n máy tính t xa (Remote Destop), làm vi c v i v i c máy Mac và máy tính bàn. LogMeIn cho phép b n i u khi n và truy xu t t p tin và d li u t máy tính c a mình m t nơi khác. Ph n m m này có vài b n khác nhau, bao g m b n mi n phí giúp b n có th qu n lý ư c máy tính t xa. Phiên b n cao c p còn có nh ng tính năng r t hay như: in tài li u t xa, kéo và th file ư c chuy n t i và h tr nhi u ngư i cùng s d ng trên m t máy tính 1 cách ng th i. Nh ng ng d ng như v y là r t có ích và ang ư c s d ng khá r ng rãi. B n còn ch n ch gì n a, hãy truy c p vào LogMeIn và b t u Remote Destop … 5. OpenDNS.com 4
 5. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com OpenDNS là d ch v DNS (Domain Name System) cung c p cho ngư i dùng internet a ch DNS giúp b n truy c p web nhanh chóng, d dàng và an toàn hơn bao gi h t. Nh ng l i ích khác khi s d ng OpenDNS: + Hoàn toàn mi n phí. + D s d ng. B n ch c n thi t l p c u hình DNS 1 l n duy nh t nó ho t ng mãi. N u không thích dùng OpenDNS n a b n cũng có th d dàng tr v thi t l p như ban u. + Không c n cài t b t c ph n m m nào. + Có th ch y trên m i h i u hành, m i trình duy t web. 6. OpenID.net OpenID ư c t o ra gi i quy t 1 v n ư c xem là phi n toái l n nh t c a web: ăng nh p (Log in). L y 1 ví d ơn gi n: khi b n lư t web và vào 1 trang b t kì. Nhi m v u tiên là b n ph i ăng kí có th s d ng h t các tính năng. V n g p ph i là n u b n thích khám phá nh ng trang web 2.0 m i nh t thì không l vào trang nào b n cũng ph i ăng kí. Như v y thì quá m t công và t n th i gian. M t dù là hi n nay các trang web u c g ng t o nh ng bư c ăng kí ng n g n. Vì v y, OpenID ư c t o ra gi i quy t v n b c xúc này. V i OpenID b n d dàng truy c p vào nh ng d ch v và ng d ng web mà không c n ph i Sign-up. Hy v ng là OpenID s tr thành 1 chu n và 1 h th ng duy nh t t i n i website. Hi n nay thì có g n 10.000 site h tr OpenID . Nh ng site n i ti ng s d ng d ch v này: …. 7. Pando.com 5
 6. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Pando là 1 d ch v chia s d li u ngang hàng. Ngư i dùng ph i cài t và ch y ph n m m Pando trên máy con. Sau ó chúng ta b t u quá trình chia s file v i kích thư c l n qua Email và qua tin nh n. Nh ng ưu i m c a Pando: + Thao tác s d ng r t ơn gi n, mau l vì b n không c n t o m t email m i mà s d ng email có s n c a mình. Sau khi so n thư, b n ch c n ch n file ính kèm và b m nút g i là xong. + T p tin ính kèm trong email s hi n th n i dung dư i d ng web giúp ngư i nh n d dàng xác nh có nên t i v hay không + T c upload và download nhanh hơn so v i các d ch v khác có ch c năng g i file tương t . + Tích h p s n nhi u trình quét virus, b n ch c n ch n m t chương trình và quét các t p tin ính kèm trong email. +T ng mã hóa và nén t p tin l i dư i nh d ng *.pando khi upload lên máy ch , và gi i mã t p tin ó khi download nh m tăng cư ng tính b o m t và tính riêng tư c a ngư i dùng. 8. ShareFile.com 6
 7. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com ShareFile là 1 d ch v nh m n lư ng khách hàng là nh ng ngư i ang i làm và kinh doanh, nh ng ngư i mà mu n transfer nh ng tài li u t dung lư ng nh cho n l n, thay cho vi c s d ng email hay s d ng nh ng giao th c ph c t p như FTP hay nh ng ph n m m chia s ngang hàng. Dung lư ng dành cho b n là 5GB. 9. Birefcase.Yahoo.com Yahoo Briefcase là 1 kho lưu tr tr c tuy n mi n phí dành cho b n, tuy dung lư ng ch có 30 MB nhưng s làm hài lòng b n ngay khi s d ng nó. B n không c n ph i t o tài kho n, quá trình kh i t o ch m t 3-5 giây. Giao di n ơn gi n d dùng và quá trình upload tài li u cũng khá nhanh. 7
 8. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com 10. YouSendIt.com YousenIt là 1 d ch v chia s file qua m ng khá b bi n t i Vi t Nam. ây là 1 trong nh ng d ch v chia s file dung lư ng l n qua Email t t nh t vào lúc này. M ng xã h i ( y là M ng xã h i tr c tuy n ho c M ng xã h i o) là m t i di n tiêu bi u c a Web 2.0. Nó ư c m nh danh là th g n k t th gi i l i v i nhau trong th i i Công ngh thông tin phát tri n ngày nay. Vì v y Danhbaweb20.com quy t nh ch n ph n m ng xã h i là ph n 2 gi i thi u trong series 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t hi n nay. 1. Bebo.com: 8
 9. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Bebo là m t trong nh ng web có t c phát tri n cao nh t và r ng nh t trong các web tr c tuy n trên m ng. Ngư i dùng có th t o profile và m t s tính năng thông d ng c a m t web xã h i như danh m c yêu thích, tranh nh và tính năng chia s v i b n bè. Gi ng như MySpace, Bebo là m t “trung tâm âm nh c”, nh ng nhóm nh c có th chia s âm nh c c a h nh s d ng ch c năng Band profiles. Bebo là câu h i tìm ki m hàng u c a Google trong năm 2006 theo ng cơ tìm ki m là tư tư ng th i i h ng năm. Bebo là m ng xã h i l n nh t t i Anh và cũng là nơi thu hút nhi u thành viên tham gia nhi u th ba t i M (sau MySpace và FaceBook). Trư c ó nó ã ư c AOL n m l y b i m t con s áng kinh ng c là 850 tri u ô. AOL d nh s tích h p hai d ch v chat tr c tuy n AIM và ICQ vào Bebo. 2. DeviantArt.com: 9
 10. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Deviant Art là m t d ch v giúp cho ngư i dùng có th sáng t o ngh thu t, có th là tranh nh, văn thơ hay nh ng sáng t o kĩ thu t s . D ch v này xu t hi n t năm 2000, tính n nay có kho ng 54 tri u tác ph m ư c t o ra và 7 tri u thành viên. Nh ng tác gia có th chia s tác ph m c a mình cho m i ngư i, ngư i dùng có th góp ý b t kì tác ph m nào, chia s nó trên blog hay web và mua bán t i c a hàng m ng. M t ph n c a nó là web xã h i và m t ph n là v n u tư. S t ng h p c a profile, v n u tư, và mua bán qua m ng, Deviant Art là m t di n àn năng ng v i d ch v thư và tin nh n ư c xây d ng trên h th ng b o m t. Ngư i s d ng có th t o cho mình m t blog riêng. M c ích chính c a Deviant Art là c a hàng mua bán qua m ng và lăng-xê các ngh sĩ y tri n v ng d a vào s n i ti ng c a h trên web. 3. Facebook.com: 10
 11. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Facebook là m t d ch v m ng xã h i tr c tuy n ph bi n, nó là m t sáng t o c áo dành cho sinh viên và m ra cho b t c ai có thư i n t . Facebook cho ngư i dùng m t kho ng không gian t o profile và k t n i v i b n bè. Facebook có nh ng ti n ích như chat, chia s hình nh, liên k t, nhóm ưa thích, status messages và tin th i s (feed). Facebook là m t bư c ti n l n c a m ng xã h i, ban u ư c Zuckerberg l p trình t o ra m t m ng k t n i h p d n cho b n bè, s n ph m này ư c s d ng n i b cho sinh viên H harvard và sau này nhân r ng ra kh p th gi i v i hơn 49 tri u thành viên ang ho t ng. Nó là m t n n t ng phát tri n giúp cho ngư i s d ng có th t o ra nh ng ng d ng c a riêng mình. Ngư i dùng có th thêm vào b t kì nh ng ng d ng nào mà h mu n, sau ó t ng h p và s p x p l i trong h sơ cá nhân. 4. Friendster.com: 11
 12. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Friendster là m t m ng c ng ng ph bi n, là web u tiên cung c p cho ngư i dùng ch c năng profile và kh năng liên k t m ng v i m i ngư i. Chính ch c năng này ã ư c c p b ng sáng ch b i United States Patent Office c v m t sáng ch l n hi u ng c a h trên d ch v m ng. Theo ch nhân c a friendster, h th ng không ch giúp ngư i s d ng k t b n m t cách an toàn mà còn là nơi tuy t v i tìm i tác kinh doanh trên m ng. Friendster ư c bi t n nhi u nh t khi t ch i l i ngh mua c a Google năm 2003, vào úng th i i m mà web b t u phát tri n m nh. Web này hi n ang có hơn 50 tri u thành viên. 5. GaiaOnline.com: 12
 13. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Gaia online là s k t h p gi a m ng xã h i và trò chơi tr c tuy n. ngư i s d ng có th t o avarta riêng, ki m ti n nh chơi game và liên k t v i th gi i o. Theo Bil-Board.com, Gaia là di n àn l n nh t trên Internet v i hàng tri u trang bài vi t hàng ngày và hàng t post trên toàn forum. Gaia là 1 ch riêng o(marketplace) c a chính m i thành viên , ư c i u khi n b i m t kinh t vi mô gi a các thành viên. Gaia online xu t hi n vào năm 2003, h ng ngày có kho ng 300.000 ngư i tham gia h at ng cùng v i trò chơi tr c tuy n. Thành viên c a Gaia thư ng g i là Gaians, h t t o cho mình m t avatar s d ng và trao i ti n o c a Gaia, g i là Gaia Gold (GG). có ư c GG, h có th làm r t nhi u vi t như vi t bài cho di n àn, mua bán dùng o,… và c bi t là chơi nh ng trò chơi Flash có s n trên trang web.Và các Gaians dùng GG mua và trao i các dùng o tr c tuy n trên di n àn.Dùng nh ng món này, Gaians có th thay i và trang trí cho avatar c a mình, thi t k nhà c a, l p h i … 6. Groups.Google.com: Google Groups là công c tr l i cho các nhóm th o lu n trên m ng. nó h p nh t l i thành m t di n àn, chia s tài li u, nhóm g i thư i n t , t o thành tài li u c ng tác mang th o lu n, t o h p thư nhóm (Mail Group) mi n phí và t trong b duy t. Có hàng nghìn nhóm trên Google, n u b n không tìm th y nh ng gì mình c n thì b n có th t o m t cái cho riêng mình v i m t tài kh an Google, Google Groups s d dàng s d ng l i nh ng thông tin trong tài kh an c a b n t o ra m t profile. Nh ng ngư i trong nhóm có th trao i thông tin v i nhau ho c v i m i ngư i. 13
 14. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Google groups cũng có m t vài ti n ích thú v khác bao g m trang h tr kĩ thu t công ty và n n t ng ki n th c. Như các d án khác c a Google, ngư i s d ng ư c cung c p nh ng công c phù h p v i mình. Hi n nay ã có Google Groups dành cho ngư i Vi t, a ch : Groups.google.com.vn Tính năng : + T o Trang web: T o và c ng tác trên các trang web ư c chia s , ư c lưu tr ngay trong nhóm. + Tuỳ ch nh: Ch n tranh nh, màu s c và ki u dáng mang l i cho nhóm c a b n giao di n riêng c trưng. + Chia s T p tin: T i lên và chia s s n ph m c a b n v i ngư i khác trong nhóm c a b n. + Ti u s thành viên: Tìm hi u thêm v các thành viên khác trong nhóm c a b n. 7. LiveJournal.com: 14
 15. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Livejournal là m t d ch v blog ph bi n, cách thi t l p ơn gi n mà không yêu c u kĩ thu t cao, ngư i s d ng có th trang trí cho blog theo ý thích c a mình. Livejournal là m t m ng xã h i ư c liên k t ch t ch . Ngư i s d ng có th k t b n v i nh ng ngư i s d ng d ch v Livejournal khác và luôn ư c c p nh t thông tin khi có bài m i trên blog c a b n bè. Livejournal có tính hư ng t i c ng ng và ang là m ng xã h i n i ti ng v i r t nhi u thành viên. Site này cung c p b ng tin cho phép m i ngư i có th ph n h i l i các thông i p trên blog c a b n. 8. MySpace.com: MySpace ư c công nh n là web xã h i hàng u trên th gi i. ây cũng là web hay b trafficked trên internet nh t. d ch v này ư c b t u như m t m ng xã h i c a nh ng ngư i say mê âm nh c và là m t nơi mà các ban nh c có th qu ng cáo các bu i liveshow hay album s p t i c a h . 9. Stardoll.com: 15
 16. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Stardoll là web dành cho th i trang búp bê. Nh ng con búp bê này ư c ăn m c nhi u ki u khác nhau và ư c chia s v i m i ngư i. Ngư i s d ng t o m t profile riêng ch a b sưu t p búp bê c a mình và tr thành b n bè v i nh ng ngư i thích búp bê c a mình. B n có th t o blog và album nh cho mình. Stardool là s pha tr n gi a c ng ng m ng, ngh thu t và s khéo léo xã giao. Ngư i s d ng có th t o cho mình m t avarta riêng hay còn ư c g i là MeDoll. MeDoll ơc trang i m và ăn m c b i m t s trang ph c mà b n ph i mua b ng ti n hay ư c g i là Stardollars. Nói thêm v Stardoll: Stardoll có tên g c bu i u là Paperdoll heaven, website này dành riêng cho nh ng cô bé tu i t 7 n 17 n t hơn 200 qu c gia trên toàn th gi i. ăng ký thành viên mi n phí, các nàng có th t do thay i qu n áo, trang ph c, make-up và ki u tóc cho hơn 330 búp bê “sao”, t Xtina Aguilera, Britney Spears cho n Demi Moore và th m chí là tài t i n trai Brad Pitt. 10. Groups.Yahoo.com: 16
 17. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com Yahoo groups cung c p m t cách ơn gi n và d dàng l p ra m t nhóm online mà không òi h i gì khác ngoài tài kho n Yahoo c a b n. Nó hoàn toàn mi n phí, h tr cho ngư i dùng m t nơi lưu tr photo album, l ch, di n àn và chia s link. Yahoo Groups th t tuy t khi t o ra các nhóm online ơn gi n, n u như b n mu n gi i trí, b n có th tham gia vào các nhóm c ng ng có s n dành cho t t c m i ngư i. ư c s d ng nhi u nh t là nh ng di n àn t ng h p, t ch c nh ng bu i th o lu n t nh ng thành viên trong nhóm. Thư ng nh ng n i dung này thư ng ư c post trên website khác c a Yahoo như Yahoo answer hay Flickr. Sau ph n 2 là m ng xã h i, Danhbaweb20.com s gi i thi u ti p ph n 3 thu c ch Audio. Ch Audio bao g m các d ch v âm nh c, podcasts và sách nói (audiobooks). Hy v ng là ch này s làm cho các b n quan tâm vì ai cũng yêu thích âm nh c c . 17
 18. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com 1.AmazonMP3.com: Kho Amazon MP3 có ư c m t năm y th ng l i . D ch v trao i toàn b album âm nh c DRM- MP3 mi n phí, nh ng album này ư c rip l i v i m t bitrate r t cao và có th sao chép n b t kì thi t b KTS nào, bao g m c Apple iPod và Microsoft Zune. D ch v ưa ra hơn 2 tri u soundtrack có s n bán kèm theo bài hát c th hay album. t i xu ng nh ng album, nh ng ngư i s d ng ph i cài t m t chương trình giúp nh mà cho b n t i xu ng nhi u soundtrack cùng lúc. Nó s cũng t ng tìm nh ng bài hát và thêm chúng vào iTunes và ho c nh ng thư vi n truy n thông a phương ti n c aWindows Media Player. Nh ng bài hát t i kho nh c c a Amazon không có khóa DRM nên có th chơi trên b t kỳ thi t b KTS nào. Chính i u này ã làm cho Amazon ti n t i danh hi u 5 hãng bán l nh c l n trên toàn c u.Cũng trong tháng 1 này Amazon và Sony BMG ã t ư c tho thu n là: chia s kho d li u âm nh c t i 4 nhãn hi u thu âm hàng u hi n nay hay còn g i là “big four” (Sony BMG , Universal studios , EMI và Warner brother ). T o bư c ngo c quan tr ng trong cu c chi n dành th ph n v i i th chính Apple iTunes. 2.BlogTalkRadio.com: 18
 19. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com BlogTalkRadio là m t d ch v âm thanh t o 1 chương trình phát âm radio c a chính b n (d ch v này ch y u dành cho các phát thanh viên và các MC nghi p dư). Các TalkRadio ư c lưu tr trên host và dán lên blog c a h hay g i t i b n bè. BlogTalkRadio có th phát trơn tru radio show c a b n và b n có th t o “h p thư truy n thanh”. Nh ng ngư i nghe có th g i t i t m t s i n tho i c bi t. Khi radio show k t thúc nó ư c ghi l i và phân ph i như m t podcast mà nh ng ngư i s d ng có th b phi u cho podcastcher mà b n yêu thích. V i BlogTalkRadio, các phát thanh viên ch c n t i m t cái i n tho i và chi c máy vi tính sáng t o nh ng chương trình tương tác cùng thính gi trên sóng radio. Chương trình hoàn toàn không h n ch s lư ng ngư i nghe tham gia, m i d ch v u mi n phí b i vì m i chi phí u n t ngu n doanh thu qu ng cáo. M i chương trình tr c ti p u ư c ghi l i và sau ó phát sóng r ng rãi cho nh ng thính gi không có d p ón nghe tr c ti p. 3.eMusic.com: 19
 20. Ebook 100 ng d ng web 2.0 xu t s c nh t Danhbaweb20.com eMusic là trang web kinh doanh nh c tr c tuy n thành công th hai t i M , sau iTunes c a Apple và qua m t các thương hi u n i ti ng khác như Rhapsody, MSN Music, Napster,Yahoo. eMusic l y nh c t 8.500 ngu n khác nhau và s d ng nh d ng MP3 ph bi n. Cái m i c a kho nh c này là nó không kh ng ch s l n chia s file nh c c a ngư i ăng ký. EMusic t t o cho mình m t “b n s c riêng” trong th trư ng cung c p nh c s , ó là các ca khúc c a hãng có th chơi trên b t c thi t b nghe nh c s nào, k c iPod. Trong khi ó nh c c a iTunes ch có th ch y trên iPod ch iPod không nghe ư c nh c c a các d ch v khác như Napster hay Rhapsody. 4.Finetune.com: 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản