intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

1000 Câu hỏi Trắc nghiệm Vật lý 12

Chia sẻ: Trần Bá Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
489
lượt xem
311
download

1000 Câu hỏi Trắc nghiệm Vật lý 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "1000 Câu hỏi Trắc nghiệm Vật lý 12 " giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức đã học, luyện tập để giải các đề thi vật lý một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1000 Câu hỏi Trắc nghiệm Vật lý 12

 1. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí 1000 Câu H i Tr c Nghi m V t Lí Câu 1: Trong m t dao ñ ng ñi u hòa thì: A. Li ñ , v n t c gia t c bi n thiên ñi u hóa theo th i gian và có cùng biên ñ B. L c ph c h i cũng là l c ñàn h i C. V n t c t l thu n v i th i gian D. Gia t c luôn hư ng v v trí cân b ng và t l v i li ñ Câu 2: Pha c a dao ñ ng ñư c dùng ñ xác ñ nh: A. Biên ñ dao ñ ng B. T n s dao ñ ng C. Tr ng thái dao ñ ng D. Chu kỳ dao ñ ng Câu 3: M t v t dao ñ ng ñi u hòa, câu kh ng ñ nh nào sau ñây là ñúng? A. Khi v t qua v trí cân b ng nó có v n t c c c ñ i, gia t c b ng 0. B. Khi v t qua v trí cân b ng nó có v n t c và gia t c ñ u c c ñ i. C. Khi v t qua v trí biên v n t c c c ñ i, gia t c b ng 0. D. Khi v t qua v trí biên ñ ng năng b ng th năng. Câu 4: Phương trình dao ñ ng c a m t v t dao ñ ng ñi u hòa có d ng π x = A sin(ωt + )cm . G c th i gian ñã ñư c ch n t lúc nào? 2 A. Lúc ch t ñi m ñi qua v trí cân b ng theo chi u dương. B. Lúc ch t ñi m ñi qua v trí cân b ng theo chi u âm. C. Lúc ch t ñi m có li ñ x = +A. D. Lúc ch t ñi m có li ñ x = -A. Câu 5: Phương trình dao ñ ng c a m t v t dao ñ ng ñi u hòa có d ng π x = A sin(ωt + )cm . G c th i gian ñã ñư c ch n t lúc nào? 4 A A. Lúc ch t ñi m ñi qua v trí có li ñ x = theo chi u dương. 2 A 2 B. Lúc ch t ñi m ñi qua v trí có li ñ x = theo chi u dương. 2 A 2 C. Lúc ch t ñi m ñi qua v trí có li ñ x = theo chi u âm. 2 A D. Lúc ch t ñi m ñi qua v trí có li ñ x = theo chi u âm. 2 Câu 6: Tìm phát bi u sai: A. ð ng năng là m t d ng năng lư ng ph thu c vào v n t c. B. Cơ năng c a h luôn là m t h ng s . C. Th năng là m t d ng năng lư ng ph thu c vào v trí. D. Cơ năng c a h b ng t ng ñ ng năng và th năng. Câu 7: Ch n câu ñúng: A. Năng lư ng c a v t dao ñ ng ñi u hòa không ph thu c vào biên ñ c a h . B. Chuy n ñ ng c a con l c ñơn luôn coi là dao ñ ng t do. C. Dao ñ ng c a con l c lò xo là dao ñ ng ñi u hòa ch khi biên ñ nh . D. Trong dao ñ ng ñi u hòa l c h i ph c luôn hư ng v VTCB và t l v i li ñ . Câu 8: Trong dao ñ ng ñi u hòa, v n t c bi n ñ i A. Cùng pha v i li ñ . B. Ngư c pha v i li ñ . 1
 2. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí π π C. Tr pha so v i li ñ . D. S m pha so v i li ñ . 2 2 Câu 9: ð i v i m t ch t ñi m dao ñ ng cơ ñi u hòa v i chu kì F thì: A. ð ng năng và th năng ñ u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian nhưng không ñi u hòa. B. ð ng năng và th năng ñ u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T. C. ð ng năng và th năng ñ u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T/2. D. ð ng năng và th năng ñ u bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì 2T. Câu 10: M t v t tham gia vào hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương, cùng t n s thì: A. Dao ñ ng t ng h p c a v t là m t dao ñ ng tu n hoàn cùng t n s . B. Dao ñ ng t ng h p c a v t là m t dao ñ ng ñi u hòa cùng t n s , cùng biên ñ . C. Dao ñ ng t ng h p c a v t là m t dao ñ ng ñi u hòa cùng t n s , có biên ñ ph thu c vào hi u s pha c a hai dao ñ ng thành ph n. D. Dao ñ ng t ng h p c a v t là m t dao ñ ng tu n hoàn cùng t n s , có biên ñ ph thu c vào hi u s pha c a hai dao ñ ng thành ph n. Câu 11: ð i v i m t v t dao ñ ng cư ng b c: A. Chu kì dao ñ ng ch ph thu c vào ngo i l c. B. Chu kì dao ñ ng ch ph thu c vào v t và ngo i l c. C. Biên ñ dao ñ ng không ph thu c vào ngo i l c. D. Biên ñ dao ñ ng ch ph thu c vào ngo i l c. Câu 12: Ch n câu sai: Năng lư ng c a m t v t dao ñ ng ñi u hòa: A. Luôn luôn là m t h ng s . B. B ng ñ ng năng c a v t khi qua v trí cân b ng. C. B ng th năng c a v t khi qua v trí cân biên. D. Bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i chu kì T. Câu 13: Dao ñ ng cơ h c ñi u hòa ñ i chi u khi: A. L c tác d ng có ñ l n c c ñ i. B. L c tác d ng có ñ l n c c ti u. C. L c tác d ng b ng không. D. L c tác d ng ñ i chi u. Câu 14: Chu kì dao ñ ng nh c a con l c ñơn ph thu c. A. Kh i lư ng c a con l c. B. ði u ki n kích thích ban ñ u c a con l c dao ñ ng. C. Biên ñ dao ñ ng c a con l c. D. T s tr ng lư ng và kh i lư ng c a con l c. Câu 15: Dao ñ ng t do là dao ñ ng có: A. chu kì không ph thu c vào y u t bên ngoài. B. chu kì không ph thu c vào ñ c tính c a h . C. chu kì không ph thu c vào ñ c tính c a h và y u t bên ngoài. D. chu kì không ph thu c vào ñ c tính c a h và không ph thu c vào y u t bên ngoài. Câu 16: Ch n câu ñúng. ð ng năng c a v t dao ñ ng ñi u hòa A. bi n ñ i theo hàm cosin theo t. B. bi n ñ i tu n hoàn v i chu kì T. C. luôn luôn không ñ i. T D. bi n ñ i tu n hoàn v i chu kì . 2 Câu 17: Gia t c trong dao ñ ng ñi u hòa 2
 3. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí A. luôn luôn không ñ i. B. ñ t giá tr c c ñ i khi qua v trí cân b ng. C. luôn luôn hư ng v v trí cân b ng và t l v i li ñ . T D. bi n ñ i theo hàm sin theo th i gian v i chu kì . 2 Câu 18: ð i v i m t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình: π x = A sin(ωt + )cm thì v n t c c a nó: 2 A. Bi n thiên ñi u hòa v i phương trình V = Aω sin(ωt + π ) . π B. Bi n thiên ñi u hòa v i phương trình V = Aω sin(ωt + ) . 2 C. Bi n thiên ñi u hòa v i phương trình V = Aω sin ωt . 3π D. Bi n thiên ñi u hòa v i phương trình V = Aω sin(ωt + ) . 2 Câu 19: Ch n câu sai: A. Dao ñ ng cư ng b c là dao ñ ng dư i tác d ng c a ngo i l c bi n thiên tu n hoàn. B. Dao ñ ng cư ng b c là ñi u hòa. C. Dao ñ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a l c cư ng b c. D. Biên ñ dao ñ ng cư ng b c thay ñ i theo th i gian. Câu 20: Ch n câu ñúng Trong dao ñ ng ñi u hòa thì li ñ , v n t c, gia t c là các ñ i lư ng bi n ñ i theo th i gian theo quy lu t d ng sin có: A. cùng biên ñ . B. cùng t n s góc. C. cùng pha. D. cùng pha ban ñ u. Câu 21: Dao ñ ng t t d n là m t dao ñ ng có: A. biên ñ gi m d n do ma sát. B. chu kì tăng t l v i th i gian. C. có ma sát c c ñ i. D. biên ñ thay ñ i liên t c. Câu 22: Dao ñ ng duy trì là dao ñ ng t t d n mà ngư i ta ñã: A. Làm m t l c c n c a môi trư ng ñ i v i v t chuy n ñ ng. B. Tác d ng vào v t m t ngo i l c bi n ñ i ñi u hòa theo th i gian. C. Kích thích l i dao ñ ng sau khi dao ñ ng b t t h n. D. Cung c p cho v t m t ph n năng lư ng ñúng b ng năng lư ng c a v t b tiêu hao trong t ng chu kì. Câu 23: Trong trư ng h p nào dao ñ ng c a con l c ñơn ñư c coi như là dao ñ ng ñi u hòa. A. Chi u dài c a s i dây ng n. B. Kh i lư ng qu n ng nh . C. Không có ma sát. D. Biên ñ dao ñ ng nh . Câu 24: Trong dao ñ ng ñi u hòa, gia t c bi n ñ i A. cùng pha v i v n t c. B. ngư c pha v i v n t c. π π C. s m pha so v i v n t c. D. tr pha so v i v n t c. 2 2 Câu 25: Ch n câu ñúng Biên ñ dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương cùng t n s có: A. giá tr c c ñ i khi hai dao ñ ng thành ph n ngư c pha. B. giá tr c c ñ i khi hai dao ñ ng thành ph n cùng pha. 3
 4. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí π C. có giá tr c c ti u khi hai dao ñ ng thành ph n l ch pha . 2 D. giá tr b ng t ng biên ñ c a hai dao ñ ng thành ph n. Câu 26: Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c A. Pha ban ñ u c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. B. Biên ñ c a ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. C. T n s ngo i l c tu n hoàn tác d ng lên v t. D. H s l c c n tác d ng lên v t dao ñ ng. Câu 27: M t v t dao ñ ng ñi u hòa theo th i gian có phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) thì ñ ng năng và th năng cũng dao ñ ng ñi u hòa v i t n s : ω A. ω ' = ω B. ω ' = 2ω C. ω ' = D. ω ' = 4ω 2 Câu 29: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) . G i T là chu kì dao ñ ng c a v t. V t có v n t c c c ñ i khi T T A. t = B. t = 4 2 C. V t qua v trí biên D. V t qua v trí cân b ng. Câu 30: Ch n câu ñúng. Chu kì dao ñ ng c a con l c lò xo ph thu c vào A. Biên ñ dao ñ ng. B. C u t o c a con l c lò xo. C. Cách kích thích dao ñ ng. D. A và C ñúng. Câu 33: M t con l c lò xo g m qu n ng m, lò xo có ñ c ng k, n u treo con l c theo phương th ng ñ ng thì VTCB lò xo dãn m t ño n ∆l . Con l c lò xo dao ñ ng ñi u hòa chu kì c a con l c ñư c tính b i công th c nào sau ñây: g ∆l A. T = 2π B. T = 2π ∆l g k 1 m C. T = 2π D. T = m 2π k Câu 34: Hai dao ñ ng ñi u hòa có cùng pha dao ñ ng. ði u hòa nào sau ñây là ñúng khi nói v li ñ c a chúng. A. Luôn luôn b ng nhau. B. Luôn luôn cùng d u. C. Luôn luôn trái d u. D. Có li ñ b ng nhau nhưng trái d u.  x = A1 sin(ωt + ϕ1 ) Câu 35: Hai dao ñ ng ñi u hòa:  1 . Biên ñ dao ñ ng t ng h p c a  x2 = A2 sin(ωt + ω2 ) chúng ñ t giá tr c c ñ i khi: π A. (ϕ2 − ϕ1 ) = (2k + 1)π B. ϕ 2 − ϕ1 = (2k + 1) 2 π C. (ϕ2 − ϕ1 ) = 2kπ D. ϕ 2 − ϕ1 = 4 Câu 36: Trong nh ng dao ñ ng t t d n sau ñây, trư ng h p nào t t d n nhanh là có l i: A. Dao ñ ng c a khung xe khi qua ch ñư ng m p mô. B. Dao ñ ng c a qu l c ñ ng h . C. Dao ñ ng c a con l c lò xo trong phòng thí nghi m. D. C B và C. Câu 37: ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v ñ ng năng và th năng c a m t v t dao ñ ng ñi u hòa: 4
 5. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí A. ð ng năng c a v t tăng và th năng gi m khi v t ñi t VTCB ñ n v trí biên. B. ð ng năng b ng không và th năng c c ñ i khi v t VTCB. C. ð ng năng gi m, th năng tăng khi v t ñi t VTCB ñ n v trí biên. D. ð ng năng gi m, th năng tăng khi v t ñi t v trí biên ñ n VTCB. A Câu 38: M t v t dao ñ ng ñi u hòa x = A sin(ωt + ϕ ) th i ñi m t = 0 li ñ x = và ñi 2 theo chiêu âm. Tim ϕ . π π 5π π A. rad B. rad C. rad D. rad 6 2 6 3 Câu 39: M t v t dao ñ ng ñi u hòa trên qu ñ o dài 40cm. Khi v trí x = 10cm v t có v n t c 20π 3cm / s . Chu kì dao ñ ng c a v t là: A. 1s B. 0,5s C. 0,1s D. 5s π Câu 40: M t v t dao ñ ng ñi u hòa có phương trình x = 4sin(10π t + )cm . Vào th i 6 ñi m t = 0 v t ñang ñâu và di chuy n theo chi u nào, v n t c là bao nhiêu? A. x = 2cm, v = −20π 3cm / s , v t di chuy n theo chi u âm. B. x = 2cm, v = 20π 3cm / s , v t di chuy n theo chi u dương. C. x = −2 3cm , v = 20π cm / s , v t di chuy n theo chi u dương. D. x = 2 3cm , v = 20π cm / s , v t di chuy n theo chi u dương. π Câu 41: ng v i pha dao ñ ng rad , gia t c c a m t v t dao ñ ng ñi u hòa có giá tr 6 a = −30m / s 2 . T n s dao ñ ng là 5Hz. L y π 2 = 10 . Li ñ và v n t c c a v t là: A. x = 3cm, v = 30π 3cm / s B. x = 6cm, v = 60π 3cm / s C. x = 3cm, v = −30π 3cm / s D. x = 6cm, v = −60π 3cm / s Câu 42: Con l c lò xo dao ñ ng v i biên ñ 6cm. Xác ñ nh li ñ c a v t ñ th năng c a lò xo b ng 1/3 ñ ng năng. A. ±3 2cm B. ±3cm C. ±2 2cm D. ± 2cm Câu 43: G n m t v t n ng vào lò xo ñư c treo th ng ñ ng làm lò xo dãn ra 6,4cm khi v t n ng VTCB. Cho g = 10m / s 2 . Chu kì v t n ng khi dao ñ ng là: A. 5s B. 0,50s C. 2s D. 0,20s π Câu 44: M t v t dao ñ ng ñi u hòa x = 4sin(2π t + )cm . Lúc t = 0,25s v t có li ñ và 4 v n t c là: A. x = −2 2cm, v = 8π 2cm B. x = 2 2cm, v = 4π 2cm C. x = 2 2cm, v = −4π 2cm D. x = −2 2cm, v = −8π 2cm Câu 45: M t v t n ng g n vào lò xo có ñ c ng k = 20 N / m dao ñ ng v i biên ñ A = 5cm. Khi v t n ng cách VTCB 4cm nó có ñ ng năng là: A. 0,025J B. 0,0016J C. 0,009J D. 0,041J Câu 46: M t v t dao ñ ng ñ u biên ñ A = 4cm, t n s f = 5Hz. Khi t = 0 v n t c c a v t ñ t giá tr c c ñ i và chuy n ñ ng theo chi u dương c a tr c t a ñ . Phương trình dao ñ ng c a v t là: A. x = 4sin10π tcm B. x = 4sin(10π t + π )cm π π C. x = 4sin(10π t + )cm D. x = 4sin(10π t − )cm 2 2 5
 6. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí Câu 47: M t ch t ñi m có kh i lư ng m = 500g dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T = 2s. Năng lương dao ñ ng c a nó là E = 0,004J. Biên ñ dao ñ ng c a ch t ñi m là: A. 4cm B. 2cm C. 16cm D. 2,5cm Câu 48: L n lư t g n hai qu c u có kh i lư ng m1 và m2 vào cùng m t lò xo, khi treo m1 h dao ñ ng v i chu kì T1 = 0,6s. Khi treo m2 thì h dao ñ ng v i chu kì T2 = 0,8s . Tính chu kì dao ñ ng c a h n u ñ ng th i g n m1 và m2 vào lò xo trên. A. T = 0,2s B. T = 1s C. T = 1,4s D. T = 0,7s Câu 49: M t con l c lò xo dao ñ ng theo phương th ng ñ ng. T VTCB kéo v t hư ng xu ng theo hư ng th ng ñ ng m t ño n 3cm, th nh , chu kì dao ñ ng c a v t là T = 0,5s. N u t VTCB ta keo v t hư ng xu ng m t ño n b ng 6cm, thì chu kì dao ñ ng c a v t là: A. 1s B. 0,25s C. 0,3s D. 0,5s Câu 50: M t v t dao ñ ng ñi u hòa v i t n s góc ω = 10 5rad / s . T i th i ñi m t = 0 v t có li ñ x = 2cm và có v n t c −20 15cm / s . Phương trình dao ñ ng c a v t là: π π A. x = 2sin(10 5t − )cm B. x = 2sin(10 5t + )cm 6 6 5π 5π C. x = 4sin(10 5t − )cm D. x = 4sin(10 5t + )cm 6 6 π Câu 51: Phương trình dao ñ ng c a con l c x = 4sin(2π t + )cm . Th i gian ng n nh t 2 khi hòn bi qua VTCB là: A. t = 0,25 B. 0,75s C. 0,5s D. 1,25s Câu 52: M t con l c lò xo treo th ng ñ ng, k = 100N/m. VTCB lò xo dãn 4cm, truy n cho v t m t năng lư ng 0,125J. Cho g = 10m / s 2 , l y π 2 ≈ 10 . Chu kì và biên ñ dao ñ ng c a v t là: A. T = 0,4s; A = 5cm B. T = 0,2s; A= 2cm C. T = π s; A = 4cm D. T = π s; A = 5cm .Dùng d ki n sau tr l i cho câu 53, 54 M t con l c lò xo có kh i lư ng m = 2kg dao ñ ng ñi u hòa theo phương n m ngang. V n t c có ñ l n c c ñ i b ng 0,6m/s. Ch n g c th i gian là lúc v t qua v trí x = 3 2cm theo chi u âm và t i ñó ñ ng năng b ng th năng. Câu 53: Biên ñ và chu kì c a dao ñ ng có nh ng giá tr nào sau ñây? 2π 2π A. A = 6 2cm, T = s B. A = 6cm, T = s 5 5 6 π π C. A = cm, T = s D. A = 6cm, T = s 2 5 5 Câu 54: Ch n g c t a ñ là VTCB. Phương trình dao ñ ng c a v t có nh ng d ng nào sau ñây? π 3π A. x = 6 2 sin(10t + )cm B. x = 6 2 sin(10t + )cm 4 4 6 π 3π C. x = sin(10t + )cm D. x = 6sin(10t + )cm 2 4 4 Câu 55: M t v t dao ñ ng ñi u hòa d c theo tr c Ox, v n t c c a v t khi qua VTCB là 62.8cm/s và gia t c c c ñ i là 2m/s2. Biên ñ và chu kỳ dao ñ ng c a v t là: A. A = 10cm, T = 1s B. A = 1cm, T = 0.1s 6
 7. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí C. A = 2cm, T = 0.2s D. A = 20cm, T = 2s Câu 57: M t v t có kh i lư ng m = 400g ñư c treo vào lò xo có kh i lư ng không ñáng k , ñ c ng k = 40N/m. ðưa v t ñ n v trí lò xo không bi n d ng r i th nh , v t dao ñ ng ñi u hoax.Ch n g c t a ñ t i VTCB, chi u dương hư ng xu ng, g c th i gian là lúc v t b t ñ u dao ñ ng. Phương trình dao ñ ng c a v t là: π π A. x = 5sin(10t − )cm B. x = 10sin(10t − )cm 2 2 π C. x = 10sin10tcm D. x = 5sin(10t + )cm 2 Câu 58: M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hoax x = 4sin(10π t + ϕ )cm t i th i ñi m t = 0 thì x = -2cm và ñi theo chi u dương c a tr c t a ñ . ϕ có giá tr nào: π 5π 7π A ϕ = π rad B. ϕ = rad C. ϕ = rad D. ϕ = rad 6 6 6 Câu 59: M t con l c lò xo có ñ c ng k = 40N/m dao ñ ng ñi u hoà v i bi n ñ A = 5cm. ð ng năng c a qu c u v trí ng v i ly ñ x = 3cm là: A. Eñ = 0.004J B. Eñ = 40J C. Eñ = 0.032J D. Eñ = 320J Câu 60: M t lò xo có ñ c ng k = 20N/m treo th ng ñ ng. Treo vào lò xo m t v t có kh i lư ng m =100g. T VTCB ñưa v t lên m t ño n 5cm r i buông nh . Chi u dương hư ng xu ng. Giá tr c c ñ i c a l c h i ph c và l c ñàn h i là: A. Fhp = 2 N , Fdh = 5 N B. Fhp = 2 N , Fdh = 3 N C. Fhp = 1N , Fdh = 3 N D. Fhp = 0.4 N , Fdh = 0.5 N Câu 61: M t v t dao ñ ng ñiêug hoà v i phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) . Trong kho ng th i gian 3 1/60s ñ u tiên, v t ñi t v trí x= 0 ñ n v trí x = A theo chi u dương và t i th i ñi m cách 2 VTCB 2cm. v t có v n t c 40π 3cm / s . Biên ñ và t n s góc c a dao ñ ng th a mãn các giá tr nào sau ñây: A. ω = 10π rad / s, A = 7.2cm B. ω = 10π rad / s, A = 5cm C. ω = 20π rad / s, A = 5cm D. ω = 20π rad / s, A = 4cm Câu 62: Trong m t phút v t n ng g n vào ñ u m t lò xo th c hi n ñúng 40 chu kỳ dao ñ ng v i biên ñ là 8cm. Giá tr l n nh t c a v n t c là: A Vmax = 34cm/s B. Vmax = 75.36cm/s C. Vmax = 48.84cm/s D. Vmax = 33.5cm/s Câu 63: M t lò xo nh có ñ c ng k, chi u dài t nhiên l0, ñ u trên g n c ñ nh. Khi treo ñ u dư i c a lò xo m t v t có kh i lư ng m1 =100g, thì chi u dài c a lò xo khi cân b ng là l1 = 31cm. Thay v t m1 b ng v t m2 = 200g thì khi v t cân b ng, chi u dài c a lò xo là l2 = 32cm. ð c ng c a lò xo và chi u dài ban ñ u c a nó là nh ng giá tr nào sau ñây: A. l0 = 30cm. k = 100N/m B. l0 = 31.5cm. k = 66N/m C. l0 = 28cm. k = 33N/m D. l0 = 26cm. k = 20N/m Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 64, 65 π M t con l c lò xo dao ñ ng theo phương trình x = 2sin(20π t + )cm . Bi t kh i lư ng 2 c a v t n ng m = 100g. Câu 64: Tính chu kỳ và năng lư ng dao ñ ng c a v t: A. T = 1s. E = 78,9.10-3J B. T = 0,1s. E = 78,9.10-3J C. T = 1s. E = 7,89.10-3J D. T = 0,1s. E = 7,89.10-3J Câu 65: V t ñi qua v trí x = 1cm nh ng th i ñi m nào: 7
 8. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí 1 k 1 1 1 k A. t = ± + B. t = ± + 2k C. t = ± + 2k D. t = ± + 60 10 20 40 30 5 π Câu 66: M t v t dao ñ ng ñi u hoà v i phương trình x = 4sin(0, 5π t − )cm . Vào th i ñi m nào 3 sau ñây v t s qua v trí x = 2 3cm theo chi u âm c a tr c t a ñ : 4 1 A. t = 4s B. t = s C. t = s D. t = 2s 3 3 Câu 69: M t con l c lò xo có kh i lư ng m = 1kg, dao ñ ng ñi u hoà v i phương trình x = A sin(ωt + ϕ ) và cơ năng E = 0.125J. T i th i ñi m ban ñ u v t có v n t c v = 0.25m/s và gia t c a = 6.25 3 m/s2. Biên ñ t n s góc và pha ban ñ u có giá tr nào sau: π 2π A. A = 2cm, ϕ = − rad , ω = 25rad / s B. A = 2cm, ϕ = rad , ω = 25rad / s 3 3 π π C. A = 2cm, ϕ = rad , ω = 25rad / s D. A = 6.7cm, ϕ = − rad , ω = 75rad / s 3 6 π Câu 71: M t v t dao ñ ng theo phương trình x = 2, 5sin(π t + )cm . Vào th i ñi m nào thì pha 4 π dao ñ ng ñ t giá tr rad , lúc y li ñ x b ng bao nhiêu: 3 1 1 A. t = s, x = 0, 72cm B. t = s, x = 1, 4cm 60 6 1 1 C. t = s, x = 2,16cm D. t = s, x = 1, 25cm 120 12 Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 75, 76 Khi treo v t m vào lò xo thì lò xo giãn ra ∆l = 25cm . T VTCB O kéo v t xu ng theo phương th ng ñ ng m t ño n 20cm r i buông nh ñ v t dao ñ ng ñi u hòa. Câu 75: Ch n g c t a ñ th i gian là lúc v t qua VTCB theo chi u dương hư ng xu ng. L y g = π 2 m / s 2 . Phương trình chuy n ñ ng c a v t có d ng nào sau ñây? A. x = 20sin(2π t + π )cm B. x = 20sin 2π tcm C. x = 10sin(2π t + π )cm D. x = 10sin 2π tcm 1 Câu 76: N u vào th i ñi m nào ñó li ñ c a m là 5cm thì vào th i ñi m s sau ñó, li ñ c a v t 8 là bao nhiêu, n u v t ñi theo chi u dương. A. x = -10,2cm B. x = 10,2cm C. x = 17,2cm D. x = -17,2cm Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 77, 78 M t v t có kh i lư ng m = 250g treo vào lò xo có ñ c ng k = 25N/m. T VTCB ta truy n cho v t m t v n t c v0 = 40cm / s theo phương c a lò xo. Câu 77: Ch n t = 0 khi v t qua VTCB theo chi u âm. Phương trình dao ñ ng c a v t có d ng nào sau ñây? A. x = 4sin10tcm B. x = 8sin10tcm C. x = 8sin(10t + π )cm D. x = 4sin(10t + π )cm Câu 78: V n t c c a v t t i v trí mà ñó th năng b ng hai l n ñ ng năng năng có giá tr là: 40 A. v = cm / s B. v = 80 3cm / s 3 40 80 C. v = cm / s D. v = cm / s 3 3 8
 9. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 79, 80 M t v t m = 1kg treo vào lò xo có ñ c ng k = 400N/m. Qu c u dao ñ ng ñi u hòa v i cơ năng E = 0,5J theo phương th ng ñ ng. Câu 79: Chi u dài c c ñ i và c c ti u c a lò xo trong quá trình dao ñ ng là: A. lmax = 35, 25cm; lmin = 24, 75cm B. lmax = 37, 5cm; lmin = 27, 5cm C. lmax = 35cm; lmin = 25cm D. lmax = 37cm; lmin = 27cm Câu 80: V n t c c a qu c u th i ñi m mà chi u dài c a lò xo là 35cm là: A. v = ±50 3cm / s B. v = ±20 3cm / s C. v = ±5 3cm / s D. v = 2 3cm / s Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 81, 82 M t lò xo có chi u dài t nhiên l0 = 25cm , có kh i lư ng không ñáng k , ñư c dùng ñ treo v t, kh i lư ng m = 200g vào ñi m A. Khi cân b ng lò xo dài l = 33cm, g = 10m / s 2 . Câu 81: H s ñàn h i c a lò xo là: A. K = 25N/m B. K = 2,5N/m C. K = 50N/m D. K = 5N/m Câu 82: Dùng hai lò xo trên ñ treo v t m vào hai ñi m c ñ nh A và B n m trên ñư ng th ng ñ ng, cách nhau 72cm. VTCB O c a v t cách A m t ño n: A. 30cm B. 35cm C. 40cm D. 50cm Câu 93: M t con l c lò xo n m ngang dao ñ ng ñi u hòa xung quanh VTCB theo phương trình π x = 4sin ωt (cm) . Bi t r ng c sau nh ng kho ng th i gian b ng nhau và b ng s thì ñ ng 40 năng b ng n a cơ năng. Chu kì dao ñ ng và t n s góc c a v t là: π π A. T = s, ω = 20rad / s B. T = s, ω = 40rad / s 10 20 π C. T = s, ω = 10rad / s D. T = 0, 01s, ω = 20rad / s 5 Câu 94: M t con l c lò xo treo th ng ñ ng, v t n ng có kh i lư ng m = 250g. Ch n tr c t a ñ Ox th ng ñ ng, chi u dương hư ng xu ng, g c t a ñ t i VTCB, kéo v t xu ng dư i v trí lò xo dãn 6,5cm th nh v t dao ñ ng ñi u hòa v i năng lư ng là 80mJ. L y g c th i gian lúc th , g = 10m / s 2 . Phương trình dao ñ ng c a v t có bi u th c nào sau ñây? π π A. x = 6,5sin(2t + )cm B. x = 6,5sin(5π t + )cm 2 2 π π C. x = 4sin(5π t + )cm D. x = 4sin(20t + )cm 2 2 Câu 95: Trong cùng m t kho ng th i gian, con l c th nh t th c hi n 10 chu kì dao ñ ng, con l c th hai th c hi n 6 chu kì dao ñ ng. Bi t hi u s chi u dài dây treo c a chúng là 48cm. Chi u dài dây treo c a m i con l c là: A. l1 = 79cm, l2 = 31cm B. l1 = 9,1cm, l2 = 57,1cm C. l1 = 42cm, l2 = 90cm D. l1 = 27cm, l2 = 75cm Câu 96: M t con l c ñơn có kh i lư ng m = 1kg và ñ dài dây treo l = 2m. Góc l ch c c ñ i c a dây so v i ñư ng th ng ñ ng α = 100 = 0,175rad . Cơ năng c a con l c và v n t c v t n ng khi nó v trí th p nh t là: A. E = 2 J ; vmax = 2m / s B. E = 0, 298 J ; vmax = 0, 77 m / s C. E = 2,98 J ; vmax = 2, 44m / s D. E = 29,8 J ; vmax = 7, 7 m / s 9
 10. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí Câu 97: M t con l c dao ñ ng nơi có gia t c tr ng trư ng là g = 10m / s 2 v i chu kì T = 2s trên qu ñ o dài 20cm. L y π 2 = 10 . Th i gian ñ con l c dao ñ ng t VTCB ñ n v trí có li ñ S S = 0 là: 2 1 5 1 1 A. t = s B. t = s C. t = s D. t = s 6 6 4 2 Câu 98: M t con l c g m m t qu c u nh , kh i lư ng m = 0,05kg treo vào ñ u m t s i dây dài l = 1m, nơi có gia t c tr ng trư ng g = 9,81m / s 2 . B qua ma sát. Con l c dao ñ ng theo phương th ng ñ ng v i góc l ch c c ñ i so v i phương th ng ñ ng là α 0 = 300 . V n t c và l c căng dây c a v t t i VTCB là: A. v = 1,62m/s; T = 0,62N B. v = 2,63m/s; T = 0,62N C. v = 4,12m/s; T = 1,34N D. v = 0,412m/s; T = 13,4N Câu 99: M t con l c có chi u dài l, qu n ng có kh i lư ng m. M t ñ u con l c treo vào ñi m c ñ nh O, con l c dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì 2s. Trên phương th ng ñ ng qua O, ngư i ta ñóng l m t cây ñinh t i v trí OI = . Sao cho ñinh ch n m t bên c a dây treo. L y g = 9,8m / s 2 . Chu 2 kì dao ñ ng c a con l c là: A. T = 0,7s B. T = 2,8s C. T = 1,7s D. T = 2s Câu 100: M t con l c ñơn có dây treo dài l = 0,4m. Kh i lư ng v t là m = 200g. L y g = 10m / s 2 . B qua ma sát. Kéo con l c ñ dây treo nó l ch góc α = 600 so v i phương th ng ñ ng r i buông nh . Lúc l c căng dây treo là 4N thì v n t c có giá tr là: 2 A. v = 2m / s B. v = 2 2m / s C. v = 5m / s D. v = m/s 2 Dùng d li u sau ñ tr l i câu h i 101, 102 Con l c ñơn có chi u dài l1 dao ñ ng v i chu kì T1 = 1, 2 s , con l c có ñ dài l2 dao ñ ng v i chu kì T2 = 1, 6 s . Câu 101: Chu kì c a con l c ñơn có ñ dài l1 + l2 là: A. 4s B. 0,4s C. 2,8s D. 2s Câu 102: Chu kì c a con l c ñơn có ñ dài l2 − l1 là: A. 0,4s B. 0,2s C. 1,05s D. 1,12s Câu 103: M t con l c ñơn có kh i lư ng m = 10kg và chi u dài dây treo l = 2m. Góc l ch c c ñ i so v i ñư ng th ng ñ ng là α = 100 = 0,175rad . L y g = 10m / s 2 . Cơ năng c a con l c và v n t c v t n ng khi nó v trí th p nh t là: A. W = 0,1525; Vmax = 0, 055m / s B. W = 1,525; Vmax = 0,55m / s C. W = 30,45; Vmax = 7,8m / s D. W = 3,045; Vmax = 0, 78m / s Câu 104: Hai con l c ñơn có cùng ñ dài l cùng kh i lư ng m. Hai v t n ng c a hai con l c ñó ur mang ñi n tích l n lư t là q1 và q2 . Chúng ñư c ñ t vào trong ñi n trư ng E hư ng th ng ñ ng 5 xu ng dư i thì chu kì dao ñ ng bé c a hai con l c l n lư t là T1 = 5T0 và T2 = T0 v i T0 là chu 7 q1 kì c a chung khi không có ñi n trư ng. T s có giá tr nào sau ñây? q2 1 1 A. − B. -1 C. 2 D. 2 2 10
 11. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí Câu 105: M t con l c ñơn g m m t qu c u kim lo i nh , kh i lư ng m = 1g, tích ñi n dương q = 5, 66.10−7 C , ñư c treo vào m t s i dây mãnh dài l = 1,40m trong ñi n trư ng ñ u có phương n m ngang, E = 10.000V/m, t i m t nơi có gia t c tr ng trư ng g = 9, 79m / s 2 . Con l c VTCB khi phương c a dây treo h p v i phương th ng ñ ng m t góc. A. α = 300 B. α = 200 C. α = 100 D. α = 600 Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 106, 107 M t con l c ñơn g m m t dây treo l = 0,5m, m t v t có kh i lư ng M = 40g dao ñ ng t i nơi có gia t c tr ng trư ng g = 9, 79m / s 2 . Tích cho v t m t ñi n lư ng q = −8.10−5 C r i treo con l c V trong ñi n trư ng có phương th ng ñ ng có chi u hư ng lên và có cư ng ñ E = 40 cm Câu 106: Chu kì dao ñ ng c a con l c trong ñi n trư ng thõa mãn giá tr nào sau ñây? A. T = 2,1s B. T = 1,6s C. T = 1,05s D. T = 1,5s Câu 107: N u ñi n trư ng có chi u hư ng xu ng thì con l c dao ñ ng v i chu kì bao nhiêu? A. T = 3,32s B. T = 2,4s C. T = 1,66s D. T = 1,2s Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 108, 109 π M t con l c ñơn dao ñ ng v i biên ñ góc α = rad có chu kì T = 2s, l y g = π 2 = 10m / s 2 . 20 Câu 108: Chi u dài c a dây treo con l c và biên ñ dài c a dao ñ ng th a mãn giá tr nào sau ñây? A. l = 2m; s0 = 1, 57cm B. l = 1m; s0 = 15, 7cm C. l = 1m; s0 = 1, 57cm D. l = 2m; s0 = 15, 7cm Câu 109: Ch n g c t a ñ là VTCB O, g c th i gian là lúc v t qua VTCB theo chi u dương. Phương trình dao ñ ng c a con l c ñơn là: π π π A. α = sin(π t + )rad B. α = sin(2π t )rad 20 2 20 π π C. α = sin(2π t + π )rad D. α = sin(π t )rad 20 20 Câu 110: Chu kì dao ñ ng nh c a m t con l c ñơn dài 1,5m treo trên tr n c a m t thang máy khi nó chuy n ñ ng v i gia t c 2, 0m / s 2 hư ng lên là bao nhiêu? L y g = 10m / s 2 . A. T = 2,43s B. T = 5,43s C. T = 2,22s D. T = 2,7s Câu 111: M t con l c ñơn dao ñ ng bé xung quanh VTCB. Ch n tr c Ox n m ngang, g c O trùng v i VTCB, chi u dương hư ng t trái sang ph i. Lúc t = 0 v t bên trái VTCB và dây treo h p v i phương th ng ñ ng m t góc α = 0, 01rad . V t ñư c truy n v n t c π cm / s có chi u t trái sang ph i, năng lư ng dao ñ ng c a con l c là E = 10−4 J . Bi t kh i lư ng c a v t là m = 100g, l y g = 10m / s 2 và π 2 ≈ 10 . Phương trình dao ñ ng c a v t là: π π A. x = 2sin(π t − )cm B. x = 2sin(π t + )cm 2 2 π π C. x = 2 sin(π t − )cm D. x = 2 sin(π t + )cm 4 4 Câu 112: M t con l c ñơn có v t n ng m = 10g. N u ñ t dư i con l c m t nam châm thì chu kì 1 dao ñ ng bé c a nó thay ñ i ñi so v i khi không có nam châm. Tính l c hút c a nam châm 1000 tác d ng vào con l c. L y g = 10m / s 2 . A. f = 2.10 −3 N B. f = 2.10 −4 N C. f = 0, 2 N D. f = 0, 02 N Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 113, 114, 115 11
 12. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí M t con l c ñơn g m m t qu c u có m = 20g ñư c treo vào m t dây dài l = 2m. L y g = 10m / s 2 . B qua ma sát. Câu 113: Kéo con l c kh i VTCB m t góc α = 300 r i buông không v n t c ñ u. T c ñ c a con l c khi qua VTCB là: A. Vmax = 1,15m / s B. Vmax = 5,3m / s C. Vmax = 2, 3m / s D. Vmax = 4, 47 m / s Câu 114: L c căng dây v trí biên và VTCB có nh ng giá tr nào sau ñây? A. Tmax = 0, 25 N ; Tmin = 0,17 N B. Tmax = 0, 223 N ; Tmin = 0,1N C. Tmax = 0, 25 N ; Tmin = 0,34 N D. Tmax = 2,5 N ; Tmin = 0,34 N Câu 115: Khi qua VTCB m t l n nào ñó dây b ñ t. H i qu c u ch m ñ t cách VTCB bao xa (tính theo phương ngang)? Bi t VTCB cách m t ñ t 1m: A. S = 0,46m B. S = 2,3m C. S = 1,035m D. S = 4,6m Câu 116: Có hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương cùng t n s như sau: π 5π x1 = 5sin(ωt − ); x2 = 5sin(ωt + ) 3 3 Dao ñ ng t ng h p c a chúng có d ng: π π A. x = 5 2 sin(ωt + ) B. x = 10sin(ωt − ) 3 3 5 3 π C. x = 5 2 sin ωt D. x = sin(ωt + ) 2 3 Câu 117: M t dao ñ ng ñi u hòa xung quanh VTCB d c theo tr c x’Ox có li ñ 4 π 4 π x= sin(2π t + ) + sin(2π t + )cm . Biên ñ và pha ban ñ u c a dao ñ ng th a mãn các 3 6 3 2 giá tr nào sau ñây? π π A. A = 4cm; ϕ = rad B. A = 2cm; ϕ = rad 3 6 π 8 π C. A = 4 3cm; ϕ = rad D. A = cm; ϕ = rad 6 3 3 Câu 118: Có ba dao ñ ng ñi u hòa cùng phương, cùng t n s như sau: π 5π π x1 = 5sin(ωt − ); x2 = 5sin(ωt + ); x3 = 5sin(ωt − ) 6 6 2 Dao ñ ng t ng h p c a chúng có d ng: π A. x = 0 B. x = 5 2 sin(ωt + ) 3 π π C. x = 5sin(ωt − ) D. x = 5sin(ωt + ) 6 4 Câu 119: M t v t th c hi n ñ ng th i hai dao ñ ng cùng phương: x1 = 4 3cos10π t(cm) và x2 = 4sin10π t(cm) . V n t c c a v t t i th i ñi m t = 2s là: A. V = 20π cm / s B. V = 40π cm / s C. V = 20cm / s D. V = 40cm / s Câu 120: M t v t th c hi n ñ ng th i ba dao ñ ng ñi u hòa cùng phương cùng t n s sau: 3 π 5π x1 = 1, 5sin ωt (cm); x2 = sin(ωt + )(cm); x3 = 3 sin(ωt − )(cm) 2 2 6 Phương trình dao ñ ng t ng h p c a v t là: 12
 13. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí 3 7π π A. x = sin(ωt + ) cm B. x = 3 sin(ωt + ) cm 2 6 3 π π C. x = 3 sin(ωt + ) cm D. x = 3 sin(ωt − ) cm 2 3 Câu 121: Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v sóng cơ h c. A. Sóng cơ h c là s lan truy n c a dao ñ ng theo th i gian trong m t môi trư ng v t ch t. B. Sóng cơ h c là s lan truy n c a v t ch t theo th i gian. C. Sóng cơ h c là nh ng dao ñ ng cơ h c. D. Sóng cơ h c là s lan truy n c a v t ch t trong không gian. Câu 122: V n t c truy n sóng trong m t môi trư ng A. ph thu c vào b n ch t môi trư ng và t n s sóng. B. ph thu c vào b n ch t môi trư ng và biên ñ sóng. C. ch ph thu c vào b n ch t môi trư ng D. tăng theo cư ng ñ sóng. Câu 123: Sóng ngang là sóng: A. Lan truy n theo phương n m ngang. B. Có các ph n t sóng dao ñ ng theo phương n m ngang. C. Có các ph n t sóng dao ñ ng theo phương vuông góc v i phương truy n sóng. D. Có các ph n t sóng dao ñ ng theo cùng phương v i phương truy n sóng. Câu 124: ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v sóng d ng? A. Khi sóng t i và sóng ph n x c a nó truy n theo cùng m t phương, chúng giao thoa v i nhau t o thành sóng d ng. B. Nh ng ñi m nút là nh ng ñi m không dao ñ ng. C. B ng sóng là nh ng ñi m dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i. D. A, B và C ñ u ñúng. Câu 125: Ch n câu sai: A. Sóng âm ch truy n ñư c trong môi trư ng khí và l ng B. Sóng âm có t n s nh hơn 16Hz là sóng h âm. C. Sóng âm và sóng cơ h c có cùng b n ch t v t lý. D. V n t c truy n sóng âm ph thu c vào nhi t ñ . Câu 126: ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v bư c sóng? A. Bư c sóng là kho ng cách gi a hai ñi m trên phương truy n sóng g n nhau nh t và dao ñ ng cùng pha. B. Bư c sóng là quãng ñư ng mà sóng truy n ñi ñư c trong m t chu kì dao ñ ng c a sóng. C. Bư c sóng là quãng ñư ng mà pha c a dao ñ ng truy n sau m t chu kì dao ñ ng. D. C A, B và C. Câu 127: Hi n tư ng giao thoa sóng x y ra khi có: A. Hai sóng chuy n ñ ng ngư c chi u nhau giao nhau B. Hai sóng dao ñ ng cùng chi u, cùng pha g p nhau. C. Hai sóng xu t phát t hai ngu n dao ñ ng cùng pha, cùng t n s giao nhau. D. Hai sóng xu t phát t hai ngu n dao ñ ng cùng pha, cùng biên ñ giao nhau. Câu 128: K t lu n nào sau ñây là không ñúng khi nói v tính ch t c a s truy n sóng trong môi trư ng? A. Sóng truy n ñư c trong các môi trư ng r n, l ng và khí. B. Sóng truy n ñi không mang theo v t ch t c a môi trư ng C. Quá trình truy n sóng là quá trình truy n năng lư ng. 13
 14. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí D. Các sóng âm có t n s khác nhau nhưng truy n ñi v i v n t c như nhau trong m t môi trư ng. Câu 129: Ch n phương án ñúng. Nguyên nhân t o thành sóng d ng. A. Là do s giao thoa c a hai sóng k t h p. B. Là do s giao thoa c a sóng t i và sóng ph n x . C. Là do s giao thoa c a sóng t i và sóng ph n x c a nó cùng truy n theo m t phương. D. Là do t ng h p c a hai hay nhi u sóng k t h p trong không gian. Câu 130: Hai ngu n dao ñ ng ñư c g i là hai ngu n k t h p khi có: A. Cùng t n s và hi u s pha không thay ñ i. B. Cùng biên ñ và cùng t n s . C. Cùng t n s và ngư c pha. D. Cùng biên ñ nhưng t n s khác nhau. Câu 131: Khi có hi n tư ng giao thoa c a sóng nư c nh ng ñi m n m trên ñư ng trung tr c s : A. Dao ñ ng v ibiên ñ l n nh t B. Dao ñ ng v i biên ñ nh nh t C. Dao ñ ng v i biên ñ b t kỳ D. ð ng yên Câu 132: Âm s c là: A. M u s c c a âm B. M t tính ch t c a âm giúp ta nh n bi t các ngu n âm C. M t tính ch t v t lý c a âm D. Tính ch t sinh lý và v t lý c a âm Câu 134: Khi ngu n phát âm chuy n ñ ng la g n ngư i nghe ñang ñ ng yên thì ngư i này s nghe th y m t âm có: A. T n s nh hơn t n s c a ngu n âm B. T n s l n hơn t n s c a ngu n âm C. Cư ng ñ âm l n hơn so v i khi nguòn âm ñ ng yên D. Bư c sóng dài hơn so v i khi ngu n âm ñ ng yên Câu 135: Trong các nh c c , h p ñàn, than kèn, sáo có tác d ng: A. V a khu ch ñ i âm, v a t o ra âm s c riêng c a âm ñ ng năng nh c c ñó phát ra B. Làm tăng ñ cao và ñ to c a âm C. Gi cho âm phát ra có t n s n ñ nh D. L c b t t p âm và ti ng n Câu 137: Ch n câu sai trong các câu sau: A. Ngư ng nghe thay ñ i tùy theo t n s âm B. ð i v i tai con ngư i, cư ng ñ âm càng l n thì âm càng to C. Mi n n m gi a ngư ng nghe và ngư i ñau là ni n nghe ñư c D. Tai con ngư i nghe âm cao tính hơn nghe âm tr m Câu 139: Ch n câu sai: Hai sóng k t h p là hai sóng có cùng t n s và có: A. Cùng biên ñ , cùng pha B. Hi u s pha không ñ i theo th i gian C. Hi u l trình không ñ i theo th i gian D. Kh năng giao thoa v i nhau Câu 140: Hi n tư ng giao thoa là hi n tư ng: A. Giao thoa c a hai sóng t i m t ñi m c a môi trư ng B. T ng h p c a hai dao ñ ng k t h p C. T o thanhg các vân hình parabol trên m t nư c D. Hai sóng khi g p nhau t i m t ñid m có th tăng cư ng ho c tri t tiêu nhau 14
 15. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí Câu 141: Khi âm thanh truy n t không khí vào nư c thì: A. Bư c sóng thay ñ i nhưng t n s không ñ i B. Bư c sóng và t n s ñ u thay ñ i C. Bư c sóng và t n s không ñ i D. Bư c sóng không ñ i nhưng t n s thay ñ i Câu 142: Sóng d ng x y ra trên dây ñàn h i m t ñ u c ñ nh khi: A. Chi u dài c a dây b ng m t ph n tư bư c sóng B. Chi u dài c a dây b ng b i s nguyên l n n a bư c sóng C. Bư c sóng b ng g p ñôi chi u dài c a dây D. Chi u dài c a dây b ng m t s bán nguyên n a bư c sóng Câu 143: Trong hi n tư ng giao thoa cơ h c v i hai ngu n A và B thì kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên ño n AB dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i là: 1 1 A. λ B. λ C. B i s c a λ D. λ 4 2 Câu 144: Hai âm thanh có âm s c khác nhau là do: A. T n s khác nhau B. ð cao và ñ to khác nhau C. S lư ng h a âm trong chúng khác nhau D. S lư ng và cư ng ñ các h a âm trong chúng khác nhau Câu 145: ð tăng g p ñôi t n s c a âm do dây ñàn phát ra ta ph i: A. Tăng l c căng dây g p hai l n B. Gi m l c căng dây g p hai l n C. Tăng l c căng dây g p b n l n D. Gi m l c căng dây g p b n l n Câu 146: Phát bi u nào sau ñây là không ñúng: A. Trong quá trình truy n sóng, pha dao ñ ng ñư c truy n ñi còn các ph n t c a môi trư ng thì dao ñ ng t i ch . B. Quá trình truy n sóng cơ là quá trình truy n năng lư ng C. Bư c sóng là kho ng cách gi a 2 ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao ñ ng cùng pha. D. Sóng truy n trong các môi trư ng khác nhau giá tr bư c sóng v n không thay ñ i. Câu 147: Phát bi u nào sau ñây không ñúng: A. Dao ñ ng âm có t n s trong mi n t 16Hz ñ n 20kHz. B. V b n ch t v t lý thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng h âm ñ u là sóng cơ. C. Sóng âm là song d c. D. Sóng siêu âm là sóng âm duy nh t mà tai ngư i không nghe th y ñư c. Câu 148: Câu nào sau ñây là sai khi nói v sóng d ng. A. Sóng d ng là sóng có các b ng, các nút c ñ nh trong không gian. λ B. Kho ng cách gi a hai nút ho c hai b ng sóng liên ti p là 2 λ C. Kho ng cách gi a ñi m nút và ñi m b ng liên ti p là 4 λ D. ði u ki n ñ có sóng d ng là chi u c a dây ph i th a l = (k+1) . 2 Câu 149: Hai âm có cùng ñ cao, chúng có ñ c ñi m nào trong các ñ c ñi m sau? A. Cùng biên ñ B. Cùng bư c sóng trong m t môi trư ng C. Cùng t n s và bư c sóng D. Cùng t n s Câu 150: ð to c a âm thanh ñư c ñ c trưng b ng: A. Cư ng ñ âm B. Biên ñ dao ñ ng âm 15
 16. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí C. M c cư ng ñ âm D. Áp su t âm thanh Câu 151: Ch n câu ñúng Hai ñi m cùng n m trên phương truy n sóng ma dao ñ ng ngư c pha khi: A. Hi u s pha c a chúng là (2k + 1)π B. Hi u s pha c a chúng là 2kπ C. Kho ng cách gi a chúng là m t s nguyên l n n a bư c sóng. D. Kho ng cách gi a chúng là m t s nguyên l n bư c sóng. Câu 152: M t sóng lan truy n v i v n t c 200m/s có bư c sóng 4m. T n s và chu kì c a sóng là: A. f = 50Hz; T = 0,02s B. f = 0,05Hz; T = 200s C. f = 800Hz; T = 0,125s D. f = 5Hz; T = 0,2s Câu 153: Xét sóng truy n theo m t s i dây căng th ng dài. Phương trình dao ñ ng t i ngu n O có d ng u = asinπ t(cm) . V n t c truy n sóng 0,5m/s. G i M, N là hai ñi m g n O nh t l n lư t dao ñ ng cùng pha và ngư c pha v i O. Kho ng cách t O ñ n M, N là : A. 25cm và 12,5cm B. 25cm và 50cm C. 50cm và 75cm D. 50cm và 12,5cm Câu 154: M t sóng có t n s 500Hz có t c ñ lan truy n 350m/s. Hai ñi m g n nh t trên sóng π ph i cách nhau m t kho ng là bao nhiêu ñ gi a chúng có ñ l ch pha b ng rad . 3 A. 0,116m B. 0,476m C. 0,233m D. 4,285m Câu 155: Phương trình dao ñ ng c a m t ngu n phát sóng có d ng u0 = u0sin(20π t) . Trong kho ng th i gian 0,225s, sóng truy n ñư c quãng ñư ng: A. 0,225 l n bư c sóng B. 4,5 l n bư c sóng C. 2,25 l n bư c sóng D. 0,0225 l n bư c sóng Câu 156: Ngu n phát sóng ñư c bi u di n: u = 3sin20π t(cm) . V n t c truy n sóng là 4m/s. Phương trình dao ñ ng c a m t ph n t v t ch t trong môi trư ng truy n sóng và cách ngu n 20cm là: π A. u = 3sin(20π t − )cm v i t ≥ 0, 05s 2 B. u = 3sin(20π t )cm v i t ≥ 0, 05s C. u = 3sin(20π t + π )cm v i t ≥ 0, 05s D. u = 3sin(20π t − π )cm v i t ≥ 0, 05s Câu 157: Trong th i gian 12s m t ngư i quan sát th y 6 ng n sóng ñi qua trư c m t mình. V n t c truy n sóng là 2m/s. Bư c sóng có giá tr : A. 4,8m B. 4m C. 6m D. 0,48m Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 158, 159 Ngư i ta gây m t dao ñ ng ñ u O c a m t s i dây cao su căng th ng theo phương vuông góc v i phương c a s i dây, biên ñ 2cm, chu kì 1,2s. Sau 3s dao ñ ng truy n ñư c 15m d c theo dây. Câu 158: Bư c sóng c a sóng t o thành truy n trên dây là: A. 9m B. 4,2m C. 6m D. 3,75m Câu 159: N u ch n g c th i gian là lúc O b t ñ u dao ñ ng theo chi u dương t VTCB, phương trình sóng t i m t ñi m M cách O m t kho ng 2,5m là: 5π π A. 2 sin( t − )cm (t > 0,5s). 3 6 5π 5π B. 2 sin( t − )cm (t > 0,5s). 3 6 16
 17. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí 10π 5π C. 2 sin( t+ )cm (t > 0,5s). 3 6 5π 2π D. 2 sin( t− )cm (t > 0,5s). 3 3 Câu 160: Sóng âm truy n trong không khí v n t c 340m/s, t n s f = 680Hz. Gi a hai ñi m có hi u s kho ng cách t i ngu n là 25cm, ñ l ch pha c a chúng là: π A. ∆ϕ = rad B. ∆ϕ = π rad 2 3π C. ∆ϕ = rad D. ∆ϕ = 2π rad 2 Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 161 162 T i O trên m t ch t l ng, ngư i ta gây dao ñ ng v i t n s f = 2Hz, biên ñ 2cm, v n t c truy n sóng trên m t nư c là 60cm/s. Câu 161: Kho ng cách t vòng th hai ñ n vòng th 6 là: A. 120cm B. 480cm C. 12cm D. 48cm Câu 162:T i M cách O m t ño n x = 25cm thì biên ñ gi m 2,5 x l n.Phương trình sóng t i M 5π 5π A. uM = 1, 6 sin(4π t + )cm B. uM = 0,16sin(4π t + )cm 3 3 π π C. uM = 1, 6 sin(4π t + )cm D. uM = 0,16sin(4π t + )cm 3 3 Dùng d ki n sau ñ tr l i câu 163, 164 M t dây AB dài l = 1m, ñ u B c ñ nh, ñ u A cho dao ñ ng v i biên ñ 1cm, t n s f = 25Hz. Trên dây th y hình thành 5 bó sóng mà A và B là các nút. Câu 163: Bư c sóng và v n t c truy n trên dây có giá tr nào sau ñây? A. λ = 20cm, V = 500cm / s B. λ = 40cm, V = 1m / s C. λ = 20cm, V = 0,5cm / s D. λ = 40cm, V = 10m / s Câu 164: Khi thay ñ i t n s rung ñ n giá tr f’ ngư i ta th y sóng d ng trên dây ch còn 3 bó. Tìm f’. 10 A. f’=60Hz B. f’=12Hz C. f’= Hz D. f’=15Hz 3 Câu 165: Khi có sóng d ng trên m t dây AB thì th y trên dây có 7 nút (A và B trên là nút). T n s sóng là 42Hz. V i dây AB và v n t c truy n sóng như trên, mu n trên dây có 5 nút (A và B cũng ñ u là nút) thì t n s ph i là: A. 30Hz B. 28Hz C. 58,8Hz D. 63Hz Câu 166: Dây ñàn chi u dài 80cm phát ra có t n s 12Hz. Quan sát dây ñàn ta th y có 3 nút và 2 b ng. V n t c truy n sóng trên dây ñàn là: A. V = 1,6m/s B. V = 7,68m/s C. V = 5,48m/s D. V = 9,6m/s Câu 167: Hai ngu n k t h p S1 , S 2 cách nhau 16cm có chu kì 0,2s. V n t c truy n sóng trong môi trư ng là 40cm/s. S c c ñ i giao thoa trong kho ng S1S 2 là: A. n = 4 B. n = 2 C. n = 5 D. n = 7 Câu 168: ð t mũi nh n S (g n vào ñ u c a m t thanh thép n m ngang) ch m m t nư c. Khi lá thép dao ñ ng v i t n s f = 120Hz, t o trên m t nư c m t sóng có biên ñ 6mm, bi t r ng kho ng cách gi a 9 g n l i liên ti p là 4cm. V n t c truy n sóng trên m t nư c là: A. V = 120cm/s B. V = 40cm/s C. V = 100cm/s D. V = 60cm/s Dùng d ki n sau ñây ñ tr l i câu 169, 170 17
 18. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí Lúc t = 0 ñ u O c a dây cao su căng th ng n m ngang b t ñ u dao ñ ng ñi lên v i biên ñ 1,5cm, chu kì T = 2s. Hai ñi m g n nhau nh t trên dây dao ñ ng cùng pha cách nhau 6cm. Câu 169: Phương trình dao ñ ng t i M cách O 1,5 cm là: π π A. uM = 1, 5sin(π t + )cm (t > 0,5s) b. uM = 1, 5sin(2π t − )cm (t > 0,5s) 4 2 π c. uM = 1, 5sin(π t − )cm (t > 0,5s) d. uM = 1, 5sin(π t − π )cm (t > 0,5s) 2 Câu 170: Tính th i ñi m ñ u tiên ñ M lên ñ n ñi m cao nh t. Coi biên ñ dao ñ ng không ñ i. A. t = 0,5s B. t = 1s C. t = 3s D. t = 0,25s Dùng d ki n sau ñây ñ tr l i câu 171, 172 Mũi nh n c a âm thoa ch m nh vào m t nư c yên l ng, âm thoa dao ñ ng v i t n s :f = 440Hz Câu 171: Kho ng cách gi a hai g n sóng liên ti p là 2mm. V n t c truy n sóng là: A. V = 0,88m/s B. V = 8,8m/s C. V = 22m/s D. V = 2,2m/s Câu 172: G n vào m t trong hai nhánh âm thoa m t thanh thép m ng 2 ñ u thanh g n hai qu c u nh A, B. ð t hai qu c u ch m m t nư c. Cho âm thoa dao ñ ng. G n sóng nư c có hình hyperbol. Kho ng cách gi a hai qu c u A, B là 4cm. S g n sóng quan sát ñư c trên ño n AB là: A. có 39 g n sóng B. có 29 g n sóng C. có 19 g n sóng D. có 20 g n sóng Câu 173: M t s i dây dài 1,2m. M t ñ u g n vào c u rung, ñ u kia t ñ ng năng. ð t c u rung th ng ñ ng ñ dây thõng xu ng, khi c u rung v i t n s f = 24Hz thì trên dây hình thành m t h sóng d ng. Ta th y trên dây ch có 1 bó sóng. V n t c truy n sóng trên dây là bao nhiêu? ð trên dây có 3 bó sóng thì cho c u rung v i t n s là bao nhiêu? A. V = 9,6m/s, f’ = 10Hz B. V = 57,6m/s, f’ = 70,875Hz C. V = 38,4m/s, f’ = 56Hz D. V = 5,76m/s, f’ = 7,08Hz Câu 174: M t ño n dây dài 60cm có kh i lư ng 6g, m t ñ u g n vào c u rung, ñ u kia treo lên m t ñĩa cân r i v t qua ròng r c, dây b căng v i m t l c FC = 2, 25 N . V n t c truy n sóng trên dây là: A. V = 1,5m/s B. V = 15m/s C. V = 22,5m/s D. V = 2,25m/s Câu 175: M t s i dây dài 5m có kh i lư ng 300g ñư c căng b ng m t l c 2,16N. V n t c truy n trên dây có giá tr nào? A. V = 3m/s B. V = 0,6m/s C. V = 6m/s D. V = 0,3m/s Câu 176: M t s i dây dài 0,4m, m t ñ u g n vào c u rung, ñ u kia treo trên ñĩa cân r i v t qua ròng r c. C u rung v i t n s 60Hz, ta th y dây rung thành m t múi. V n t c truy n trên dây là bao nhiêu? ð dây rung thành 3 múi l c căng thay ñ i như th nào? A. V = 48m/s; l c căng gi m ñi 9 l n. B. V = 48m/s; l c căng gi m ñi 3 l n. C. V = 4,8m/s; l c căng gi m ñi 9 l n. D. V = 4,8m/s; l c căng gi m ñi 3 l n. π Câu 177: Bi u th c sóng t i 1 ñi m n m trên dây cho b i u = 6 sin t (cm). Vào lúc t, 3 µ = 3cm . Vào th i ñi m sau ñó 1,5s u có giá tr là: 3 3 A. ±3cm B. −1, 5cm C. cm D. ±3 3cm 2 Câu 178: M t ngư i dùng búa gõ vào ñ u m t thanh nhôm. Ngư i th hai ñ u kia áp tai vào thanh nhôm và nghe ñư c âm c a ti ng gõ hai l n (m t l n qua không khí, m t l n qua thanh nhôm). Kho ng th i gian gi a hai l n nghe ñư c là 0,12s. Bi t v n t c truy n âm trong không khí là 330m/s, trong nhôm là 6420m/s. Chi u dài c a thanh nhôm là: 18
 19. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí A. l = 4,17m B. l = 41,7m C. l = 342,5m D. l = 34,25m Câu 179: M t dây ñàn dài 60cm phát ra m t âm có t n s 100Hz. Quan sát dây ñàn ngư i ta th y có 4 nút (g m c 2 nút 2 ñ u dây). V n t c truy n sóng trên dây là: A. V = 0,4m/s B. V = 40m/s C. V = 30m/s D. V = 0,3m/s Câu 180: Hai thanh nh g n trên cùng m t nhánh âm thoa ch m vào m t nư c t i 2 ñi m A và B cách nhau l = 4cm. Âm thoa rung v i t n s f = 400Hz, v n t c truy n trên m t nư c v = 1,6m/s. Gi a hai ñi m A và B có bao nhiêu g n sóng, trong ñó có bao nhiêu ñi m ñ ng yên? A. 10 g n, 11 ñi m ñ ng yên B. 19 g n, 20 ñi m ñ ng yên C. 29 g n, 30 ñi m ñ ng yên D. 9 g n, 10 ñi m ñ ng yên Câu 181: M t s i dây dài 1,8m có kh i lư ng 90g. M t ñ u dây g n vào m t c u rung, rung v i t n s 30Hz. ð kho ng cách gi a hai ng n sóng trên dây là 40cm ph i căng dây v i 1 l c b ng A. F = 7,2N B. F = 0,72N C. F = 72N D. F = 3,6N Câu 182: M t sóng cơ h c phát ra t m t ngu n O lan truy n trên m t nư c v i v n t c v = 400cm/s. Ngư i ta th y 2 ñi m g n nhau nh t trên m t nư c cùng n m trên ñư ng th ng qua O cách nhau 80cm luôn luôn dao ñ ng ngư c pha. T n s c a sóng là: A. f = 2,5Hz B. f = 0,4Hz C. f = 10Hz D. f = 5Hz π Câu 183: M t ngu n sóng cơ h c dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x = cos(5π t+ ) kho ng 3 π cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng mà ñ l ch pha dao ñ ng b ng là 4 1m. V n t c truy n sóng là: A. 20m/s B. 10m/s C. 2,5m/s D. 5m/s Câu 184: Hai loa âm thanh nh gi ng nhau t o thành hai ngu n k t h p và ñ t cách nhau S1S 2 = 5m . Chúng phát ra âm có t n s f = 440Hz. V n t c truy n âm v = 330m/s. T i ñi m M ngư i ta quan sát nghe ñư c âm to nh t ñ u tiên khi ñi t S1 ñ n S2 . Kho ng cách t M ñ n S1 là: A. S1M = 0, 75m B. S1M = 0, 25m C. S1M = 0,5m D. S1M = 1, 5m Câu 185: Hai mũi nh n S1 , S2 cách nhau 8cm g n vào m t c u rung có t n s f = 100Hz, ñ t ch m nh vào m t m t ch t l ng. V n t c truy n sóng trên m t ch t l ng v = 0,8m/s. Hai ngu n S1 , S2 dao ñ ng theo phương th ng ñ ng s1 = s2 = acosω t . Bi t phương trình dao ñ ng c a ñi m M 1 trên m t ch t l ng cách ñ u S1 , S2 1 kho ng d = 8cm và sM 1 = 2acos(200π t-20π ) . Tìm trên ñư ng trung tr c c a S1 , S2 m t ñi m M 2 g n M 1 nh t và dao ñ ng cùng pha v i M 1 A. M 1M 2 = 0, 2cm; M 1M 2 = 0, 4cm ' B. M 1M 2 = 0, 91cm; M 1M 2 = 0, 94cm ' C. M 1M 2 = 9,1cm; M 1M 2 = 9, 4cm ' D. M 1M 2 = 2cm; M 1M 2 = 4cm ' Câu 186: Ch n câu ñúng trong các câu sau: A. Dòng ñi n có cư ng ñ bi n ñ i tu n hoàn theo th i gian là dòng ñi n xoay chi u. B. Dòng ñi n có chi u thay ñ i theo th i gian là dòng ñi n xoay chi u. C. Dòng ñi n có cư ng ñ bi n ñ i ñi u hòa theo th i gian là dòng ñi n xoay chi u. D. Dòng ñi n và hi u ñi n th hai ñ u ño n m ch xoay chi u luôn luôn l ch pha nhau. Câu 187: Hi u ñi n th và cư ng ñ dòng ñi n trong ño n m ch ch có cu n dây thu n c m có π d ng u = U 0 sin(ωt + α ) và i = I 0 sin(ωt + ).I 0 và α có giá tr nào sau ñây? 4 π U0 π A. I 0 = U 0 Lω ; α = rad B. I 0 = ; α = rad 4 Lω 4 19
 20. http://ebook.here.vn T i ð thi, eBook, Tài li u h c t p Mi n phí U π π C. I 0 = 0 ; α = rad D. I 0 = U 0 Lω ; α = − rad Lω 2 2 Câu 188: Ch n câu ñúng. ð i v i ño n m ch R và C ghép n i ti p thì: A. Cư ng ñ dòng ñi n luôn luôn nhanh pha hơn hi u ñi n th . π B. Cư ng ñ dòng ñi n nhanh pha hơn hi u ñi n th m t góc . 2 C. Cư ng ñ dòng ñi n cùng pha v i hi u ñi n th . π D. Cư ng ñ dòng ñi n tr pha hơn hi u ñi n th m t góc 4 Câu 189: Ch n câu ñúng. ð làm tăng dung kháng c a m t t ñi n ph ng có ñi n môi là không khí thì ph i: A. Tăng d n s hi u ñi n th ñ t vào hai b n t ñi n B. Tăng kho ng cách gi a hai b n t ñi n C. Gi m hi u ñi n th hi u d ng gi a hai b n t ñi n D. ðưa thêm b n ñi n môi vào trong lòng t ñi n Câu 190: M t cu n dây có ñi n tr thu n R, h s t c m L m c vào hi u ñi n th xoay chi u u = U 0 sin ωt . Cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n qua cu n dây ñư c xác ñ nh b ng h th c nào? U0 U A. I = B. I = R +ω L 2 2 2 R + ωL U C. I = D. I = U . R 2 + Lω 2 R +ω L 2 2 2 Câu 191: M t ño n m ch g m ba thành ph n R, L, C có dòng ñi n xoay chi u i = I 0 sin ωt ch y qua, nh ng ph n t nào không tiêu th ñi n năng? A. R và C B. L và C C. L và R D. Ch có L. Câu 192: Ch n câu sai trong các câu sau: M t ño n m ch có ba thành ph n R, L, C m c n i ti p nhau, m c vào hi u ñi n th xoay chi u u = U 0 sin ωt khi có c ng hư ng thì: 1 2 A. LCω 2 = 1 B. R = R 2 + ( Lω − ) Cω U0 C. i = I 0 sin ωt và I 0 = D. U R = U C R Câu 193: M t ño n m ch g m R, L, C m c n i ti p trong ñó có Z L > Z C . So v i dòng ñi n hi u ñi n th hai ñ u m ch s : A. Cùng pha B. Ch m pha π C. Nhanh pha D. L ch pha rad 2 Câu 194: Hi u ñi n th và cư ng ñ dòng ñi n trong ño n m ch ch có t ñi n có d ng π u = U 0 sin(ωt + ) và i = I 0 sin(ωt + α ) . I0 và α có giá tr nào sau ñây: 4 U 3π π A. I 0 = 0 ; α = rad B. I 0 = U 0Cω ; α = − rad Cω 4 2 3π U π C. I 0 = U 0Cω ; α = rad D. I 0 = 0 ; α = − rad 4 Cω 2 Câu 195: Tác d ng c a cu n c m ñ i v i dòng ñi n xoay chi u 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản