10B/TNMT_Xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải khí, chất thải nguy hại

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
14
download

10B/TNMT_Xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải khí, chất thải nguy hại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '10b/tnmt_xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải khí, chất thải nguy hại', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10B/TNMT_Xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải khí, chất thải nguy hại

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\01 Bieu mau ap dung 01.doc BiÓu sè: 10 B/TNMT §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Xö Lý N¦íC TH¶I, CHÊT TH¶I R¾N, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng sè... Q§-TTg ngµy... CHÊT TH¶I KHÝ, CHÊT TH¶I NGUY H¹I §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: (N¨m) ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Nước thải Khí thải Chất thải rắn Lượng Lượng Lượng Lượng Lượng nước Lượng khí chất chất thải nước thải đã Tỷ khí thải đã Tỷ Tỷ thải rắn đã thải được lệ thải được lệ lệ rắn được xử (1000 xử lý (%) (1000 xử lý (%) (%) (1000 lý (1000 m3) (1000 m3) (1000 tấn) tấn) m3) m3) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng số Trong đó: Chất thải nguy hại Chia theo tỉnh/thành phố (Ghi theo Danh mục đơn vị hành chính) 30 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 30

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản