12 thủ phạm làm bạn mệt mỏi và cách khắc phục

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
60
lượt xem
5
download

12 thủ phạm làm bạn mệt mỏi và cách khắc phục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn thường không muốn nhấc mình ra khỏi giường và bắt đầu một ngày làm việc với tâm trạng mệt mỏi nhưng bạn không hiểu nguyên nhân nào làm bạn mệt mỏi như thế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 12 thủ phạm làm bạn mệt mỏi và cách khắc phục

  1. 12 th ph m làm b n m t m i và cách kh c ph c B n thư ng không mu n nh c mình ra kh i giư ng và b t u m t ngày làm vi c v i tâm tr ng m t m i nhưng b n không hi u nguyên nhân nào làm b n m t m i như th . Theo các chuyên gia s c kh e, dư i ây là 12 nguyên nhân có th làm cho cơ th b n m t m i và cách i u ch nh. 1. Thi u ng B n ã ng quá ít. Trên th c t r t nhi u ngư i ã vư ng vào tình tr ng này. M t trong nh ng nguyên nhân u tiên thư ng xuyên khi n b n c m th y m t m i là thi u ng . Theo Vi n Nghiên c u y t Hoa Kỳ, 70 tri u ngư i M thư ng xuyên trong tình tr ng thi u ng . N u b n b t u
  2. i ng vào lúc n a êm, thì thi u ng chính là nguyên nhân khi n b n m t m i. Kh c ph c: B y n tám ti ng là th i gian b n c n cho gi c ng m i t i. M t ng ban êm thư ng làm b n m t m i vào sáng s m. nh: Inmagine 2. Ng ngáy R t nhi u ngư i nghĩ r ng h ang ng y nhưng trên th c t , ch ng ng ngáy có th làm cơ th h b thi u ng và t ó làm cho b n c m th y m t m i. Ngáy lúc ng
  3. khi n hơi th c a b n ngưng l i nhi u l n trong m t th i gian ng n. M i l n ng ng th như th s khi n b n b th c gi c, m c dù có th b n không ý th c ư c i u này trong gi c ng . Vì th , b n có th b thi u ng m c dù th i gian b n ng là 8 ti ng m i t i. Kh c ph c: Hãy gi m cân n u b n th a cân. Bên c nh ó, b n không nên hút thu c và b n có th s d ng thi t b h tr th CPAP ch ng ng ngáy. 3. Không năng lư ng Ăn quá ít và ăn th c ph m không ch t dinh dư ng cũng là nguyên nhân làm b n m t m i. N u b a i m tâm c a b n quá ít ch t dinh dư ng, b n s c m th y ch m ch p và m t m i trong khi làm vi c do ư ng huy t c a b n b h th p. Kh c ph c: B n nên ăn dinh dư ng vào các b a sáng b ng nh ng th c ph m giàu protein và calo như tr ng, s a,
  4. bánh mì. Th c ơn này s khi n cho cơ th b n có năng lư ng ho t ng trong m t ngày dài. 4. Thi u máu ph n , thi u máu là nguyên nhân u tiên làm cho cơ th m t m i. B nh thi u máu x y ra khi cơ th không có các t bào h ng c u ưa ô xy n các cơ quan trong cơ th . B nh này có th d dàng phát hi n b ng phương pháp th máu. Kh c ph c: Thi u s t trong máu chính là nguyên nhân làm thi u máu. Nh ng ngư i b thi u máu có th nhanh chóng h t b nh b ng cách u ng các viên b sung s t và b sung cho cơ th nhi u th c ph m giàu ch t s t như tr ng, th t n c, gan, sò bi n, các lo i u và ngũ c c. 5. Tr m c m B n có th nghĩ r ng tr m c m là m t tâm tr ng bu n n n, nhưng trên th c t tr m c m là căn b nh do r i lo n tâm lý gây ra. M t m i, au u và ăn không ngon mi ng là nh ng
  5. tri u ch ng chính c a b nh này. N u b n c m th y m t m i và quá chán chư ng trong trong kho ng th i gian hơn 2 tu n thì b n nên n g p bác sĩ tâm lý. Kh c ph c: B nh tr m c m c n ư c i u tr b ng các li u pháp tâm lý ho c s d ng thu c. 6. R i lo i ch c năng tuy n giáp Tuy n giáp tr ng là m t tuy n n i ti t quan tr ng n m trư c c c a b n, nó i u hòa nhi u ho t ng sinh trư ng và phát tri n c a cơ th . Tuy n giáp cũng i u khi n quá trình trao i ch t c a cơ th . Khi tuy n giáp kém ho t ng (suy giáp) và ch c năng trao i ch t di n ra ch m, b n có th c m th y kém minh m n và r i lo n cân n ng. Kh c ph c: N u k t qu xét nghi m máu cho th y b n b suy giáp, bác sĩ s i u tr cho b n b ng thu c làm cân b ng ch c năng ho t ng tuy n giáp.
  6. U ng quá nhi u cà phê s làm cơ th b n luôn m t m i. nh: Inmagine 7. Tiêu th quá nhi u ch t caffein Nhi u ngư i trong chúng ta thư ng u ng cà phê ch ng l i c m giác m t m i và bu n ng , cà phê như là m t ng l c thúc y u óc c a b n làm vi c. Tuy nhiên cà phê như m t ch t kích thích, nó có th làm gi m s nh y bén và kh năng t p trung. Theo m t nghiên c u g n ây, n u b n tiêu th cà phê cơ th b n s m t m i hơn. Kh c ph c: Tránh u ng ho c ăn quá nhi u các u ng có
  7. nhi u caffeine khi b n có th . Nó có trong các th c ph m như café, trà, chocolate và c các lo i thu c có ch a caffein. 8. Nhi m trùng ư ng ti u B nh nhi m trùng ư ng ti u (UTI) có th làm b n au b ng dư i theo t ng cơn khi bu n i ti u. Tuy nhiên, các tri u ch ng c a b nh này không ph i lúc nào cũng ư c th hi n m t cách rõ r t. ôi khi, m t m i là chính là tri u ch ng c a viêm ư ng ti t ni u. B nh này có th phát hi n ư c b ng cách ki m tra nư c ti u. Kh c ph c: Các lo i thu c kháng sinh có th i u tr b nh nhi m trùng ư ng ti u và c m giác m t m i s bi n m t sau khi i u tr kho ng 1 tu n. 9. Ti u ư ng i v i nh ng b nh nhân ti u ư ng, lư ng ư ng ư c cung c p vào cơ th v n trong máu và không th chuy n hóa thành năng lư ng ưa t i các t bào trong cơ th .
  8. ây là nguyên nhân khi n cơ th b n ho t ng trong tình tr ng thi u năng lư ng cho dù b n v n ăn u ng y .N u b n b m t m i dài ngày mà không th kh c ph c ư c, b n c n i ki m tra lư ng ư ng trong máu xem mình có b b nh ti u ư ng hay không. Kh c ph c: B nh ti u ư ng ư c i u tr b ng cách thay i l i s ng, ch dinh dư ng, b sung insulin và i u tr b ng thu c giúp cơ th x lý lư ng ư ng trong cơ th . 10. B nh tim B n m t m i sau khi làm các công vi c bình thư ng như lau nhà, làm vư n... ó có th là d u hi u c a b nh tim. N u b n c m th y mình quá m t m i và th t khó khăn hoàn thành nh ng công vi c ó m t cách nh nhàng thì b n hãy i khám v b nh tim m ch. Kh c ph c: Thay i l i s ng, các lo i thu c và m t s các th thu t y khoa khác s giúp b n i u tr b nh tim và l y l i năng lư ng cho cu c s ng.
  9. 11. D ng th c ăn M t s các bác sĩ tin r ng d ng do th c ăn có th khi n b n c m th y bu n ng . N u b n c m th y quá m t m i sau khi ăn sau khi ăn m t lo i th c ăn nào ó thì b n ph i ki m tra l i. Lo i d ng này không khi n cơ th c a b n phát ban hay n i ng a, nó ch v a làm b n c m th y m t m i. Kh c ph c: Lo i tr các lo i th c ăn ã làm b n tăng c m giác m t m i sau m t vài l n ăn. B n cũng có th h i bác sĩ v cách ki m tra d ng th c ph m. 12. M t m i kinh niên N u b n b m t m i kéo dài hơn 6 tháng và i u này làm b n không th làm nh ng công vi c hàng ngày, thì r t có kh năng b n b h i ch ng m t m i kinh niên. Ch ng b nh này có r t nhi u tri u ch ng khác nhau, nhưng tri u ch ng chính là b n c m th y m t m i mà không gi i thích ư c nguyên nhân.
  10. Kh c ph c: Hi n t i chưa có m t phương án i u tr nhanh chóng cho h i ch ng m t m i kinh niên. Kiên nh n thay i thói quen sinh ho t trong cu c s ng h ng ngày, t o ra thói quen ng t t và tham gia luy n t p th d c là nh ng bi n pháp kh quan cho b nh nhân b h i ch ng này. 13. Kh c ph c nhanh ch ng m t m i N u b n thư ng b m t m i nhưng không liên quan gì n các b nh lý thì có th là do cơ th b n ít v n ng. Siêng năng t p th d c là m t gi i pháp lý tư ng cho b n trong trư ng h p này. Các nhà khoa h c cho r ng năng lư ng quan tr ng cho cơ th n t nh ng bài t p. K t qu m t cu c nghiên c u cho th y nh ng ngư i tham gia ch y xe p 3 l n m t tu n, m i l n 20 phút s năng lư ng cho cơ th ch ng l i m t m i.
Đồng bộ tài khoản