intTypePromotion=1

120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:188

0
133
lượt xem
30
download

120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Tài liệu 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn giới thiệu nội dung các bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện quan điểm, tư tưởng của Người về độc lập dân tộc, sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quan hệ hữu nghị với bạn bè quốc tế. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 1. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1

 1. ì t./
 2. ♦- J J
 3. H ồ CHÍ MINH t Q ^ầi/ cấêfì/ ữãfĩ/, (Â ễn/ từ/,j£ á o / tử ' CỦA CHỦ TỊCH H ố CHÍ MINH ■ • '■ Ì ầ Ể ■ * Nguyễn Sông Lam Bình Minh {Tuyển chọn) NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
 4. ỹ ứ ỉl ¿Áíé¿Jy Ị ^ ^ h ủ tịch Hồ Chí Minh đã đ ể Ịạị một p ho di sản tinh thần vô giá, đặc biệt là di sản về tư tưởng đạo đức cách mạng ch o toàn Đăng, toàn dân ta h ọc tập, noi theo. Trong tác phẩm “Ciiủ tịch Hồ Chí Minh - Hình ảnh dân tộ c”, c ố Thủ tướng Phạm Vân Đồng đã viết: '‘Đời sống của Hồ Chủ tịch là m ột dời sống k h ắ c khổ, cần lao và tranh đấu. Người lãnh tụ của m ột dân tộc bị mất nước không t h ể có một đời sống khác. Phải k h ắ c khổ, cần ¡ao và tranh đấu đ ể mưu cầu hạnh phú c ngày m a i”. Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những đ ể lọi cho chúng ta một sự ngbỉệp cách lììọng vẻ vang chưa từng có trong lịch sử dân tộc, Người còn đ ể lại cho chúng ta một di sản vĩ dại, đó là tấm gương sáng ngời về p h ẩm chất đạo đức, tượng trưng cho những gì cao dẹp nhất trong tâm hồn, ý chí, nhân cách của dân tộc và của loài người... Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn quan tâm đến tất cà những vấn đ ề thuộc vồ con người, thuộc về nhân dân, thuộc về cách mạng và đất nước, Ngày nay, đ ọc lại những bức thư, bức điện, những bài báo, bài trả lời phỏng vấn báo chí, bài viết, lời dạy, những sốc lệnh, bài diên văn... quan trọng của Người, chúng ta càng thấy rõ điều đó. Những tác phẩm
 5. đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bâỵ giờ vẫn vẹn nguyên giá trị. Có th ể nói, những di sản tinh thần đó là giá trị trường tồn của một thời và m ãi mãi, luôn soi sáng cho m ỗi chúng ta trong việc làm, trong hành động, trong chủ trương, đường lối ,chính sách, trong cá c phong ti'ào...trên con đường cách m ạng của Đảng ta vá nhân dân ta... Nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Thanh Niên xin trân trọng giới thiệu cùno độc giả Bộ sách: “Kỷ niệm 120 năm n gà y smh Chủ tịch Ho Chí M inh” bao gồm ì 2 cuốn: - 120 Sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 120 Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh -120 Bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 120 Câu nói, bài nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 120 Bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh -120 Bài ữả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 120 Bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh - 120 Bức điện của Chủ tịch Hồ ch í Minh - 120 Bài thơ hay về Bác - 120 Bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh - 120 Câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh - 120 Địa danh Hồ Chí Minh Bộ sách được tuyển chọn theo từng chủ đ ề này hi vọng sẽ giúp độc giả d ễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, h ọ c tập những giá trị về tư tưởng, đạo đức, nhân cách, lối sống và tình cảm của B ác Hồ đối với đất nước, đối với Đảng và nhân dân Việt Nam cũng như hiểu thêm về những tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với B ác Hồ kính yêu qua những câu chuyện, bài thơ vồ Người. Trân trọng cảm ơn và giới thiệu! Hà Nội, ngày 20/01/2010 Nhóm sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn 6
 6. DIẺn VArỉ ĐỌC TRorỉQ TĨQÀY KHÁMQ CHIỂn TOÀn QUỐC" Hỡi toàn quốc đồng bào! Trong mây năm thế giới chiến tranh, bọn thực dân Pháp đã hai lân bán rẻ nước ta cho Nhật. Như thế là chẳng những chúng đã phản lại các nước Đồng minh, giúp sức Nhật để làm cho Đồng minh tổn hại rất nhiều. Đồng thời chúng cũng phản lại dân ta, làm cho nước ta sa vào vòng chiến tranh, bị bom đạn tàn phá. Như vậy là Pháp đã tự ra ngoài hàng ngũ Đồng minh, đã tự xé bỏ những điều ước mà chứng đã ép nước ta ký kết hồi trước. Mặc dầu bọn thực dân Pháp như vậy, toàn quô"c đồng bào ta đã kiên quyết đứng về phe Đồng minh chống lại bọn xâm lược. Đến khi quân Nhật đầu hàng, thì dân ta đồng tâm nhất trí đổi nước ta thành một nước Dân chủ Cộng hoà, cử ra Chính phủ lâm thời để sửa soạn cuộc toàn quốc đại hội và thảo ra Hiến pháp của ta. Chúng ta làm như thế, chẳng những là hoàn toàn hỢp với Hiến chương Đại Tây Dương, Cựu Kim Scfn, vân vân mà các nước Đồng minh đã trịnh trọng thề thô"t tôn trọng quyền tự do, độc lập của các dân tộc, đồng thời lại hoàn toàn hỢp với những tôn chỉ vẻ vang mà chính dân 7
 7. Pháp đã phụng thờ, tức là tự do, bình đẳng, bác ái. Thế mà bọn thực dân Pháp, khi trước đã phản Đồng minh, phản nước ta và đầu hàng ỈSÍhật, nay lại len lỏi dưới bóng cờ của quân đội Anh và ẩn núp sau lưng binh sĩ Nhật đánh Nam Bộ nước ta. Chúng phá hoại cuộc hoà bình mà các nước Trung Hoa, Mỹ, Anh, Nga đã hy sinh mấy mưcfi triệu người mới ữanh được. Chúng chông lại những lời hứa hẹn về dân chủ, tự do mà các nước Đồng minh đã tuyên bô". Chúng tự xoá bỏ tôn chỉ tự do, bình đẳng của tổ tiên chúng. Bởi vậy, vì cMnh nghĩa, công lý của thế giới, vì ả ấ t nước giông nòi của Việt Nam, mà toàn quô"c đồng bào ta nổi lên tranh đấu quyết giữ vững nền độc lập của ta. Chúng ta không ghen ghét gì dân Pháp, nước Pháp, chúng ta chỉ kiên quyết chống chế độ nô lệ và chửửì sách tàn nhẫn của bọn thực dân Pháp. Chúng ta không đi cướp nước ai. Chúng ta chỉ giữ gìn nước ta và chống lại bọn Pháp đi cướp nước. Vì vậy chúng ta không cô độc. Những nước yêu chuộng hoà bình và dân chủ, những dân tộc nhỏ yếu trong thế giới đều đồng tình với ta. Vì toàn dân đoàn kết ở trong, vì nhiều bạn đồng tình ở ngoài, cho nên chúng ta nhất định thắng lợi. Gần ứìáng rưỡi nay, bọn thực dân Pháp hoành hành trong Nam Bộ. Đồng bào Nam Bộ đang hy sinh tranh đấu một cách oanh liệt vô cùng. Dư luận các cường quốc Trung Hoa, Mỹ, Anh, Nga đã cất tiếng duy trì chúih nghĩa. Vậy toàn quốc đồng bào ta, Nam Bộ thì ra sức kháng chiến, Trung Bộ và Bắc Bộ thì ra sức giúp đỡ đồng bào Nam Bộ và ra sức đề phòng. Bọn thực dân Pháp phải biết rằng: dân Việt Nam không muốn đổ máu, dân Việt Nam yêu chuộng hoà bình. Nhưng nếu cần phải hy sinh mấy triệu chiến sĩ, nếu cần 8
 8. phải kháng chiến bao nhiêu năm để giữ gìn quyền độc lập của Việt Nam, để cho con cháu Việt Nam khỏi kiếp nô lệ, thì chúng ta vẫn kiên quyết hy sinh và kháng chiến. Vì dân Việt Nam tin chắc rằng thế nào cuộc kháng chiến này củng thành công. Toàn quốc kiên quyết kháng chiến. Việt Nam độc lập muôn năm. Nói ngày 5'11-1945. Báo Cứu quốc, s ố 85, ngày 7-11-1945. 9
 9. LỜI PHÁT BIỂU TẠI LỄ MỪrỉQ LIẼrỉ HIỆP QUỐC QIA“> Nước Phật® ngày xưa có những 4 đảng phái làm ly tán lòng dân và hại Tổ quốc. Nhưng nước Việt Nam ngày nay chỉ có 1 đảng phái là toàn dân quyết tâm giành độc lập. Tm đồ Phật giáo tin ở Phật; tứì đồ Giatô tin ở đức Chúa Trời; cũng như chúng ta tin ở đạo Khổng. Đó là những vỊ chí tôn nên chúng ta tin tưởng. Nhưng đối với dân, ta đừng có làm gì trái ý dân. Dân muốn gì, ta phải làm nây. Nói hy sinh phân đấu thì dễ, nhưng làm thì khó. Trước Phật đài tôn nghiêm, trước quốc dân đồng bào có mặt tại đây, tôi xin thề hy sinh đem thân phấn đâu để giữ vững nền độc lập cho Tổ quôc. Hy sinh, nếu cần đến hy sinh cả tính mạng, tôi cũng không từ. Nói ngày 5-1-1946. Báo Cứu qu ốc, s ố 136, ngày 8-1-1946. J) C á c Phật tử trong H ội Phật ịịiúo cứ u q u ố c tổ ch ứ c tuần "Mừng Liên hiệp quốc gia " đ ể hoan nịỊhênh s ự đoùn kết g iữ a c á c đảriỊỊ p hái và Mặt trận Việt Minh và d ể cầu lĩỊỊuyện cho n ền đ ộ c lập củ a nước Việt Nam. L ễ khai m ạ c c ử hành ch iều 5-1-1946. 2 ) C hí Â n Độ. 10
 10. ;ỉ BÀI PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP ĐẨU TIÊn CỦA ƯỶ BAH rỉQHIÊn cứu KỂ HOẠCH KỉẾn QUỐC Chúng ta đã hy sinh phân đấ"u để giành độc lập. Chúng ta đã tranh được rồi. Và đang lo củng cô". Lúc này chúng ta có hai nhiệm vụ là kháng chiến và kiến quốc. Các chiến sĩ đã hy sinh cho cách mạng thành công và đang hy sinh để giữ vững đât nước. Còn các ngài, đã đem tài năng tri thức lo bồi bổ về mặt kinh tế và xã hội. Các ngài xứng đáng là những chiến sĩ xung phong. Tôi mong rằng các ngài cũng sẽ đem hết tài năng và tri thức giúp cho Chửìh phủ về mặt kiến thiết. Các ngài sẽ là những cố vấn có kinh nghiệm, có tài năng của Chính phủ. Chúng ta cố thực hiện khẩu hiệu kháng chiến, kiến quốc để thực hiện: Có sức giúp sức, có tài năng giúp tài năng. Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập củng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta phải thực hiện ngay: 1. Làm cho dân có ăn. 2. Làm cho dân có mặc. 11
 11. 3. Làm cho dân có chỗ ở. 4. Làm cho dân có học hành. Cái mục đích chúng ta đi đến là 4 điều đó. Đi đến để dân nước ta xứng đáng với tự do độc lập và giúp sức được cho tự do độc lập. Các ngài làm cố vấn cho Chính phủ, nghĩ ra kế hoạch cũng là hy sinh, phấn đấu và quyết tâm. Muốn làm tròn bổn phận, chúng ta nên lợi dụng mấy khẩu hiệu của người Trung Hoa. 1. Khổ cán 2. Hạnh cán 3. Thực cán“’. Thực hiện được những khẩu hiệu ấy, trong công việc giữ gìn độc lập, tự do cho nước nhà, các ngài sẽ phải gánh một gánh nặng rất nặng nề và sự thành công của các ngài cũng sẽ rất lớn lao. Tôi tin rằng với kinh nghiệm, với học thức, với sự quyết tâm của các ngài, việc kháng chiến nhất định thành công và nền tự do, độc lập nhất định vững vàng. Kiến quốc thành công. Việt Nam độc lập muôn năm. Nói ngày 10-1-1946. Báo Cứu q u ố c , s ố 139, ngày 11-1-1946. / ) K h ổ cú n , h ạ n h cá n , thự c c ú n : ỉàm việc hết sứ c mình, làm việc chất ỉượìĩg, làm việc có h iệu quả , c ỏ n ă n g suất. 12
 12. DỈẾrỉ VAn KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ riHẤT QUỐC HỘI KHOẤ I nước VIỆT HAM DẢn CHỦ CỘrỉQ HOÀ Thiii cụ Chủ tịch, Thià các vị lai tân,"' Thưa các đại biểu, Nhân danh Chủ tịch Chúìh phủ liên hiệp lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi kmh cẩn tuyên bố khai mạc buổi họp. Cuộc Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6 ứìáng 1 năm 1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là cái kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn tììể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn ửiể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ ửiành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lây nền độc lập cho Tổ quốc. J ) Quý khúclỉ. 13
 13. Trong lúc toàn thể đồng bào đưofng tranh đấu thì những đồng chí cách mạng Việt Nam ở hải ngoại không có thì giờ tham gia vào cuộc Tổng tuyển cử của dân ta, vì thế muốn tỏ sự đoàn kết toàn dân, Chính phủ xin đề nghị với Đại hội mở rộng số đại biểu ra thêm 70 người nữa. 70 người ấỵ là mời các đồng chí ở hải ngoại về: Việt Nam Quô"c dân đảng và Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội, và như thế là Quốc hội của ta tỏ cho thế giới, cho toàn dân biết là chúng ta đoàn kết nhất trí, mà đoàn kết nhất trí thì việc gì cũng thành công. Vậy nên Chứứi phủ chắc rằng Quốc hội sẽ chuẩn y sự thỉnh cầu của Chúìh phủ, vì sự thmh cầu ấy rất hỢp lý và tỏ ra là chúng ta trong ngoài nhất trí. Bây giờ tôi xin Quôc hội chuẩn y lời thủìh cầu ấỵ. Trước hết tôi xm ửiay mặt Chứih phủ lâm thời cảm ơn Quốc hội đã chuẩn y lời tììủìh cầu của Chính phủ. Hai là tôi xin thay mặt Chính phủ hoan nghênh tất cả các đại biểu các nơi. Trong cuộc Toàn quốc đại biểu đại hội này, các đảng phái đều có đại biểu mà đại biểu không đảng phái cũng nhiều, đồng tììời phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số cũng đều có đại biểu. Vì tìiế cho nên các đại biểu trong Quốc hội này không phải đại diện cho một đảng phái nào mà là đại biểu cho toàn thể quốc dân Việt Nam. E)ó là một sự đoàn kết tỏ ra rằng lực lượng của toàn dân Việt Nam đã kết lại tìiành một khối. Bây giờ tôi xin nhân danh Chửih phủ liên hiệp lâm thời báo cáo công việc Chính phủ đã làm trong 6 tháng nay. Việc của Chúứì phủ làm trong 6 tháng nay cộng lại thì chỉ có mấy điều: Sự đoàn kết của toàn dân đã thực hiện, vua cũng thoái vị để làm người bình dân của nước tự do. Vua Bảo Đại đã trở nên ông Vĩnh Thuỵ, Tôì cao c ố vấn cho Chứứi phủ Dân 14
 14. chủ Cộng hoà Việt Nam. Đó là một cái gương hy sinh, một cái gương ấy để mà gánh việc nước, để mà giữ nền độc lập, để mà kháng chiến, để mà kiến quô"c. Tôi chắc rằng toàn thể Quốc hội sẽ cho phép tôi thay mặt cho Quốc hội để chào ông cố vân của chúng ta. Nhờ sức đoàn kết manh mẽ của toàn dân, chúng ta đã giành được chính quyền. Nhưng mà vừa giành được c±únh quyền, vừa lập nên Qìính phủ thì chúng ta gặp nhiều sự khó khăn, miền Nam bị nạn xâm lăng, miền Bắc bị nạn đói khó. Song nhờ ở sự ủng hộ nhiệt liệt của toàn thể đồng bào và lòng kiên quyết phấn đấu của Chính phủ, chúng ta đã làm được đôi việc: - Việc thứ nhâ^t là ra sức kháng chiến. - Việc thứ hai là giảm bớt sự đói kém bằng cách thực hành tăng gia sản xuâì. - Việc thứ ba là Chúìh phủ đã tổ chức cuộc Tổng tuyển cử. - Việc thứ tư là do kết quả cuộc Tổng tuyển cử ấy mà có Quôc hội hôm nay. Đấy là về phần tôi trình bày trước Quốc hội những việc mà Chừih phủ đã làm. Đồng thời Chúih phủ cũng phải thừa nhận trước Quốc hội là còn nhiều việc lớn lao hcfn nữa nên làm, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên Chữìh phủ chưa làm hết. Gánh nặng do*'’ Chúìh phủ để lại cho Quốc hội, cho Chứứi phủ mới mà Quốc hội cử ra sau đây. Dù sao mặc lòng, tôi xin thay mặt Chính phủ CÛ mà trình với Quốc hội, Cl'lính phủ mới, với quốc dân ià hết sức đem tài năng côVig hiến cho Tổ quôc. J ) Cớ lẽ ỉù "Gúnh nặnịỉ đ
 15. Việc hệ trọng nhất bây giờ là kháng chiến. Từ tháng 9 năm ngoái xảy nạn xâm lăng miền Nam. Một mặt Chmh phủ đã hô hào quô"c dân sẵn sàng chuẩn bị cuộc trường kỳ kháng chiến, và một mặt đã điều động bộ đội để tiếp viện những nơi bị xâm lăng. Từ giờ về sau, Quốc hội và Chính phủ còn có những gánh nặng nề, phải bước qua nhiều sự khó khăn, nhưng tôi chắc rằng quốc dân sẽ nhất trí, dựa vào sức đoàn kết mà làm việc, và như thế thì dù có khó khăn đến đâu, kháng chiến sẽ thắng lợi và kiến quốc sẽ thành công. Bây giờ Chúìh phủ lâm thời giao lại quyền cho Quốc hội để tổ chức một Chmh phủ mới: một Chmh phủ kháng chiến và kiến quốc. Lời báo cáo của tôi đến đây là hết. Tôi xm thay mặt Chính phủ cũ và thay mặt cho toàn thể quô"c dân hô khẩu hiệu: - Toàn quốc đại biểu đại hội muôn năm! - Việt Nam độc lập muôn năm! - Việt Nam Dân chủ Cộng hoà muôn năm! Sau hết tôi xin báo cáo với Quốc hội rằng cụ Nguyễn Hải Thần, Phó Chủ tịch, vì trong mình không khoẻ cho nên không tới dự buổi đại hội hôm nay được. Đọc ngày 2-3-1946. T ài liệu lưu tại Trung tâm lưu trữ Quôc gia I. 16
 16. Õ LỜI PHÁT BIỂU TRƯỚC KHI BỂ MẠC KỲ HỌP THỨ HHẤT QUỐC HỘI KHOÁ I nước VIỆT rỉAM DẴTÌ CHỦ CỘriQ HOÀ Tỉnứì các đại biểu, Bây giờ Quốc hội tạm thời bế mạc để cho tâì cả aiìh em chúng ta đem một không khí đoàn kết, một cái không khí kháng chiến, một cái không khí kiên quyết, một cái không khí nhât định thành công về các địa phương và công tác. Trước khi bế mạc, tôi xin thay mặt Chính phủ cảm cfn các đại biểu. Đồng thời, chúng ta cũng hứa với nhau rằng: Quốc hội họp lần này là Quôc hội kMng chiến mà Chính phủ cử ra là Chính phủ kháng chiến. Tôi mong rằng Quốc hội, họp lần sau sẽ là Quốc hội thắng lợi, mà Chứth phủ cũng sẽ là Chính phủ thắng lợi. Vậy tôi đề nghị hô khẩu hiệu: - Kháng chiến thắng lợi! - Kiến quốc thành công! - Việt Nam độc lập muôn năm! Phát biểu ngày 2-3-1946. Tài liệu lưu tại Trung tâm ưu trữ Quôc gia I. 17
 17. G LỜI ĐÁP TKO ñQ BUỔI TIỂP T ư ớ rỉQ P.M. LƠ CLÉC» Thưa Ngài, Tôi lấy làm vui mừng kúìh chào Ngài, một người lừửi vĩ đại đã giúp cho công cuộc giải phóng nước Pháp rất nhiều. Trong cuộc bang giao giữa chúng ta, nếu Anh, Mỹ đã đi trước chúng ta vì đã hứa cho Ấn Độ và Phi Luật Tân được độc lập, thì chúng tôi cũng có thể tự hào rằng Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-46 đã cùng ký kết theo một tinh thần đó. Thực vậy, việc mà nước Pháp mới đã thừa nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tự do là một dấu đầu tiên để đưa nước chúng tôi tới độc lập hoàn toàn một cách chắc chắn. Thưa Ngài, tôi tin rằng uy quyền của Ngài và sự hiểu biết rộng rãi của Ngài sẽ làm nảy lòng tin tưởng thành thật giữa hai dân tộc chúng ta. Với những cuộc đàm phán sau này, chẳng bao lâu nữa, một kỷ nguyên hợp tác tự do và thành thật sẽ mở ra cho hai dân tộc chúng ta. I ) C h iều ] 8 - 3 - J 9 4 6 . n g a y sau khi một hộ phận quân đ ộ i Pháp tâi Hà Nội, tướtiỊỉ L ơ c léc đ ã đ ế n c h à o C h ủ tịch H ồ C hí Minh. 18
 18. Tôi hết lòng hy vọng rằng toàn thể nước Pháp mới và nước Việt Nam mới sẽ nôu ra trước hoàn cầu một cái gương sáng; cái gương hai nước biết cùng nhau giải quyết đưỢc hết các vân dề khó khăn gai góc ngay sau cuộc tổng đảo lộn của hoàn cầu, bằng cách liên hiệp với nhau và hiểu biết lẫn nhau. Vậy trong khi thành thật cảm tạ Ngài đã quá bộ đến thăm, tôi mong ước rằng bắt đầu từ ngày nay, nước Pháp và nước Việt Nam sẽ liên lạc mật thiết với nhau để mưu hạnh phúc cho cả hai dân tộc và để mưu hoà bình cho thế giới. Tôi xin nâng cốc chúc Việt - Pháp thân thiện và chúc Ngài khang an. Nói ngày 18-3-1946. Báo Cứu q u ốc, s ố 192, ngày 20 19
 19. ĐÁP TỪ TROrỉQ BUỔI CHIÊU ĐÃI CỦA CHỦ TỊCH Q.BIĐỒrỉ“' Thiủỉ Chủ tịch, Sự đón tiếp mà dân chúng và Chính phủ Pháp dành cho tôi đã rung động đến chỗ sâu nhâì của lòng tôi. Tôi xin gửi tới Chính phủ Pháp và dân chúng Pháp những lời cảm ơn thành thực của dân chúng Việt Nam, về những cảm tình và thân thiện mà dân chúng và Chúnh phủ Pháp đã dành cho tôi. Trước khi chứìh thức chào Chính phủ Pháp/ tôi đã có dịp đi thăm xứ Baxcơ^^’, một miền rất đẹp của Pháp. Sự tiếp xúc với xứ Baxcơ đã cho tôi nhiều giáo huấn. Dân Baxcơ tuy vẫn giữ được những màu sắc riêng, ngôn ngữ riêng, phong tục riêng, nhiồig vẫn là dân Pháp. Nước Pháp tuy có nhiều tỉnh khác nhau nhưng vẫn là nước thống nhât và không thể chia sẻ được. Ngày mai, khối Liên hiệp Pháp sẽ làm cho thế giới phải ngạc nhiên về sự đoàn kết và ] ) NịỊÙy 2-7 -1 9 4 6 , G. Biđôn, lú c hấy gUy là Chủ lịch Chính phủ P h áp (lã tìui tiệc ch iêu đãi C hủ tịch H ồ C h í Minh trong dịp N gười san g thăm nước Pháp. 2 ) M ột địa ph ư ơ n g trên cao nguyên phía Tây dãy n ú i P y rên ê, ở c ự c Nam nước Pháp, ịỊÌâp hiên g iớ i Pháp - Tây Ban Nha. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2