intTypePromotion=3

120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

0
81
lượt xem
29
download

120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh tuyển chọn giới thiệu các bài phát biểu tại khóa học Xôviết tối cao Liên Xô nhân kỷ niệm 40 Cách mạng tháng Mười, lời phát biểu tại hội nghị đại biểu các Đảng Cộng sản và công nhân các nước Xã hội Chủ nghĩa, ... Mời bạn đọc đón đọc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 120 bài diễn văn, diễn từ, đáp từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2

 1. TI BÀI PHÁT BIẾU TẠI KHOÁ HỌP XÓVIẾT TỐI CAO LiÊn XÔ rĩHẢrỉ KỶ niỆM 4 0 rỉAM CÁCH MẠHQ THÁriQ MƯỜI Thiứì các đồng chí và các bạn thân mến, Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, giai câ'p công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi các vị đại biểu và các bạn và nhờ các vị chuyển đến toàn thể nlìân dân lao động Liên Xô lời chúc mừng thân ái và nhiệt liệt nhân ngày kỷ niệm lần thứ 40 cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Bốn mưcfi năm đã qua kể từ ngày xảy ra sự kiện lớn lao nhâ^t trong lịch sử loài người, khi mà giai câ^p vô sản Nga liên minh chặt chẽ với nông dân lao động, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đã lật đổ chínli quyền của bọn địa chủ và tư bản và bắt đầu xây dựng một cuộc đời mới. Trong thời gian qua, nhân dân Liên Xô dưới sự lãnh dạo cỉia Đảng Lênin vẻ vang đã thu đươc những thắng lợi lịch sử có từửi châì quan trọng cho toàn thế giới, đã xây dựng được một nền công nghiệp tiên tiến, một nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa cơ khí hoá lớn nhâ t ữên thế giới và đã thực hiện cuộc cách mạng văn hoá. Nhân dân Liên Xô xây dựng 189
 2. chủ nghĩa xã hội và đang tiến mạnh lên chủ nghĩa cộng sản. Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, nhờ sức mạnh của Liên Xô mà bọn phát xít Đức và đồng minh của chúng là quân phiệt Nhật Bản đã bị đập tan. Thắng lợi của Liên Xô, sự giải phóng của các dân tộc bị áp bức, đã tạo điều kiện cho nhân dân lao động nhiều nước ở châu Âu và châu á nắm chính quyền. N hiều nước châu Âu đã đi theo con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. ở châu á, nhân dân Việt Nam và Triều Tiên đã thu được thắng lợi. M ặt trận xã hội chủ nghĩa to lớn đã được thành lập. Trong những năm sau chiến tranh, nhờ tính chất tốt đẹp của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa, nhân dân Liên Xô đã hàn gắn nhanh chóng những vết thương nặng nề do bọn Hítle xâm lược gây nên và đã tiến một bước dài trong việc phát triển kinh tế của mình. Những thành tích của Liên Xô chứng minh cụ thể rằng nhân dân Liên Xô đã biến mơ ước nghìn năm của con người về hạnh phúc thành sự thật trẽn một phần sáu quả đất. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười đã chiếu rọi lịch sử các dân tộc, tạo nên một thời đại mới, thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội và sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với số phận các dân tộc phương Đông. Nó đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức ở châu á, chỉ cho nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc con đường giải phóng, nêu gưofng tự do dân tộc thật sự. E>i theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và dảng Mác - Lênin, đã kiên quyết đấu tranh chống bọn thực dân. 190
 3. Năm 1945, nhân dân Việt Nam đã làm Cách mạng Tháng Tám, đánh đuổi bọn thực dân ra khỏi đất nước và xây dựng chính quyền nhân dân. ÜÓ là một bước ngoặt trong lịch sử của dân tộc chúng tôi. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của học thuyết Mác - Lênin về vân đề dân tộc thuộc địa, đã chứng tỏ sự đúng đắn của con đường mà Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã vạch ra. Sau khi đập tan xiềng xích của chủ nghĩa thực dân, nhân dân Việt Nam đã anh dũng kháng chiến trong suốt tám, chín năm chông bọn đế quốc Pháp và đế quôc nước ngoài để bảo vệ tự do và độc lập. Trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ áy, nhân dân Việt Nam đã gìn giữ đ ư ợc những thành quả của cuộc cách m ạng dân tộc, dân chủ và đã nhận rõ sức sống mạnh mẽ của chế độ dân chủ nhân dân. Hiện nay nhân dân Việt Nam đang tiếp tục đâu tranh để tho’ng nhẫ"t đâ"t nước. Miền Nam Việt Nam đang còn rên siết dưới ách thôVig trị của bọn đ ế quôc Mỹ và bè lũ tay sai của chúng. Nhân dân lao động nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đang phâVi khởi khôi phục và phát triển nền kinh tế của mình. Trong thời gian sau chiến tranh, chúng tôi đã hoàn thành cuộc cải cách ruộng đất, thực hiện ước mơ hàng nghìn năm về ruộng đât của nông dân lao động, đã thành lập và củng c ố được thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa và thành phần kinh tế đó đang đóng vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Chúng tôi còn đạt được nhiều thành tích trong các ngành khác của nền kinh tế nước nhà, cũng như về phương diện văn hoá và giáo dục. Kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười, những thành tích của Liên Xô là ngôi sao chỉ đường cho chúng tôi trong 191
 4. sự nghiệp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi xin thành thực cảm ơn Đảng Cộng sản, Chính phủ và nhân dân Liên Xô anh em đã giúp đỡ chúng tôi một cách vô tư. Các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đang phát triển và củng cố và ngày càng tỏ rõ tính chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong hoàn cảnh quốc tế hiện nay, khi bọn đế quốc đang âm mưu phá hoại sự nhâ^t trí của các nước xã hội chủ nghĩa, âm mưu gây một cuộc chiến tranh mới, thì sự nhât trí của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu có một ý nghĩa đặc biệt to lớn. Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa đang và sẽ luôn luôn kiên quyết củng cô" không ngừng sự thống nhất hàng ngũ của mình, vì thây rõ rằng đoàn kết chặt chẽ giữa các nước xã hội chủ nghĩa là thành trì vững chắc của hoà bình, là đảm bảo cho sự thắng lợi tất nhiên của sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa. Nhìn lại con đường 40 năm mà nhân dân Liên Xô đã đi qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, theo con đường của Lênin vĩ đại, chúng tôi rất lấy làm sung sướng cho người bạn của mình. Những thành công của Liên Xô đã làm cho chúng tôi càng tin tưởng con đường mình đã chọn là rất đúng đắn, chủ nghĩa Mác - Lênin là ngọn đèn soi sáng cho dân tộc chúng tôi tiến tới tương lai tươi đẹp. Dưới ngon cờ của chủ nghĩa M ác - Lênin, đi theo con đường của Cách m ạng Tháng Mười, đoàn kết chặt chẽ với nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, nhân dân V iệt Nam tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của mình, quyết tâm đi tới m ột tương lai hạnh phúc, đi tới chủ 192
 5. nghĩa xã hội. Tinh thần Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười muôn năm! Đảng Cộng sản Liên Xô và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bộ tham mưu anh dũng của Đảng, muôn năm! Hoan nghênh Chính phủ Liên Xô! Vẻ vang thay nhân dân Liên Xô! Tưứì hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô đời đời bền vững! Chủ nghĩa cộng sản muôn năm! Phát biểu ngày 6-11-1957. Báo N hân dân , s ố 1341, ngày 10-11-1957. 193
 6. T2 LỜI PHÁT BIỂU TẠI HỘI riQHỊ ĐẠI BlỂư CÁC ĐẢNG cộnQ sẢn VÀ cồnQ riHÂn CÁC nước XẢ HỘI CHỦ riQHĨA
 7. nhât các đảng mácxít lêninnít về mặt tư tưởng, về sự cần thiết phải lập ra mặt trận thống nhất rộng rãi và vững chắc, phát triển và củng cố phong trào công nhân quốc tế. Bản Tuyên bố nhắc nhở chúng ta cần phải tăng cường giáo dục theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin và đâu tranh chống những khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa như chủ nghĩa dân tộc tư sản, chủ nghĩa sôvanh, chủ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa xét lại, đặc biệt là chủ nghĩa xét lại. Bản Tuyên bố nhấn mạnh tình đoàn kết anh em và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước anh em và sự chi viện đối với các nước vừa vứt bỏ ách đế quốc chủ nghĩa và giành được độc lập dân tộc. Cuôl cùng bản Tuyên bố nhắc nhở rằng thỉnh thoảng cần phải tiến hành những cuộc hội nghị của tất cả các đảng aiih em và giao nhiệm vụ triệu tập những hội nghị như thế cho Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Kính thưa các đồng chí! Kinh nghiệm bản thân của Việt Mam chứng tỏ rằng chứứi là nhờ Đảng của những người bônsêvích và của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại mà ở Việt Nam đã có một đảng mácxít lêninnít và Cách mạng Tháng Tám của chúng tôi đã giành được thắng lợi. Đồng thời Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có sự giúp đỡ to lớn đối với chúng tôi. Cách mạng của chúng tôi đã giành được thắng lợi và chiến tranh giải phóng dân tộc trở nên bách chiến bách thắng là nhờ sự đoàn kết và chủ nghĩa anh hùng cvia nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên sự giúp đỡ anh em của hai đảng cộng sản lớn - Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như sự ủng hộ của các đảng anh em khác dã góp phần đáng kể vào thắng lợi đó. Điều đó nói lên rằng thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về chúng ta, sẽ thuộc về chủ nghĩa xã hội trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa chúng ta, do Liên Xô đứng đầu và bao gồm cả 195
 8. nước Trung Hoa vĩ đại, nếu như tất cả các nước cưìh em và các đảng anh em sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau. Sau khi khôi phục hoà bình ở Việt Nam, nhờ sự giúp đờ anh em của Liên Xô và Trung Quốc, cũng như sự giúp đỡ của các đảng anh em khác, chúng tôi đã có khả năng xây dựng lại nền kinh tế quốc dân của chúng tôi, phát triển văn hoá, xây dựng cuộc sống mới, dần dần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhân dịp này, một lần nữa chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đôì với các đảng và các nước anh em. Giờ đây nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là đảm bảo sự thống nhất vững chắc của Đảng chúng tôi, của toàn thể nhân dân chúng tôi, tăng cường giáo dục Đảng và toàn thể nhân dân theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản và tình yêu đất nước, trong cuộc đâ"u tranh chống chủ nghĩa đế quốc và trước hết là chủ nghĩa đế quốc Mỹ, nhằm thực hiện hoà bình thống nhất đất nước chúng tôi. Chúng tôi cũng có nhiệm vụ phải bảo vệ hoà bình ở châu Á và trên toàn thế giới. Như vậy, căn cứ vào kữìh nghiệm của bản thân chúng tôi, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam cho rằng nội dung của bản Tuyên bố là hoàn toàn đúng đắn và chúng tôi hoàn toàn nhat trí với bản Tuyên bố. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện đường lối chính trị được xác định trong bản Tuyên bố, nhằm đạt được những thắng lợi mới và cùng với các đảng anh em, các nước anh em phát triển và củng cố chủ nghĩa xã hội, bảo vệ hoà bình trên toàn thế giới. Phát biểu ngày 16-11-1957. Dịch theo bản tiếng Nga, lưu tại Văn phòng Trung ương Đảng. 196
 9. t :ỉ LỜI PHÁT BIỂU ở SẢrỉ BAY QIA LÂM KHI ĐI Dự LỄ KỶ riIỆM 4 0 rỉẢM CÁCH MẠMQ THÁrỉQ MƯỜI VỀ Tôi xin cảm ơn các vị đã đón tôi thân mật và nồng nhiệt. Tôi và Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ sang Liên Xô dự lễ kỷ niệm 40 năm Cách mạng Tháng Mười. Đây là một cuộc kỷ niệm râ"t to lớn chưa từng có và không đâu có. Giai cấp công nhân tât cả các nước trên thế giới râl vui mừng, các nước trên thế giới đều có đại biểu tham gia lễ kỷ niệm này. Tất cả đều râ"t vui mừng thây những thành công của Liên Xô và biết cfn Liên Xô đã mở kỷ nguyên mới cho loài người, kỷ nguyên tiến lên chủ nghĩa xã hội; và biết ơn Liên Xô dã bảo vệ hoà bình thế giới. Sau lễ kỷ niệm đã có hai cuộc Hội nghị của 12 đảng cộng sản và công nhân và 64 đảng cộng sản và công nhân và lao động. Hai cuộc Hội nghị đó đã có hai bản tuyên bố và tuyên ngôn có ý nghĩa lịch sử vạch cho ta thây: - Sự đoàn kết của giai câp công nhân; - Lực lượng hoà bình rất to lớn. Sau đó/ các lãnh tụ Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa 197
 10. có mời tôi ở lại nghỉ ở các nước đó, nhưng vì Liên Xô và Đông Âu khí hậu đang lạnh nên tôi nghỉ ở Trung Quô"c. Hiện giờ tôi rất mạnh khoẻ. ít hôm nữa sẽ bước sang năm mới, sẽ có nhiều công tác mới, phải có cố gắng mới. Tất cả chúng ta, toàn dân, toàn Đảng, Chính phủ sẽ đẩy mạnh công việc mới, thu thắng lợi mới để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phát biểu ngày 24-12-1957. Báo N h ân d ân , s ố 1386, ngày 25-12-1957. 198
 11. T-i ĐÁP TỪ TẠI SÂrĩ BAY PALAM (NIU Đ ÊU - Ấn Đ ộ) ThUü Tổng thống Ragiăngđra Praxát kính mến, Thiủi Thủ tướng Giaoaháclan Nêru kính mến, Thưa các bạn, Thưtì anh chị em, Chúng tôi rất sung sướng được Tổng thống Ragiăngđra Praxát mời sang thăm nước Cộng hoà Ân Độ vĩ đại. Chúng tôi thật lòng cảm ơn sự đón tiếp thân mật và long trọng của các ban. Chúng tôi xin chuyển tới các vị và toàn thể nhân dân Ân Độ anh em lời chào mừng thắm thiết nhâ"t của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đến thăm đâ"t nước vĩ đại của các bạn với mô'i cảm tình sâu sắc đã gắn bó hai dân tộc chúng ta. H iện nay, trên th ế giới 1.200 triệu nhân dân Á - Phi đã được giải phóng, trong đó có 400 triệu nhân dân  n Độ; đó là m ột sự kiện rât quan trọng. Nước Cộng hoà An Độ ngày nay là một nước độc lập hùng mạnh, đã có nhiều côVig hiến quỹ báu cho hoà bình châu Á và th ế giới và đang giữ một vai trò quan trọng trên 199
 12. trường quôc tế. Sau 8, 9 năm kháng chiến gian khổ, nhân dân V iệt Nam đã giành được thắng lợi. Hiệp định Giơnevơ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược, đã công nhận chủ quyền, độc lập, thôVig nhâ't và toàn vẹn lãnh thổ của V iệt Nam. H iện nay, nhân dân Việt Nam chúng tôi đang ra sức củng c ố hoà bình, xây dựng đ ất nước và đấu tranh thông nhât Tổ quôc. Nước Cộng hoà Â n Độ đã có những công hiến quan trọng vào việc lập lại hoà bình ở V iệt Nam. Uỷ ban Quô"c tế do Ân Độ làm Chủ tịch đã có nhiều cô" gắng trong việc thi hành Hiệp định Giơnevơ ở Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn luôn biết ơn Chính phủ và nhân dân Ân Độ. Nhân dân V iệt Nam rất vui mừng thấy quan hệ hừu nghị giữa hai nước chúng ta ngày càng phát triển. Lần này, chúng tôi rất vui mừng có dịp gặp Tổng thôVig Ragiăngđra Praxát kính m ến, gặp lại Thủ tướng Giaoaháclan Nêru kính mến, là người bạn tôt mà nhân dân V iệt Nam đã sung sướng đón tiếp tại Hà Nội. Cuộc đi thăm nước Cộng hoà Ân Độ lần này sẽ làm cho chúng tôi hiểu biết hơn nhân dân Ân Độ anh dũng đang ra sức xây dựng đâ't nước và chúng tôi sẽ được học hỏi những kinh nghiệm quý báu của các bạn trong việc xây dựng kinh tế và phát triển văn hoá. Chúng tôi tin rằng cuộc đi thăm lần này sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hỢp tác giữa hai nước chúng ta, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các nước A - Phi và củng cô" hoà bình châu Á và thế giới. Một lần nữa, xin cảm ơn các ban đã đón tiếp chúng tôi một cách nhiệt liệt. Tình hữu nghị bền vững giữa hai nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Cộng hoà Ân Độ muôn năm! 200
 13. Hoà bình châu Á và thế giới muôn năm! Năm nguyên tắc chung sống hoà bình muôn năm! Panch Sheel”'! Đọc ngày 5-2-1958. Sách Những lờ i k ê u g ọ i của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, t.v , tr.30-31. J ) F a rc h Sheela n^hĩa lả 5 nịỊuvên tắc chung sổnịỉ hoù hình. 201
 14. T5 DIỄn VAri TẠI c u ộ c MÍT TIMH CỦA rỉHẮn DẢM mu Đ ÊU (Ấn Đ ộ) Thiủi ông Chủ tịch Hội đồng Thị chính Niu Đêli, Thita các cụ phụ lão, các anh chị em, các cháu thanh niên và nhi đồng, Nhân dân Việt Nam đã sung sướng được hoan nghênh Thủ tướng Nêru và Phó Tổng thống Rađacrixnan. Lần này chúng tôi rât sung sướng được sang thăm nước An Độ vĩ đại, quê hương của Đức Phật và của Thánh Găngđi. Chúng tôi đã được Chính phủ và nhân dân An Độ đón tiếp long trọng và thắm thiết. Hôm nay lại được gặp các bạn ở đây, chúng tôi xin thay mặt Chúih phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn các bạn và xin gửi tới toàn thể anh chị em công dân Ân Độ và Thủ đô Niu Đêli lời chào hữu nghị thân thiết nhât. Nhân dân hai nước chúng ta đã có những quan hệ anh em từ lâu đời. Nền văn hoá và dạo Phật của Ân Độ đã truyền sang Việt Nam từ thời cổ. Dưới ách thống trị của thực dân, quan hệ giữa hai nước chúng ta tạm bị gián đoạn trong một thời kỳ. Nhưng tình hữu nghị cổ truyền luôn luôn gắn bó hai dân tộc chúng ta. Ngày nay, Ân Độ là một nước hùng mạnh, đóng một vai trò quan trọng trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo sáng suôt của 202
 15. Thủ tướng Nêru, lãnh tụ lỗi lạc, các bạn đã thu được nhiều thành tích to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước, phát triển nền văn hoá tốt đẹp có truyền thôVig lâu đời và kiến thiết một nền kinh tế tự chủ. Chúng tôi đươc biết những cố gắng to lớn của Chính phủ và nhân dân Ân Độ trong việc xây dựng đất nước và những thành tích của các nhà khoa học Ân Độ góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nước nhà. Những điều ấy chứng tỏ rằng khi một dân tộc đã được độc lập, thì có đủ khả năng xây dựng một đời sống ngày càng tươi đẹp. Chúng tôi chúc mừng các bạn về những thành tích tốt đã thu được trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhât và chúc các bạn thu được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ hai. Cùng với nhân dân Ấn Độ vĩ đại, nhiều nước Á - Phi đã thoát khỏi ách thực dân, trở thành những nước độc lập. ĩsíhân dân Trung Quốc đang hăng hái xấỵ dựng chủ nghĩa xã hội. Nhân dân các nước Đông - Nam Á, các nước Trung, Cận Đông đã vùng dậy, kiên quyết giành lại và bảo vệ quyền tự do dộc lập của mình. Nhân dân châu Phi đang anh dũng đấu tranh chống ách thực dân. Chế độ thuộc địa đang tan vỡ không gì cứu vãn được. Thời kỳ bọn thực dân làm mưa làm gió đã qua rồi. Đã đến lúc nhân dân thế giới làm chủ vận mệnh của mình. Tuy vậy, vẫn còn một số nước Á - Phi đang đau khổ dưới gót sắt của chủ nghĩa thực dân. Chúng thành lập những khối quân sự xâm lược (khối Đông - Nam A và Bátđa), chúng đặt những căn cứ quân sự trên lãnh thổ các nước khác và can thiệp vào nội trị của các nước ây. Chúng không từ những thủ đoạn thâm độc nào để hòng chiếm lại địa vị thống trị cũ của chúng. Nhưng chúng đã that bại. Nhân dân các nước Á - Phi ngày càng đoàn kết chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau để chống lại chủ nghĩa thực dân. 203
 16. Trong phong trào đâu tranh chống.chủ nghĩa thực dân, Ân Độ đã góp một phần to lớn. Việt Nam cũng đã góp phần nhỏ của mình. Nhân dân Việt Nam đã đâu tranh hơn 80 năm chống thực dân Pháp và dã kháng chiến với hoàn cảnh hết sức khó khăn trong 8, 9 năm trường. Kết quả nhân dân Việt Nam đã thắng bọn thực dân. Việc đó chứng tỏ rằng một dân tộc biết đoàn kết nha’t trí, quyết tâm chiến đấu và được sự ủng hộ của nhân dân thế giới, thì cuôì cùng nhất định giành được tự do độc lập. Hội nghị Giơnevơ đã chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam và đã công nhận chủ quyền, độc lập, thống nhât và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Chúng tôi thành thật cảm ơn Chính phủ và nhân dân Ân Độ đã góp phần xứng đáng vào việc đưa Hội nghị Gicfnevơ đến thành công và đã cố gắng nhiều trong khi làm nhiệm vụ Chủ tịch Uỷ ban Quốc tế giám sát và kiểm soát trong việc thi hành Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam. Hiện nay nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân Việt Nam, là thống nhất Tổ quốc bằng tổng tuyển cử tự do như Hiệp định Giơnevơ đã quy định. Nhưng vì âm mưu phá hoại của đế quốc và bọn tay sai của chúng cho nên nước Việt Nam đến nay chưa được thống nhất. Nước Việt Nam là một, từ Nam chí Bắc chung một tiếng nói, một lịch sử, một nền văn hoá và một nền kinh tế. Nhân dân Việt Nam đã hy sinh nhiều xương máu đâu tranh cho tự do độc lập, quyết không một lực lượng nào ngăn cản được sự nghiệp thống nhâì Tổ quốc của mình. Chúng tôi tin chắc rằng cuộc đấu tranh cho thống nhất Tổ quốc của chúng tôi nhất định sẽ thắng lợi, vì chúng tôi có chữìh nghĩa, vì nhân dân chúng tôi đoàn kết, vì chúng tôi được sự đồng tình của các bạn, của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Chúng tôi đấu tranh cho hoà bình. Vì có hoà bình, chúng tôi mới co điều kiện để xây dựng đất nước. Chúng tôi rất quy 204
 17. trọng lòng yêu hoà binh của nhân dân Ân Độ. Chúng tôi hết sức tán thành năm nguyên tắc chung sống hoà bìnhis mà Thủ tướng Nêru là một trong những người đề xướng ngày càng được nhiều nước ủng hộ và thực hiện. Chúng ta cần có hoà bình để xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân và con chảu chúng ta. Vì muốn hoà bình cho nên chúng ta thù ghét chiến tranh và kiên quyết chống chiến tranh. Tinh hình thế giới phát triển hiện nay có lợi cho phong trào hoà bình. Trong hàng ngũ của các lực lượng hoà bình có 1.200 triệu nhân dân A - Phi đã được giải phóng, có Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, có hàng trăm triệu nhân dân yêu chuộng hoà bình ở ngay trong các nước đế quôc. Vai trò của các nước A - Phi chúng ta trong việc bảo vệ hoà bình ngày càng to lớn. Hội nghị đoàn kết nhân,dân châu A do An Độ tổ chức, rồi đến Hội nghị Băngđung đã thực hiện tình đoàn kết A - Phi chống chủ nghĩa thực dân, bảo vệ hoà bình. Đại hội Lơ Ke vừa qua đã phát triển mạnh mẽ tinh thần và lực lượng của Hội nghị Băngđung. Phong trào đâu tranh cho hoà bình đương lan rộng khắp thế giới. Nhân dân các nước đều đòi phải chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang, tài giảm binh bị, câm sản xuâ't, cấm thử và cấm dùng vũ khí nguyên tử và khinh khí; đòi giải tán các khối quân sự xâm lược, thủ tiêu các căn cứ quân sự ở nước ngoài. Nhân dân các nước đòi mở cuộc hội nghị những người đứng đầu chúih phủ các nước để giải quyết các vâVi đề quốc tế bằng phưcmg pháp thương lượng hoà bình để làm dịu tình hình thế giới. Chắc rằng ý nguyện hoà bình của nhân dân thế giới nhât định sẽ thắng mọi âm mưu gây chiến. ThiỂi các bạn, Chúng tôi sung sướng nhận thấy trong cuộc đâu tranh chung cho hoà bình thế giới, cho độc lập dân tộc, nhân dân hai nước chúng ta sát cánh với nhau, cùng nhau theo đuổi 205
 18. mục đích chung. Chúng tôi chắc rằng nhân dân Ấn Độ mong cho Việt Nam sớm thống nhất, cũng như nhân dân Viêt Nam mong cho vùng Goa sớm ữở về trong đại gia đình Ân Độ. Từ ngày hoà bình lập lại trên đât nước chúng tôi, giữa hai nước chúng ta đã có những quan hệ mật thiết. Chúng ta đã có những quan hệ tôt về Idnh tế và văn hoá. Chúng ta đã trao đổi những phái đoàn hữu nghị. Chúng tôi hoan nghênh mọi cơ hội để tăng cường quan hệ giữa hai nước chúng ta và với các nước A - Phi, chúng tôi tìn chắc rằng cuộc đi thăm nước Cộng hoà An Độ lần này của chúng tôi càng thắt chặt thêm nữa tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các nước Á - Phi và củng cố hoà bình ở châu Á và thế giới. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chào thân ái của chúng tôi và của nhân dân Thủ đô Hà Nội đến toàn thể anh chị em công dân Thủ đô Niu Đêli. Tưứi hữu nghị Việt - Ấn muôn năm! Hoà bình châu Á và thế giới muôn năm! Việt Nam - Hinđi bhai bhai!“’ Đọc chiều 6-2-1958. Sách Những lờ i k ê u g ọ i củ a H ồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1960, t.v , tr. 32-36. ỉ ) Việt Nam - Án Độ là anh em. 206
 19. TO ĐÁP TỪ TROrỉQ BUỔI TIỆC DO TỔNQ THỐHQ PRAXÁT CHIÊU ĐÃI Thita Tổng thông Ragiãngđra Praxát kính mến, Thiù Thủ titàng Giaoaháclan Nêru kính mến, Thiii các vị, Chúng tôi xin thật lòng cảm ơn Tổng thống Ragiăngđra Praxát về những lời chúc mừng tốt đẹp và hữu nghị đôi với chúng tôi. Đó là một vinh dự không những cho cá nhân tôi mà cho cả nhân dân Việt Nam. Khi đến â ấ t nước Ấn Độ vĩ đại, chúng tôi râ't cảm động và sung sướng được đến quê hương của một trong những nền văn minh lâu đời nhât của thế giới. Văn hoá, triết học và nghệ thuật của nước An Độ đã phát triển rực rỡ và có những cống hiến to lớn cho loài người. Nền tảng và truyền thống của triết học Ân Độ là lý tưởng hoà bình bác ái. Liên tiếp trong nhiều thế kỷ, tư tưởng Phật giáo, nghệ thuật, khoa học An Độ đã lan khắp thế giới. Nhưng chủ nghĩa thực dân đã xârn lược nước Ân Độ hàng trăm năm, đã kìm hãm sự phát triển của nhân dân An Độ. Đê’ giành lại độc lập, tự do của mình, nhân dân Ân Độ đã anh dũng và bền bỉ đâ^u tranh chô"ng chủ nghĩa thực dân. Hiện nay, An Độ là một nước lớn giữ một vai trò ngày càng 207
 20. quan trọng trên thế giới. Chúìh phủ và nhân dân Ấn Độ đã đóng góp nhiều vào việc giữ gìn hoà bình thế giới, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở năm nguyên tắc chung sống hoà bình. Trung thành với tinh thần Băngđung, CMnh phủ Ân Độ đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết của các nước Á - Phi. Về mặt kinh tế, Chửứì phủ và nhân dân Ân Độ đã hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm lần thứ nhâ t, đang ra sức thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai. về văn hoá, các nhà bác học, các nhà trí thức, đã phát huy truyền thống vẻ vang của Thánh Găngđi và nhà đại thi hào Tago và đang ra sức góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng đất nước. Chúng tôi xin thành tâm chúc nhân dân An Độ anh em ngày càng thu được nhiều thắng lợi mới, nước Ân Độ ngày càng giàu mạnh. Thuu các vị, Hiện nay, lực lượng hiếu chiến trên thế giới đang âm mưu xô đẩy loài người vào một cuộc chiến tranh vô cùng tàn khốc. Nhân dân thế giới chán ghét và căm thù chiến tranh. Nhân dân thế giới đã không ngừng đấu tranh để gìn '^iữ và củng c ố hoà bìiữi; trong cuộc đâ"u tranh cho hoà bình, An Độ đã có nhiều cống hiến lớn. Lực lượng hoà bình hiện nay mạnh hơn bao giờ hết và có khả năng ngăn ngừa chiến tranh. Nhưng bọn hiếu chiến chưa từ bỏ âm mưu gây chiến của chúng, Chứứi phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh mọi sáng kiến, mọi cố gắng nhằm làm cho tmh hình thế giới bớt căng thẳng. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Thủ tướng Nêru tán thành đề nghị của Liên Xô về việc những người đứng đầu các nước mở một cuộc hội nghị nhằm tăng cường sự hợp tác quốc tế và lòng tin cậy lẫn nhau để giữ gìn hòa bình thế giới. Chúng tôi cũng phản đôl tất cả các khối quân sự xâm lược. Chúng tôi tán 208

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản