intTypePromotion=1
ADSENSE

14 chỉ số phân tích kỹ thuật thông dụng nhất trong đầu tư chứng khoán

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

1.450
lượt xem
1.062
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng 14 chỉ số phân tích kỹ thuật thông dụng nhất trong đầu tư chứng khoán có nội dung giới thiệu về phân tích kỹ thuật, tổng quan về các chỉ số phân tích kỹ thuật, nhóm chỉ số xu hướng giá, nhóm chỉ số biến động giá, mức hỗ trợ và mức kháng cự,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 14 chỉ số phân tích kỹ thuật thông dụng nhất trong đầu tư chứng khoán

 1. www.stox.vn Hư ng d n S d ng 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng nh t trong u tư Ch ng khoán Guide to the 14 Most Useful Technical Indicators for Stock Market Charts
 2. www.stox.vn N i dung 1 Gi i thi u v Phân tích K thu t 4 2 T ng quan v các Ch s Phân tích K thu t 5 3 Nhóm Ch s Xu hư ng Giá 6 3.1 ư ng Trung bình Trư t Gi n ơn SMA 6 3.2 ư ng Trung bình Trư t C p s Nhân EMA 7 3.3 D i Biên Bi n ng giá Bollinger 8 3.4 Ch s Báo hi u Giá o chi u Parabolic SAR 9 4 Nhóm Ch s Bi n ng giá 10 4.1 Ch s Lưu lư ng Ti n MFI 10 4.2 ng Trung bình Trư t H i t và Phân kỳ (“MACD”) 11 ư 4.3 Ch s T l Thay i ROC 12 4.4 Ch s S c M nh Tương i RSI 13 4.5 Ch s Stochastic Ch m và Nhanh 14 4.6 Ch s W illiams %R 15 5 Kh i lư ng 16 6 M c H tr và m c Kháng c 17 7 Fibonacci: M t ch s Hàng u 19 B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 2
 3. www.stox.vn Gi i thi u v Stox.vn Stox.vn: Vietnam’s One Stop Financial Portal là m t thương hi u c a Hãng Truy n thông Tài chính StoxPlus chuyên cung c p các gi i pháp thông tin t ng th và chuyên sâu v tình hình tài chính, d li u th trư ng, báo cáo phân tích ch ng khoán, công c u tư, cùng các s ki n và tin t c vô cùng quan tr ng cho nhà u tư cá nhân và các chuyên gia t i Vi t nam. S n ph m em n cho quý v thông qua web based portal, có giao di n thân thi n, d s d ng và hoàn toàn có th customise theo mong mu n c a quý v . V i Stox.vn: Vietnam’s One Stop Financial Portal, quý s hoàn toàn t tin và có y cơ s ưa ra các quy t nh u tư sáng su t và hi u qu nh t. i ngũ qu n lý c a Công ty là các chuyên gia có b ng CFA, ACCA, MBA và có b d y trên 35 năm kinh nghi m chuyên sâu v u tư, Ngân hàng, Phân tích Tài chính và Công ngh t Trung tâm Tài chính Luân ôn, Anh Qu c, Th y S , Úc và ông Nam Á. Chúng tôi tin tư ng r ng c m nang này s giúp ích các quí v . N u quý v c n thêm thông tin v d ch v c a chúng tôi, xin m i truy c p Vietnam’s One Stop Financial Portal theo a ch www.stox.vn. www.stox.vn B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 3
 4. www.stox.vn 1 Gi i thi u v Phân tích K thu t 1.1 Phân tích K thu t là gì? R t ơn gi n, phân tích k thu t là vi c nghiên c u hành vi c a nhà u tư và tác ng c a các hành vi này vào kh năng bi n ng giá ch ng khoán. D li u ch y u c n th c h i n phân tích k thu t là l ch s giá ch ng khoán và kh i lư ng giao d ch trong m t kho ng th i gian nh t nh. Các d li u này giúp quý v xác nh xu hư ng th trư ng, d oán bi n ng giá và các tín hi u Mua, tín hi u Bán ưa ra quy t nh u tư sáng su t và có kh năng em l i k t qu cao. Stox.vn: Vietnam’s One Stop Financial Portal r t hân h nh ư c mang n cho quý v tài li u hư ng d n v b 14 ch s phân tích k thu t. ây là các ch s r t thông d ng ư c gi i u tư áp d ng r ng rãi nh t. N u quý v mu n tìm hi u thêm v các bi u tài chính và phân tích k thu t, xin m i quý v truy c p website c a chúng tôi www.stox.vn/stoxschool xem các video clips v các ch s này và t i v cu n C m nang trên 300 trang v Phân tích K thu t. 1.2 Phân tích k thu t khác gì so v i phân tích cơ b n Phân tích Cơ b n (“Fundamental Analysis”) ch y u là xác nh “giá tr h p lý” c a c phi u. Các chuyên gia phân tích cơ b n quan tâm nhi u n m i quan h liên thông gi a tình hình tài chính, d toán tài chính, i ngũ lãnh o, tri n v ng c a doanh nghi p và ti m năng tăng trư ng. D a vào ó, các chuyên gia phân tích cơ b n ưa ra b n ánh giá v c phi u so v i các ơn v trong cùng ngành, cùng th trư ng và ưa ra k t lu n xem c phi u ang phân tích có b nh giá th p hơn hay cao hơn so v i giá tr n i t i c a nó. Ph n l n các báo cáo phân tích c phi u c a các công ty ch ng khoán ho c các ngân hàng u tư ư c so n l p d a vào các phân tích cơ b n v công ty. Chúng ta ánh giá cao các phân tích cơ b n này nhưng ch c quý v cũng ng ý v i chúng tôi r ng cũng c n có m t cách ti p c n th c t hơn. ó là vi c nh n bi t và phân tích cách th c mà nhà u tư s d ng thông tin cơ b n ó như th nào và quan tr ng hơn là ph i phán oán ư c hành ng giao d ch c a nhà u tư trên th trư ng. Hành vi này thư ng ư c xem là mang nhi u c m tính hay “sentiment”. R t nhi u chuyên gia cho r ng ánh giá c m tính c a nhà u tư là y u t quan tr ng nh t trong vi c xác nh giá c phi u. Chúng tôi tin r ng phân tích k thu t là chìa khóa giúp quý v n m b t ư c hành vi c a nhà u tư. M t s nhà u tư và các chuyên gia phân tích tin r ng phân tích cơ b n và phân tích k thu t có tính lo i tr nhau. R t nhi u chi n lư c gia và chúng tôi không ng ý v i quan i m này. Chúng tôi cho r ng chúng b tr r t t t cho nhau. Phân tích Cơ b n và Phân tích K thu t nên ư c dùng ng th i khi quý v ưa ra quy t nh mua hay bán. Có r t nhi u nhà u tư ã thành công d a trên m t s k t h p h p lý gi a Phân tích Cơ b n và Phân tích K thu t. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 4
 5. www.stox.vn 2 T ng quan v các ch s Phân tích K thu t M i ch s phân tích k thu t trong hư ng d n này u có giá tr s d ng riêng. Do ó, s r t ít khi quý v ph i dùng c 14 ch s cùng m t lúc trong bi u phân tích c a mình. Các chuyên gia phân tích g i ây là vi c “l m d ng ch s ” và nó có th nh hư ng n hi u qu u tư. Nh m tăng cư ng kh năng thành công trong vi c s d ng các ch s k thu t, quý v ch nên s d ng m t ho c hai ch s mà quý v quen dùng nh t và áp d ng trong bi u phân tích. Như v y s lo i b ư c y u t “nhi u” t vi c áp d ng quá nhi u các ch s . Khi xác nh các ch s k thu t ưa vào bi u , quý v ch nên l a ch n m t ch s trong các nhóm ch s sau: nhóm ch s xu hư ng giá, nhóm ch s dao ng giá. 2.1 Nhóm Ch s Xu hư ng Giá Nhóm ch s này cho bi t xu hư ng c a giá c phi u, i lên hay i xu ng và không b gi i h n b i kho ng giao ng nào. Tuy nhiên, trong m t ngày giao d ch c th thì giá c phi u s n m trong kho ng giao ng c a biên giao ng cho phép. Do các ch s v xu hư ng bi n ng giá d ch chuy n cùng chi u v i s bi n ng c a giá c phi u, các ch s này thư ng ư c v phía trên bi u giá c phi u. Có 4 ch s xu hư ng bi n ng giá quan tr ng mà quý v nên áp d ng: ư ng Trung bình Trư t Gi n ơn: Simple Moving Averages (“SMA”) • ư ng Trung bình Trư t C p s nhân: Exponential Moving Averages (“EMA”) • Ch s Biên Bi n ng Giá: Bollinger Bands • Ch s Báo hi u Giá o chi u: Parabolic SAR (PSAR) • 2.2 Nhóm Ch s Dao ng Giá Nhóm ch s này d ch chuy n lên xu ng trong m t biên nh t inh d a trên s bi n ng c a giá c phi u. Do các ch dao ng giá không d ch chuy n cùng hư ng v i giá ch ng khoán nên chúng thư ng ư c trình bày phía dư i bi u giá ch ng khoán. Có 6 ch s dao ng giá thông d ng: Ch s Lưu lư ng Ti n: Money Flow Index (MFI) • Trung bình Trư t H i t và Phân kỳ: Moving Average Convergence and Divergence • (MACD) Ch s T l Thay i Giá: Rate of Change (ROC) • Ch s S c m nh Tương i: Relative Strengh Index (RSI) • Ch s Stochatic Ch m và Nhanh • Ch s W illiams %R • 2.3 Nhóm Ch s d a trên Kh i lư ng Không gi ng như nhóm ch s xu hư ng giá và ch s dao ng giá, thay vì d a trên giá ch ng khoán, các ch s này ư c xây d ng d a trên kh i lư ng giao d ch. Do ó, các ch s này thư ng ư c trình bày phía dư i bi u giá. Có 2 ch s thông d ng d a trên kh i lư ng giao d ch: Kh i lư ng • Kh i lư ng + Trung bình trư t • B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 5
 6. www.stox.vn 3 Nhóm ch s Xu hư ng Giá 3.1 Trung bình Trư t Gi n ơn SMA ư ng Trung bình trư t Gi n ơn: Simple Moving Average (“SMA”) là m t ch s ph n ánh xu hư ng giá, ch s này lo i b các bi n ng l n c a giá ch ng khoán hàng ngày và t o ra ư ng giá ch ng khoán m m m i hơn. Cũng như các ch s k thu t khác, ư ng trung bình trư t gi n ơn ư c xây d ng d a trên giá ch ng khoán và do ó nó có tr so v i m c giá ch ng khoán hi n t i. Tuy nhiên, thông tin này cung c p nh ng tín hi u c c kỳ h u ích. Quý v có th xây d ng n 3 ư ng trung bình trư t gi n ơn trên m t bi u và quý v cũng có th thay i khung th i gian cho m i ư ng. Ví d , n u quý v mu n hi n th 3 ư ng trung bình trư t gi n ơn trên m t bi u , quý v có th ch n khung th i gian 30, 50 và 200. i u này có nghĩa là ư ng trung bình trư t gi n ơn u tiên (v i khung th i gian 30) trung bình hóa bi n ng c a giá ch ng khoán cho kho ng th i gian 30 ngày v a qua, ư ng trung bình trư t gi n ơn th hai trung bình hóa bi n ng c a giá ch ng khoán cho 50 ngày v a qua và tương t là ư ng trung bình trư t gi n ơn th ba trung bình hóa giá ch ng khoán trong 200 ngày v a qua. Vi c s d ng nh ng ư ng trung bình trư t là cách r nh t xác nh hư ng bi n ng giá c a giá ch ng khoán. N u trung bình trư t ang nhích lên có nghĩa là ch ng khoán ó có chi u hư ng i lên. Ngư c l i, n u trung bình trư t i xu ng dư i, giá ch ng khoán có chi u hư ng gi m. Dĩ nhiên, khung th i gian c a ư ng trung bình trư t nh hư ng l n thông tin ph n h i và m c giao ng c a ư ng trung bình trư t. M t ư ng trung bình trư t có khung th i gian ng n hơn – ví d như trung bình trư t gi n ơn 30 ngày s ph n ánh bi n ng giá ch ng khoán trong th i gian g n ây nhi u hơn so v i m t ư ng trung bình trư t có khung th i gian dài hơn ch ng h n như trung bình trư t gi n ơn 200 ngày. Quý v có th xem trong bi u phía dư i c a c phi u AAPL. Trung bình trư t 30 ngày th hi n b ng màu th hi n s bi n ng giá g n ây nh t nhi u hơn so v i ư ng trung bình trư t 200 ngày có màu xanh. Cũng theo bi u này thì ư ng trung bình trư t gi n ơn 30 ngày có xu hư ng i xu ng trong khi ư ng trung bình trư t gi n ơn 200 ngày có xu hư ng i lên. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 6
 7. www.stox.vn 3.2 Trung bình Trư t C p s Nhân EMA Cũng gi ng như ư ng Trung bình trư t Gi n ơn(SMA), ư ng Trung bình trư t c p S nhân (Exponetial Moving Averages EMA) lo i b bi n ng giá ch ng khoán hàng ngày và t o ra m t ư ng ch y cùng phía trên giá ch ng khoán. i m khác bi n gi a EMA và SMA là y u t gia quy n. Giá ch ng khoán càng g n ây nh t thì càng ư c ph n ánh nhi u hơn trong ư ng EMA. Còn i v i ư ng Trung bình Trư t Gi n ơn thì giá ch ng khoán có t m quan tr ng ngang như nhau trong c khung th i gian ã l a ch n. Quý v có th xem s khác bi t do y u t gia quy n ư c th hi n cho khung th i gian gi ng nhau cho th i gian 200 ngày cho bi u c phi u AAPL dư i ây. Ch ơn gi n thay ư ng Trung bình Trư t Gi n ơn SMA b ng Trung bình Trư t c p S nhân EMA, ư ng Trung bình Trư t EMA 200 ngày này d ch chuy n th p xu ng phía dư i. Trong khi v i SMA 200 ngày ch y phía trên. Khi xem xét nên dùng SMA hay EMA? Quý v c n t h i xem li u m c ch p nh n m o hi m trong u tư. Nh ng nhà u tư m o hi m thư ng ưa thích dùng Trung bình Trư t Gia quy n trong khi Trung bình Trư t Gi n ơn phù h p hơn v i nh ng nhà u tư ít m o hi m hơn. Dù l a ch n trung bình gi n ơn ho c trung bình nhân v i khung th i gian ng n hay dài, quý v ph i th c hi n mua bán ch ng khoán d a trên xu hư ng giá mà quý v ang phân tích. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 7
 8. www.stox.vn 3.3 D i Biên Bi n ng giá Bollinger D i Biên bi n ng giá Bollinger t o ra m t vùng bao ph xung quanh ư ng Trung bình Trư t Gi n ơn (“SMA”). D i biên Bollinger ư c xác nh d a trên m c bi n ng (volatility) c a giá ch ng khoán. Khi giá ch ng khoán bi n ng m nh, d i Bollinger s phình to hơn và ngư c l i khi giá ch ng khoán bi n ng ít hơn, d i Bollinger s d n thu h p l i. Trong các bi u phân tích k thu t, d i Bollinger ư c xây d ng v i các thông s ng m nh là 20 và 2. T c là d a trên ư ng Trung bình Trư t gi n ơn 20 ngày và kho ng r ng c a d i là 2 l n c a l ch chu n (standard deviation). Quý v nên gi nguyên các thông s ng m nh này khi khi s d ng ch s này. Hơn n a, khi hi n th ch s d i Bollinger trên bi u , quý v nên hi n th c ư ng SMA 20 ngày do ó quý v có th hi n th s tương tác gi a d i Bollenger và ư ng SMA 20 ngày. R t nhi u nhà u tư s d ng d i Bollinger d oán m c bi n ng giá c phi u và xác nh khi nào ư ng trung bình trư t gi n ơn SMA s i chi u. Ví d , n u quý v phát hi n th y hai ư ng biên d i Bollinger d ch chuy n ra xa nhau và b t u di chuy n theo hai hư ng i l p và quý v bi t r ng giá c phi u v a bi n ng m nh. xác nh khi nào thì bi n ng giá c phi u ó ch m d t, quý v có th quan sát n ư ng biên d i Bollinger mà ang d ch chuy n cùng hư ng v i giá ch ng khoán. Khi d i này b t u chuy n hư ng và có xu hư ng h i t v i d i i l p, t c là s bi n ng c a giá c phi u hi n t i ang m t d n s c m nh. Quý v có th m tham kh o tình hu ng c a AAPL trong gi a tháng 2. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 8
 9. www.stox.vn 3.4 Ch s Báo hi u Giá o chi u Parabolic SAR Parabolic SAR là ch s xu hư ng giá có th giúp quý v xác nh khi nào thì bán c phi u. SAR ư c vi t c a c m t ti ng Anh “Stop And Reverse” t c là “D ng và i chi u” khi quý v quan sát th y giá ch ng khoán c t ư ng Parabolic SAR, khi ó quý v có th xem xét bán c phi u. Quý v có th hình dung ch s này như m t công c k thu t c t l trong u tư c a mình. Cũng gi ng như d i Bollinger, quý v nên các tham s nh d ng chu n khi v ch s này. Chúng ta hãy xem ch s này ư c dùng th nào. ư ng Parabolic SAR sau khi chuy n hư ng lên phía trên hay xu ng phía dư i giá c phi u, nó s ti n g n và d ch chuy n sát hơn v i ư ng giá c phi u cho n khi c t ư ng này. ư ng Parabolic SAR s trư t v phía bên kia ư ng giá c phi u và quay l i b t u m t k ch b n tương t . Khi quý v dùng ư ng Parabollic SAR như m t ch s c t l , quý v s không bao gi gi c phi u ó khi quý v bi t r ng ch s này ang cho tín hi u là b n nên bán c phi u. Tuy nhiên, ch s này cũng có h n ch c a nó ó là nó có th làm quý v bán c phi u trong lúc nó ch là m t tín hi u t m th i gi m giá trư c khi ti p t c tăng cao hơn trư c như là trư ng h p c a c phi u c a AAPL di n ra trong Tháng 11 như trong bi u sau: B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 9
 10. www.stox.vn 4 Nhóm ch s Bi n ng giá 4.1 Ch s Lưu lư ng Ti n MFI Ch s Lưu lư ng Ti n: Money Flow Index (“MFI”) là m t ch s bi n ng giá th hi n b ng m t ư ng d ch chuy n lên xu ng trong biên t 0 n 100. Càng g n 100 thì ch s càng m nh và càng g n v 0 thì ch s càng y u. ây là m t ch s r t h u ích vì nó ph n ánh c bi n ng giá c phi u và kh i lư ng giao d ch. Ch s Lưu lư ng Ti n MFI giúp quý v xác nh “s c m nh” c a bi n ng giá c phi u và do ó quý v có th phán oán khi nào thì xu hư ng tăng hay gi m k t thúc. Cơ s lý thuy t c a ch s này là có nhi u nhà u tư nh y vào giao d ch khi giá b t u d ch chuy n, có th là do nhà u tư r t thích c phi u này và do ó xu hư ng s d ch chuy n s có kh năng ti p di n trong tương lai. Ngư c l i n u có ít nhà u tư nh y vào mua bán c phi u khi giá b t u d ch chuy n, thì có l c phi u ít ư c nhà u tư quan tâm và kh năng xu hư ng giá ti p t c d ch chuy n là th p. Do ch s này o lư ng c bi n ng giá và kh i lư ng, ch s Lưu Lư ng Ti n MFI cho phép quý v bi t là nhà u tư dang quan tâm nhi u hay ít n c phi u. N u nhà u tư quan tâm nhi u, quý v s có nhi u s t tin hơn trong giao d ch. Ngư c l i n u nhà u tư quan tâm ít, quý v có th xem xét l i giao d ch c a mình. Ví d , khi quy v th y giá c phi u ang tăng trong khi Ch s Dòng Ti n MFI thì l i gi m – như trư ng h p c a c phi u HOV vào cu i năm 2005 – quý v có xác nh ư c là nhà u tư ang m t d n s quan tâm n s gia tăng giá c phi u này. Và như v y, b n thân giá c phi u có th không ng l c nó ti p t c tăng. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 10
 11. www.stox.vn 4.2 ư ng Trung bình Trư t H i t và Phân kỳ (“MACD”) ư ng Trung bình Trư t H i t và Phân kỳ: Average Convergence and Divergence (“MACD”) là m t ch s bi n ng giá nhưng nó không d ch chuy n trong m t kho ng xác nh. ư ng Trung bình Trư t H i t và Phân kỳ MACD ư c xây d ng d a trên m i quan h gi a hai ư ng trung bình trư t giá. MACD ư c hi n th b ng hai ư ng và m t bi u d n g c t. Hư ng và cao c a bi u ư c xác nh d a trên hư ng và kho ng cách gi a hai ư ng MACD. Có hai d ng ư ng MACD ph bi n. M t là ư ng MACD ư c tính toán cho 3 khung th i gian: 26 ngày, 12 ngày và 9 ngày. MACD th hai d a trên s tính toán c a 3 khung th i gian: 17 ngày, 8 ngày và 9 ngày. ư ng MACD th nh t có khung th i gian dài hơn s ít bi n ng hơn ư ng MACD th hai v i khung th i gian ng n hơn và do ó s cho bi t ít tín hi u mua ho c tín hi u bán hơn. Tín hi u mua và bán ph bi n nh t ư c t o khi các hai ư ng MACD c t nhau. Quý v có th xem tình hu ng này qua minh h a ư ng MACD và b n cho c phi u HOV dư i ây. Khi các hai MACD giao c t, bi u d ng c t cũng c t ư ng trung tâm (Zero line: M c s 0). Khi hai ư ng MACD giao c t lên phía trên thì ó ơn gi n là tín hi u Mua. Ngư c l i, khi hai ư ng MACD và bi u giao c t xu ng dư i thì ó ơn gi n là tín hi u Bán. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 11
 12. www.stox.vn 4.3 T l Thay i: Rate of Change (“ROC”) Ch s T l Thay i ROC là ch s bi n ng giá, nó d ch chuy n qua l i ư ng trung tâm zero line (M c s 0). Ch s này ư c tính toán cho quý v bi t giá ch ng khoán ã d ch chuy n bao xa so v i m c giá cũ. Quý v có th xác nh kho ng cách tích toán khi quý v l a ch n các thông s khi v ch s này trên bi u . Cơ s lý thuy t c a ch s này là giá ch ng khoán ch có th d ch chuy n theo m t chi u hư ng và ph i d ng l i l y s c. Giá có th l y s c b ng m t trong hai cách: Nó có th quay tr l i v trí xu t phát ban u b t u khi d ch chuy n; ho c • i giá ch ng khoán ph n ánh thông tin và d li u l ch s . • Dù theo cách nào i chăng n a thì hành ng này ư c minh h a trong Ch s T l Thay i. Khi giá ch ng khoán b t u d ch chuy n m nh i lên ho c i xu ng, Ch s T l Thay i s d ch chuy n ra xa t ư ng trung tâm (Zero Line: M c s 0). Sau ó, giá s d ng bi n ng, Ch s T l Thay i d ch chuy n v M c s 0. Bây gi chúng ta hãy xem m t tình hu ng c th . N u quý v quan sát th y n u Ch s T l Thay i ang m c c c cao hay c c th p, thì t c là bi n ng giá l n ã x y ra và quý v có th xem xét chưa nên v i vã th c hi n giao d ch. N u quý v quan sát th y Ch s T l Thay i b t u d ch chuy n ra kh i M c s 0, ho c chuy n hư ng t i m c c cao hay c c th p và b t u d ch chuy n theo hư ng i ngh ch – như là trư ng h p c a GE vào cu i Tháng 11 và u tháng 2 – quý v có th xem xét s m th c hi n giao d ch. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 12
 13. www.stox.vn 4.4 Ch s S c M nh Tương i RSI Ch s S c m nh Tương i: Relative Strengh Index RSI là m t ch s bi n ng giá gi ng như Ch s T l Thay i. i m khác bi t là ch s S c m nh Tương i RSI i d ch chuy n trong biên gi a 0 và 100. Khi Ch s S c m nh Tương i RSI d ch chuy n cao hơn, báo hi u cho quý v bi t là giá ang có s c b t m nh. Ngư c l i, khi RSI d ch chuy n xu ng phía dư i, quý v có th bi t ư c là giá ch ng ang thi u s c b t. Quý v có th l a ch n khung th i gian cho ch s này khi bi u th trên bi u nhưng xin lưu ý là n u khung th i gian ch n càng ng n thì Ch s S c m nh Tương RSI càng bi n ng m nh. Khi s d ng Ch s T l Thay i RSI, quý v c n quan sát và xác nh khi nào ư ng RSI tăng cao hơn 70 ho c th p hơn 30. Khi ch s n m trong m t trong hai vùng này, báo hi u giá ch ng khoán b bi n ng thái quá (over-extended) và s s m i chi u ho c s ng ng thay i trong tương lai g n. M t tín hi u quan tr ng bán hay mua khi s d ng RSI là khi quý v quan sát th y ư ng RSI d ch chuy n ra vùng 70:30. Ví d , n u Ch s RSI gi m xu ng dư i m c 30 và ang chuy n hư ng v phía trên m c 30 – như trư ng h p c a Citigroup trong tháng 8 – là m t tín hi u t t mua c phi u này. Tín hi u Bán x y ra khi RSI trên 70. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 13
 14. www.stox.vn 4.5 Ch s Stochastic Ch m và Nhanh Ch s Stochastic Ch m là m t ch s bi n ng giá bao g m hai ư ng ( ư ng %K và ư ng %D) d ch chuy n lên xu ng trong biên t 0 n 100. ư ng %K line di chuy n nhanh hơn. ư ng %D di chuy n ch m hơn. Khi Ch s Stochastic Ch m di chuy n lên hay xu ng, quý v có th phán oán ư c v c m nh n (sentiment) c a nhà u tư trên th trư ng. Khi ch s này trên m c 80, hay dư i m c 20 báo hi u là giá ch ng khoán ã b bi n ng quá m c và có kh năng cao là giá ch ng khoán s o s m o chi u. Quy v cũng có th xác nh tín hi u MUA BÁN khi hai ư ng %K và %D c a Ch s Stochastic ch m giao c t nhau. Khi ư ng %K c t lên phía trên ư ng %D, ch s này th hi n tín hi u Mua. • Ngư c l i khi ư ng %K c t xu ng dư i ư ng %D, cho ta bi t tín hi u Bán. • Các tín hi u Mua Bán này s m nh hơn khi: Các i m giao c t m m trong vùng trên m c 80% ho c dư i m c 20% ho c • Khi ư ng %K v a m i n m trong m t trong nh ng vùng ó – như trư ng h p c a W al- • Mart Stores (WMT) bi u phía dư i. ư ng Stochastic Nhanh cũng tương t như ư ng Stochastic Ch m. Tuy nhiên, ư ng này có xu hư ng d ch chuy n lên xu ng nhanh hơn nhi u. Và do ó nó t o ra nhi u tín hi u mua bán hơn do có s bi n ng l n. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 14
 15. www.stox.vn 4.6 Ch s Williams %R Ch s W illiams %R là m t ch s bi n ng giá. Ch s này tương t như Ch s T l Thay i ROC và ch s S c m nh Tương i RSI. Ch s này bao g m m t ư ng ơn d ch chuy n lên xu ng trong biên 0 và 100. Ch s W illiams %R so sánh giá óng c a c a phiên giao d ch g n ây nh t v i kho ng giá giao d ch trong quá kh : N u giá óng c a g n ây nh t càng g n v i m c giá cao nh t c a kho ng giá trong quá • kh thì ư ng Williams %R s càng g n v i c c trên c a kho ng giao ng. Ngư c l i, n u giá óng c a g n ây nh t g n áy c a kho ng giá trong quá kh , ư ng • Williams %R s g n áy c a kho ng giao ng. B t c lúc nào ư ng Williams %R mà n m trên 80 ho c dư i 20 thì giá c phi u u ư c xem là bi n ng thái quá (“over-extended”). Khi quý v quan sát th y tình hu ng này, thì có kh năng cao giá c phi u s o chi u. Ch s W illiams %R t o ra các tín hi u Mua và Bán khi nó di chuy n ra kh i vùng bi n ng thái quá (trên 80 ho c dư i 20) và quay tr l i vùng gi a c a kho ng giao ng – như quý v có th quan sát v i trư ng h p c a Home Depot (HD) trong bi u dư i ây. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 15
 16. www.stox.vn 5 Kh i lư ng Kh i lư ng cho bi t có bao nhiêu c phi u ư c giao d ch trong m t kho ng th i gian nh t nh. Có r t nhi u nhà u tư cho r ng kh i lư ng là nơi các nhà u tư t ch c (institutional investors) l i d u chân c a mình trên th trư ng. Kh i lư ng có th giúp quý v xác nh n s c b t c a bi n ng giá. N u có nhi u nhà u tư ang mua ho c bán - và nó s ph n ánh b ng con s v kh i • lư ng giao d ch – quý v có th bi t r ng có s bi n ng giá v ng ch c. Ngư c l i, n u có m t s lư ng h n ch nhà u tư ang mua và bán c phi u, quý v • bi t r ng bi n ng giá c phi u r t y u t. Quý v có th quan sát s tăng gi m c a kh i lư ng giao d ch tăng hay gi m qua xem xét chi u cao c a bi u c t v kh i lư ng. C t bi u càng cao thì càng có nhi u kh i lư ng giao d ch trong kỳ ó. Kh i lư ng + ư ng Trung bình Trư t MA giúp quý v xác nh xu hư ng. Khi quý v quan sát th y ư ng Kh i lư ng Trung bình Trư t ang i lên, quý v bi t ư c r ng ngày càng có nhi u nhà u tư ang quan tâm n và “gom” c phi u – và ây là tín hi u th trư ng ang m (Con Bò tót: Bull) . Khi quý v quan sát th y ư ng kh i lư ng trung bình trư t ang i xu ng, quý v có th phán oán ư c là d n d n có ít nhà u tư quan tâm và ây là tín hi u th trư ng m m (Con G u: Bear). Quý v không ch nên ra quy t nh mua bán d a trên m t ch s kh i lư ng. Tuy nhiên nó giúp quý v xác nh n nh ng tín hi u mua bán khác trong lúc ang quan sát giá qua bi u . B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 16
 17. www.stox.vn 6 M c H tr và m c Kháng c Th u hi u và ng d ng các khái ni m v M c H tr (Support level) và M c Kháng c (Resistance level) là i u r t quan tr ng trong vi c xây d ng m t chi n lư c u tư k lu t và có nguyên t c. Giá ch ng khoán thư ng xuyên bi n ng ph n ánh s thay i liên t c c a cung c u ch ng khoán. Thông qua vi c xác nh các m c giá mà ó có s thay i l n v cung c u không nh ng giúp quy v xác nh m c giá mua vào mà c m c giá mà sau ó chúng ta có th bán ra. Các m c giá này có th ư c t o ro b i th trư ng m t cách ng u nhiên, tuy nhiên chúng u ph n ánh quan i m ch quan c a các thành ph n tham gia giao d ch trên th trư ng. 6.1 M c h tr (“Support Level”) M c h tr , hay còn g i là “ áy” là m c giá mà ó nhu c u v c phi u ư c xem là m nh gi giá ch ng khoán không b gi m sâu hơn n a. Theo cách suy lu n này thì khi mà m c giá gi m g n n M c h tr , thì ch ng khoán ư c coi là khá r , ngư i mua tăng ý nh mu n mua và ngư i bán gi m ý nh mu n bán c phi u. Khi giá ch ng khoán gi m n m c h tr thì nhu c u mua c a nhà u tư s tăng m nh và nhu c u bán gi m i, ngăn giá ch ng khoán gi m xu ng dư i m c giá này. M c H tr không luôn luôn c nh và khi giá gi m sâu hơn m c h tr (th ng áy) báo cho ta tín hi u r ng nhóm nhà u tư “bears: con g u” ã th ng nhóm nhà u tư “bulls: con bò tót” trên th trư ng. Khi giá gi m su ng dư i m c h tr , hay còn g i là th ng áy ch ra r ng nhà u tư s n sàng bán nhi u hơn và thi u nh ng y u t thúc y nhà u tư mua vào. Khi áy th ng, và hình thành m c giá th p hơn (new low) cho bi t nhà u tư ã gi m kỳ v ng và th m chí mu n bán ra v i m c giá th p hơn. Hơn n a, ngư i mua không th b “ép” ph i mua cho n khi giá gi m ti p dư i m c h tr m i. M t khi m c h tr b th ng, m t m c h tr m i s ư c thi t l p v i m c giá th p hơn. M c h tr là m t ư ng th ng n i ít nh t hai i m áy ( i m A và C như bi u trên). Càng có nhi u i m áy ti m c n v i ư ng h tr thì ư ng h tr này càng cho tín hi u m nh. Thêm vào ó, ư ng h tr ư c xem là m nh n u như nghiêng c a nó th p. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 17
 18. www.stox.vn 6.2 M c Kháng c (“Resistance level”) M c Kháng c là m c giá mà ó l c lư ng bán ra ư c xem là m nh so v i l c lư ng mua vào làm giá ch ng khoán không tăng cao hơn ư c n a. Theo cách suy lu n này khi giá tăng lên g n m c kháng c , bên mu n bán tăng ý nh bán ra và bên mu n mua gi m ý nh mua vào. Khi giá ti m c n v i m c kháng c , thì cung v c phi u s m nh hơn c u. Do ó giá s ít có kh năng tăng thêm hơn n a (trên m c kháng c ). M c Kháng c không luôn luôn c nh và khi giá tăng vư t qua m c kháng c cho ta tín hi u r ng nhà u tư “bulls: con bò tót” ã chi n th ng và nhóm nhà u tư “bears: con g u”. Khi giá ch ng khoán vư t qua m c kháng c cho chúng ta bi t nhà u tư s n sàng mua vào và gi m ý nh bán ra. Khi m c giá kháng c b xuyên th ng và t t i m c giá cao m i (new high) cho th y r ng ngư i mua ã tăng kỳ v ng c a h v l i nhu n và s n sàng mua th m trí v i m c giá cao hơn. Khi m c kháng c b xuyên th ng, m t ư ng kháng c m i s hình thành m t m c cao hơn. M c kháng c là m t ư ng th ng n i ít nh t hai i m nh ( i m A và C c a bi u trên). Càng có nhi u nh ti m c n v i ư ng kháng c thì ư ng này càng cho tín hi u m nh. Hơn n a, ư ng kháng c ư c xem là m nh n u như nó không quá d c. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 18
 19. www.stox.vn 7 Fibonacci: M t Ch s Hàng u 7.1 T ng quan Sau khi giá c phi u duy trì chuy n ng b n v ng theo m t hư ng nh t nh (tăng ho c gi m), giá c phi u có th truy h i m t kho ng (retrace= quay tr l i) trư c khi b t u di chuy n ti p. Ch s Fibonacci ư c dùng d oán các m c giá h tr (support level) và các m c giá tương lai (target prices) d a trên kho ng cách mà giá ã d ch chuy n và các bư c sóng c a giá (ware patten). Ví d : n u m t c phi u tăng t m c 50 ngìn VND lên 100 ngìn VND và sau ó quay u gi m 50% (50% x VND 50 ngìn), Quy lu t Truy h i Fibonacci d oán m c giá s rơi xu ng m c 75 ngìn VND, trư c khi giá ti p t c tăng lên. Fibonacci là dãy s toán h c kỳ di u ư c Leonardo Pisano, ngư i Ý phát minh t Th ky 12. R t nhi u s ki n trong t nhiên và cu c s ng xung quanh chúng ta ang di n ra tuân theo quy lu t c a dãy s này. Th trư ng Ch ng khoán là m t trư ng h p. Các phép t ng h p Fibonacci này có s series là 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...và n vô t n. i u r t thú v là là các con s này có m i quan h b t bi n v i nhau. 7.2 Áp d ng trong Phân tích K thu t Con s Fibonacci thông d ng nh t trong phân tích k thu t ch ng khoán là con s 61,8% (thư ng ư c làm tròn 62%), 38% và 50%. i u này có nghĩa r ng khi xu hư ng tăng giá ho c gi m giá ch ng khoán ư c xem là m nh, m c truy h i t i giá thi u thông thư ng kho ng 38% và nó có th lên t i 62%. Ví d trong bi u dư i ây giá c phi u tăng t VND 105 ngìn lên VND 121 ngìn (tăng 16 ngìn, xem ư ng màu ). Khi giá t m c VND 121 ngìn và b t u quay u, theo quy lu t Fibonacci áp d ng vào phân tích ch ng khoán, giá ch ng khoán s truy h i kho ng 38% (38% x VND16 ngìn= VND6 ngìn) xu ng m c VND 115 ngìn trư c khi tăng ti p. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 19
 20. www.stox.vn 7.3 Truy h i Giá Fibonacci (“Fibonacci Retracements”) Truy h i Giá Fibonacci ư c xác nh d a trên ư ng xu hư ng gi a m t i m áy và • m t i m nh. N u xu hư ng là i lên thì ư ng Truy h i Giá Fibonacci s gi m d n t 100% n 0% • N u xu hư ng gi m, ư ng Truy h i Giá Fibonacci s tăng d n t 0% lên 100%. • ư ng th ng n m ngang ư c v theo ba m c Fibonacci là 38%, 50% và 62% (xem bi u • dư i ây). Khi m c giá truy h i, m c h tr và m c kháng c thư ng ti m c n ho c g n v i m c • Fibonacci Retracement. B 14 Ch s Phân tích K thu t Thông d ng Nhât Page 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2