intTypePromotion=1
ADSENSE

150 câu hỏi trắc nghiệm vật lý

Chia sẻ: Vi Chienthang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

281
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên môn vật lý - 150 câu hỏi trắc nghiệm vật lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 150 câu hỏi trắc nghiệm vật lý

 1. 1. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña mét chÊt ®iÓm M dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng: π π − x = 6sin(10t- ) (cm). Li ®é cña M khi pha dao ®éng b»ng 6 lµ A. x = 30 cm B. x = 32 cm C. x = -3 cm D. x = -30 cm 2. Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l1 dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T1 = 1,5s. Mét con l¾c ®¬n kh¸c cã chiÒu dµi l2 dao ®éng ®iÒu hßa cã chu k× lµ T 2 = 2 s. T¹i n¬i ®ã, chu k× cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l = l1 + l2 sÏ dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× lµ bao nhiªu? A. T = 3,5 s B. T = 2,5 s C. T = 0,5 s D. T = 0,925 s 3. Chän ph¸t biÓu ®óng trong nh÷ng ph¸t biÓu sau ®©y. A. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc vµ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i. B. Khi chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng th× vËn tèc cùc ®¹i vµ gia tèc cùc tiÓu. C. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn th× vËn tèc triÖt tiªu vµ gia tèc cã ®é lín cùc ®¹i. D. Khi chÊt ®iÓm ®Õn vÞ trÝ biªn ©m th× vËn tèc vµ gia tèc cã trÞ sè ©m. 4. Ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña mét chÊt ®iÓm M cã d¹ng x = Asint (cm). Gèc thêi gian ®îc chän vµo lóc nµo? A.. VËt qua vÞ trÝ x = +A B.. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng C. VËt qua vÞ trÝ x = -A D. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m 5. Mét vËt cã khèi lîng m treo vµo lß xo cã ®é cøng k. KÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 3cm th× chu k× dao ®éng cña nã lµ T = 0,3s. NÕu kÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hßa víi biªn ®é 6cm th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ A. 0,3 s C. 0,6 s B. 0,15 s D. 0,423 s 6. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña 3 dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng π x = 2sin ωt (cm), x2 = 3sin(ωt − ) (cm), x3 = 2 cos(ωt )(cm) KÕt luËn nµo sau ®©y 1 2 lµ ®óng? A. x1, x2 ngîc pha. B. x1, x3 ngîc pha C. x2, x3 ngîc pha. D. x2, x3 cïng pha.
 2. 7. §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ n¨ng lîng trong dao ®éng ®iÒu hßa cña con l¾c lß xo? A. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi b×nh ph¬ng biªn ®é dao ®éng. B. Cã sù chuyÓn hãa qua l¹i gi÷a ®éng n¨ng vµ thÕ n¨ng nhng c¬ n¨ng ®îc b¶o toµn. C. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo tØ lÖ víi ®é cøng k cña lß xo. D. C¬ n¨ng cña con l¾c lß xo biÕn thiªn theo quy luËt hµm sè sin víi tÇn sè b»ng tÇn sè cña dao ®éng ®iÒu hßa. 8. Cho dao ®éng ®iÒu hßa cã ph¬ng tr×nh täa ®é: x = 3cost (cm). Vect¬ Fresnel biÓu diÔn dao ®éng trªn cã gãc hîp víi trôc gèc Ox ë thêi ®iÓm ban ®Çu lµ A. 0 rad π B. 6 rad π C. 2 rad π − D. 2 rad 9. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét qu¶ cÇu khèi lîng m g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Khi vËt ®øng yªn, lß xo d·n 10cm. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng, ngêi ta truyÒn cho qu¶ cÇu mét vËn tèc ®Çu v 0 = 60cm/s híng xuèng. LÊy g = 10m/s2. Biªn ®é cña dao ®éng cã trÞ sè b»ng A. 6 cm B. 0,3 m C. 0,6 m D. 0,5 cm 10. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng gåm mét qu¶ cÇu khèi lîng m = 0,4 kg g¾n vµo lß xo cã ®é cøng k. §Çu cßn l¹i cña lß xo g¾n vµo mét ®iÓm cè ®Þnh. Khi vËt ®øng yªn, lß xo d·n 10cm. T¹i vÞ trÝ c©n b»ng, ngêi ta truyÒn cho qu¶ cÇu mét vËn tèc v 0 = 60 cm/s híng xuèng. LÊy g = 10m/s 2. Täa ®é qu¶ cÇu khi ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng lµ A. 0,424 m B. ± 4,24 cm C. -0,42 m D. ± 0,42 m 11. N¨ng lîng cña mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa A. t¨ng 9 lÇn khi biªn ®é t¨ng 3 lÇn. B. gi¶m 8 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 2 lÇn. C. gi¶m 16 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 9 lÇn. D. gi¶m lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 3 lÇn. 12. Mét vËt cã khèi lîng m = 1 kg dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T = 2 s. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng víi vËn tèc v0 = 31,4 cm/s. Khi t = 0, vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x = 5 cm theo chiÒu d¬ng quÜ ®¹o. LÊy p2 = 10. Ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña vËt lµ π A. x = 10 sin(pt + ) (cm) 6
 3. π B. x = 10 sin(pt + ) (cm) 3 π C. x = 10 sin(pt - ) (cm) 6 5π D. x = 10 sin(pt - ) (cm) 6 13. Mét vËt cã khèi lîng m = 1 kg dao ®éng ®iÒu hßa víi chu k× T = 2 s. VËt qua vÞ trÝ c©n b»ng víi vËn tèc v0 = 31,4 cm/s. Khi t = 0, vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x = 5 cm ngîc chiÒu d¬ng quÜ ®¹o. LÊy p2 = 10. Ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hßa cña vËt lµ π A. x = 10 sin(pt + ) (cm) 6 π B. x = 10 sin(pt + ) (cm) 3 π C. x = 10 sin(pt - ) (cm) 6 5π D. x = 10 sin(pt + ) (cm) 6 14. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa, cïng ph¬ng, cïng tÇn sè cã ph- 2π ¬ng tr×nh: x1 = 3sin(4pt + ) (cm) ; x2 = 3sin4pt (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt 3 cã ph¬ng tr×nh π A. x = 3 sin(4pt + ) (cm) 3 2π B. x = 3sin(4pt + ) (cm) 3 π C. 3sin(4pt + ) (cm) 6 π D. 3sin(4pt - ) (cm) 6 15. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai? A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian. B. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng chÞu t¸c dông cña mét ngo¹i lùc biÕn thiªn tuÇn hoµn. C. Khi céng hëng dao ®éng x¶y ra, tÇn sè dao ®éng cìng bøc cña hÖ b»ng tÇn sè riªng cña hÖ dao ®éng ®ã. D. TÇn sè cña dao ®éng cìng bøc lu«n b»ng tÇn sè riªng cña hÖ dao ®éng. 16. Lùc t¸c dông g©y ra dao ®éng ®iÒu hßa cña mét vËt lu«n …………… MÖnh ®Ò nµo sau ®©y kh«ng phï hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trªn? A. biÕn thiªn ®iÒu hßa theo thêi gian. B. híng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. C. cã biÓu thøc F = -kx D. cã ®é lín kh«ng ®æi theo thêi gian. 17. N¨ng lîng cña mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa A. t¨ng 16 lÇn khi biªn ®é t¨ng 2 lÇn vµ chu k× gi¶m 2 lÇn. B. gi¶m 4 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ khèi lîng t¨ng 2 lÇn.
 4. C. gi¶m 9 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 2 lÇn. D. gi¶m 25/4 lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 2 lÇn. 18. Mét con l¾c lß xo gåm vËt nÆng khèi lîng m = 0,1 kg, lß xo cã ®é cøng k = 40 N/m. Khi thay m b»ng m’ = 0,16 kg th× chu k× cña con l¾c t¨ng A. 0,0038 s B. 0,083 s C. 0,0083 s D. 0,038 s 19. Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng cã vËt nÆng khèi lîng m = 100g ®ang dao ®éng ®iÒu hßa. VËn tèc cña vËt khi qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ 31,4 cm/s vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 4 m/s2. LÊy p2 = 10. §é cøng cña lß xo lµ A. 16 N/m B. 6,25 N/m C. 160 N/m D. 625 N/m 20. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa cïng ph¬ng, cïng tÇn sè cã ph- ¬ng tr×nh: x1 = 5sin(pt - p/2) (cm); x 2 = 5sinpt (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt cã ph¬ng tr×nh A. x = 5 2 sin(pt -p/4 ) (cm) B. x = 5 2 sin(pt + p/6) (cm) C. x = 5sin(pt + p/4) (cm) D. x = 5sin(pt - p/3) (cm) 21. Chän ph¸t biÓu ®óng. A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã tÇn sè gi¶m dÇn theo thêi gian. B. Dao ®éng tù do lµ dao ®éng cã biªn ®é chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña hÖ, kh«ng phô thuéc c¸c yÕu tè bªn ngoµi. C. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng duy tr× nhê ngo¹i lùc kh«ng ®æi. D. Dao ®éng tuÇn hoµn lµ dao ®éng mµ tr¹ng th¸i dao ®éng ®îc lÆp l¹i nh cò sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau. 22. Chän ph¸t biÓu sai. A. Dao ®éng ®iÒu hßa lµ dao ®éng ®îc m« t¶ b»ng mét ®Þnh luËt d¹ng sin (hoÆc cosin) theo thêi gian, x = Asin(wt+ϕ), trong ®ã A, w, ϕ lµ nh÷ng h»ng sè. B. Dao ®éng ®iÒu hßa cã thÓ ®îc coi nh h×nh chiÕu cña mét chuyÓn ®éng trßn ®Òu xuèng mét ®êng th¼ng n»m trong mÆt ph¼ng quü ®¹o. C. Dao ®éng ®iÒu hßa cã thÓ ®îc biÓu diÔn b»ng mét vect¬ kh«ng ®æi. D. Khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa th× vËt ®ã còng dao ®éng tuÇn hoµn. 23. Khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hßa, ph¸t biÓu nµo sau ®©y cã néi dung sai? A. Khi vËt ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng th× ®éng n¨ng t¨ng dÇn. B. Khi vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ biªn th× thÕ n¨ng gi¶m dÇn. C. Khi vËt ë vÞ trÝ biªn th× ®éng n¨ng triÖt tiªu. D. Khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng th× ®éng n¨ng b»ng c¬ n¨ng. 24. Sù dao ®éng ®îc duy tr× díi t¸c dông cña mét ngo¹i lùc tuÇn hoµn ®îc gäi lµ A. dao ®éng tù do.
 5. B. dao ®éng cìng bøc. C. dao ®éng riªng. D. dao ®éng tuÇn hoµn. 25. Hai dao ®éng ®iÒu hßa thµnh phÇn cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cïng pha cã biªn ®é lµ A1 vµ A2 víi A2=3A1 th× dao ®éng tæng hîp cã biªn ®é A lµ A. A1. B. 2A1. C. 3A1. D. 4A1. 26. Bíc sãng ®îc ®Þnh nghÜa A. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph¬ng truyÒn sãng mµ dao ®éng cïng pha. B. lµ qu·ng ®êng sãng truyÒn ®i ®îc trong mét chu k×. C. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót sãng gÇn nhau nhÊt trong hiÖn tîng sãng dõng. D. nh c©u A hoÆc c©u B. 27. Trong hiÖn tîng giao thoa sãng, nh÷ng ®iÓm trong m«i trêng truyÒn sãng lµ cùc tiÓu giao thoa khi hiÖu ®êng ®i cña sãng tõ hai nguån kÕt hîp tíi lµ λ A. d2 - d1 = k 2 λ B. d2 - d1 = (2k + 1) 2 C. d2 - d1 = k λ λ D. d2 - d1 = (k + 1) 2 28. Mét sîi d©y ®µn håi dµi l = 100 cm, cã hai ®Çu A vµ B cè ®Þnh. Mét sãng truyÒn trªn d©y víi tÇn sè 50 Hz th× ta ®Õm ®îc trªn d©y 3 nót sãng, kh«ng kÓ 2 nót A, B. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ A. 30 m/s B. 25 m/s C. 20 m/s D. 15 m/s 29. Sãng däc A. chØ truyÒn ®îc trong chÊt r¾n. B. truyÒn ®îc trong chÊt r¾n, chÊt láng vµ chÊt khÝ. C. truyÒn ®îc trong chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ vµ c¶ ch©n kh«ng. D. kh«ng truyÒn ®îc trong chÊt r¾n. 30. §é to cña ©m lµ mét ®Æc tÝnh sinh lý phô thuéc vµo A. vËn tèc ©m. B. bíc sãng vµ n¨ng lîng ©m. C. tÇn sè vµ møc cêng ®é ©m. D. vËn tèc vµ bíc sãng. 31. Trong hiÖn tîng giao thoa sãng, nh÷ng ®iÓm trong m«i trêng truyÒn sãng lµ cùc ®¹i giao thoa khi hiÖu ®êng ®i cña sãng tõ hai nguån kÕt hîp tíi lµ
 6. λ A. d2 - d1 = k 2 λ B. d2 - d1 = (2k + 1) 2 C. d2 - d1 = k λ λ D. d2 - d1 = (k + 1) 2 32. Sãng ngang truyÒn ®îc trong c¸c m«i trêng nµo? A. R¾n vµ mÆt tho¸ng chÊt láng B. Láng vµ khÝ C. R¾n, láng vµ khÝ D. KhÝ vµ r¾n 33. Khi sãng truyÒn cµng xa nguån th× …………… cµng gi¶m. Chän côm tõ thÝch hîp nhÊt trong c¸c côm tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho hîp nghÜa. A. n¨ng lîng sãng B. biªn ®é sãng C. vËn tèc truyÒn sãng. D. biªn ®é sãng vµ n¨ng lîng sãng 34. Sãng truyÒn theo mét sîi d©y ®îc c¨ng n»m ngang vµ rÊt dµi. BiÕt ph¬ng tr×nh sãng t¹i nguån O cã d¹ng uO = 3sin4 π t (cm,s), vËn tèc truyÒn sãng lµ v = 50 cm/s. NÕu M vµ N lµ 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng cïng pha víi nhau vµ ngîc pha víi O th× kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn M vµ N lµ A. 25 cm vµ 75 cm B. 37,5 cm vµ 12,5 cm C. 50 cm vµ 25 cm D. 25 cm vµ 50 cm 35. Ph¬ng tr×nh sãng t¹i nguån O cã d¹ng: u O = 3sin10 π t (cm,s), vËn tèc truyÒn sãng lµ v = 1m/s th× ph¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M c¸ch O mét ®o¹n 5cm cã d¹ng π u = 3sin(10π t + )(cm) 2 A. u = 3sin(10π t + π )(cm) B. π u = 3sin(10π t − )(cm) 2 C. u = 3sin(10π t − π )(cm) D. 36. Thùc hiÖn giao thoa sãng c¬ víi 2 nguån kÕt hîp S 1 vµ S2 ph¸t ra 2 sãng cã cïng biªn ®é 1cm, bíc sãng λ = 20cm th× t¹i ®iÓm M c¸ch S 1 mét ®o¹n 50 cm vµ c¸ch S 2 mét ®o¹n 10 cm sÏ cã biªn ®é A. 2 cm B. 0 cm C. 2 cm 2 D. 2 cm
 7. 37. Trong mét m«i trêng cã giao thoa cña hai sãng kÕt hîp th× hai sãng thµnh phÇn t¹i nh÷ng ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é tæng hîp cùc ®¹i sÏ cã ®é lÖch pha lµ A. ∆ϕ = k 2π B. ∆ϕ = (2k + 1) π π C. ∆ϕ = (2k + 1) 2 D. ∆ϕ = kπ 38. Hai nguån sãng kÕt hîp S1 vµ S2 (S1S2 = 12cm) ph¸t 2 sãng kÕt hîp cïng tÇn sè f = 40Hz, vËn tèc truyÒn sãng trong m«i trêng lµ v = 2m/s. Sè v©n giao thoa cùc ®¹i xuÊt hiÖn trong vïng giao thoa lµ A. 5 B. 4 C. 3 D. 2 39. VËn tèc cña sãng truyÒn trªn mét sîi d©y ®µn håi sÏ phô thuéc vµo A. biªn ®é sãng. B. gia tèc träng truêng. C. bíc sãng. D. søc c¨ng d©y. 40. TÇn sè cña mét sãng c¬ häc truyÒn trong mét m«i trêng cµng cao th× A. bíc sãng cµng nhá. B. chu k× cµng t¨ng. C. biªn ®é cµng lín. D. vËn tèc truyÒn sãng cµng gi¶m. 41. Sãng nµo trong nh÷ng sãng nªu sau ®©y lµ sãng däc? A. Sãng ©m. B. Sãng ®iÖn tõ. C. Sãng trªn mÆt níc. D. Sãng thÇn. 42. ¢m thanh truyÒn nhanh nhÊt trong m«i trêng nµo sau ®©y? A. Kh«ng khÝ. B. Níc. C. S¾t. D. KhÝ hi®r«. 43. Khi sãng ©m truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo trong níc, ®¹i lîng nµo sau ®©y lµ kh«ng ®æi? A. VËn tèc. B. Biªn ®é. C. TÇn sè. D. Bíc sãng. 44. Trong cïng mét m«i trêng truyÒn sãng, sãng cã tÇn sè 200Hz sÏ cã ……. gÊp ®«i sãng cã tÇn sè 400 Hz. H·y t×m tõ thÝch hîp nhÊt trong c¸c tõ sau ®Ó ®iÒn vµo chç trèng cho hîp nghÜa. A. chu k× B. biªn ®é
 8. C. bíc sãng D. tÇn sè gãc 45. Sãng ngang lµ sãng cã ph¬ng dao ®éng A. n»m ngang. B. th¼ng ®øng. C. vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn sãng. D. trïng víi ph¬ng truyÒn sãng. 46. §¹i lîng nµo sau ®©y cña sãng kh«ng phô thuéc m«i trêng truyÒn sãng? A. TÇn sè dao ®éng cña sãng. B. VËn tèc sãng. C. Bíc sãng. D. TÇn sè sãng, vËn tèc sãng vµ bíc sãng. 47. Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ph¸t biÓu nµo sai? A. Qu¸ tr×nh truyÒn sãng lµ qu¸ tr×nh truyÒn n¨ng lîng. B. Trong sù truyÒn sãng chØ cã pha dao ®éng truyÒn ®i, c¸c ph©n tö vËt chÊt dao ®éng t¹i chç. C. Sãng c¬ häc lµ sù lan truyÒn cña dao ®éng trong m«i trêng vËt chÊt theo thêi gian. D. VËn tèc truyÒn sãng trong m«i trêng lµ h÷u h¹n. 48. Chän ph¸t biÓu ®óng vÒ miÒn nghe ®îc ë tai ngêi? A. MiÒn nghe ®îc phô thuéc vµo biªn ®é vµ tÇn sè cña sãng ©m. B. MiÒn nghe ®îc lµ miÒn giíi h¹n gi÷a ngìng nghe vµ ngìng ®au. C. MiÒn nghe ®îc cã møc cêng ®é tõ 0 ®Õn 130 dB. D. C¶ ba ph¸t biÓu trªn ®Òu ®óng. 49. Chän ph¸t biÓu sai trong c¸c ph¸t biÓu sau. A. Bíc sãng lµ ®o¹n ®êng sãng truyÒn ®îc trong kho¶ng thêi gian mét chu k× cña sãng. B. Trªn mét ®êng truyÒn sãng, hai ®iÓm c¸ch nhau béi sè nguyªn lÇn nöa bíc sãng th× dao ®éng ngîc pha nhau. C. Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch ng¾n nhÊt gi÷a hai ®iÓm trªn mét ®êng truyÒn sãng vµ dao ®éng cïng pha. D. Trªn mét ®êng truyÒn sãng, hai ®iÓm c¸ch nhau béi sè ch½n lÇn nöa b- íc sãng th× dao ®éng ®ång pha. 50. Quan s¸t sãng dõng trªn d©y AB dµi l = 2,4m ta thÊy cã 7 ®iÓm ®øng yªn, kÓ c¶ hai ®iÓm ë hai ®Çu A vµ B. BiÕt tÇn sè sãng lµ 25Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y lµ A. 20m/s B. 10m/s C. 8,6m/s D. 17,1m/s 51. Dßng ®iÖn xoay chiÒu lµ dßng ®iÖn …………………… Trong c¸c côm tõ sau, côm tõ nµo kh«ng thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç trèng trªn? A. mµ cêng ®é biÕn thiªn theo d¹ng hµm sin. B. mµ cêng ®é biÕn thiªn theo d¹ng hµm cosin. C. ®æi chiÒu mét c¸ch ®iÒu hßa. D. dao ®éng ®iÒu hßa.
 9. 52. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu chØ cã cuén thuÇn 1 π c¶m cã ®é tù c¶m L = H cã biÓu thøc: u = 200sin(100 pt + ) (V). BiÓu thøc cña π 2 cêng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch lµ π A. i = 2sin (100 pt + ) (A) 4 π B. i = 2sin (100 pt + ) (A) 2 π C. i = 2sin (100 pt - ) (A) 2 D. i = 2 sin (100 pt ) (A) π π 53. Cho mét ®o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp. BiÕt L = H, C = F. §Æt vµo hai 2 2 ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ cã biÓu thøc: u = 120sin 100 pt (V). Thay ®æi R ®Ó cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch ®¹t cùc ®¹i. Khi ®ã A. cêng ®é hiÖu dông trong m¹ch lµ Imax = 2 A. B. c«ng suÊt m¹ch lµ P = 240 W. C. ®iÖn trë R = 0. D. c«ng suÊt m¹ch lµ P = 0. 54. HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu mét ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu lµ: u = 100sin(100 pt - π π ) (V), cêng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch lµ: i = 4 sin(100 pt - ) (A). C«ng suÊt tiªu thô 2 2 cña ®o¹n m¹ch ®ã lµ A. 200 W B. 400 W C. 800 W D. mét gi¸ trÞ kh¸c. 55. Mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu mét pha cã r«to lµ mét nam ch©m ®iÖn gåm 10 cÆp cùc. §Ó ph¸t ra dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè 50 Hz th× vËn tèc quay cña r«to ph¶i b»ng A. 300 vßng/phót B. 500 vßng/phót C. 3000 vßng /phót D. 1500 vßng/phót. 56. Mét ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha cã hiÖu ®iÖn thÕ ®Þnh møc mçi pha lµ 220 V. BiÕt c«ng suÊt cña ®éng c¬ lµ 10,56 kW vµ hÖ sè c«ng suÊt b»ng 0,8. Cêng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông qua mçi cuén d©y cña ®éng c¬ lµ A. 2 A B. 6 A C. 20 A D. 60 A 57. Nguyªn nh©n chñ yÕu g©y ra sù hao phÝ n¨ng lîng trong m¸y biÕn thÕ lµ do A. hao phÝ n¨ng lîng díi d¹ng nhiÖt n¨ng táa ra ë c¸c cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp cña m¸y biÕn thÕ. B. lâi s¾t cã tõ trë vµ g©y dßng Fuc«. C. cã sù thÊt tho¸t n¨ng lîng díi d¹ng bøc x¹ sãng ®iÖn tõ.
 10. D. tÊt c¶ c¸c nguyªn nh©n nªu trong A, B, C. 58. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin cã cêng ®é hiÖu dông lµ 2 2 A th× cêng ®é dßng ®iÖn cã gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng A. 2A 1 A B. 2 C. 4A D. 0,25A 59. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V. Gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ ®ã b»ng bao nhiªu? A. 156V B. 380V C. 310V D. 440V 60. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña m¹ng ®iÖn d©n dông b»ng 220V. Gi¸ trÞ biªn ®é cña hiÖu ®iÖn thÕ ®ã b»ng bao nhiªu? A. 156V B. 380V C. 310V D. 440V 61. Mét dßng ®iÖn xoay chiÒu cã cêng ®é i = 5 2 sin100pt (A) th× trong 1s dßng ®iÖn ®æi chiÒu A. 100 lÇn. B. 50 lÇn. C. 25 lÇn. D. 2 lÇn. 62. §èi víi dßng ®iÖn xoay chiÒu, cuén c¶m cã t¸c dông A. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng nhá cµng bÞ c¶n trë nhiÒu. B. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng Ýt bÞ c¶n trë. C. ng¨n c¶n hoµn toµn dßng ®iÖn. D. c¶n trë dßng ®iÖn, dßng ®iÖn cã tÇn sè cµng lín cµng bÞ c¶n trë nhiÒu. 63. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin qua m¹ch ®iÖn chØ cã ®iÖn trë thuÇn th× hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai ®Çu ®iÖn trë A. chËm pha ®èi víi dßng ®iÖn. B. nhanh pha ®èi víi dßng ®iÖn. C. cïng pha víi dßng ®iÖn. π D. lÖch pha ®èi víi dßng ®iÖn 2 . 64. §iÒu kiÖn ®Ó x¶y ra hiÖn tîng céng hëng ®iÖn trong ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp ®îc diÔn t¶ theo biÓu thøc nµo sau ®©y? 1 A. w = L C
 11. 1 B. f = 2π L C 1 C. w = L C 2 1 D. f = 2πL C 2 65. Khi cho dßng ®iÖn xoay chiÒu cã biÓu thøc i = I 0sinwt (A) qua m¹ch ®iÖn chØ cã tô ®iÖn th× hiÖu ®iÖn thÕ tøc thêi gi÷a hai cùc tô ®iÖn A. nhanh pha ®èi víi i. B. cã thÓ nhanh pha hay chËm pha ®èi víi i tïy theo gi¸ trÞ ®iÖn dung C. π C. nhanh pha 2 ®èi víi i. π D. chËm pha 2 ®èi víi i. 1 66. Mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt UOL = 2 UOC. So víi hiÖu ®iÖn thÕ u ë hai ®Çu ®o¹n m¹ch, cêng ®é dßng ®iÖn i qua m¹ch sÏ A. cïng pha B. sím pha C. trÔ pha D. vu«ng pha 67. Khi ®Æt vµo hai ®Çu mét èng d©y cã ®iÖn trë thuÇn kh«ng ®¸ng kÓ mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu h×nh sin th× cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi i qua èng d©y π A. nhanh pha 2 ®èi víi u. π B. chËm pha 2 ®èi víi u. C. cïng pha víi u. D. nhanh hay chËm pha ®èi víi u tïy theo gi¸ trÞ cña ®é tù c¶m L cña èng d©y. 68. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã d¹ng: i = 2 sin100pt (A) ch¹y qua mét cuén d©y thuÇn c¶m cã c¶m kh¸ng lµ 100 Ω th× hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu cuén d©y cã d¹ng π A. u = 100 2 sin(100pt - 2 ) (V) π B. u = 100 2 sin(100pt + 2 ) (V) C. u = 100 2 sin100pt (V) π D. u = 100 sin(100pt + 2 ) (V) 69. Trong ®o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC nèi tiÕp, dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ cïng pha khi A. ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn trë thuÇn. B. trong ®o¹n m¹ch x¶y ra hiÖn tîng céng hëng ®iÖn. C. ®o¹n m¹ch chØ cã ®iÖn trë thuÇn hoÆc trong m¹ch x¶y ra céng hëng.
 12. D. trong ®o¹n m¹ch dung kh¸ng lín h¬n c¶m kh¸ng. 70. Gi÷a hai ®iÖn cùc cña mét tô ®iÖn cã dung kh¸ng lµ 10W ®îc duy tr× mét hiÖu ®iÖn thÕ cã d¹ng: u = 5 2 sin100pt (V) th× dßng ®iÖn qua tô ®iÖn cã d¹ng π A. i = 0,5 2 sin(100pt + 2 ) (A) π B. i = 0,5 2 sin(100pt - 2 ) (A) C. i = 0,5 2 sin100pt (A) π D. i = 0,5sin(100pt + 2 ) (A) 71. Trong mét ®o¹n m¹ch RLC m¾c nèi tiÕp: TÇn sè dßng ®iÖn lµ f = 50Hz, L = 0,318 H. Muèn cã céng hëng ®iÖn trong m¹ch th× trÞ sè cña C ph¶i b»ng A. 10-3F B. 32mF C. 16mF D. 10-4F 120 1 72. Mét ®o¹n m¹ch ®iÖn gåm R = 10W, L = π mH, C = 120π F m¾c nèi tiÕp. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu h×nh sin tÇn sè f = 50Hz qua m¹ch. Tæng trë cña ®o¹n m¹ch b»ng A. 10 2 W B. 10W C. 100W D. 200W 73. Cho dßng ®iÖn xoay chiÒu i = 4 2 cos100pt (A) qua mét èng d©y thuÇn c¶m cã ®é 1 tù c¶m L = 20 mH th× hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu èng d©y cã d¹ng A. u = 20 2 sin(100pt + p) (V) B. u = 20 2 sin100pt (V) π C. u = 20 2 sin(100pt + 2 ) (V) π D. u = 20 2 sin(100pt - 2 ) (V) 74. Mét ®o¹n m¹ch AB m¾c nèi tiÕp cã dßng ®iÖn xoay chiÒu 50Hz ch¹y qua gåm: ®iÖn trë R = 6W; cuén d©y thuÇn c¶m kh¸ng Z L = 12W; tô ®iÖn cã dung kh¸ng Z C = 20W. Tæng trë Z cña ®o¹n m¹ch AB b»ng A. 38W kh«ng ®æi theo tÇn sè. B. 38W vµ ®æi theo tÇn sè. C. 10W kh«ng ®æi theo tÇn sè. D. 10W vµ thay ®æi theo tÇn sè dßng ®iÖn. 75. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu hiÖu dông? A. Gi¸ trÞ hiÖu dông ®îc ghi trªn c¸c thiÕt bÞ sö dông ®iÖn. B. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu ®îc ®o víi v«n kÕ DC. C. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cã gi¸ trÞ b»ng gi¸ trÞ cùc ®¹i chia 2.
 13. D. HiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông cña dßng ®iÖn xoay chiÒu cã gi¸ trÞ b»ng hiÖu ®iÖn thÕ biÓu kiÕn lÇn lît ®Æt vµo hai ®Çu R trong cïng mét thêi gian t th× táa ra cïng mét nhiÖt lîng. 76. Khi mét ®iÖn trêng biÕn thiªn theo thêi gian sÏ sinh ra A. ®iÖn trêng vµ tõ trêng biÕn thiªn. B. mét dßng ®iÖn. C. ®iÖn trêng xo¸y. D. tõ trêng xo¸y. 77. Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch dao ®éng LC ®îc x¸c ®Þnh bëi hÖ thøc nµo sau ®©y? L A. T = 2p C C B. T = 2p L 2π C. T = L C D. T = 2p L C 78. Trong m¹ch dao ®éng cã sù biÕn thiªn t¬ng hç gi÷a A. ®iÖn tÝch vµ dßng ®iÖn. B. ®iÖn trêng vµ tõ trêng. C. hiÖu ®iÖn thÕ vµ cêng ®é dßng ®iÖn. D. n¨ng lîng tõ trêng vµ n¨ng lîng ®iÖn trêng. 79. T×m ph¸t biÓu sai vÒ ®iÖn tõ trêng. A. Mét tõ trêng biÕn thiªn theo thêi gian sinh ra mét ®iÖn trêng xo¸y biÕn thiªn ë c¸c ®iÓm l©n cËn. B. Mét ®iÖn trêng biÕn thiÕn theo thêi gian sinh ra mét tõ trêng xo¸y ë c¸c ®iÓm l©n cËn. C. §iÖn trêng vµ tõ trêng xo¸y lµ c¸c ®êng cong kÝn bao quanh c¸c ®êng søc tõ cña tõ trêng biÕn thiªn. D. Sù biÕn thiªn cña ®iÖn trêng gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn sinh ra mét tõ trêng nh tõ trêng do dßng ®iÖn trong d©y dÉn nèi víi tô. 80. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng? A. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña ®iÖn trêng cïng pha víi dao ®éng cña tõ tr- êng. π B. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña tõ trêng trÔ pha 2 so víi dao ®éng cña ®iÖn trêng. C. Trong sãng ®iÖn tõ, dao ®éng cña tõ trêng trÔ pha p so víi dao ®éng cña ®iÖn trêng. D. T¹i mçi ®iÓm trªn ph¬ng truyÒn cña sãng ®iÖn tõ, th× dao ®éng cña cêng ®é ®iÖn trêng E cïng pha víi dao ®éng cña c¶m øng tõ B. 81. §iÒu nµo sau ®©y lµ kh«ng ®óng víi sãng ®iÖn tõ ? A. Sãng ®iÖn tõ gåm c¸c thµnh phÇn ®iÖn trêng vµ tõ trêng dao ®éng. B. Cã vËn tèc kh¸c nhau khi truyÒn trong kh«ng khÝ do cã tÇn sè kh¸c nhau.
 14. C. Mang n¨ng lîng. D. Cho hiÖn tîng ph¶n x¹ vµ khóc x¹ nh ¸nh s¸ng. 82. T×m kÕt luËn ®óng vÒ ®iÖn tõ trêng. . A. §iÖn trêng trong tô biÕn thiªn sinh ra mét tõ trêng nh tõ trêng cña mét nam ch©m h×nh ch÷ U. . B. Sù biÕn thiªn cña ®iÖn trêng gi÷a c¸c b¶n tô ®iÖn sinh ra mét tõ trêng nh tõ trêng do dßng ®iÖn trong d©y dÉn nèi víi tô. . C. Dßng ®iÖn dÞch øng víi sù dÞch chuyÓn cña c¸c ®iÖn tÝch trong lßng tô. . D. V× trong lßng tô kh«ng cã dßng ®iÖn nªn dßng ®iÖn dÞch vµ dßng ®iÖn dÉn b»ng nhau vÒ ®é lín nhng ngîc chiÒu. 83. T×m ph¸t biÓu sai vÒ n¨ng lîng trong m¹ch dao ®éng LC. A. N¨ng lîng dao ®éng cña m¹ch gåm cã n¨ng lîng ®iÖn trêng tËp trung ë tô ®iÖn vµ n¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë cuén c¶m. B. N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ tõ trêng biÕn thiªn ®iÒu hßa víi cïng tÇn sè cña dßng xoay chiÒu trong m¹ch. C. Khi n¨ng lîng cña ®iÖn trêng trong tô gi¶m th× n¨ng lîng tõ trêng trong cuén c¶m t¨ng lªn vµ ngîc l¹i. D.T¹i mäi thêi ®iÓm, tæng cña n¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng lµ kh«ng ®æi, nãi c¸ch kh¸c, n¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng ®îc b¶o toµn. 84. NhËn ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng? ur u A. T¹i mäi ®iÓm bÊt k× trªn ph¬ng truyÒn, vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng E vµ ur vect¬ c¶m øng tõ B lu«n lu«n vu«ng gãc víi nhau vµ c¶ hai ®Òu vu«ng gãc víi ph¬ng truyÒn. ur u ur ur u E vect¬ B vu«ng gãc víi E . B. Vect¬ ur cã thÓ híng theo ph¬ng truyÒn sãng vµ ur u ur C. Vect¬ B híng theo ph¬ng truyÒn sãng vµ vect¬ E vu«ng gãc ur B . ur víi u D. Trong qu¸ tr×nh lan truyÒn cña sãng ®iÖn tõ, c¶ hai vect¬ B vµ E ®Òu kh«ng cã híng cè ®Þnh. 85. Sãng ®iÖn tõ lµ qu¸ tr×nh lan truyÒn trong kh«ng gian cña mét ®iÖn tõ tr êng biÕn thiªn. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ t¬ng quan gi÷a vect¬ cêng ®é ®iÖn ur u ur trêng E vµ vect¬ c¶mur ur u øng tõ B cña ®iÖn tõ trêng ®ã. A. E vµ B biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng tÇn sè. ur u ur E B B. ur vµ ur biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng pha. u C. E vµ B cã cïng ph¬ng. ur u ur D. E vµ B biÕn thiªn tuÇn hoµn cã cïng tÇn sè vµ cïng pha. 86. M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ lµ m¹ch kÝn gåm A. nguån ®iÖn mét chiÒu vµ tô C. B. nguån ®iÖn mét chiÒu vµ cuén c¶m. C. nguån ®iÖn mét chiÒu, tô C vµ cuén c¶m. D. tô C vµ cuén c¶m L. 87. Sãng ®iÖn tõ ®îc c¸c ®µi truyÒn h×nh ph¸t cã c«ng suÊt lín cã thÓ truyÒn ®i mäi ®iÓm trªn mÆt ®Êt lµ sãng A. dµi vµ cùc dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n.
 15. D. sãng cùc ng¾n. 88. NhËn xÐt nµo díi ®©y lµ ®óng? A. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng däc gièng nh sãng ©m. B. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng däc nhng cã thÓ lan truyÒn trong ch©n kh«ng. C. Sãng ®iÖn tõ lµ sãng ngang cã thÓ lan truyÒn trong mäi m«i trêng, kÓ c¶ ch©n kh«ng. D. Sãng ®iÖn tõ chØ lan truyÒn trong chÊt khÝ vµ bÞ ph¶n x¹ tõ c¸c mÆt ph¼ng kim lo¹i. 89. Nh÷ng dao ®éng ®iÖn nµo sau ®©y cã thÓ g©y ra sãng ®iÖn tõ? A. M¹ch dao ®éng hë chØ cã L vµ C. B. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã cêng ®é lín. C. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã chu k× lín. D. Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã tÇn sè lín. 90. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng lµ sai? A. N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng gåm n¨ng lîng ®iÖn trêng tËp trung ë tô vµ n¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë cuén c¶m. B. N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng biÕn thiªn tuÇn hoµn theo tÇn sè chung lµ tÇn sè cña dao ®éng ®iÖn tõ. C. T¹i mäi thêi ®iÓm, tæng n¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng lµ kh«ng ®æi. D. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng lµ dao ®éng tù do. 91. Sãng ®iÖn tõ ®îc ¸p dông trong th«ng tin liªn l¹c díi níc thuéc lo¹i A. sãng dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n. D. sãng cùc ng¾n. 92. Sãng ®iÖn tõ ®îc ¸p dông trong tiÕp vËn sãng qua vÖ tinh thuéc lo¹i A. sãng dµi. B. sãng trung. C. sãng ng¾n. D. sãng cùc ng¾n. 93. Khi nãi vÒ tÝnh chÊt sãng ®iÖn tõ, ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai? A. Sãng ®iÖn tõ thuéc lo¹i sãng ngang. B. Sãng ®iÖn tõ truyÒn ®îc trong ch©n kh«ng. C. T¹i mçi ®iÓm cã sãng ®iÖn tõ, ba vect¬ B , E , v lµm thµnh tam diÖn vu«ng thuËn. D. Sãng ®iÖn tõ truyÒn ®i mang theo n¨ng lîng tØ lÖ víi lòy thõa bËc 4 cña tÇn sè. 94. N¨ng lîng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng ®îc tÝnh theo c«ng thøc CU 2 A. W = 2 LI 2 B. W = 2
 16. Q2 C. W = 2C Cu 2 Li 2 + D. W = 2 2 95. Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng ®îc tÝnh theo c«ng thøc 2π A. T = LC B. T = 2p LC L C. T = 2p C 1 D. T = 2π LC 96. Mét sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 25m th× tÇn sè cña sãng nµy lµ A. f = 12 (MHz) B. f = 7,5.109 (Hz) C. f # 8,3.10- 8 (Hz) D. f = 25 (Hz) 97. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm tô cã ®iÖn dung C = 2.10 - 6 (F) vµ cuén thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L = 4,5.10- 6 (H). Chu k× dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch lµ A. 1,885.10- 5 (s) B. 5,3.104 (s) C. 2,09.106 (s) D. 9,425 (s) 98. Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm cuén thuÇn c¶m L = 5.10 - 6 (H) vµ tô C. Khi ho¹t ®éng, dßng ®iÖn trong m¹ch cã biÓu thøc i = 2sinwt (mA). N¨ng lîng cña m¹ch dao ®éng nµy lµ A. 10- 5 (J). B. 2.10- 5 (J). C. 2.10- 11 (J). D. 10- 11 (J). 99. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y vÒ dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch dao ®éng LC lµ sai? A. N¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng biÕn thiªn víi cïng tÇn sè. B. N¨ng lîng tõ trêng tËp trung ë cuén d©y, n¨ng lîng ®iÖn trêng tËp trung ë tô ®iÖn. C. Dao ®éng ®iÖn tõ cã tÇn sè gãc w = (LC)-0.5 D. N¨ng lîng ®iÖn trêng biÕn thiªn cïng tÇn sè víi dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch. 100. N¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô ®iÖn cña m¹ch dao ®éng ®îc tÝnh b»ng c«ng thøc nµo díi ®©y? 1 A. W® = 2 Cu2 2 1 Q0 B. W® = 2 . C
 17. 1 C. W® = 2 Qo Uo D. C¶ 3 c«ng thøc trªn ®Òu ®óng. 101. Mét tia s¸ng truyÒn trong kh«ng khÝ tíi gÆp mÆt tho¸ng cña mét chÊt láng cã chiÕt suÊt n = 3 díi gãc khóc x¹ r b»ng bao nhiªu ®Ó tia ph¶n x¹ vu«ng gãc víi tia tíi ? A. 300 B. 450 C. 600 D. 900 102. Trong hiÖn tîng ph¶n x¹ toµn phÇn th× A. tia s¸ng truyÒn tõ m«i trêng chiÕt quang h¬n sang m«i trêng chiÕt quang kÐm B. tia s¸ng truyÒn tõ m«i trêng chiÕt quang kÐm sang m«i trêng chiÕt quang h¬n C. Gãc tíi lín h¬n gãc giíi h¹n ph¶n x¹ toµn phÇn. D. hai ®iÒu kiÖn ®Ò cËp trong A vµ C ®Òu tho¶ m·n. 103. VËt s¸ng vµ mµn ®Æt song song vµ c¸ch nhau 45 cm. Mét thÊu kÝnh héi tô ®Æt trong kho¶ng gi÷a vËt vµ mµn. Ta thÊy cã hai vÞ trÝ thÊu kÝnh cho ¶nh râ nÐt trªn mµn. Hai vÞ trÝ nµy c¸ch nhau 15 cm. T×m tiªu cù cña thÊu kÝnh. A. 10 cm B. 20 cm C. 15 cm D. 30 cm 104. Mét thÊu kÝnh ph©n k× máng ghÐp s¸t ®ång trôc víi mét thÊu kÝnh máng héi tô cã ®é tô 3 dp. HÖ nµy cho mét ¶nh thËt gÊp 2 lÇn vËt khi vËt xa hÖ 80 cm. §é tô cña thÊu kÝnh ph©n k× lµ A. -6 dp B. -1,875 dp C. -3 dp D. -1,125 dp. 105. Mét thÊu kÝnh ®Æt tríc mét vËt; m¾t nh×n vËt qua kÝnh. Khi di chuyÓn kÝnh theo ph¬ng vu«ng gãc víi trôc chÝnh th× thÊy ¶nh di chuyÓn cïng chiÒu. §ã lµ thÊu kÝnh A. héi tô B. héi tô nÕu lµ vËt thËt C. ph©n k× D. cã thÓ héi tô hoÆc ph©n k× 106. Mét thÊu kÝnh héi tô giíi h¹n bëi mét mÆt cÇu låi vµ mét mÆt ph¼ng, chiÕt suÊt n = 1,5 ®Æt trong kh«ng khÝ. B¸n kÝnh mÆt cÇu lµ 50 cm. Tiªu cù cña thÊu kÝnh lµ bao nhiªu ? A. f = 25cm B. f = 100cm C. f = 200cm D. f = -150cm
 18. 107. Mét ngêi chØ nh×n râ c¸c vËt c¸ch m¾t tõ 10 cm ®Õn 50 cm ®Æt m¾t s¸t sau kÝnh lóp cã tiªu cù f = 10 cm ®Ó quan s¸t mét vËt nhá ë tr¹ng th¸i m¾t ®iÒu tiÕt tèi ®a. §é béi gi¸c G b»ng A. 5 B. 1,2 C. 6 D. 2,4 108. Mét tia s¸ng truyÒn tõ m«i trêng (1) ®Õn m«i trêng (2) díi gãc tíi 480, gãc khóc x¹ 350. VËn tèc ¸nh s¸ng truyÒn trong m«i trêng (2) A. lín h¬n trong m«i trêng (1) B. nhá h¬n trong m«i trêng (1) C. b»ng trong m«i trêng (1). D. kh«ng x¸c ®Þnh ®îc. 109. §èi víi thÊu kÝnh héi tô, kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn thÊu kÝnh b»ng kháang c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh nÕu vËt n»m c¸ch thÊu kÝnh mét ®o¹n b»ng A. 4 lÇn tiªu cù. B. 2 lÇn tiªu cù. C. tiªu cù. D. mét nöa tiªu cù. 110. L¨ng kÝnh cã gãc chiÕt quang A vµ chiÕt suÊt n = . Khi ë trong kh«ng khÝ th× gãc lÖch cã gi¸ trÞ cùc tiÓu Dmin = A. Gãc chiÕt quang A b»ng A. 30o B. 60o C. 45o D. 750 111. Thùc hiÖn giao thoa víi ¸nh s¸ng tr¾ng, trªn mµn quan s¸t ®îc h×nh ¶nh nh thÕ nµo? A. V©n trung t©m lµ v©n s¸ng tr¾ng, hai bªn cã nh÷ng d¶i mµu nh cÇu vång. B. Mét d¶i mµu biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. C. C¸c v¹ch mµu kh¸c nhau riªng biÖt hiÖn trªn mét nÒn tèi. D. Kh«ng cã c¸c v©n mµu trªn mµn. 112. Quang phæ v¹ch thu ®îc khi chÊt ph¸t s¸ng ë tr¹ng th¸i A. r¾n B. láng C. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt thÊp D. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt cao 113. Quang phæ v¹ch thu ®îc khi chÊt ph¸t s¸ng ë tr¹ng th¸i A. r¾n B. láng C. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt thÊp D. khÝ hay h¬i nãng s¸ng díi ¸p suÊt cao 114. HiÖn tîng quang häc nµo sau ®©y sö dông trong m¸y ph©n tÝch quang phæ? A. HiÖn tîng khóc x¹ ¸nh s¸ng. B. HiÖn tîng ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. C. HiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng.
 19. D. HiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. 115. M¸y quang phæ lµ dông cô dïng ®Ó A. ®o bíc sãng c¸c v¹ch quang phæ B. tiÕn hµnh c¸c phÐp ph©n tÝch quang phæ C. quan s¸t vµ chôp quang phæ cña c¸c vËt D. ph©n tÝch mét chïm ¸nh s¸ng phøc t¹p thµnh nh÷ng thµnh phÇn ®¬n s¾c 116. Tia tö ngo¹i cã tÝnh chÊt nµo sau ®©y? A. Kh«ng lµm ®en kÝnh ¶nh. B. BÞ lÖch trong ®iÖn trêng vµ tõ trêng. C. KÝch thÝch sù ph¸t quang cña nhiÒu chÊt. D. TruyÒn ®îc qua giÊy, v¶i, gç. 117. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young c¸ch nhau 0,8mm, c¸ch mµn 1,6 m. T×m bíc sãng ¸nh s¸ng chiÕu vµo nÕu ta ®o ®îc v©n s¸ng thø 4 c¸ch v©n trung t©m lµ 3,6 mm. A. 0,4 mm B. 0,45 mm C. 0,55 mm D. 0,6 mm 118. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young biÕt bÒ réng 2 khe c¸ch nhau 0,35mm, tõ khe ®Õn mµn lµ 1,5 m vµ bíc sãng l = 0,7 mm. T×m kho¶ng c¸ch 2 v©n s¸ng liªn tiÕp. A. 2 mm B. 3 mm C. 4 mm D. 1,5mm 119. Trong thÝ nghiÖm giao thoa ¸nh s¸ng dïng 2 khe Young. T×m bíc sãng ¸nh s¸ng l chiÕu vµo biÕt a = 0,3mm, D = 1,5m, i = 3mm. A. 0,45 mm B. 0,60 mm C. 0,50 mm D. 0,55 mm 120. Chän c©u tr¶ lêi ®óng. Trong thÝ nghiÖm Young, c¸c khe ®îc chiÕu s¸ng b»ng ¸nh s¸ng tr¾ng cã bíc sãng tõ 0,4 mm ®Õn 0,75 mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 0,5 mm, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe ®Õn mµn lµ 2 m. §é réng quang phæ bËc mét quan s¸t ®îc trªn mµn lµ A. 1,4 mm B. 1,4 cm C. 2,8 mm D. 2,8 cm 121. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ m¸y quang phæ? A. Lµ dông cô dïng ®Ó ph©n tÝch chïm ¸nh s¸ng cã nhiÒu thµnh phÇn thµnh nh÷ng thµnh phÇn ®¬n s¾c kh¸c nhau. B. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng.
 20. C. Dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c thµnh phÇn cÊu t¹o cña mét chïm s¸ng phøc t¹p do mét nguån s¸ng ph¸t ra. D. Bé phËn cña m¸y lµm nhiÖm vô t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ thÊu kÝnh. 122. Quang phæ MÆt Trêi ®îc m¸y quang phæ ghi ®îc lµ A. quang phæ liªn tôc. B. quang phæ v¹ch ph¸t x¹. C. quang phæ v¹ch hÊp thô. D. Mét lo¹i quang phæ kh¸c. 123. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ tia hång ngo¹i? A. Lµ nh÷ng bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy ®îc, cã bíc sãng lín h¬n bíc sãng cña ¸nh s¸ng ®á. B. Cã b¶n chÊt lµ sãng ®iÖn tõ. C. Do c¸c vËt bÞ nung nãng ph¸t ra. T¸c dông næi bËt nhÊt lµ t¸c dông nhiÖt. D. øng dông ®Ó trÞ bÞnh cßi x¬ng. 124. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng? A. Nguyªn nh©n cña hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ do ¸nh s¸ng truyÒn qua l¨ng kÝnh bÞ t¸ch ra thµnh nhiÒu ¸nh s¸ng cã mµu s¾c kh¸c nhau. B. ChØ khi ¸nh s¸ng tr¾ng truyÒn qua l¨ng kÝnh míi x¶y ra hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. C. HiÖn tîng t¸n s¾c cña ¸nh s¸ng tr¾ng qua l¨ng kÝnh cho thÊy r»ng trong ¸nh s¸ng tr¾ng cã v« sè ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mµu s¾c biÕn thiªn liªn tôc tõ ®á ®Õn tÝm. D. C¸c vÇng mµu xuÊt hiÖn ë v¸ng dÇu mì hoÆc bong bãng xµ phßng cã thÓ gi¶i thÝch do hiÖn tîng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. 125. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ¸nh s¸ng ®¬n s¾c? A. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét mµu x¸c ®Þnh gäi lµ mµu ®¬n s¾c. B. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét bíc sãng x¸c ®Þnh. C. VËn tèc truyÒn cña mét ¸nh s¸ng ®¬n s¾c trong c¸c m«i trêng trong suèt kh¸c nhau lµ nh nhau. D. ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh«ng bÞ t¸n s¾c khi truyÒn qua l¨ng kÝnh. 126. KÕt qu¶ nµo sau ®©y khi thÝ nghiÖm víi tÕ bµo quang ®iÖn lµ kh«ng ®óng? A. §èi víi mçi kim lo¹i lµm cat«t, ¸nh s¸ng kÝch thÝch ph¶i cã bíc sãng l nhá h¬n mét giíi h¹n l0 nµo ®ã. B. HiÖu ®iÖn thÕ h·m phô thuéc vµo cêng ®é chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. C. Cêng ®é dßng quang ®iÖn b·o hoµ tØ lÖ thuËn víi cêng ®é chïm ¸nh s¸ng kÝch thÝch. D. Khi UAK = 0 vÉn cã dßng quang ®iÖn. 127. Khi chiÕu sãng ®iÖn tõ xuèng bÒ mÆt tÊm kim lo¹i hiÖn tîng quang ®iÖn x¶y ra nÕu A. sãng ®iÖn tõ cã nhiÖt ®é cao B. sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng thÝch hîp C. sãng ®iÖn tõ cã cêng ®é ®ñ lín D. sãng ®iÖn tõ ph¶i lµ ¸nh s¸ng nh×n thÊy ®îc 128. HiÖn tîng quang ®iÖn lµ qu¸ tr×nh dùa trªn A. sù gi¶i phãng c¸c ªlectron tõ mÆt kim lo¹i do t¬ng t¸c cña chóng víi ph«t«n. B. sù t¸c dông c¸c ªlectron lªn kÝnh ¶nh. C. sù gi¶i phãng c¸c ph«t«n khi kim lo¹i bÞ ®èt nãng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2