150 đề thi đại học cực hay 2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:157

0
334
lượt xem
233
download

150 đề thi đại học cực hay 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

150 đề thi đại học cực hay 2010 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 150 đề thi đại học cực hay 2010

 1. thaydo.net ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 2 2 3 3 1 2 1 0 3 13 3 3 5 2 3 1 2 2 2 4 3 2 4 0 2 2 4 0 1 2 1 2 3 3 0
 2. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 1 1 1 1 1 1 2 3 0 2 1 2 3 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 3 2 2 4 4 4 2 1 0 2
 3. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 2 2 1 1 2 2 3 2 0 3 2 2 5 4 1 4 2 2 2 2 1 1 1 0 2 1 4 2 0
 4. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 0 1 2 2 4 2 243 2 2 1 16 9 2 3 1 3 2 1 0 1 2 1 0 2 1 2 7 2 4 2 2 2 2 2 1 2
 5. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 1 1 2 2 3 1 3 2 2 5 3 16 2 2 8 2 2 2 3 7 3 2 2
 6. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1
 7. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 1 5 1 3 4 3 7 3 2 3 2 5 4 2 1 2 1 2 1 2 2 2 82 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 0 3
 8. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 060 2 4 4 2 1 2 0 1 2 0 22 1 1 23 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 4 2 2 2 2 0 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 0 1 0
 9. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 1 2 1 2 2 0 2 3 3 2 1 2 2 16 7 3 3 3 1 1 4 1 4 2 2 25 3 1
 10. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 2 2 11 1 2 8 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 3 1
 11. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 3 2 1 1 4 1 3 1 2 2 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3
 12. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 3 2 2 7 3 1 4 1 x 1 4 1 2 5x 1 x 1 2x 4
 13. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng x 1 y 3 z 3 1 2 1 2 sin 2 x sin x dx 0 1 3cos x 1 2 C2 n 1 2.2C2 n 1 3.2 2 C2 n 3 1 4.23 C24n 1 ... 2 n 1 2 n C22n 11 n 2005 1 1 1 4 x y z 1 1 1 1 2x y z x 2y z x y 2z x2 m 1 x m 1 x 1 20 x 1 2 y 1 3log 9 9 x 2 log 3 y 3 3
 14. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 2 sin 2 x cos x dx 0 1 cos x x x x 12 15 20 3x 4x 5x 5 4 3 1 3 m 2 1 x x 3 2 3 x 2 2 x 1 x 1 4 3 cos 4 x sin 4 x cos x sin 3 x 0 4 4 2 x2 y2 1 4 1
 15. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng x 1 y 2 z 1 x y z 2 0 3 1 2 x 3 y 12 0 2 esin x cos x cos xdx 0 4 3 An 1 3 An n 1! 2 2 2 2 Cn 1 2Cn 2 2Cn 3 Cn 4 149 1 x3 y3 1 y3 z3 1 z 3 x3 3 3 xy yz zx 3 2x 9 x 2 12 x m 2 cos 6 x sin 6 x sin x.cos x 0 2 2sin x xy xy 3 x 1 y 1 4 1 6
 16. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 2 sin 2 x dx 0 cos 2 x 4sin 2 x ≠ ≠ 1 1 x3 y 3 n 1 7 x x4 1 2 n 0 C2 n 1 C2 n 1 ... C2 n 1 2 1 x2 x 1 x 2 x 1 tan x.tan 4 2 x2 mx 2 2x 1 x 1 t x y 1 z 1 y 1 2t 2 1 1 z 2 t
 17. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng ln 5 dx ln 3 ex 2e x 3 2 2 x 1 y2 x 1 y2 y 2 ≥ log 5 4 x 144 4log 5 2 1 log 5 2 x 2 1 2 2 x 1 x 2 3x 1 0 x 2 y 2 z 3 x 1 y 1 z 1 2 1 1 1 2 1
 18. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng 1 x 2 e 2 x dx 0 ex ey ln 1 x ln 1 y y x a 2 2 2x x 4.2 x x 22 x 4 0 x2 2 m 1 x m2 4m x 2 1 sin 2 x cos x 1 cos 2 x sin x 1 sin 2 x 3 x 1 m x 1 2 4 x2 1 x 1 2t x y 1 z 2 y 1 t 2 1 1 z 3
 19. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng x2 y z y2 z x z2 x y y y 2z z z z 2x x x x 2y y 1 1 1 3 1 5 1 2n 1 22n 1 C2 n C2 n C2 n ... C2 n 2 4 6 2n 2n 1 2log 3 4 x 3 log 1 2 x 3 2 3 m x 2
 20. ũ Văn Ninh - THPT Lý Thường Kiệt - Hải Phòng x 1 y 1 z 1 x y z 2 yz 2 zx 2 xy n 3n Cn 3n 1 Cn 3n 2 Cn 3n 3 Cn ... 0 1 2 3 n 1 Cn 2048 x x 2 1 2 1 2 2 0 2x x 1 1 4 2 x x sin cos 3 cos x 2 2 2 1 1 x y 5 x y 1 1 x3 y3 15m 10 x3 y3
Đồng bộ tài khoản