intTypePromotion=1

17 bước kiểm tra số dư trên báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
23
lượt xem
0
download

17 bước kiểm tra số dư trên báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tài chính thể hiện quy mô tài sản, nguồn vốn và tình hình hoat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cả một năm. Trong quá trình lên báo cáo tài chính, có thể gặp phải nhầm lẫn hoặc sai sót dẫn đến báo cáo tài chính không chính xác. Làm thế nào để kiểm tra xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa? Số dư chính xác hay không? Còn gì bỏ sót không? Bài viết dưới đây, xin chia sẻ tới bạn đọc 17 cách kiểm tra số dư từ Bảng cân đối số phát sinh, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 17 bước kiểm tra số dư trên báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

17 BƯỚC KIỂM TRA SỐ DƯ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH <br /> TRONG DOANH NGHIỆP<br /> <br /> Báo cáo tài chính thể  hiện quy mô tài sản, nguồn vốn và tình hình hoat động sản xuất kinh <br /> doanh của doanh nghiệp trong cả một năm. Trong quá trình lên báo cáo tài chính, có thể <br /> gặp phải nhầm lẫn hoặc sai sót dẫn đến báo cáo tài chính không chính xác. Làm thế nào  <br /> để kiểm tra xem báo cáo tài chính đã lên đúng chưa? Số dư chính xác hay không? Còn gì <br /> bỏ  sót không? Bài viết dưới đây, xin chia sẻ  tới bạn đọc 17 cách kiểm tra số dư  từ <br /> Bảng cân đối số phát sinh.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ** 17 bước kiểm tra số dư từ Bảng Cân đối phát sinh:<br /> <br /> Bước 1: Kiểm tra số dư TK 111<br /> <br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Có<br /> ­ Kiểm tra số dư cuối kỳ và kiểm tra cả  phát sinh trong năm để  đảm bảo không có khi nào  <br /> quỹ bị âm. Nếu trường hợp có quỹ âm, thì cần điều chỉnh ngay.<br /> ­ Kiểm tra xem đã đánh giá cuối kỳ với khoản tiền mặt có gốc ngoại tệ hay chưa?<br /> Bước 2: Kiểm tra số dư TK 112<br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Có; Nếu có, thì đối chiếu lại với sao kê của ngân hàng để tìm  <br /> ra sai sót.<br /> ­ Đối chiếu số dư, số phát sinh của từng Ngân hàng với số dư, số phát sinh trên sổ phụ tương  <br /> ứng của mỗi Ngân hàng.<br /> ­ Kiểm tra xem đã đánh giá cuối kỳ với khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ chưa?<br /> ̉<br /> Chú ý: Khoan thâu chi ngân hang không đ<br /> ́ ̀ ược ghi âm trên tai khoan tiên g<br /> ̀ ̉ ̀ ửi ngân hang ma<br /> ̀ ̀ <br /> được phan anh t<br /> ̉ ́ ương tự như khoan vay ngân hang.<br /> ̉ ̀<br /> Bước 3: Kiểm tra số dư TK 121<br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Có.<br /> ­ Đối chiếu số dư của từng loại chứng khoán kinh doanh với đối chiếu xác nhận số dư  của  <br /> các công ty lưu ký chứng khoán<br /> Bước 4: Kiểm tra số dư TK 128<br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Có<br /> ­ Đối chiếu số dư các TK chi tiết của TK 128 xem khớp với số dư theo xác nhận hay chưa?<br /> Chú ý: Các khoản đầu tư  có thời gian dưới 03 tháng từ  thời điểm cuối năm lập BCTC tới <br /> thời điểm đáo hạn thì note lại để trình bày lên chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiền”<br /> Bước 5: Kiểm tra số dư TK 131, TK 331<br /> ­ Có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có<br /> ­ Các khoản số  dư bên Có TK 131: Cần kiểm tra lại hợp đồng xem có đúng là khoản khách <br /> hàng trả trước không và kiểm tra lại mã hạch toán khách hàng<br /> ­ Các khoản số  dư  bên Nợ  TK 331: Cần kiểm tra lại hợp đồng xem có đúng là khoản  ứng <br /> trước cho người bán không và kiểm tra lại mã hạch toán nhà cung cấp<br /> ­ Đối chiếu số dư của từng khách hàng với biên bản hoặc thư xác nhận công nợ<br /> ­ Kiểm tra xem đã đánh giá cuối kỳ với khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ  chưa (Chỉ <br /> đánh giá với khoản phải thu có số  dư  bên Nợ, Phải trả  có số  dư  bên Có; khoản  ứng trước  <br /> của khách hàng và ứng trước cho nhà cung cấp không phải đánh giá lại)<br /> Bước 6: Kiểm tra số dư TK 133<br /> <br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Có<br /> ­ Đối chiếu với chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT. Sẽ có 2 trường hợp có thể xẩy ra:<br /> + Nếu bạn kê khai thuế đầu vào đúng theo tháng phát sinh, thì số  thuế  chuyển kỳ sau  ở  chỉ <br /> tiêu 43 và dư nợ TK 133 bằng nhau<br /> + Nếu bạn kê khai thuế đầu vào không đúng theo tháng phát sinh thì số  thuế  trên chỉ  tiêu 43 <br /> bao giờ cũng nhỏ hơn số dư nợ TK 133<br /> Bước 7: Kiểm tra số dư TK 138, 141, 3388<br /> <br /> ­ Có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có<br /> ­ Đối chiếu số dư của từng khách hàng, cá nhân với biên bản hoặc thư xác nhận công nợ<br /> ­ Đối chiếu số dư của từng nhân viên trên sổ với biên bản hoặc thư xác nhận tạm ứng<br /> Bước 8: Kiểm tra số dư TK Hàng tồn kho<br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Có<br /> ­ Đối chiếu từng mã vật tư, hàng hóa của từng kho tại ngày cuối năm với biên bản kiểm kê  <br /> cuối năm. Đối với hàng gửi bán cần lập thư xác nhận hoặc đối chiếu.<br /> Lưu ý:<br /> ­ Không để kho âm. Nếu kho âm cần kiểm tra:<br /> + Hàng bán đã có đầu vào nhập kho chưa<br /> + Xuất kho có đúng số hàng tồn không<br /> + Hạch tóan xuất nhập có chỗ nào sai sót không<br /> ­ Kết chuyển giá vốn theo tháng, hoặc cuối năm, nhưng đảm bảo hàng hóa, vật tư  phải có <br /> trước khi xuất bán<br /> ­ Nếu có thành phẩm hay dịch vụ, cần tính giá thành, giá vốn hàng bán,<br /> ­ Nếu công cụ dụng cụ xuất dùng thì không được để số dư ở TK 153<br /> ­ Nếu giá trị  thuần có thể  thực hiện được của hàng hóa, vật tư  thấp hơn giá thị  trường tại <br /> thời điểm 31/12 thì trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho<br /> ­ Định mức tiêu hao vật tư đã thực hiện đúng chưa. Tính giá thành lưu ý tới các khỏan phân  <br /> bổ và chi phí dở dang<br /> Bước 9: Kiểm tra số dư TK 211, TK 213<br /> <br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Có<br /> ­ Đối chiếu số  dư  trên Bảng cân đối phát sinh với số  dư  sổ chi tiết và cột Nguyên giá trên  <br /> Bảng tính khấu hao TSCĐ.<br /> Bước 10: Kiểm tra số dư TK 214<br /> ­ Chỉ có số dư bên Có<br /> ­ Đối chiếu cột Số cuối năm trên bảng cân đối PS của từng TK chi tiết với cột Hao mòn lũy <br /> kế trên từng Bảng tính khấu hao TSCĐ Hữu hình và Vô hình.<br /> Bước 11: Kiểm tra số dư TK 242<br /> <br /> ­ Chỉ có số dư bên Nợ<br /> ­ Đối chiếu số dư trên Bảng cân đối PS với số dư Cột giá trị còn lại trên Bảng phân bổ<br /> Bước 12: Kiểm tra số dư TK 229<br /> <br /> ­ Chỉ có số dư bên Có<br /> ­ Kiểm tra xem có khoản công nợ, hàng tồn kho, đầu tư  tài chính... cần trích lập dự  phòng  <br /> hay không?<br /> Bước 13: Kiểm tra số dư TK 333<br /> ­ Có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có<br /> ­ Thuế môn bài đã kết chuyển chưa<br /> ­ Thuế GTGT nếu dư có, sẽ có trường hợp xẩy ra như sau:<br /> + Thuế GTGT của tháng 12 phải nộp. Trường hợp này, bên có của TK 3331 bằng với chỉ tiêu  <br /> 40 trên tờ khai 01/GTGT<br /> + Thuế GTGT của những kỳ trước tháng 12 chưa nộp. bên có của TK 3331 bằng với số thuế <br /> doanh nghiệp còn nộp thiếu<br /> ­ Thuế TNDN nếu đã tạm nộp trong kỳ mà nộp thừa thì có dư nợ TK 3334<br /> ­ Nếu số thuế TNDN tạm nộp trong kỳ còn thiếu, thì dư có TK 3334<br /> ­ Kiểm tra số phát sinh có của TK 3334 trong kỳ có đúng với chỉ tiêu E trên tờ khai quyết tóan  <br /> thuế TNDN, mẫu 03/TNDN<br /> ­ Thuế  TNCN đã tính đúng tính đủ  chưa, có khớp với số  thuế  phải nộp trên tờ  khai Quyết  <br /> tóan thuế TNCN không<br /> Bước 14: Kiểm tra số dư TK 334, 338 (2,3,4,6)<br /> ­ Có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có<br /> ­ Kiểm tra xem số dư cuối năm còn hay không dựa vào tình hình thanh toán lương của đơn vị.  <br /> Thường số dư TK 334 cuối năm tài chính bằng số lương chưa thanh toán của tháng cuối cùng  <br /> trong năm tài chính;<br /> ­ Số dư các khoản bảo hiểm cuối năm khớp với thông báo bảo hiểm cuối năm chưa? Lưu ý <br /> các khoản lãi chậm nộp (nếu có)<br /> Bước 15: Kiểm tra số dư TK 341<br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Nợ;<br /> ­ Đối chiếu số dư TK 341 chi tiết cho từng cá nhân, ngân hàng… với số dư theo xác nhận của <br /> từng cá nhân, ngân hàng đó;<br /> ­ Đánh giá lại với các khoản vay có gốc ngoại tệ hay chưa?<br /> Bước 16: Số dư TK 411<br /> ­ Tuyệt đối không có số dư bên Nợ<br /> ­ Có thay đổi gì về vốn không, nếu thay đổi đã làm tờ khai bổ xung thuế môn bài cho năm sau <br /> chưa?<br /> ­ Đã kết chuyển lợi nhuận của năm trước về 4211 chưa<br /> ­ Đã hạch tóan thuế TNDN chưa<br /> ­ Lỗ của những năm trước có còn để chuyển lỗ vào thu nhập năm nay không?<br /> Bước 17: Số dư với TK doanh thu, chi phí<br /> Tuyệt đối không còn số dư đầu năm và cuối năm tài chính<br /> **   Lưu ý chung: <br /> ­ Tất cả những TK có số dư lớn hay số phát sinh trong năm tài chính lớn cần được kiểm  <br /> tra và xem xét lại.<br /> ­ Những TK có số  dư bên Nợ  và bên Có cần được kiểm tra cẩn thận tránh bị  nhầm mã  <br /> hoặc 1 khách hàng, nhà cung cấp tạo nhiều mã khác nhau.<br /> ­ Tài sản cố định hay Chi phí trả trước cần lưu ý số tăng lên trong kỳ trên sổ phải bằng  <br /> số tăng lên trong kỳ trên bảng phân bổ.<br /> ­ Những TK chi phí khi lên Báo cáo KQHD KD thì chỉ  được lấy số  kết chuyển qua TK  <br /> 911.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2