17B/GDĐT Sinh viên tốt nghiệp đại học

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
5
download

17B/GDĐT Sinh viên tốt nghiệp đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '17b/gdđt sinh viên tốt nghiệp đại học', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 17B/GDĐT Sinh viên tốt nghiệp đại học

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 17B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh SINH VI£N TèT NGHIÖP §¹I HäC Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... N¨m häc 200 - 200... §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau Đơn vị tính: Người Chia theo cấp quản lý Chia theo loại hình Mã số Tổng số Trung ương Địa phương Công lập Ngoài công lập A B 1 2 3 4 5 Tổng số 01 Trong tổng số - Nữ 02 - Dân tộc ít người 03 336 - Hệ dài hạn 04 - Hệ chuyên tu 05 - Hệ tại chức 06 - Ngoài nước 07 Chia theo ngành đào tạo (Ghi theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp 2) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 336

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản