185 bài tập trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý 2010

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
82
lượt xem
34
download

185 bài tập trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '185 bài tập trắc nghiệm ôn thi đh vật lý 2010', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 185 bài tập trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý 2010

 1. 185 BÀI T P ÔN THI ðH 2010 MÔN V T LÝ DAO ð NG CƠ – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM I. DAO ð NG CƠ 1. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? Trong dao ñ ng ñi u hoà x = Acos(ωt + ϕ), sau m t chu kì thì A. v t l i tr v v trí ban ñ u. B. v n t c c a v t l i tr v giá tr ban ñ u. C. gia t c c a v t l i tr v giá tr ban ñ u. D. li ñ v t không tr v giá tr ban ñ u. 2. Trong dao ñ ng ñi u hoà x = Acos(ωt + ϕ), phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. V n t c c a v t ñ t giá tr c c ñ i khi v t chuy n ñ ng qua v trí cân b ng. B. Gia t c c a v t ñ t giá tr c c ñ i khi v t chuy n ñ ng qua v trí cân b ng. C. V n t c c a v t ñ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. D. Gia t c c a v t ñ t giá tr c c ti u khi v t chuy n ñ ng qua v trí cân b ng. 3. Trong dao ñ ng ñi u hoà c a ch t ñi m, ch t ñi m ñ i chi u chuy n ñ ng khi l c tác d ng A. ñ i chi u. B. b ng không. C. có ñ l n c c ñ i. D. thay ñ i ñ l n. 4. Trong dao ñ ng ñi u hoà, v n t c bi u ñ i ñi u hòa A. cùng pha so v i li ñ . B. ngư c pha so v i li ñ . C. s m pha π/2 so v i li ñ . D. ch m pha π/2 so v i li ñ . 5. Trong dao ñ ng ñi u hoà, gia t c bi n ñ i ñi u hoà A. cùng pha so v i v n t c. B. ngư c pha so v i v n t c. C. s m pha π/2 so v i v n t c. D. ch m pha π/2 so v i v n t c. 6. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? Ch n g c th năng là v trí cân b ng thì cơ năng c a v t dao ñ ng ñi u hoà luôn b ng A. t ng ñ ng năng và th năng th i ñi m b t kỳ. B. ñ ng năng th i ñi m b t kì. C. th năng v trí li ñ c c ñ i. D. ñ ng năng v trí cân b ng. 7. Phát bi u nào sau ñây v ñ ng năng và th năng trong dao ñ ng ñi u hoà là không ñúng? A. ð ng năng và th năng bi n ñ i ñi u hoà cùng chu kỳ. B. ð ng năng bi n ñ i ñi u hoà cùng chu kỳ v i v n t c. C. Th năng bi n ñ i ñi u hoà v i t n s g p 2 l n t n s c a li ñ . D. T ng ñ ng năng và th năng không ph thu c vào th i gian. 8. Phát bi u nào sau ñây v ñ ng năng và th năng trong dao ñ ng ñi u hoà là không ñúng? A. ð ng năng ñ t giá tr c c ñ i khi v t chuy n ñ ng qua VTCB. B. ð ng năng ñ t giá tr c c ti u khi v t m t trong hai v trí biên. C. Th năng ñ t giá tr c c ñ i khi gia t c c a v t ñ t giá tr c c ti u. D. Th năng ñ t giá tr c c ti u khi gia t c c a v t ñ t giá tr c c ti u. 9. Phát bi u nào sau ñây v ñ ng năng c a m t v t ñang dao ñ ng ñi u hoà v i chu kì T là ñúng? A. Bi n ñ i theo th i gian dư i d ng hàm s sin. B. Bi n ñ i tu n hoàn theo th i gian v i chu kỳ T/2. C. Bi n ñ i tu n hoàn v i chu kỳ T. D. Không bi n ñ i theo th i gian. 10. Nh n xét nào sau ñây v biên ñ c a dao ñ ng t ng h p hai dao ñ ng ñi u hoà cùng phương, cùng t n s là không ñúng? A. ph thu c vào biên ñ c a dao ñ ng thành ph n th nh t. B. ph thu c vào biên ñ c a dao ñ ng thành ph n th hai. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 1
 2. C. ph thu c vào t n s chung c a hai dao ñ ng thành ph n. D. ph thu c vào ñ l ch pha gi a hai dao ñ ng thành ph n. 11. Nh n xét nào sau ñây là không ñúng? A. Dao ñ ng t t d n càng nhanh n u l c c n c a môi trư ng càng l n. B. Dao ñ ng duy trì có chu kỳ b ng chu kỳ dao ñ ng riêng c a con l c. C. Dao ñ ng cư ng b c có t n s b ng t n s c a l c cư ng b c. D. Biên ñ c a dao ñ ng cư ng b c không ph thu c vào t n s l c cư ng b c. 12. Nguyên nhân gây ra dao ñ ng t t d n c a con l c ñơn dao ñ ng trong không khí là A. do tr ng l c tác d ng lên v t. B. do l c căng c a dây treo. C. do l c c n c a môi trư ng. D. do dây treo có kh i lư ng ñáng k . 13. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? ði u ki n ñ x y ra hi n tư ng c ng hư ng là: A. t n s góc l c cư ng b c b ng t n s góc dao ñ ng riêng. B. t n s l c cư ng b c b ng t n s dao ñ ng riêng. C. chu kỳ l c cư ng b c b ng chu kỳ dao ñ ng riêng. D. biên ñ l c cư ng b c b ng biên ñ dao ñ ng riêng. 14. Khi ñưa m t con l c ñơn lên cao theo phương th ng ñ ng (coi chi u dài con l c không ñ i) thì t n s dao ñ ng ñi u hòa c a nó s A. gi m vì gia t c tr ng trư ng gi m theo ñ cao. B. không ñ i vì chu kì c a dao ñ ng ñi u hòa không ph thu c vào gia t c tr ng trư ng. C. tăng vì chu kì dao ñ ng ñi u hòa c a nó gi m. D. tăng vì t n s dao ñ ng ñi u hòa t l ngh ch v i gia t c tr ng trư ng. 15. N u m t v t dao ñ ng ñi u hòa v i t n s f thì ñ ng năng và th năng bi n thiên tu n hoàn v i t n s A. f. B. 2f. C. 0,5f. D. 4f. 16. Dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng cùng phương, cùng t n s , cùng biên ñ , có biên ñ c a m i dao ñ ng thành ph n khi hai dao ñ ng thành ph n A. l ch pha π/2. B. ngư c pha. C. l ch pha 2π/3. D. cùng pha. 17. M t con l c ñơn ñư c treo tr n m t thang máy. Khi thang máy ñ ng yên, con l c dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T. Khi thang máy ñi lên th ng ñ ng, ch m d n ñ u v i gia t c có ñ l n b ng m t n a gia t c tr ng trư ng t i nơi ñ t thang máy thì con l c dao ñ ng ñi u hòa v i chu kì T’ b ng T 2 A. T 2 . B. . C. T . D. 2T. 2 3 18. T n s dao ñ ng c a con l c ñơn là g 1 l 1 g 1 g A. f = 2π . B. f = . C. f = . D. f = . l 2π g 2π l 2π k 19. M t con l c lò xo g m v t có kh i lư ng m và lò xo có ñ c ng k dao ñ ng ñi u hòa. N u tăng ñ c ng k lên 2 l n và gi m kh i lư ng m ñi 8 l n thì t n s dao ñ ng c a v t s A. tăng 4 l n. B. gi m 4 l n. C. tăng 2 l n. D. gi m 2 l n. 20. M t v t dao ñ ng ñi u hòa có biên ñ A, chu kì dao ñ ng T, th i ñi m ban ñ u t0 = 0 v t ñang v trí T biên. Quãng ñư ng mà v t ñi ñư c t th i ñi m ban ñ u ñ n th i ñi m t = là 4 A A A. . B. . C. A . D. 2A . 4 2 21. m t th i ñi m, v n t c c a v t dao ñ ng ñi u hòa b ng 50% v n t c c c ñ i. T s gi a th năng và ñ ng năng là A. 1/3. B. 3. C. 1/2. D. 2. 22. Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn ®o¹n th¼ng cã täa ®é v gia tèc liªn hÖ víi nhau bëi biÓu thøc: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 2
 3. a = - 25x2 ( cm/s2 ). Chu kú v tÇn sè gãc cña chÊt ®iÓm l : a/ 1,256 s; 25 rad/s b/ 1 s ; 5 rad/s c/ 2 s ; 5 rad/s d/ 1,256 s ; 5 rad/s e/ 1,789 s ; 5rad/s 23. Chu kú dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc v o: a, Sù kÝch thÝch dao ®éng b, ChiÒu d i tù nhiªn cña lß xo c, §é cøng cña lß xo v khèi l−îng cña vËt d, Khèi l−îng v ®é cao cña con l¾c e, ChiÒu d i tù nhiªn v ®é cøng cña lß xo. 24. Khi treo 1 träng vËt P = 1,5 N v o lß xo cã ®é cøng 100 N/m th× lß xo cã 1 thÕ n¨ng ® n håi l : a/ 0,01125 J b/ 0,225 c/ 0,0075 J d/ 0,2 J e, 0,3186 J 25. Con l¾c lß xo l m 15 dao ®éng mÊt 7,5 s. Chu kú dao ®éng l : a/ 0,5 s b/ 0,2 s c/ 1 s d/ 1,25 s e/ 0,75 s 26. M t ch t ñi m kh i lư ng m = 100g, dao ñ ng ñi u ñi u hoà d c theo tr c Ox v i phương trình x = 4cos(2t)cm. Cơ năng trong dao ñ ng ñi u hoà c a ch t ñi m là A. E = 3200J. B. E = 3,2J. C. E = 0,32J. D. E = 0,32mJ. 27. M t v t nh th c hi n dao ñ ng ñi u hòa theo phương trình x=10cos4πt cm. ð ng năng c a v t ñó bi n thiên v i chu kì b ng A. 0,5s. B. 0,25s. C. 1s. D. 2s. 28. Hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương, có phương trình dao ñ ng x1 = 2,1sin 20πt (cm) ; x1 = 2,8 cos 20πt (cm) . Dao ñ ng t ng h p c a hai dao ñ ng này có A. biên ñ b ng 4,9 cm. B. biên ñ b ng 3,5 cm. C. t n s b ng 20π Hz. D. t n s b ng 20Hz. 29. Mét con l¾c lß xo dao ®éng víi quü ®¹o 10 cm. Khi ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng, con l¾c cã li ®é: a/ ± 2 cm b/ ± 2,5 cm c/ ± 3 cm d/ ± 4 cm e/ ± 1,5 cm 30. M t ch t ñi m dao ñ ng ñi u hòa v i qu ñ o th ng dài 10cm, khi qua trung ñi m c a qu ñ o, ch t ñi m ñ t v n t c 157 cm/s. a. Hãy vi t PT chuy n ñ ng c a ch t ñi m. Ch n g c th i gian là lúc ch t ñi m qua VTCB theo chi u âm. b. Tìm v n t c và gia t c c a v t khi v t có li ñ 2cm. c. Xác ñ nh v trí c a v t mà th năng b ng ñ ng năng. π A 5 2 ðA: a. x = 5 cos(10π t + ) cm b. v = ± ω x 2 − x 2 = ±10π 21 cm/s m c. x = =± cm 2 2 2 31. Khi m t v t kh i lư ng m g n vào ñ u m t lò xo có ñ c ng k treo th ng ñ ng thì lò xo giãn ra m t ño n ∆l0 =25cm. T VTCB O kéo v t xu ng theo phương th ng ñ ng m t ño n 20cm r i buông nh ñ v t dao ñ ng ñi u hòa. a. Vi t PT dao ñ ng c a v t khi ch n g c th i gian là lúc v t ñi qua VTCB theo chi u dương. L y g =10m/s2. b. Tính l c ñàn h i c c ñ i và c c ti u c a lò xo. Bi t v t có kh i lư ng 400 g. c. Chi u dài c c ñ i và c c ti u c a lò xo là bao nhiêu? Bi t chi u dài t nhiên c a lò xo là 40cm. π ðA: a. x = 20cos(2π t − ) cm b. 7,2 N và 0,8 N c. 85 cm và 45 cm. 2 32. HiÖu chiÒu d i d©y treo cña 2 con l¾c l 28 cm. Trong cïng thêi gian, con l¾c thø nhÊt l m ®−îc 6 dao ®éng, con l¾c thø hai l m ®−îc 8 dao ®éng. ChiÒu d i d©y treo cña chóng l : a/ 36 cm ; 64 cm b/ 48 cm ; 76 cm c/ 20 cm ; 48 cm d/ 50 cm ; 78 cm e/ 30 cm ; 58 cm 33. M t ñ u c a lò xo ñư c treo vào ñi m c ñ nh, ñ u kia treo qu n ng m1 thì chu kì dao ñ ng là T1 =1,2s. Khi thay qu n ng m2 vào thì chu kì dao ñ ng b ng T2 =1,6s. Tìm chu kì dao ñ ng khi treo ñ ng th i m1 và m2 vào lò xo. 34. Hai con l c ñơn có chi u dài l1 và l2 có chu kì là 4s và 5s. Tìm chu kì c a con l c ñơn có chi u dài b ng t ng chi u dài c a hai con l c. 35. M t v t tham gia ñ ng th i hai dao ñ ng ñi u hòa cùng phương cùng t n s 5Hz. Biên ñ c a hai dao π ñ ng thành ph n là 8cm và 8 3 cm, ñ l ch pha gi a hai dao ñ ng thành ph n là . Tìm v n t c c a v t 3 khi li ñ c a v t là 4cm. 36. Hai con l¾c lß xo cã vËt nÆng cïng khèi l−îng m, ®é cøng k1 v k2, cã chu kú t−¬ng øng l 0,3s v 0,4s. GhÐp nèi tiÕp 2 lß xo cña 2 con l¾c trªn råi g¾n vËt m. Khi ®ã chu kú cña con l¾c míi l : http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 3
 4. a/ 0,7 s b/ 0,35 s c/ 0,5 s d/ 1 s e/ 0,1 s 37. VËt m khi g¾n v o lß xo cã ®é cøng k th× cã chu kú dao ®éng l 3 s. c¾t lß xo l m 3 phÇn b»ng nhau råi g¾n l¹i víi nhau råi g¾n víi vËt m. Chu kú dao ®éng míi cña vËt: a/ 2 s b/ 1 s c/ 1,5 s d/ 4 s e/ 2,5 s 38. Con l¾c ®¬n cã chiÒu d i l = 2, 45m, dao ®éng ë n¬i cã g = 9,8 m/s2. KÐo lÖch con l¾c 1 cung d i 4 cm råi bu«ng nhÑ. Chän gèc täa ®é l VTCB, chän gèc thêi gian l lóc vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu ©m. Ph−¬ng tr×nh dao ®éng l : t π π π a, s = 4cos ( + ) ( cm ) b, s = 4cos (2t - ) ( cm ) c, s = 4cos (2t + ) ( cm ) 2 2 2 2 t d, s = 4cos 2t ( cm ) e, s = 4cos ( cm ) 2 39. M t con l c ñơn ñang dao ñ ng ñi u hòa v i t n s không ñ i. N u gi m biên ñ dao ñ ng c a con l c ñi 3 l n thì cơ năng c a nó gi m ñi A. 3 l n. B. 4,5 l n. C. 9 l n. D. 3 l n. 40. Con l¾c ®¬n gåm 1 vËt cã träng l−îng 4 N. ChiÒu d i d©y treo 1,2m dao ®éng víi biªn ®é nhá. T¹i li ®é α = 0,05 rad, con l¾c cã thÕ n¨ng: a/ 10- 3 J b/ 4 . 10- 3 J c/ 12 . 10- 3 J d/ 3 . 10- 3 J e/ 6 10- 3 J II.SÓNG CƠ H C VÀ SÓNG ÂM: 41. Sóng cơ h c lan truy n trong không khí v i cư ng ñ ñ l n, tai ta có th c m th ñư c sóng cơ h c nào sau ñây? A. Sóng cơ h c có t n s 10Hz. B. Sóng cơ h c có t n s 30kHz. C. Sóng cơ h c có chu kỳ 2,0µs. D. Sóng cơ h c có chu kỳ 2,0ms. 42. Khi sóng âm truy n t không khí vào nư c, bư c sóng thay ñ i bao nhiêu l n? Cho bi t v n t c âm trong nư c là 1550 m/s, trong không khí là 330 m/s. ðA: Khi sóng âm truy n t không khí vào nư c thì T và f không ñ i còn λ và v thay ñ i . 0,2129 l n. 43. M t sóng cơ h c có bư c sóng λ truy n theo m t ñư ng th ng t ñi m M ñ n ñi m N. Bi t MN = d. ð l ch pha ∆ϕ c a dao ñ ng t i hai ñi m M và N là πλ πd 2πλ 2πd A. ∆ϕ = . B. ∆ϕ = . C. ∆ϕ = . D. ∆ϕ = . d λ d λ 44.Khi có sóng d ng trên m t s i dây ñàn h i, kho ng cách t m t b ng ñ n nút g n nó nh t b ng A. m t bư c sóng. B. m t n a bư c sóng. C. m t ph n tư bư c sóng. D. m t s nguyên l n bư c sóng. 45. Sãng t¹i nguån A cã d¹ng u = acosωt th× ph−¬ng tr×nh dao ®éng t¹i M trªn ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch A ®o¹n d cã d¹ng: 2π d 2π t 2π d a, u = acos( ωt + ) b, u = acos2πft c, u = acos ( - ) λ T λ 2π d 2π d d, u = acos( 2πft - ) e, u = acos( ωt - ) d d 46. Ng−êi ta t¹o ®−îc 1 nguån sãng ©m tÇn sè 612 Hz trong n−íc, vËn tèc ©m trong n−íc l 1530 m/s. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm gÇn nhau nhÊt dao ®éng ng−îc pha b»ng: a/ 1,25m b/ 2m c/ 3m d/ 2,5m e/ 5m 47. Hai ®iÓm trªn cïng 1 ph−¬ng truyÒn sãng c¸ch nguån 3,1m v 3,35m. TÇn sè ©m l 680 Hz, vËn tèc ©m trong khÝ l 340 m/s. §é lÖch pha cña sãng ©m t¹i 2 ®iÓm ®ã b»ng: π π a, b, π c, d, 2π e, 4π 2 3 48. Ng−êi ta t¹o sãng kÕt hîp t¹i 2 ®iÓm A, B trªn mÆt n−íc. A v B c¸ch nhau 16 cm. TÇn sè dao ®éng t¹i A b»ng 8 Hz; vËn tèc truyÒn sãng l 12 cm/s. Gi÷a A, B cã sè ®iÓm dao ®éng víi biªn ®é cùc ®¹i l : a, 19 ®iÓm b. 23 ®iÓm c, 21 ®iÓm d, 11 ®iÓm e, 15 diÓm http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 4
 5. 49. Trong thÝ nghiÖm vÒ giao thoa sãng trªn mÆt n−íc 2 nguån kÕt hîp A, B dao ®éng víi tÇn sè 13 Hz. T¹i ®iÓm M c¸ch A 19cm; c¸ch B 21cm sãng cã biªn ®é cùc ®¹i. Gi÷a M v ®−êng trung trùc cña A, B kh«ng cã cùc ®¹i kh¸c. VËn tèc truyÒn sãng trªn mÆt n−íc l : a, 22 cm/s b, 20 cm/s c, 24 cm/s d, 26 cm/s e, 13 cm/s 50. Sîi d©y cã sãng dõng, vËn tèc truyÒn sãng trªn d©y l 200 cm/s, tÇn sè dao ®éng l 50 Hz. Kho¶ng c¸ch gi÷a 1 bông v 1 nót kÕ cËn l : a, 4 cm b, 2 cm c, 1 cm d, 40 cm e, 10 cm 51. D©y AB n»m ngang d i 1,5m, ®Çu B cè ®Þnh cßn ®Çu A ®−îc cho dao ®éng víi tÇn sè 40 Hz. VËn tèc truyÒn sãng trªn d©y l 20 m/s. Trªn d©y cã sãng dõng. Sè bông sãng trªn d©y l : a, 7 b, 3 c, 6 d, 8 e, §¸p sè kh¸c 52. T¹i 1 ®iÓm A n»m c¸ch xa 1 nguån ©m N ( coi nh− nguån ®iÓm ) 1 kho¶ng NA = 1m; møc c−êng ®é ©m l LA = 90 dB. BiÕt ng−ìng nghe cña ©m ®ã l Io = 10 - 10 W/m2. C−êng ®é ©m IA cña ©m t¹i A l : a/ 1 W/m2. b/ 0,1 W/m2. c/ 0,2 W/m2. d/ 10 W/m2. e/ 2 W/m2. 53. Sãng däc truyÒn ®−îc trong c¸c m«i tr−êng: a, R¾n b, Láng c, KhÝ d, C©u a, b ®óng e, C¶ 3 c©u a, b, c ®Òu ®óng. 54. VËn tèc sãng phô thuéc: a, B¶n chÊt m«i tr−êng truyÒn sãng. b, N¨ng l−îng sãng. c, TÇn sè sãng. d, H×nh d¹ng sãng. e, TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn. 55. Trong sù truyÒn ©m v vËn tèc ©m, t×m c©u sai: a, Sãng ©m truyÒn ®−îc trong c¸c m«i tr−êng r¾n, láng v khÝ. b, VËn tèc ©m phô thuéc tÝnh ® n håi v mËt ®é cña m«i tr−êng. c, VËn tèc ©m thay ®æi theo nhiÖt ®é. d, Sãng ©m kh«ng truyÒn ®−îc trong ch©n kh«ng. e, Trong c¸c c©u trªn cã 1 c©u sai. 56. Dïng ©m thoa cã tÇn sè dao ®éng b»ng 440 Hz t¹o giao thoa trªn mÆt n−íc gi÷a 2 ®iÓm A, B víi AB = 4 cm. VËn tèc truyÒn sãng 88 cm/s. Sè gîn sãng quan s¸t ®−îc trªn ®o¹n th¼ng AB l : a, 41 gîn sãng b, 39 gîn sãng c, 37 gîn sãng d, 19 gîn sãng e, 21 gîn sãng. 57. ði u ki n ñ hai sóng có cùng phương dao ñ ng khi g p nhau giao thoa ñư c v i nhau là A. cùng t n s , cùng biên ñ . B. cùng biên ñ , và hi u s pha không ñ i theo th i gian. C. cùng biên ñ và cùng pha. D. cùng t n s và hi u s pha không thay ñ i theo th i gian. 58. Trong hi n tư ng giao thoa trên m t nư c n m ngang c a hai sóng cơ h c ñư c truy n ñi t hai ngu n A và B thì kho ng cách gi a hai ñi m g n nhau nh t trên ño n AB dao ñ ng v i biên ñ c c ñ i là A. λ/4. B. λ/2. C. b i s c a λ/2. D. λ. 59. Hai âm có cùng ñ cao thì chúng có A. cùng t n s . B. cùng năng lư ng. C. cùng biên ñ . D. cùng t n s và cùng biên ñ . 60. M t ngư i quan sát th y m t cánh hoa trên h nư c nhô lên 10 l n trong kho ng th i gian 36s. Kho ng cách gi a hai ñ nh sóng k ti p là 12m. Tính v n t c truy n sóng trên m t h . ðA: Chu kì dao ñ ng c a sóng: T = 4s; bư c sóng λ=12m.V n t c truy n sóng: v=λ/T = 3 m/s. 61. Cho cư ng ñ âm chu n I0=10-12 W/m2. Tính cư ng ñ âm c a m t sóng âm có m c cư ng ñ âm 80 dB. I I I ðA: L = 10 lg ⇒ 8 = lg −12 ⇒ 108 = −12 ⇒ I = 10 −4 W/m2. I0 10 10 62. Sóng d ng x y ra trên dây AB=11cm v i ñ u B t do, bư c sóng b ng 4cm. Trên dây có A. 5 b ng, 5 nút. B. 6 b ng, 5 nút. C. 6 b ng, 6 nút. D. 5 b ng, 6 nút. ðA: ðK l=kλ/2 + λ/4 hay 11 = 2k+1 suy ra k=5. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 5
 6. 63. Th c hi n giao thoa sóng cơ trên m t ch t l ng. Hai ngu n k t h p A và B gi ng nhau, ñ t cách nhau, ñ t cách nhau 4cm. Bư c sóng 8mm. S ñi m dao ñ ng c c ñ i trên ño n AB là A. 15. B. 9. C. 13. D. 11. 64. Hai sãng cïng pha khi: 1 a, ∆φ = 2kπ ( k = 0; 1; 2...) b, ∆φ = ( 2k + 1 )π ( k = 0; 1; 2...) c, ∆φ = ( k + )π ( k = 0; 1; 2 1 2...) d, ∆φ = ( 2k - 1 )π ( k = 0; 1; 2...) e, ∆φ = ( k - π ) ( k = 0; 1; 2...) 2 65. C¸c ®iÓm ®øng yªn trong vïng giao thoa tháa ®iÒu kiÖn: 1 a, d2 - d1 = ( 2k + 1 ) λ ( k = 0;1; 2.... ) b, d2 - d1 = ( k + )λ (k = 0; 1....) 2 1 1 λ c, d2 - d1 = k λ (k = 0; 1....) d, d2 - d1 = (2k + ) (k = 0; 1....) 2 2 2 λ b, d2 - d1 = ( k + 1 ) (k = 0; 1....) 2 DÒNG ðI N XOAY CHI U 1. Phát bi u nào sau ñây là ñúng v i m ch ñi n xoay chi u ch ch a cu n c m? A. Dòng ñi n s m pha hơn hi u ñi n th m t góc π/2. B. Dòng ñi n s m pha hơn hi u ñi n th m t góc π/4. C. Dòng ñi n tr pha hơn hi u ñi n th m t góc π/2. D. Dòng ñi n tr pha hơn hi u ñi n th m t góc π/4. 2. Phát bi u nào sau ñây là ñúng v i m ch ñi n xoay chi u ch ch a t ñi n? A. Dòng ñi n s m pha hơn hi u ñi n th m t góc π/2. B. Dòng ñi n s m pha hơn hi u ñi n th m t góc π/4. C. Dòng ñi n tr pha hơn hi u ñi n th m t góc π/2. D. Dòng ñi n tr pha hơn hi u ñi n th m t góc π/4. 3. M t ñi n tr thu n R m c vào m ch ñi n xoay chi u t n s 50Hz, mu n dòng ñi n trong m ch s m pha hơn hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch m t góc π/2: A. ngư i ta ph i m c thêm vào m ch m t t ñi n n i ti p v i ñi n tr . B. ngư i ta ph i m c thêm vào m ch m t cu n c m n i ti p v i ñi n tr . C. ngư i ta ph i thay ñi n tr nói trên b ng m t t ñi n. D. ngư i ta ph i thay ñi n tr nói trên b ng m t cu n c m. 10 −4 4. ð t vào hai ñ u t ñi n C = ( F ) m t hi u ñi n th xoay chi u u = 141cos(100πt)V. Cư ng ñ dòng π ñi n qua t ñi n là: A. I = 1,41A. B. I = 1,00A. C. I = 2,00A. D. I = 100 . 5. Trong m ch RLC m c n i ti p, ñ l ch pha gi a dòng ñi n và hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch ph thu c vào: A. cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng trong m ch. B. hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u ño n m ch. C. cách ch n g c tính th i gian. D. tính ch t c a m ch ñi n. 6. Trong các ñ i lư ng ñ c trưng cho dòng ñi n xoay chi u sau ñây, ñ i lư ng nào có dùng giá tr hi u d ng ? A. Hi u ñi n th B. Chu kì. C. T n s . D. Công su t 7. Trong các ñ i lư ng ñ c trưng cho dòng ñi n xoay chi u sau ñây, ñ i lư ng nào không dùng giá tr hi u d ng? A. Hi u ñi n th B. Cư ng ñ dòng ñi n C. Su t ñi n ñ ng D. Công su t. 8. Phát bi u nào sau ñây là ñúng? http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 6
 7. A. Khái ni m cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng ñư c xây d ng d a vào tác d ng hoá h c c a dòng ñi n. B. Khái ni m cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng ñư c xây d ng vào tác d ng nhi t c a dòng ñi n. C. Khái ni m cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng ñư c xây d ng vào tác d ng t c a dòng ñi n. D. Khái ni m cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng ñư c xây d ng d a vào tác d ng phát quang c a dòng ñi n. 9. Phát bi u nào sau dây là không ñúng? A. Hi u ñi n th bi n ñ i ñi u hoà theo th i gian g i là hi u ñi n th xoay chi u. B. Dòng ñi n có cư ng ñ bi n ñ i ñi u hoà theo th i gian g i là dòng ñi n xoay chi u. C. Su t ñi n ñ ng bi n ñ i ñi u hoà theo th i gian g i là su t ñi n ñ ng xoay chi u. D. Cho dòng ñi n m t chi u và dòng ñi n xoay chi u l n lư t ñi qua cùng m t ñi n tr thì chúng to ra nhi t lư ng như nhau. 10. M t m ng ñi n xoay chi u 220 V – 50 Hz, khi ch n pha ban ñ u c a hi u ñi n th b ng không thì bi u th c c a hi u ñi n th có d ng : A. u = 220cos50t (V) B. u = 220cos50 πt (V) C. u = 220 2 cos100t(V) D . u = 220 2 cos100πt (V) 11. Dòng ñi n ch y qua ño n m ch xoay chi u có d ng i = 2cos 100 πt (A), hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch có giá tr hi u d ng là 12V, và s m pha π / 3 so v i dòng ñi n. Bi u th c c a hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch là : A. u = 12cos100 πt (V). B. u = 12 2 cos100πt (V). C. u = 12 2 cos(100πt − π / 3) (V). D. u = 12 2 cos(100πt + π / 3) (V). 12. M t dòng ñi n xoay chi u ch y qua ñi n tr R = 10 Ω , nhi t lư ng to ra trong 30min là 900kJ. Cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong m ch là: A. I0 = 0,22 A B. I0 = 0,32 A C. I0 = 7,07 A D. I0 = 10,0 A 13. Khi t n s dòng ñi n xoay chi u ch y qua ño n m ch ch ch a t ñi n tăng lên 4 l n thì dung kháng c a t ñi n : A. Tăng lên 2 l n B. Tăng lên 4 l n C. Gi m ñi 2 l n D. Gi m ñi 4 l n 14. Khi t n s dòng ñi n xoay chi u ch y qua ño n m ch ch ch a cu n c m tăng lên 4 l n thì c m kháng c a cu n c m: A. Tăng lên 2 l n B. Tăng lên 4 l n C. Gi m ñi 2 l n D. Gi m ñi 4 l n 15. Cách phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? A. Trong ño n m ch ch ch a t ñi n, dòng ñi n bi n thiên s m pha π / 2 so v i hi u ñi n th . B. Trong ño n m ch ch ch a t ñi n, dòng ñi n bi n thiên ch m pha π / 2 so v i hi u ñi n th . C. Trong ño n m ch ch ch a cu n c m, dòng ñi n bi n thiên ch m pha π / 2 so v i hi u ñi n th . D. Trong ño n m ch ch ch a cu n c m, hi u ñi n th bi n thiên s m pha π / 2 so v i dòng ñi n trong m ch. 10 −4 16. ð t hai ñ u t ñi n C = (F) m t hi u ñi n th xoay chi u t n s 100Hz, dung kháng c a t ñi n là: π A. ZC = 200 Ω B. Z C = 100 Ω C. Z C = 50 Ω D. Z C = 25 Ω 17. ð t vào hai ñ u cu n c m L = 1 / π (H) m t hi u ñi n th xoay chi u 220V – 50Hz. Cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng qua cu n c m là: A. I = 2,2 A B. I = 2,0 A C. I = 1,6 A D. I = 1,1 A −4 10 18. ð t vào hai ñ u t ñi n C = (F) m t hi u ñi n th xoay chi u u=141cos(100 πt ) V. Dung kháng c a π t ñi n là: A. Z C = 50 Ω B. Z C = 0,01 Ω C. ZC = 1 Ω D. Z C = 100 Ω 1 19. ð t vào hai ñ u cu n c m L = (H) m t hi u ñi n th xoay chi u u = 141cos (100 πt ) V. C m kháng c a π cu n c m là: A. Z L = 200 Ω B. Z L = 100 Ω C. Z L = 50 Ω D. Z L = 25 Ω 10 −4 20. ð t vào hai ñ u t ñi n C = (F) m t hi u ñi n th xoay chi u u = 141cos(100 πt ) V. Cư ng ñ dòng π ñi n qua t ñi n: A. I = 1,41 A B. I = 1,00 A C. I = 2,00 A D. I = 100 A http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 7
 8. 1 21. ð t vào hai ñ u cu n c m L = (H) m t hi u ñi n h xoay chi u u = 141cos(100 πt ) V. Cư ng ñ dòng π ñi n hi u d ng qua cu n c m là: A. I = 1,41 A B. I = 1,00 A C. I = 2,00 A D. I = 100 A 22. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? Trong m ch ñi n xoay chi u kgo6ng phân nhánh khi ñi n dung c a t ñi n thay ñ i và tho mãn ñi u ki n 1 ωL = thì: A. Hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u cu n c m ñ t c c ñ i. ωC B. Hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u t ñi n và cu n c m b ng nhau. C. T ng tr c a m ch ñ t giá tr l n nh t. D. Hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u ñi n tr ñ t c c ñ i. 23. Trong ño n m ch RLC, m c n i ti p ñang x y ra hi n tư ng c n hư ng. Tăng d n t n s dòng ñi n và gi nguyên các thông s c a m ch, k t lu n nào sau ñây là không ñúng? A. H s công su t c a ño n m ch gi m. B. Cư ng ñ hi u d ng c a dòng ñi n gi m. C. Hi u ñi n th hi u d ng trên t ñi n tăng. D. Hi u ñi n th hi u d ng trên ñi n tr gi m. 24. M ch ñi n xoay chi u g m RLC m c n i ti p, có R = 30 Ω , ZC = 20 Ω , ZL = 60 Ω . T ng tr c a m ch là: A. Z = 50 Ω B. Z = 70 Ω C. Z = 110 Ω D. Z = 2500 Ω 10 −4 2 25. Cho ño n m ch xoay chi u AB g m ñi n tr R = 100 Ω , t ñi n C = (F) và cu n c m L = (H) π π m c n i ti p. ð t vào hai ñ u ño n m ch AB m t hi u ñi n th xoay chi u có d ng u = 200 cos100πt (V). Cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng trong m ch là: A. I = 2 A B. I = 1,4 A C. I = 1 A D. I = 0,5 A 26. Dung kháng c a m t m ch RLC m c n i ti p ñang có giá tr nh hơn c m kháng. Mu n x y ra hi n tư ng c ng hư ng ñi n trong m ch, ta ph i: A. Tăng ñi n dung c a t ñi n. B. Tăng h s t c m c a cu n dây. C. Gi m ñi n tr c a m ch. D. Gi m t n s dòng ñi n xoay chi u. 27. Khi hi u ñi n th gi a hai ñ u ño n m ch RLC m c n i ti p s m pha π / 4 ñ i v i dòng di n trong m ch thì: A. T n s c a dòng ñi n trong m ch nh hơn giá tr c n x y ra hi n tư ng c ng hư ng. B. T ng tr c a m ch b ng hai l n thành ph n ñi n tr thu n R c a m ch. C. Hi u s gi a c m kháng và dung kháng b ng ñi n tr thu n c a m ch. D. Hi u ñi n th gi a hai ñ u ñi n tr s m pha π / 4 so v i hi u ñi n th gi a hai ñ u t ñi n. 28. M ch ñi n nào sau dây có h s công su t l n nh t? A. ði n tr thu n R1 n i ti p v i ñi n tr thu n R2. B. ði n tr thu n R n i ti p v i cu n c m L. C. ði n tr thu n R n i ti p v i t ñi n C. D. Cu n c m L n i ti p v i t ñi n C. 29. M ch ñi n xoay chi u RLC m c n i ti p ñang có tính c m kháng, khi tăng t n s c a dòng ñi n xoay chi u thì h s công su t c a m ch: A. Không thay ñ i. B. Tăng. C. Gi m. D. B ng 1. 30. M t t ñi n có ñi n dung C=5,3 µF m c n i ti p v i ñi n tr R=300 Ω thành m t ño n m ch. M c ño n m ch này vào m ng ñi n xoay chi u 220V – 50Hz. H s công su t c a m ch là: A. 0,3331 B. 0,4469 C. 0,4995 D. 0,6662 31. Nguyên t c ho t ñ ng c a máy phát ñi n xoay chi u m t pha d a vào: A. Hi n tư ng t c m. B. Hi n tư ng c m ng ñi n t . C. Khung dây quay trong ñi n trư ng. D. Khung dây chuy n ñ ng trong t trư ng. 32. Hi n nay v i các máy phát ñi n công su t l n ngư i ta thư ng dùng cách nào sau ñây ñ t o ra dòng ñi n xoay chi u m t pha ? A. Nam châm vĩnh c u ñ ng yên, cu n dây chuy n ñ ng t nh ti n so v i nam châm. B. Nam châm vĩnh c u ñ ng yên, cu n dây chuy n ñ ng quay trong lòng nam châm. C. Cu n dây ñ ng yên, nam châm vĩnh c u chuy n ñ ng t nh ti n so v i cu n dây. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 8
 9. D. Cu n dây ñ ng yên, nam châm vĩnh c u chuy n ñ ng quay trong lòng stato có các cu n dây. 33. Rôto c a máy phát ñi n xoay chi u là m t nam châm có 3 c p c c t , quay v i t c ñ 1200 vòng / min. T n s c a su t ñi n ñ ng do máy t o ra là bao nhiêu ? A. f = 40 Hz B. f = 50 Hz C. f = 60 Hz D. f = 70 Hz 34. Ph n ng c a m t máy phát ñi n xoay chi u có 200 vòng dây gi ng nhau. T thông qua m t vòng dây có giá tr c c ñ i là 2 mWb và bi n thiên ñi u hoà v i t n s 50 Hz. Su t ñi n ñ ng c a máy có giá tr hi u d ng là bao nhiêu ? A. E = 88858 V B. E = 89,714 V C. E = 12566 V D. E = 125,66 V 35. M t máy phát ñi n xoay chi u 1 pha có rôto g m 4 c p c c t , mu n t n s dòng ñi n xoay chi u mà máy phát ra là 50 Hz thì rôto ph i quay v i t c ñ là bao nhiêu? A. 3000 vòng/phút B. 1500 vòng/phút C. 750 vòng/ phút D. 500 vòng/phút. 36.Trong cách m c dòng ñi n xoay chi u ba pha ñ i x ng theo hình sao, phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. Dòng ñi n trong dây trung hoà b ng không. B. Dòng ñi n trong m i pha b ng dao ñ ng trong m i dây pha. C. Hi u ñi n th pha b ng 3 l n hi u ñi n th gi a hai dây pha. D. Truy n t i ñi n năng b ng 4 dây d n, dây trung hoà có ti t di n nh nh t. 37. Khi truy n t i ñi n năng c a dòng ñi n xoay chi u ba pha ñi xa ta ph i dùng ít nh t là bao nhiêu dây d n ? A. Hai dây d n. B. Ba dây d n. C. B n dây d n. D. Sáu dây d n. 38. Hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u m t pha c a m t máy phát ñi n xoay chi u ba pha là 220V. Trong cách m c hình sao, hi u ñi n th hi u d ng gi a hai dây pha là: A. 220 V B. 311 V C. 381 V D. 660 V 39. Cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng trong m t pha c a máy phát ñi n xoay chi u ba pha là 10 A. Trong cách m c hình tam giác, cư ng ñ dòng ñi n trong m i dây pha là: A. 10,0 A B. 14,1 A C. 17,3 A D. 30,0 A. 40. Phát bi u nào sau ñây là ñúng? A. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho nam châm vĩnh c u hình ch U quay ñ u quanh tr c ñ i x ng c a nó. B. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u ch y qua nam châm ñi n. C. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u m t pha ch y qua ba cu n dây c a stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. D. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n m t chi u ch y qua nam châm ñi n. 41. Phát bi u nào sau ñây ñúng? A. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u ch y qua nam châm ñi n. B. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n m t chi u ch y qua nam châm ñi n. C. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u m t pha ch y qua ba cu n dây c a stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. D. Ngư i ta có th t o ra t trư ng quay b ng cách cho dòng ñi n xoay chi u ba pha ch y qua ba cu n dây c a stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha. 42. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có ñ l n không ñ i. B. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có phương không ñ i. C. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có hư ng quay ñ u. D. C m ng t do c ba cu n dây gây ra t i tâm stato c a ñ ng cơ không ñ ng b ba pha có t n s dòng ñi n. 43. Nh n xét nào sau ñây v máy bi n th là không ñúng? A. Máy bi n th có th tăng hi u ñi n th . B. Máy bi n th có th gi m hi u ñi n th . C. Máy bi n th có th thay ñ i t n s ñòng ñi n xoay chi u. D. Máy bi n th có tác d ng bi n ñ i cư ng ñ dòng ñi n. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 9
 10. 44. Hi n nay ngư i ta thư ng dùng cách nào sau ñây ñ làm gi m hao phí ñi n năng trong quá trình truy n t i ñi xa? A. Tăng ti t di n dây d n dùng ñ truy n t i. B. Xây d ng nhà náy ñi n g n nơi nơi tiêu th . C. Dùng dây d n b ng v t li u siêu d n. D. Tăng hi u ñi n th trư c khi truy n t i ñi n năng ñi xa. 45. Phương pháp làm gi m hao phí ñi n năng trong máy bi n th là. A. ð máy bi n th nơi khô thoáng. B. Lõi c a máy bi n th ñư c c u t o b ng m t kh i thép ñ c. C. Lõi c a máy bi n th ñư c c u t o b i các lá thép m ng ghép cách ñi n v i nhau. D. Tăng ñ cách ñi n trong máy bi n th . 46. M t máy bi n th có s vòng cu n sơ c p và th c p l n lư t là 2200 vòng và 120 vòng. M c cu n sơ c p v i m ng ñi n xoay chi u 220 V – 50 Hz, khi ñó hi u ñi n th hi u d ng gi a hai ñ u cu n th c p ñ h là: A. 24 V. B. 17 V. C. 12 V. D. 8,5 V. 47. M t máy bi n th có s vòng cu n sơ c p là 3000 vòng, cu n th c p 500 vòng, ñư c m c vào m ng ñi n xoay chi u t n s 50 Hz khi có cư ng ñ dòng ñi n qua cu n th c p là 12 A. Cư ng ñ dòng ñi n qua cu n sơ c p là: A. 1,41 A. B. 2,00 A. C. 2,83 A. D. 72,0 A. 10 −4 48. Cho ño n m ch xoay chi u AB g m ñi n tr R = 100 , t ñi n C = ( F ) và cu n c m π 2 L= ( H ) m c n i ti p. ð t vào hai ñ u ño n m ch m t hi u ñi n th xoay chi u có d ng u = π 200cos100πt(V). Cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng trong m ch là: A. I = 2A. B. I = 1,4A. C. I = 1A. D. I = 0,5A. 49. M ch ñi n nào sau ñây có h s công su t l n nh t? A. ði n tr thu n R1 n i ti p v i ñi n tr thu n R2. B. ði n tr thu n R n i ti p v i cu n c m L. C. ði n tr thu n R n i ti p v i t ñi n C. D. Cu n c m L n i ti p v i t ñi n C. 50. ði n năng m t tr m phát ñi n ñư c truy n ñi dư i hi u ñi n th 2kV và công su t 200kW. Hi u s ch c a các công tơ ñi n tr m phát và nơi thu sau m i ngày ñêm chênh l ch nhau thêm 480kWh. Hi u su t c a quá trình truy n t i ñi n là: A. H = 95%. B. H = 90%. C. H = 85%. D. H = 80%. 51. M t khung dây g m 100 vòng dây, di n tích m i vòng là 50 cm2, ñ t trong t trư ng ñ u có c m ng t 0,2 T. Tr c ñ i x ng c a khung vuông góc v i vectơ c m ng t . Khung dây quay quanh tr c ñ i x ng v i t c ñ góc 180 vòng/phút. Hãy tính: a. T thông c c ñ i qua khung. b. Su t ñi n ñ ng hi u d ng gi a hai ñ u khung dây. c. T n s c a su t ñi n ñ ng xoay chi u trong khung. 2 52. M ch ñi n xoay chi u R, L, C m c n i ti p, g m ñi n tr thu n R = 100 , cu n thu n c m L = (H) π 100 và t ñi n C = (µF). M c n i ti p vào m ch m t ampe k xoay chi u có ñi n tr không ñáng k . ð t vào π hai ñ u ño n m ch m t hi u ñi n th xoay chi u có d ng u = 200cos(100πt) V. Hãy xác ñ nh: a. T ng tr c a ño n m ch. b. S ch c a ampe k . c. Bi u th c chuy n ñ ng dòng ñi n ch y trong m ch và bi u th c hi u ñi n th gi a hai ñ u ñi n tr , t ñi n. d. Công su t tiêu th trong m ch. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 10
 11. 1 53. M ch ñi n xoay chi u R, L, C m c n i ti p, g m ñi n tr thu n R, cu n thu n c m L = (H) và t ñi n π C có ñi n dung thay ñ i ñư c. M c n i ti p vào m ch m t ampe k xoay chi u có ñi n tr không ñáng k . ð t vào hai ñ u ño n m ch m t hi u ñi n th xoay chi u có d ng u = 200cos(100πt) V. ði u ch nh ñi n dung c a t ñi n sao cho ampe k ch giá tr c c ñ i. Ngư i ta th y ampe k khi ñó ch 2 A. Hãy xác ñ nh: a. ði n dung c a t ñi n. b. Tr s c a ñi n tr R. c. Bi u th c cư ng ñ dòng ñi n trong m ch. 54. ði n năng m t tr m phát ñi n ñư c truy n ñi dư i hi u ñi n th 2kV, hi u su t trong quá trình truy n t i là H = 80%. Mu n hi u su t trong quá trình truy n t i tăng ñ n 95% thì ta ph i A. tăng hi u ñi n th lên ñ n 4kV. B. tăng hi u ñi n th lên ñ n 8kV. C. gi m hi u ñi n th xu ng còn 1kV. D. gi m hi u ñi n th xu ng còn 0,5kV. 55. M t chi c ñèn nêôn ñ t dư i m t hi u ñi n th xoay chi u 119V – 50Hz. Nó ch sáng lên khi hi u ñi n th t c th i gi a hai ñ u bóng ñèn l n hơn 84V. Th i gian bóng ñèn sáng trong m t chu kỳ là bao nhiêu? A. ∆t = 0,0100s. B. ∆t = 0,0133s. C. ∆t = 0,0200s. D. ∆t = 0,0233s. 56. ð t m t hi u ñi n th xoay chi u u=U0cosωt vào hai ñ u m t ño n m ch ñi n ch có t ñi n. N u ñi n dung c a t ñi n không ñ i thì dung kháng c a t ñi n A. nh khi t n s c a dòng ñi n l n. B. nh khi t n s c a dòng ñi n nh . C. l n khi t n s c a dòng ñi n l n. D. không ph thu c vào t n s c a dòng ñi n. 57. Trong m ch ñi n xoay chi u g m R, L, C m c n i ti p. N u tăng t n s c a hi u ñi n th xoay chi u ñ t vào hai ñ u m ch thì: A. Dung kháng tăng. B. C m kháng gi m. C. ði n tr tăng. D. Dung kháng gi m và c m kháng tăng. 58. Cu n sơ c p c a m t máy bi n th có s vòng dây g p 4 l n s vòng dây c a cu n th c p. Hi u ñi n th hai ñ u cu n th c p so v i hi u ñi n th hai ñ u cu n sơ c p: A. tăng g p 4 l n. B. gi m ñi 4 l n. C. tăng g p 2 l n. D. gi m ñi 2 l n. 59. Trong m t ño n m ch xoay chi u không phân nhánh, cư ng ñ dòng ñi n s m pha ϕ (v i 0
 12. C. ph thu c vào c L và C. D. không ph thu c vào L và C. 64. M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hoà g m cu n c m L và t ñi n C, khi tăng ñi n dung c a t ñi n lên 4 l n thì chu kỳ dao ñ ng c a m ch : A. tăng lên 4 l n. B. tăng lên 2 l n. C. gi m ñi 4 l n. D. gi m ñi 2 l n. 65. M ch dao ñ ng LC g m cu n c m có ñ t c m L = 2mH và t ñi n có ñi n dung C = 2pF, (l y π2 = 10). T n s dao ñ ng c a m ch là: A. f = 2,5Hz. B. f = 2,5MHz. C. f = 1Hz. D. f = 1MHz. 66. T ñi n c a m ch dao ñ ng có ñi n dung C = 1µF, ban ñ u ñư c tích ñi n ñ n hi u ñi n th 100V, sau ñó cho m ch th c hi n dao ñ ng ñi n t t t d n. Năng lư ng m t mát c a m ch t khi b t ñ u th c hi n dao ñ ng ñ n khi dao ñ ng ñi n t t t h n là bao nhiêu? A. ∆W = 10mJ B. ∆W = 5mJ. C. ∆W = 10kJ D. ∆W = 5kJ 67. ð th c hi n thông tin dư i nư c, ngư i ta thư ng s d ng ch y u : A. Sóng c c ng n ho c sóng ng n ho c sóng trung vì chúng có năng lư ng bé. B. Sóng dài ít b nư c h p th . C. Sóng dài vì sóng dài có bư c sóng l n nh t. D. Sóng trung vì sóng trung cũng có kh năng truy n ñi xa nh t là ban ñêm 68. Nguyên nhân dao ñ ng t t d n trong m ch dao ñ ng là : A. do to nhi t trong các dây d n. B. do b c x ra sóng ñi n t . C. do t a nhi t trong các dây d n và b c x ra sóng ñi n t . D. do t ñi n phóng ñi n. 69. M ch dao ñ ng có t n s riêng 100kHz và t ñi n có ñi n dung 5.10-3µF. ð t c m L c a m ch dao ñ ng là : A. 5.10-5H. B. 5.10-4H. C. 5.10-3H. D. 2.10-4H. 70. M t máy thu vô tuy n ñi n có m ch dao ñ ng g m cu n c m L=5µH và t ñi n C=2000 F. Bư c sóng c a sóng vô tuy n mà máy thu ñư c ñư c là : A. 5597,7 m. B. 18,84.104m. C. 18,84m. D. 188,4 m. 71. M ch dao ñ ng c a máy thu vô tuy n ñi n có cu n c m L=25µH. ð thu ñư c sóng vô tuy n có bư c sóng 100m thì ñi n dung c a t ñi n ph i có giá tr là : A. 112,6pF. B. 1,126nF. C. 1,126.10-10F D. 1,126pF. 72. M t m ch dao ñ ng g m m t cu n dây có ñ t c m 5mH và t ñi n có ñi n dung 50µF. Hi u ñi n th c c ñ i gi a hai b n t ñi n là 10V. Năng lư ng c a m ch dao ñ ng là : A. 25mJ. B. 106J. C. 2,5mJ. D. 0,25mJ. 73. M ch dao ñ ng ñi n t ñi u hoà LC g m t ñi n C = 30nF và cu n c m L =25mH. N p ñi n cho t ñi n ñ n hi u ñi n th 4,8V r i cho t phóng ñi n qua cu n c m, cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng trong m ch là : A. I = 3,72mA. B. I = 4,28mA. C. I = 5,20mA. D. I = 6,34mA. 74. Cư ng ñ dòng ñi n t c th i trong m ch dao ñ ng LC có d ng i = 0,02cos2000t(A). T ñi n trong m ch có ñi n dung 5µF. ð t c m c a cu n c m là : A. L = 50mH. B. L = 50H. C. L = 5.10-6H. D. L = 5.10-8H. SÓNG ÁNH SÁNG VÀ LƯ NG T ÁNH SÁNG 75. Phát bi u nào trong các phát bi u dư i ñây là ñúng khi nói v hi n tư ng tán s c ánh sáng và ánh sáng ñơn s c? A. Hi n tư ng tán s c ánh sáng là hi n tư ng khi qua lăng kính, chùm ánh sáng tr ng không nh ng là b l ch v phía ñáy mà còn b tách ra thành nhi u chùm sáng có màu s c khác nhau. B. M i ánh sáng ñơn s c có m t màu nh t ñ nh. C. Trong quang ph c a ánh sáng tr ng có vô s các ánh sáng ñơn s c khác nhau. D. C A, B, C ñ u ñúng. 76. Th c hi n giao thoa v i ánh sáng tr ng, trên màn quan sát thu ñư c hình nh như th nào? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 12
 13. A. Vân trung tâm là vân sáng tr ng, hai bên có nh ng d i màu như c u v ng. B. M t d i màu bi n thiên liên t c t ñ t i tím. C. Các v ch màu khác nhau riêng bi t hi n trên m t n n t i. D. Không có vân màu trên màn. 77. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v phép phân tích b ng quang ph ? A. Phép phân tích quang ph là phân tích ánh sáng tr ng. B. Phép phân tích quang ph là phép phân tích thành ph n c u t o c a các ch t d a vào vi c nghiên c u quang ph c a chúng. C. Phép phân tích quang ph là nguyên t c dùng ñ xác ñ nh nhi t ñ c a các ch t. D. C A, B, và C ñ u ñúng. 78. ði u nào sau ñây là sai khi so sánh tia h ng ngo i và tia t ngo i ? A. Cùng b n ch t là sóng ñi n t . B. Tia h ng ngo i có bư c sóng nh hơn tia t ngo i. C. Tia h ng ngo i và tia t ngo i ñ u có tác d ng lên kính nh. D. Tia h ng ngo i và tia t ngo i ñ u không nhìn th y ñư c b ng m t thư ng. 79. Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v tính ch t và tác d ng c a tia Rơnghen? A.Tia Rơnghen có kh năng ñâm xuyên. B.Tia rơn ghen tác d ng m nh lên kính nh,làm phát quang m t s ch t. C. Tia Rơnghen không có kh năng ion hoá không khí. D. Tia Rơnghen có tác d ng sinh lý. 80. Tia h ng ngo i có bư c sóng n m trong kho ng nào trong các kho ng sau ñây? Ch n k t qu ñúng: A. 10-12m ñ n 10-9 m B. 10-9 m ñ n 4.10-7m. C. 4.10-7m ñ n 7,5.10-7 m D. 7,5.10-7 m ñ n 10-3 m 81. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v hi n tư ng quang ñi n? A. Là hi n tư ng electron b t ra kh i b m t t m kim lo i khi có ánh sáng thích h p chi u vào nó. B. Là hi n tư ng electron b t ra kh i b m t t m kim lo i khi t m kim lo i b nung nóng ñ n nhi t ñ r t cao. C. Là hi n tư ng electron b t ra kh i t m kim lo i khi t m kim lo i b nhi m ñi n do ti p xúc v i m t v t ñã b nhi m ñi n khác. D. Là hi n tư ng electron b t ra kh i b m t t m kim lo i do b t kỳ nguyên nhân nào khác. 82. Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v thuy t lư ng t ánh sáng? A. Nh ng nguyên t hay phân t v t ch t không h p th hay b c x ánh sáng m t cách liên t c mà theo t ng ph n riêng bi t, ñ t quãng. B. Chùm ánh sáng là dòng h t, m i h t g i là phôtôn. C. Năng lư ng c a các phôtôn ánh sáng là như nhau, không ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng. D. Khi ánh sáng truy n ñi, các lư ng t ánh sáng không b thay ñ i, không ph thu c kho ng cách t i ngu n sáng. 83. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v hi n tư ng quang d n? A.Hi n tư ng quang d n là hi n tư ng gi m m nh ñi n tr c a ch t bán d n khi b chi u sáng. B.Trong hi n tư ng quang d n, electron ñư c gi i phóng ra kh i kh i ch t bán d n. C.M t trong nh ng ng d ng quan tr ng c a hi n tư ng quang d n là vi c ch t o ñèn ng. D.Trong hi n tư ng quang d n, năng lư ng c n thi t ñ gi i phóng e- liên k t thành electron d n là r t l n. 84. ði u nào sau ñây là ñúng khi nói v pin quang ñi n? A. Pin quang ñi n là m t ngu n ñi n trong ñó nhi t năng bi n thành ñi n năng. B. Pin quang ñi n là m t ngu n ñi n trong ñó quang năng bi n ñ i tr c ti p thành ñi n năng. C. Pin quang ñi n ho t ñ ng d a trên hi n tư ng c m ng ñi n t . D.C A,B và C ñ u ñúng. 85. Phát bi u nào sau ñây là ñúng khi nói v hi n tư ng huỳnh quang? A.Khi chi u chùm tia t ngo i vào bình ñ ng dung d ch fluôrexêin trong rư u, hi n tư ng huỳnh quang ch c ch n s x y ra. B.Năng lư ng phôtôn ánh sáng huỳnh quang bao gi cũng nh hơn năng lư ng phôtôn ánh sáng kích thích. C.Trong hi n tư ng huỳnh quang, ánh sáng huỳnh quang s t t ngay sau khi t t ánh sáng kích thích. D.C A, B và C ñ u ñúng. 86. Phát bi u nào sau ñây là sai khi nói v s lân quang? A.S phát sáng c a các tinh th khi b kích thích b ng ánh sáng thích h p g i là s lân quang. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 13
 14. B. Nguyên nhân chính c a s phát sáng lân quang là do các tinh th b nóng lên quá m c . C. Ánh sáng lân quang có th t n t i r t lâu sau khi t t ánh sáng kích thích. D. C A, B và C ñ u sai. 87. Màu ñ c a rubi do ion nào phát ra? A. Ion nhôm B. Ion crôm C. Ion ô xi D. Các ion khác 88. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? Hai nguyên t khác nhau có ñ c ñi m quang ph v ch phát x khác nhau v : A. ñ sáng t ñ i gi a các v ch quang ph . B. b r ng các v ch quang ph . C. s lư ng các v ch quang ph . D. màu s c các v ch và v trí các v ch màu. 89. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng ? A. Tia h ng ngo i do các v t b nung nóng phát ra. B. Tia h ng ngo i làm phát quang m t s ch t. C. Tác d ng n i b t nh t c a tia h ng ngo i là tác d ng nhi t. D. Bư c sóng c a tia h ng ngo i l n hơn bư c sóng ánh sáng ñ . 90. Trong m t thí nghi m giao thoa ánh sáng, ño ñư c kho ng cách t vân sáng th tư ñ n vân sáng th 10 cùng m t phía ñ i v i vân sáng trung tâm là 2,4 mm, kho ng cách gi a hai khe Iâng là 1mm, kho ng cách t màn ch a hai khe t i màn quan sát là 1m. Bư c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là: A. λ = 0,40 µm. B. λ = 0,45 µm. C. λ = 0,68 µm. D. λ = 0,72 µm 91. Hai khe Iâng cách nhau 3mm ñư c chi u b ng ánh sáng ñơn s c có bư c sóng 0,60 µm. Các vân giao thoa ñư c h ng trên màn cách hai khe 2m. T i ñi m M cách vân trung tâm 1,2 mm có: A. vân sáng b c 2. B. vân sáng b c 3. C. vân t i b c 2. D. vân t i b c 3. 92. Trong m t TN v giao thoa ánh sáng. Hai khe Iâng cách nhau 3mm, hình nh giao thoa ñư c h ng trên màn nh cách hai khe 3m. S d ng ánh sáng tr ng có bư c sóng t 0,40 µm ñ n 0,75 µm. Trên màn quan sát thu ñư c các d i quang ph . B r ng c a d i quang ph ngay sát v ch sáng tr ng trung tâm là: A. 0,35 mm. B. 0,45 mm. C. 0,50 mm. D. 0,55 mm. 93. Phát bi u nào sau ñây là không ñúng? A. Trong máy quang ph , ng chu n tr c có tác d ng t o ra chùm tia sáng song song. B. Trong máy quang ph , bu ng nh n m phía sau lăng kính. C. Trong máy quang ph , lăng kính có tác d ng phân tích chùm ánh sáng ph c t p song song thành các chùm sáng ñơn s c song song. D. Trong máy quang ph , quang ph c a m t chùm sáng thu ñư c trong bu ng nh luôn là m t d i sáng có màu c u v ng. 94. Chi u m t chùm sáng tr ng vào hai khe Iâng thì vân sáng g n vân trung tâm nh t là vân b c 1 có màu: A. tím. B. ñ . C. vàng. D. lam. -11 95. Cho bán kính Bo r0 = 5,3.10 m. Bán kính qu ñ o d ng th 4 là: A. 8,48.10-11m. B. 8,48.10-10m. C. 2,12.10-10m. D. 1,325.10-10m. 2 -11 -10 HD: r = n r0 = 16.5,3.10 = 8,48.10 m. 96. Cat t c a m t t bào quang ñi n có công thoát b ng 3,5eV. a. Tìm t n s gi i h n và gi i h n quang ñi n c a kim lo i y. b. Khi chi u vào cat t m t b c x có bư c sóng 250 nm - Tìm hi u ñi n th gi a A và K ñ dòng quang ñi n b ng 0. - Tìm ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a các êlectron quang ñi n. - Tìm v n t c c a các êlectron quang ñi n khi b t ra kh i K. HD gi i: a. T n s gi i h n quang ñi n: f = c/λ0 = A/h = 3,5.1,6.10-19/6,625.10-34 = 0,845.1015 Hz. Gi i h n quang ñi n λo = hc/A = 6,625.10-34.3.108/3,5.1,6.10-19= 3,55.10-7m. b. ð dòng quang ñi n tri t tiêu thì công c a ñi n trư ng ph i tri t tiêu ñư c ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a êlectron quang ñi n. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 14
 15. 2 mv 0 2 mv 0 1 hc 1 6,625.10 −34.3.10 8 eU h = − ⇒ Uh = − = − ( − A) = − −19 ( −8 − 3,5.1,6.10 −19 ) ==>Uh = - 1,47 V 2 2.e e λ 1,6.10 25.10 2 mv 0 ð ng năng ban ñ u c c ñ i =| eU h |= 1,47eV = 2,352.10-19J. 2 2 mv 0 1 1   1 1  (Eñ= = hc −  = 6,625.10 −34.3.10 8  λ λ  −8 − −8  =0,235.10-18J) 2  0   25.10 35,5.10  2E ñ 2.0,235.10 −18 V n t c c a êlectron v 0 = = −31 = 0,5165.10 6 m/s. m 9,1.10 97. Khi chi u b c x có bư c sóng 0,4 µm vào cat t c a m t t bào quang ñi n, mu n tri t tiêu dòng quang ñi n thì hi u ñi n th gi a A và K b ng -1,25V. a. Tìm v n t c ban ñ u c c ñ i c a các e- quang ñi n. b. Tìm công thoát c a các e- c a kim lo i làm cat t ñó (tính ra eV). HD gi i: 2 mv 0 2eU h 2.1,6.10 −19.1,25 a. =| eU h |⇒ v 0 = = −31 = 0,663.106 m/s. 2 m 9,1.10 hc 6,625.10 −34.3.10 8 b. Công thoát: A = − eU h = eV − 1,25eV = 1,85eV λ 0,4.10 −6.1,6.10 −19 98. Công thoát c a vônfram là 4,5 eV a. Tính gi i h n quang ñi n c a vônfram. b. Chi u vào t m vônfram m t b c x có bư c sóng λ thì ñ ng năng ban ñ u c c ñ i c a êlectron quang ñi n là 3,6.10-19J. Tính λ. c. Chi u vào t m vônfram m t b c x có bư c sóng λ’. Mu n tri t tiêu dòng quang ñi n thì ph i c n m t hi u ñi n th hãm 1,5V. Tính λ’ HD gi i: hc 6, 625.10−34.3.108 a. λ = 0 A = = 0, 276 µm. 4, 5.1, 6.10−19 hc hc 6,625.10 −34.3.10 8 b. = A + Eñ ⇒ λ = = = 0,184 µm. λ A + E ñ 4,5.1,6.10 −19 + 3,6.10 −19 hc hc 6,625.10 −34.3.10 8 c. = A + eU h ⇒ λ ' = = = 0,207 µm λ' A + eU h 4,5.1,6.10 −19 + 1,5.1,6.10 −19 99. Công t i thi u ñ b c m t êlectron ra kh i b m t m t t m kim lo i c a m t t bào quang ñi n là 1,88eV. Khi chi u m t b c x có bư c sóng 0,489 µm thì dòng quang ñi n bão hòa ño ñư c là 0,26mA. a. Tính s êlectron tách ra kh i cat t trong 1 phút. b. Tính hi u ñi n th hãm ñ tri t tiêu hoàn toàn dòng quang ñi n. HD gi i: 26.10 −5 a. Ibh = ne = 26.10-5A. (n là s êlectron tách ra kh i cat t trong 1s) ==> n= = 16,25.1014 ; 1,6.10 −19 S êlectron tách ra kh i K trong 1 phút: N=60n = 975.1014. 2 mv 0 hc 6,625.10 −34.3.10 8 b. − eU h = = −A = − 1,88eV = 2,54 − 1,88 = 0,66eV 2 λ 0,489.10 −6.1,6.10 −19 Hi u ñi n th hãm Uh = – 0,66V. 100. M t ng Rơnghen phát ra b c x có bư c sóng nh nh t là 3.10-10m. Bi t c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js. ð ng năng c a êlectron khi ñ p vào ñ i âm c c là: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 15
 16. A. 19,875.10-16 J. B. 19,875.10-19 J. C. 6,625.10-16 J. D. 6,625.10-19 J. HD: ð ng năng c a êlectron khi ñ p vào ñ i âm c c có th m t ph n ho c toàn b chuy n thành năng lư ng 1 hc c a tia X: mv 0 ≥ 2 ; d u = xãy ra v i nh ng b c x có bư c sóng nh nh t, do ñó 2 λ 1 hc 6,625.10 −34.3.108 mv 0 = 2 = = 6,625.10 −16 J 2 λ min 3.10 −10 101. L n lư t chi u hai b c x có bư c sóng λ1=0,75µm và λ2=0,25µm vào cat t c a m t t bào quang ñi n. Bi t c=3.108m/s, h=6,625.10-34Js, e=1,6.10-19C; công thoát c a êlectron c a kim lo i dùng làm cat t b ng 3,74eV. B c x nào có th gây ra hi u ng quang ñi n trong t bào? A. C hai b c x . B. Ch có b c x λ1. C. Ch có b c x λ2. D. Không có b c x nào trong hai b c x trên. hc 6, 625.10−34.3.108 HD gi i: λ = 0 A = = 0, 332 µm. 3, 74.1, 6.10−19 λ1 < λ0 nên ch có b c x λ1 là gây ra hi n tư ng quang ñi n. 102. Trong thí nghi m giao thoa v i khe Yâng hai khe S1, S2 cách nhau a = 2mm ñư c chi u b i ngu n sáng S. Màn quan sát cách S1 S2 m t kho ng D = 1,2m. Cho ngu n S phát ánh sáng ñơn s c, ngư i ta quan sát ñư c 7 vân sáng mà kho ng cách gi a hai vân sáng ngoài cùng là 2,4mm. Bư c sóng nh n giá tr ñúng nào trong các giá tr sau: A. 0,67 µ m B. 0,77 µ m C. 0,62 µ m D. M t giá tr khác. 103. Th c hi n giao thoa ánh sáng ñơn s c v i khe Yâng, kho ng cách gi a hai khe a = 2mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn D = 1m. Trên màn quan sát ñư c kho ng cách t vân sáng trung tâm ñ n vân sáng th 10 là 4mm. T i hai ñi m M,N ñ i x ng nhau qua vân sáng trung tâm cách nhau m t kho ng 8mm là hai vân sáng. S vân sáng và s vân t i quan sát ñư c trong kho ng MN là bao nhiêu? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. 23 vân sáng và 22 vân t i. B. 20 vân sáng và 21 vân t i. C. 21 vân sáng và 20 vân t i. D. M t k t qu khác. 104. Trong m t thí nghi m Yâng, hai khe F1, F2 cách nhau 1,2mm và cách màn quan sát 0,8m. Bư c sóng c a ánh sáng là 546nm. T i ñi m M cách vân chính gi a 1,274mm có vân sáng hay vân t i k t vân chính gi a? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. Kho ng vân i = 364.10-2 mm và có vân sáng th 3. B. Kho ng vân i = 364.10-3mm và có vân t i th 4. C. Kho ng vân i = 364.10-4mm và có vân sáng th 4. D. M t ñáp án khác 105. Chi u m t chùm tia sáng tr ng, song song, h p (coi như m t tia sáng) vào m t bên c a m t lăng kính thu tinh có góc chi t quang A = 600 dư i góc t i i = 600. Bi t chi t su t c a lăng kính ñ i v i tia ñ là nñ = 1,50 và ñ i v i tia tím là nt = 1,54. Góc t o b i tia ló màu ñ và tia ló màu tím là bao nhiêu? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. ∆ D = 3 012 , B. ∆D = 13012' C. ∆D = 30 29' D. M t giá tr khác 106. Hi u ñi n th gi a an t và cat t c a m t ng cu lit giơ là 10kv. T c ñ và ñ ng năng c c ñ i c a các electron khi ñ p vào anôt là (bi t e = -1,6.10-19C, me= 9,1.10-31 kg). A. VMax = 5.104 km/s và WñMax = 4,26.10-15 J. B. VMax = 6.104 km/s và WñMax = 3,26.10-15 J. C. VMax ≈ 7.104 km/s và WñMax ≈ 2,26.10-15 J. D. M t ñáp án khác. 107. Trong m t thí nghi m Yâng v giao thoa ánh sáng, các khe S1 và S2 ñư c chi u b ng ánh sáng ñơn s c. Kho ng cách gi a hai khe là 1mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn quan sát là 3m. Kho ng cách gi a hai vân t i ño ñư c trên màn là 1,5mm. V trí vân sáng th 3 (k=3) và v trí vân t i th 4 (k = 3) có th nh n giá tr ñúng nào sau ñây: A. xs = 1,5mm và xt = 6,25cm. B. xs = 25cm và xt = 7,25mm. C. xs = 3,5mm và xt = 8,25mm. D. xs = 4,5mm và xt = 5,25mm. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 16
 17. 108. Trong thí nghi m Yâng các khe sáng ñư c chi u b ng ánh sáng tr ng. Kho ng cách gi a hai khe là 0,3mm, kho ng cách t hai khe ñ n màn là 2m. Kho ng cách gi a vân sáng b c 2 c a màu ñ và vân sáng b c 2 c a màu tím là (bi t λ ñ = 0,76 µ m , λ t = 0,400 µ m ). A. 3,8mm B. 4,8mm C. 5,8mm D. 6,8mm 109. Trong thí nghi m yâng v giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 ñư c chi u sáng b i ánh sáng ñơn s c có bư c sóng λ = 0,5µ m . Bi t kho ng cách gi a hai khe là a = 2mm, gi a hai khe và màn là D = 1m. Tính kho ng vân và xác ñ nh v trí c a vân sáng b c 3. Ch n giá tr ñúng trong các giá tr sau ñây: A. i = 0,2mm; x = ± 0,60mm. B. i = 0,25mm; x = ± 0,75mm. C. i = 0,30mm; x = ± 0,90mm. D. i = 0,40mm; x = ± 1,20mm. 110. Trong thí nghi m yâng v giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 ñư c chi u sáng b i ánh sáng ñơn s c. Kho ng cách gi a hai khe là a = 2mm, gi a hai khe và màn là D = 4m. Bư c sóng ánh sáng là 0,6 µ m . Xác ñ nh to ñ c a vân sáng b c 3 và vân t i th 5 cùng m t phía? A. xs3 = 3,1mm; xt5 = 5,1mm. B. xs3 = 3,2mm; xt5 = 5,2mm. C. xs3 = 3,6mm; xt5 = 5,4mm. D. xs3 = 3,8mm; xt5 = 6,4mm 111. Trong thí nghi m v i khe Yâng, n u dùng ánh sáng tím có bư c sóng 0,4 µ m thì kho ng vân ño ñư c 0,2mm. H i n u dùng ánh sáng ñ có bư c sóng 0,7 µ m thì kho ng vân ño ñư c s là bao nhiêu? A. 0,45mm B. 0,4mm C. 0,35mm D. 0,3mm 112. Công thoát electron c a kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang ñi n là A = 7,23.10-19J. Gi i h n quang ñi n kim lo i dùng làm cat t có th nh n giá tr nào trong các giá tr sau? A. λ0 = 0,475 µ m B. λ0 = 0,275 µ m C. λ0 = 0,175 µ m D. M t giá tr khác. 113. Kim lo i làm cat t c a m t t bào quang ñi n có gi i h n quang ñi n λ0 = 0,22 µ m . N u chi u l n lư t vào t bào quang ñi n này các b c x có nh ng bư c sóng sau λ1 = 0,18µ m , λ2 = 0, 21µ m , λ3 = 0, 28µ m , λ4 = 0, 32 µ m , λ5 = 0, 40 µ m . Nh ng b c x nào sau ñây gây ñư c hi n tư ng quang ñi n? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. λ1 và λ2 B. λ1 , λ3 và λ4 C. λ2 , λ3 và λ5 D. λ4 , λ3 và λ2 114. Công thoát electron c a m t kim lo i là 1,88eV. Dùng kim lo i này làm ca t t c a m t t bào quang ñi n, có gi i h n quang ñi n λ0 = 0,660 µ m . Chi u vào cat t m t ánh sáng có bư c sóng λ = 0, 489µ m ( bi t e = -1,6.10-19C, me = 9,1.10-31kg). V n t c c c ñ i c a electron thoát ra kh i cat t là bao nhiêu? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. VMax = 1,52.106 cm/s B. VMax = 4,8.105 m/s C. VMax = 1,52.1010 m/s D. VMax = 5,8.105 m/s 115. Cat t c a m t t bào quang ñi n có công thoát electron là 4,14eV chi u vào cat t m t b c x có bư c sóng λ = 0, 2 µ m , công su t b c x là 0,2W. Có bao nhiêu phôtôn chi u t i b m t cat t trong m t giây? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. n = 1015 h t B. n = 1019 h t C. n ≈ 2.1017 h t D. M t giá tr khác. 116. Trong nguyên t Hiñrô, giá tr các m c năng lư ng ng v i các qu ñ o K, L, M, N, O l n lư t là: - 13,6eV; -3,4eV; -1,51eV; -0,85eV; - 0,54eV. Nguyên t có m c năng lư ng nào trong các m c dư i ñây? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. E = -2,42.10-20J B. E = -2,42.10-19J C. E = -2,40.10-19J D. E = 2,42.10-19J 117. Trong quang ph hiñrô, các bư c sóng c a các v ch quang ph như sau: V ch th nh t c a dãy laiman là λ21 = 0,121586 µ m . V ch H α c a dãy banme: λ32 = 0, 656279 µ m . V ch ñ u tiên c a dãy pasen: λ43 = 1,8751µ m . T n s c a hai v ch quang ph th hai và th ba c a dãy laiman có th l n lư t nh n nh ng giá tr ñúng nào dư i ñây: A. 2,925.1019Hz và 3,805.10-19Hz B. 2,925.1015Hz và 3,085.1015 Hz 10 10 C. 2,925.10 Hz và 3,805.10 Hz D. M t c p giá tr khác. 118. M t ng Rơnghen phát ra chùm tia Rơnghen có bư c sóng ng n nh t là 5.10-11 m. ð ng năng c c ñ i c a electron khi ñ p vào ñ i cat t và hi u ñi n th gi a hai c c c a ng có th nh n nh ng giá tr ñúng nào trong các giá tr sau: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 17
 18. A. Wñ = 40,75.10-16 J và U = 24,8.103 V B. Wñ = 39,75.10-16 J và U = 26,8.103 V C. Wñ = 36,75.10-16 J và U = 25,8.103 V D. Wñ = 39,75.10-16 J và U = 24,8.103 V 119. Chi u m t b c x ñi n t có bư c sóng λ = 0,546µ m lên b m t kim lo i dùng làm cat t c a m t t bào quang ñi n. Bi t v n t c ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n là 4,1.105 m/s. Công thoát eletron có th nh n giá tr nào sau ñây? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. A = 2,48.10-19 J B. A = 2,68.10-19 J C. A = 3,88.10-19 J D. M t giá tr khác 120. at t c a m t t bào quang ñi n có công thoát electron là 4,14eV. Chi u vào cat t m t b c x có bư c sóng λ = 0, 2 µ m . Hi u ñi n th gi a an t và cat t, tho mãn ñi u ki n gì ñ không m t eletron nào v ñư c an t? Ch n k t qu ñúng trong các k t qu sau: A. UAK ≤ - 2,07V B. UAK ≤ 2,07V C. UAK ≤ - 2,7V D. M t giá tr khác. 121. M t ñi n c c ph ng M b ng kim lo i có gi i h n quang ñi n λ0 = 332nm , ñư c r i b ng b c x có bư c sóng λ = 83nm , v n t c ban ñ u c c ñ i c a các electron quang ñi n có th nh n giá tr ñúng nào trong các giá tr sau? A. VMax = 6,28.109 m/s B. VMax = 6,28.107 cm/s C. VMax = 2.105 m/s D. M t giá tr khác H T NHÂN 10 122. Cho h t nhân 5 X . Hãy tìm phát bi u sai: a. S nơtrôn: 5 b. S prôtôn: 5 c. S nuclôn: 10 d. ði n tích h t nhân: 6e 123. Các ch t ñ ng v là các nguyên t có: a. Cùng kh i lư ng nhưng khác ñi n tích h t nhân b. Cùng nguyên t s nhưng khác s nuclôn c. Cùng ñi n tích h t nhân nhưng khác s prôtôn d. Cùng ñi n tích h t nhân nhưng khác s nơtrôn 124. S nguyên t có trong 2g 10 Bo là ( NA= 6,02.1023) 5 a. 4,05.1023 nguyên t b. 6,02.1023 nguyên t c. 1204.1020 nguyên t d. 2,95.1020 nguyên t 125. S nguyên t có trong 1g Hêli (He = 4,003) là: a. 15,05.1023 b. 35,96.1023 c. 1,50.1023 d.3,96.1023 126. Chu kỳ bán rã c a Ra 266 là 1600 năm. N u nh n ñư c 10g Ra 266 thì sau 3200 năm kh i lư ng còn l i: a. 5,0g b.2,5g c. 7,5g d.0,0 g 127. Câu nào sau ñây sai khi nói v tia α : a. Có kh năng ion hóa ch t khí b. Có tính ñâm xuyên y u c. Mang ñi n tích dương +2e d. Có v n t c x p x b ng v n t c ánh sáng 128. Ch t i t phóng x I131 có chu kỳ bán rã là 8 ngày. N u nh n ñư c 100g ch t này thì sau 8 tu n kh i lư ng I131 còn l i: a. 0,78g b. 2,04g c. 1,09g d.2,53g 129. Po 210 có chu kỳ bán rã là 138 ngày. ð có ñư c ñ phóng xa là 1 Ci thì kh i Po nói trên ph i có kh i lư ng: a. 0,531mg b. 0,689mg c. 0,253mg d. 0,222mg 130. Câu nào sau ñây sai khi nói v tia γ: a.Có b n ch t là sóng ñi n t b.Có kh năng ion ch t khí c. Có kh năng ñâm xuyên m nh d. Không b l ch trong ñi n trư ng và t trư ng A' − Z X → Z 'Y + β Tr s c a Z' A 131. Cho phương trình phân rã h t nhân: a. Z + 1 b. Z - 1 c. Z + 2 d. Z - 2 A− 4 Z X → Z − 2Y A 132. Cho phương trình phân rã h t nhân: S phân rã trên phóng ra tia: a. β b. γ c. β − e. α 133a. Cho ph n ng: 84 Po → α + X 209 X là h t nhân: http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 18
 19. a. 204Te 81 b. 200 Hg 80 c. 297 Au 79 d. 205 Pb 82 133b. Câu nào sau ñây sai khi nói v tia β : a. Có kh năng ñâm xuyên y u hơn tia α b. Tia β − có b n ch t là dòng electron c. B l ch trong ñi n trư ng d. Tia β + là chùm h t có kh i lư ng b ng electron nhưng mang ñi n tích dương 134. Cho ph n ng phân rã h t nhân: ZA X →14 N + β − 7 X là h t nhân: a. 19 Be 4 7 b. 3 Li c. 14C 6 d. 16O 8 135. Cho ph n ng phân rã h t nhân: 60 27 Co → X + β + X là h t nhân c a nguyên t : 64 65 56 55 a) 29 Cn b) 30 Zn c) 26 Fe d) 25 Mn 136. Cho ph n ng h t nhân: X + B→ Y + C Câu nào sau ñây ñúng: A1 Z1 A2 Z2 A3 Z3 A4 Z4 a) A1 - A2 = A2 - A4 b) Z1 + Z2 = Z3 + Z4 c) A1 + A2 = A3 + A4 d) Z1 - Z2 = Z3 - Z4 137. Nguyên t phóng x h t α bi n thành chì. Nguyên t ñó a) Urani b) bo c) Pôlôni d) Plutôni 138. Ph n ng h t nhân là: a) S k t h p 2 h t nhân nh thành 1 h t nhân năng b) S tương tác gi a 2 h t nhân d n ñ n s bi n ñ i c a chúng thành các h t khác c) S phân rã c a h t nhân n ng ñ bi n ñ i thành h t nhân nh b n hơn d) S bi n ñ i h t nhân có kèm theo s t a nhi t. 139. Cho các ñ nh lu t sau: I - B o toàn năng lư ng II - B o toàn s nuclôn III - B o toàn ñi n tích IV -B o toàn kh i lư ng V -B o toàn xung lư ng Trong ph n ng h t nhân các ñ nh lu t nào sau ñây ñư c nghi m ñúng: a) I. II. III b) II, IV. V c) I, II, V d) I, III, IV, V 140. Khi b n phá 13 Al b ng h t α , ta thu ñư c nơtrôn, pôzitrôn và 1 nguyên t m i là: 27 31 32 40 30 a) 15 Pl b) 16 Sl c) 18 Ar d) 14 Si e) Nguyên t khác 141. Câu nào sau ñây sai khi nói v s phóng x : a) Là ph n ng h t nhân t x y ra. b) Không ph thu c vào các tác ñ ng bên ngoài c) Là ph n ng h t nhân t a nhi t. d) T ng kh i lư ng c a các h t t o thành l n hơn kh i lư ng c u h t nhân m . 142. Các lò ph n ng h t nhân ho t ñ ng theo ch ñ có h s nhân nơtron là: a) S = 1 b) S1 d) S ≥ 1 143. Dư i tác d ng c a b c x γ , h t nhân 4 Be có th phân rã thành h t 2 α . Phương trình ph n ng. 9 a) 4 Be + γ 9 α +P b) 4 Be + γ 9 α +n c) 4 Be + γ 9 2 α +P d) 4 Be + γ 9 2α + 0 −1 e 144. Câu nào sai khi nói v ng d ng c a năng lư ng h t nhân: a) Làm ñ ng cơ máy bay b) Ch t o bom nguyên t c) Ch t o tàu ng m nguyên t d) Xây d ng nhà máy ñi n nguyên t 145. Ngư i ta có th ki m soát ph n ng h t nhân dây truy n b ng cách: a) Làm ch m Nơtrôn b ng nư c n ng b) H p th Nơtrôn ch m b ng cách thành cadimi. c) Làm ch m Nơtrôn b ng than chì d) Câu a và c 146. M t nguyên t U235 phân h ch t a ra 200MeV. N u 2g ch t ñó b phân h ch thì năng lư ng t a ra: a) 8,2.1010J b) 16,4.1010J c) 9,6.1010J d) 14,7.1010J 147. 12 C có kh i lư ng h t nhân là 11,9967u. ð h t kh i c a nó (mp=1.007276u, mn= 1,008665u) 6 a) 91,63MeV/c2 b) 82,54MeV/c2 c) 73,35MeV/c2 d) 92,2 MeV/c2. 148. H t nhân 14 C có kh i lư ng là 13,9999u. Năng lư ng liên k t: (mp=1.007276u, mn= 1,008665u) 6 http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 19
 20. a) 105,3MeV b) 286,1MeV c) 322,8MeV d) 115,6MeV 17 149. 8 O có kh i lư ng h t nhân là 16,9947u. Năng lư ng liên k t riêng c a m i nuclôn: (mp=1.007276u, mn= 1,008665u): a) 8,79MeV b) 7,75MeV c) 6,01MeV d) 8,96MeV 150. Ph t pho phóng x có chu kỳ bán rã là 14 ngày. Ban ñ u có 300g ch t ph t pho ñó, sau 70 ngày ñêm, lư ng ph t pho còn l i: a) 8,654g b) 7,993g c) 8,096g d) 9,375g 151. M t nhà máy ñi n nguyên t dùng U 235,m i nguyên t U 235 phân h ch t a ra 200MeV. Hi u su t c a nhà máy là 30%. N u công su t c a nhà máy là 1920MW thì kh i lư ng U 235 c n dùng trong m t ngày: a) 0,674kg b) 2,596kg c) 1,050kg d) 9,720kg 152. 11 Na có chu kỳ bán rã là 15 gi , phóng x tia β . Ban ñ u có 1mg 11 Na . S h t β -. ñư c gi i phóng 24 - 24 sau 5 ngày: a) 19,8.1018 b) 21,4.1018 c) 24,9.1018 d) 11,2.1018 153. T l gi a C12 và C14 (phóng x β -1 có chu kỳ bán rã T = 5570 năm) trong cây c i là như nhau. Phân tích m t thân cây ch t ta th y C14 ch b ng 1/4 C12 cây ñó ñã ch t cách nay m t kho ng th i gian: a) 15900 năm b) 30500 năm c) 80640 năm d) 11140 năm 154. Rn 222 có chu kỳ bán rã 3,8 ngày. S nguyên t còn l i c a 2g ch t ñó sau 19 ngày: a) 180,8.1018 b) 169,4.1018 c) 220,3.1018 d) 625,6.1018 155. Vào lúc t = 0, ngư i ta ñ m ñư c 360 h t β - phóng ra (t m t ch t phóng x ) trong m t phút. Sau ñó 2 gi ñ m ñư c 90 h t β - trong m t phút. Chu kỳ bán rã c a ch t phóng x ñó: a) 60 phút b) 20 phút c) 45 phút d) 30 phút 156. Xét ph n ng: P + 4 Be→ 2 He + 3 Li Ban ñ u Be ñ ng yên, prôtôn có ñ ng năng là Wp = 5,45MeV. 9 4 6 H có v n t c vuông góc v i v n t c c a prôtôn và có ñ ng năng WHe = 4MeV. ð ng năng c a Li: a) 4,563MeV b) 3,156MeV c) 2,979MeV d) 3,575MeV 157. Các ñ ng v phóng x có nh ng ng d ng nào sau ñây: a) ðánh d u nguyên t b) Dò khuy t t t c a v t ñúc c) Di t khu n d) T t c các câu trên. 158. Lý do c a vi c tìm cách thay th năng lư ng phân h ch b ng năng lư ng nhi t phân h ch b ng năng lư ng nhi t h ch là: a) Tính trên cùng m t ñơn v kh i lư ng là ph n ng nhi t h ch t a năng lư ng nhi u hơn ph n ng phân h ch. b) Ph n ng nhi t h ch d x y ra hơn c) Ph n ng nhi t h ch ñ ki m soát d) Năng lư ng nhi t h ch "s ch" hơn năng lư ng phân h ch 159. Xét ph n ng: a + b C + d. V i ma, mb, mc, md l n lư t là kh i lư ng c a các h t nhân a, b, c, d. Ph n ng trên là ph n ng t a năng lư ng thì câu nào sau ñây ñúng: a) ma + mb>mc + md b) ma + mb = mc + md c) ma - mb > mc - md 160. M t ch t phóng x có chu kỳ bán rã là 360 gi khi l y ra s d ng thì kh i lư ng ch còn 1/32 kh i lư ng lúc m i nh n v . Th i gian t lúc m i nh n v ñ n lúc s d ng: a) 100 ngày b) 75 ngày c) 80 ngày d) 50 ngày T VI MÔ ð N VĨ MÔ. 161. H t nào sau ñây không ph i là h t sơ c p? A. eelectron. B.prôtôn. C. nguyên t . D. phôtôn. 162. H t sơ c p nào sau ñây là ph n h t c a chính nó? A. pôzitrôn B.prôtôn. C. nơtrôn. D. phôtôn. 163. Haït naøo trong caùc tia phoùng xaï khoâng phaûi laø haït sô caáp? A. Haït α B. Haït β − C. Haït β + D. Haït γ 164. Hañroân laø teân goïi cuûa caùc haït sô caáp naøo? A. Phoâtoân vaø leptoân. B. Leptoân vaø meâzoân. C. Meâzoân vaø barion D. Nucloân vaø hiperoân. 165. Choïn phaùt bieåu sai khi noùi veà quac: A. Quac laø thaønh phaàn caáu taïo cuûa caùc hañroân. C. Caùc quac ñeàu coù ñieän tích baèng phaân soá cuûa e. B. Quac chæ toàn taïi trong caùc hañroân. D. Caùc quac khoâng coù phaûn haït. http://ebook.here.vn - T i ebook, Tài li u h c t p mi n phí 20
Đồng bộ tài khoản