18B/GTVT-ĐK Số lượng ô tô đang lưu hành

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
129
lượt xem
7
download

18B/GTVT-ĐK Số lượng ô tô đang lưu hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '18b/gtvt-đk số lượng ô tô đang lưu hành', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 18B/GTVT-ĐK Số lượng ô tô đang lưu hành

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\03 Bieu mau ap dung 03.doc BiÓu sè: 18 B/GTVT-§K §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè L¦îNG ¤ T¤ Bé Giao th«ng vËn t¶i sè... Q§-TTg ngµy... §ANG L¦U HµNH (Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam) cña Thñ t−íng ChÝnh phñ §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: Ngµy nhËn b¸o c¸o: (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Tæng côc Thèng kª ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau So với 31 tháng 12 năm trước Mã số Tổng số (chiếc) Tăng về lượng Tỷ lệ (%) (chiếc) A B 1 2 3 Tổng số cả nước 01 1. Xe con từ 9 chỗ trở xuống 02 2. Xe khách (từ 10 chỗ trở lên) 03 - Từ 10 đến 16 chỗ 04 - Từ 17 đến 25 chỗ 05 266 - Từ 26 đến 46 chỗ 06 - Trên 46 chỗ 07 3. Xe tải 08 - Tải trọng đến 2 tấn 09 - Tải trọng từ trên 2 tấn đến 7 tấn 10 - Tải trọng từ trên 7 tấn đến 20 tấn 11 - Tải trọng trên 20 tấn 12 4. Xe chuyên dùng 13 5. Các loại xe khác 14 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 266

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản