19B/GDĐT Số người được đào tạo sau đại học

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
5
download

19B/GDĐT Số người được đào tạo sau đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '19b/gdđt số người được đào tạo sau đại học', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 19B/GDĐT Số người được đào tạo sau đại học

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\04 Bieu mau ap dung 05.doc BiÓu sè: 19B/GD§T §¬n vÞ b¸o c¸o: Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh Sè NG¦êI §¦îC §µO T¹O Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o sè.... Q§-TTg ngµy..... SAU §¹I HäC §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª Ngµy nhËn b¸o c¸o: N¨m häc 200 - 200... ngµy 31 th¸ng 3 n¨m sau (Cã ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o) Đơn vị tính: Người Tiến sĩ Thạc sĩ Trong tổng số: Trong tổng số: Mã số Tổng Tổng số Tuyển Tốt số Tuyển Tốt mới nghiệp mới nghiệp A B 1 2 3 4 5 6 Tổng số 01 Trong tổng số - Nữ 02 338 - Ngoài nước 03 Chia theo ngành đào tạo: (Ghi theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp 2) Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 338
Đồng bộ tài khoản