intTypePromotion=3

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 11)

Chia sẻ: Tu Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
85
lượt xem
10
download

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '206 bài thuốc nhật bản (phần 11)', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 11)

 1. Bài 170: Mạ MÔN Đ CH ÔNG THANG (BAKU MON DO TO) Thành phầ và phân lư ng: Mạ môn đ 8 -10g, Bán hạ5g, Canh mẽ5-10g, Đ i ợ ạ n ch ông táo 3g, Nhân sâm 2g, Cam thả 2g. o Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Sắ vớ 600 cc nư c, lấ 300 cc, ban ngày uố 3 lầ ban đ uố 1 l ầ lúùc thuố ớy ci ng n, êm ng n c còn nóng. Nhìn chung, đ tiệ thì ngư i ta chi u ố làm 3 l ầ như ngư i đ xuấ bài ển ờ ờề t ng n, ng thuố này ch ỉ ị chứ ho phát nhiề v ềban đ do đ nên uố 1 lầ vào ban c th là ng u êm ó ng n đêm. Công dụ Trị ứ ho khó ra đ m, viêm phếquả hen phếquả ờ ng: ch ng n, n. Giả thích: i Theo Kim qu ỹ ế l ư c: Đ là bài Trúc diệ thạ cao thang bỏTrúc diệ Th ạ cao, y u ợ ây p ch p, ch thêm Đ i táo, rấ có tác dụ đ i vớ các tr ư ng hợ ho có tính ch ấ co thắ do khí ạ ng ố i ờ t p t t thư ng nghị (ngư i xư coi hắ hơ và ho đ u là nhữ biế hình c ủ đ i ngh ị ợ ờa ề aạ ch t i ng n ch thư ng khí) ởnhữ ng ư i h ưchứ củ thiế dư ng bệ đ c bi ệ là có hi ệ quả ợ ờ ơ nh, ặ ng ng a u t u đi vớ nhữ phụnữg ầ b ị trong thờ gian có thai. ối ng y ho i Nhữ ngư i uố thuố này vào mà ǎ uố kém ngon, nhữ ngư i có chi ề hư ng ờ ng ờ ớ ng c n ng ng u bị chả hoặ nhữ ngư i h o dễra nhiề đ m thì không đ ợ dùng bài thu ố này. ỉ ờ uờ ưc a y c ng c Sách Y li ệ th ủ ẫ th ả vi ế Bài thuố này có tác dụ hạhưh ỏ trị ạngh ị a, đ i u dn o t: c ng ch thư ng khí, trịảhỏ nghị thư ng khí. Tóm l ạ bài thuố có tác dụ nhuậ và dẫ ợ ợ c a ch i, c ng n n khí xuố phầ dư i củ cơthể ớa ng n . Theo Th ự t ế ẩ ệ : Thuố dùng cho nhữ ng ư i bị ờ viêm phếquả và viêm ph ổ c ch nli u c ng n i, sau khi đ giả nhiệ thì b ị dồ dậ mặ đ gay, ho khó ra đ m, hoặ là vì vậ mà tỏ ờ ã i t, ho n p, c y tiế bị ng khàn, thuố cũ c òn đ ợ dùng cho nhữ ngư i bị ưc ờ khàn tiế do viêm họ c ng ng ng ng cấ và mạ tính, hoặ nhữ ngư i b ị thanh quả lao phổ ờ lao p n c ng n, i. Theo Giả thích các bài thuố : Thuố dùng cho nhữ ngư i bị ưchứ củ thiế ờh i c c ng ng a u dư ng bệ dùng đ trị có tính chấ co thắ do khí th ư ng nghị gây ra. Thu ố ơ ể ho ợ nh, t t ch c đ ợ ứ dụ trong các trư ng hợ viêm ph ếquả c ấ và mạ tính, xuyễ viêm ư c ng ng ờ p np n n, phổ viêm họ cấ và mạ tính, ho gà, khàn tiế lao thanh quả lao phổvà ho i, ng p n ng, n, i trong thờ gian có thai. i
 2. Bài 171: BáT Vị ị HOàNG HOàN (HACHI MI JI O GAN) ĐA Thành phầ và phân lư ng: ợ n Bảng Thang Tán Thang Tán Đa ho àng ị Phụ lin h c 5-6 6-8 3 3 Sơ thù du Mẫ đ n bì uơ n 3 3-4 3 3 Sơ d ư c ợ Quếchi n 3 3-4 1 1 Trạ h t ả c Gia công phụt ử 3 3-4 0,5 -1 0,5 -1 Cách dùng và lư ng dùng: ợ 1. Tán: Luyệ v ớ mậ ong: Ngày uố 3 lầ mỗl ầ 2g. n i t ng n, in 2. Thang. Công dụ Thu ố dùng trị chứ đ chân, đ l ư tê, mờmắ ởngư i già, ờ ng: c các ng au au ng, t ngứ đ khó, đ rắ phù thũ ởnhữ ng ư i d ễ ệ mỏ chân tay dễbị nh, lư ng ờ mt lạ ợ a, ái ái t, ng ng i, tiể ti ệ giả hoặ do đ nhiề mà đ khi khô cổ un m c ái u ôi . Giả thích: i Theo Kim qu ỹ ế l ư c: Bài thuố này còn có các tên gọ khác nhưThậ khí hoàn, Bát yu ợ c i n vị ậ khí hoàn, Thôi thị vị bát hoàng là bài thuố dùng cho thậ hư đ i tư ng củ bài ,ốợ th n c n a thuố này là nh ữ ngư i có chứ n ǎ thậ b ị như c. ờ ợ c ng c ng n suy Bài thuố này ít dùng cho thanh thiế niên, mà là bài thuố củ bệ ngư i già, cho ờ c u c a nh nên đ ợ dùng ch o nhữ ng ư i từtrung niên tr ởra. Bài này phầ nhiề kiêng đ i vớ ưc ờ ối ng n u nhữ ng ư i ngày thư ng vị ờ ờ tràng hưnhư c, có chiề hư ng bị chả nh ữ ngư i ợ ớ ỉ ờ ng u a y, ng bị nư c trong dạdày, nhữ ngư i bị ồ nôn và nôn mử Tứ là, có nhữ ngư i ứớ ờ bu n ờ ng a. c ng sau khi uố thuố này thì ǎ uố tr ởnên kém ngon. Nhữ ngư i nhưvậ không ờ ng c n ng ng y thích hợ v ớ bài thu ố này và phảchuy ể sang dùng thuố khác. pi c i n c Theo Giả thích các bài thuố : Thuố phầ nhi ề dùng cho nhữ ng ư i có tuổ từ ờ i c c n u ng i trung niên trởra, nhữ ng ư i b ị chứ bệ vềthậ (nh ưviêm thậ hưthậ sỏ ờ các ng ng nh n n, n, i thậ teo thậ viêm bểthậ abumin niệ lư ng tiể tiệ giả do bị sau khi đ ), u, ợ ẻ n, n, n, un m phù miệ khát ,đ cơlư v.v... ng au ng Thuố dùng tr ịviêm bàng quang, teo bàng quang ởngư i già, sỏ bàng quang, tê cơco ờ c i khít bàng quang (constrictor), ti ề liệ tuyế phì đ i, bí đ i tiệ sau mổởphụ ữmớ đ ạ ạn iẻ nt n n
 3. hoặ có bệ phụkhoa, liệ dư ng, bí đ hoặ đ không gi ữđ ợ tiể ti ệ b ấ lợ ơ ư c, u n t i c nh t ái c ái hoặ di ni ệ và bị ứ đ dầ mi ệ khát, đ cơl ư đ ra máu v.v... c u ch ng ái m, ng au ng, ái Theo Các bài thu ố đ n gi ả: Nh ữ đ i tư ng chủyế c ủ bài thuố này là: cơ ng ố ợ n ua c (1) Miệ khát. ng (2) Lư ng tiể tiệ không bình thư ng (giả hoặ tǎ ợ ờ un m c ng). (3) Khi lư ng tiể ti ệ tǎ thì s ốầ đ đ nhiề ợ u n ng l n i ái u. (4) Khi lư ng tiể ti ệ giả thì hạchi bị th ũ ợ un m phù ng. (5) Tê liệ ởphầ bụ dư i hoặ phầ duỗ củ cơthẳ đ ng củ bụ bịǎ ớ ng ứ t n ng c n ia a ng c ng. (6) Lòng bàn tay và gan bàn chân cả thấ nóng hoặ lạ m y c nh. (7) Tình dụ giả c m. (8) Đ cơlư au ng. (9) Bộmáy tiêu hóa không rốloạ (nhưỉ chả nôn mử hay không muố ǎ i n a y, a n n). (10) Cả giác m ệ m ỏ m t i.
 4. Bài 172: BáT VịTIÊU DAO TáN (HACHI MI SHO YO SAN) Thành phầ và phân lư ng: Đ ơ quy 3g, Thư c d ư c 3g, Sài hồ3g, Truậ 3g, ợ ư ng ợ ợ n t Phụ linh 3g, Sinh khư ng 2g, Cam thả 1,5g, Bạ hà diệ 1g. ơ c o c p Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Theo Hòa tễcụ phư ng: Các vị ơ trên nghi ề thành bộ thô, mỗ lầ uố dùng 2 tiề c n t i n ng n, sắ vớ 1 bát ô tô nư c cùng v ớ m ộ lát gừ n ư ng, mộ nhúm nhỏ ạ hà l ấ 7/10 ớ ng ớ ci i t t bc y bát, bỏ uố lúc thu ố còn nóng, không câu nệvềthờ gian. bã ng c i Công dụ Trị chứ lạ thểchấ hưnhư c, kinh nguyệ th ấ thư ng, kinh ợ ờ ng: các ng nh, t t t nguyệ khó, các ch ứ củ th ờ kỳmãn kinh, các ch ứ về ư ng kinh ởnhữ ngư i đờ ờ t ng a i ng ng bị chứ tinh th ầ th ầ kinh nhưđ tê vai, dễmệ mỏ tinh thầ bấ an và đ khi các ng n n au t i, nt ôi có chiề hư ng bị đ i tiệ ớ bí ạ n. u Giả thích: Theo Hòa tễcụ phư ng: Bài thuố này còn có tên gọkhác là Tiêu dao tán. ơ i c c i Đ là bài thuố ch ủyế dùng cho phụnữ nh ữ ng ư i ởdạ thểchấ hưnhư c, có ờ ợ ây c u , ng ng t chứ lạ dễmệ mỏ khi bị chứ bệ thầ kinh. Bài thuố này nế thêm M ẫ ng nh, t i các ng nh n c u u đ n bì và Sơ chi tửthì trởthành Gia v ị dao tán (hay Đ n chi tiêu dao tán), nhìn ơ ơ n tiêu chung bài thuố này rấ hay đ ợ dùng. ưc c t Tên thuố là Tiêu dao tán dùng trị ứ hưhuyế mỏ mệ ngũ tâm phi ề nhiệ ngư i ờ c ch ng t, i t, n t, và chân tay đ nặ đ u chóng mặ ngư i bồ chồ má đ , miệ kh ô, cổ au, ng ầ ờn ỏ t, n, ng khô, phát nhiệ và đ mồ trộ ǎ uố không ngon miệ chỉ ố nằ hoặ nhiệ huyế ổ hôi m, n ng t ng, mu n m, c t t tư ng truy ề kinh nguyệ không đ u, vùng bụ quanh rố c ǎ v à đ hàn nhiệ nh ư ơ ề n, t ng n ng au, t số rét, hoặ chữ cho nhữ ngư i phụn ữhuyế như c âm hư dầ d ầ thành ch ứ ờ ợ t c a ng t ,nn ng cố chư ho đ m và s ố cơ thân th ểgầ còm. ờ t ng t n, y Theo Trung quố đ i từđ n: Đ là bài Bát v ị dao tán, tứ là bài thu ố số3 trong cạ i ể ây tiêu c c các bài Tiêu dao tán dùng đ tr ị nhữ ng ư i phụnữh ưhuyế ngư i mệ mỏ ngũ ể cho ờ ờ ng t, t i, tâm phiề nhi ệ ngư i và chân tay đ nhứ nặ đ u chóng m ặ tâm tr ạ bồ ờ c, ng ầ n t, au t, ng n chồ má đ , miệ khô họ ráo, phát s ố đ mồhồ trộ kém ǎ chỉ ố nằ ỏ t, ồ n, ng ng i m, n mu n m, hoặ huyế nhi ệ tư ng truyề kinh nguyệ không đ u, vùng xung quanh rố cǎ đ tơ ề c t n, t n ng au, hàn nhiệ nh ưsố rét, đ i tiệ táo bón, nhữ phụnữhuyế như c âm hư ho đ m và ạn ợ ờ t t ng t , số cơ ngư i g ầ dầ dầ trởthành chứ cố chư (Cam thả m ỗthang 5 tiề ờ y, n n t n, ng t ng o i n). Chếthành tán mỗl ầ u ố 3-4 tiề vớ m ộ bát nư c sạ và cho thêm 3 mi ế Sinh ớ ch i n ng ni t ng, khư ng lùi, 20 h ạ Mạ môn đ ơ ông (mỗ thang cho 3 phân Bạ hà), s ắ lấ 6/10 bát, b ỏ t ch i c cy bã, uố khi thu ố còn nóng, không câu nệvềthờ gian. ng c i Theo Trịệ theo triệ chứ : Bài thuố này rấ có hi ệ nghiệ đ i vớ nhữ ngư i có mố i ờ li u u ng c t u ng mang bịộ lư i. Meguro viế trong San anh quán trịệ tạ thoạrằ "Đ i tư ng củ rp ỡ i ng: ố ợ t li u p a bài thuố này là nh ữ ng ư i do nhữ chứ bệ khác nhau mà có hưnhiệ mạ ờ c ng ng ng nh t, ch nhanh, khí uấ tâm tr ạ bứ b ố dễ ổcáu, đ y tứ dư i tâm, hai bên nách co thắ ầcớ t, ng c i, ni t, đc bi ệ là co thắ mạ ởnách trái, hoặ có ti ế máy đ ng ởbên trái. Đ i vớ nhữ ặ ộ ối t t nh c ng ng
 5. ngư i có mụ trong miệ lư i, họ thì phầ nhiề là thự nhiệ ít trư ng hợ hư ờ ng, ỡ ờ n ng n u c t, p chứ Bài thuố này thích hợ v ớ nhữ ngư i có mụ trong m ồ và lư i do hư ờ ỡ ng. c pi ng n m nhiệ Bài thuố này ch ắ ch ắ có hi ệ nghiệ vớ chứ đ u l ư i hoặ trên lư i m ọ ng ầ ỡ ỡ t. c c n u mi c c nhiề mụ hoặ rộ l ư i. Hiệ tư ng này là do h ưnhiệ chủ ậ và gan hoạ đ ng dẫ cpỡ nợ tộ u n t th n n tớ bị ụ nh ọ , cho nên c ả ạ và cơbụ đ u không thự ng ề i mn t m ch c".
 6. Bài 173: BáN H ạ ậ PHáC THANG (HAN GE KO BOKU TO) HU Thành phầ và phân lư ng: Bán h ạ -6g, Phụ linh 5g, H ậ phác 3g, Tửtô diệ 2g, ợ n 5 c u p Sinh khư ng 3-4g. ơ Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Thông thư ng ngư i ta s ắ nhưb ình thư ng và chia uố làm 3 l ầ khi thuố còn ờ ờ ờ c ng n c nóng, như trong nguyên bả xuấ xứcủ bài thuố h ư ng dẫ chia uố làm 4 lầ ớ ng n t a c n ng n, ban ngày 3 lầ và đ 1 lầ n êm n. Công dụ Trị chứ thầ kinh bấ an, viêm dạdày do thầ kinh, ố nghén, ho, ng: các ng n t n m khàn tiế kèm theo các hiệ tư ng tâm tr ạ bứ b ốkhó ch ị họ và th ự quả nợ ng ng c i u, ng c n nhưcó dịậ đ khi tim đpnhanh, chóng m ặ nôn mử v.v... ậ v t, ôi t, a Giả thích: i Theo Kim qu ỹ ế l ư c: Bài thuố còn có các tên gọ khác nhưTứthấ thang, Đ i thấ yu ợ ạt c i t khí thang. Đ i t ư ng ch ủ ế củ bài thuố này là nhữ ngư i có cả giác nhưcó vậ gì chẹ ở ốợ ờ yu a c ng m t n trong họ Đ là bài khí tễtiêu biể Các b ệ trạ thầ kinh củ bài thuố này là ng. ây u. nh ng n a c tâm trạ nặ nề bứ b ốnhưmuố ngạ hơ ng ng , ci n t i. Theo Th ự t ế ẩ li ệ: Thu ố dùng cho nh ữ ngư i vị ờ tràng hưnhư c, bụ hơ ợ c ch n u c ng ng i trư n g lên, bụ cả thấ đ y trư ng, nư c ứtrong dạdầ Thuố c ũ còn ứ dụ ơ yầ ớ ớ ng m y. c ng ng ng chữ các chứ vịng tràng hưnhư c, dạ ợ dày mấ trư ng lự ǎ xong đ y tứ trong dạ ơ ầc a t c, n dày, buồ nôn, b ụ cả thấ đ y trư ng, rố loạ thầ kinh ch ứ nǎ viêm phế yầ ớ n ng m i n n c ng, quả khàn ti ế . n, ng Theo Giả thích các bài thuố và các tài liệ tham kh ả khác: Thuố dùng cho nhữ i c u o c ng ngư i th ể ấ hưnhư c, tính cách mang nữtính, thểhiệ dư i d ạ dễbị ờ ợ ớ ng ch t n kích thích, nhữ ng ư i tâm trạ bứ bố khó chị Thuố đ ợ ứ dụ trị chứ vị ờ c ư c ng ng các ng ng ci u. ng tràng hưnhư c, sa dạdày, mấ tr ư ng lự d ạ ợ ơ dày, hẹ thự quả co thắ th ự qu ả ố t c p c n, t c n, m nghén, suy như c thầ kinh, hysteria, thầ kinh dễbị ợ kích thích, rố loạ th ầ kinh chứ n n i n n c nǎ chứ hẹ th ự quả do thầ kinh, chứ hoả hố bệ u buồ viêm amiđ ng, ng p c n n ng ng t, nh n, an, viêm phế ả hen, ho gà, đ họ kị phát, khàn tiế cả giác có dịậ trong qu n, au ng ch ng, m vt họ cả giác ng ứ họ ng, m a ng. Bài thuố này có tác d ụ trậ khí, loạn ư c ứtrong dạdày. Thu ố có hiệ quảđ i vớ iớ ối c ng n c u nhữ ng ư i có cả giác dị ư ng trong h ọ nh ữ ng ư i bịác chứ thầ kinh vì ờ th ờ ờc ng m ng, ng ng n các bệ đ ờ củ huyế nhị tim tǎ vọ nhịth ởgấ tâm trạ hoả hố lo sợ nh ư ng a t, p ng t, p p, ng ng t . Phầ b ụ trên mề ứn ư c trong d ạ ớ dày. Ng ư i luôn có tâm tr ạ ư u ấ tiêu cự ờ n ng m, ng u t, c, thiế máu, m ệ mỏ có c ả giác tắ ởhọ Tấ cảđ u là hưchứ g. ề u t i, m c ng. t n
 7. Bài 174: BáN HạTảTÂM THANG (HAN GE SHA SHIN TO) Thành phầ và phân lư ng: Bán h ạ -5g, Hoàng cầ 2,5-3g, Can kh ư ng 2-2,5g, ợ ơ n 4 m Nhân sâm 2,5-3g, Cam thả 2,5-3g, Đ i táo 2,5-3g, Hoàng liên 1g. ạ o Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Sắ vớ 600 ml nư c, lấ 40 ml, b ỏbã, lạsắ tiế còn 250 ml, chia uố làm 3 lầ khi ớy ci icp ng n thuố còn nóng. Nói chung ng ư i ta không sắ lạ như nên sắ lạthì dễ ố ờ c c i, ng ci u ng. Công dụ Trị chứ viêm niêm mạ dạdày ruộ cấ và mạ tính, ỉ chả do lên ng: các ng c tp n a y men, tiêu hóa kém, sa dạdày, viêm dạ dày do thầ kinh, yế dạdày, say lâu, ợ ợ n u , nóng, viêm trong miệ chứ thầ kinh ởnhữ ngư i b ịầ tứ ởvùng lõm thư ng ờ đy c ợ ng, ng n ng vịthỉ thoả bị ồ nôn, nôn mử ǎ u ố không ngon miệ sôi bụ phân , nh ng bu n a, n ng ng, ng, nhão hoặ có chi ề h ư ng b ị chả ớ ỉ c u a y. Giả thích: i Theo Th ư ng hàn luậ : Thuộ nhóm bệ thi ế dư ng, cấ tạ c ủ bài thuố tư ng tự ơ ơ cơ n c nh u uoa vớ bài Hoàng liên thang (khác Qu ế đ ợ thay bằ Hoàng cầ như Hoàng liên chi ư c i ng m), ng thang chủyế có tác d ụ đ i vớ các b ệ vềru ộ còn bài thuố này l ạ có công dụ ng ố i u nh t, c i ng chủyế đ i vớ các bệ vềd ạ uố i dày. Đ bụ ởđ nh ẹ ơ trong Hoàng liên thang. nh au ng ây hn ỉchả ởđ chỉ mứ đ phân nhão, và dù có kiế lị chỉ i mộ lầ là h ế ở cộ đ tn a y ây t thì t. Theo Giả thích các bài thuố : Thuố dùng cho nhữ ngư i bị ồ nôn, nôn mử ǎ ờ bu n i c c ng a, n uố không ngon miệ Thuố còn đ ợ dùng trong các tr ư ng hợ viêm dạdày cấ ưc ờ ng ng. c p p và mạ tính, viêm ruộ dạdày quá thừ toan, giãn dạdày, sa dạdày, loét dạ n t, a dày, loét tá tràng, viêm niêm mạ vị c tràng, d ạdày rố loạ do u ố nh ầ thuố hoặ thu ố mớ i n ng m c c c i, đ y tứ ởvùng bụ trên, ố nghén, nôn m ử do th ầ kinh, trong mồ loét nát, viêm ầc ng m a n m trong khoang miệ ỉ chả th ầ kinh suy như c v.v... ợ ng, a y, n Theo Tr ǎ mẩ chuy ệ Đ n ông y : Triệ chứ ch ủyế c ủ nhữ ngư i dùng bài thu ố ờ m u u ng ua ng c này là đ y tứ ởvùng thư ng vịsôi bụ chứ kèm theo là nôn mử và ỉ chả Bài ầc ợ , ng, ng a a y. thuố này có th ểdùng cho các trư ng hợ đ y tứ chứ ng ởvùng thư ng vịTrong ờ pầ c ơ ợ c . bấ k ỳ ư ng hợ nào, đ u ki ệ tấ y ế c ủ b ệ là nhiệ tà và thủ tà ứđ ng ởvùng tr ờ iề ọ t p n t u a nh t y thư ng vị ợ sinh ra hơ và gây ra đ y t ứ ởđ y. ầc ấ i Theo Th ự t ế ng dụ : Thuố dùng cho nh ữ ng ư i có thểchấ và thểự ởmứ cứ ờ ng c ng t lc c trung bình, thứ ǎ ứđ ởvùng thư ng v ị ư i không muố ǎ buồ nôn, nôn ợ , ng ờ cn óng n n, n mử và đ khi bụ trên hơ đ nhữ ngư i đ c ả thấ khó ch ịởvùng thư ng ờó m ợ a ôi ng i au, ng y u vịcả thấ sựtồ tạcủ d ạ dày, tinh thầ bấ an và thầ kinh quá mẫ cả Thuố ,m y nia nt n n m. c còn đ ợ ứ dụ trong các trư ng hợ viêm niêm m ạ dạdày cấ mạ ư c ng ng ờ n0tính, mấ p c pvà t trư ng lự dạdày, sa d ạ ơ dày, dạdày quá thừ toan, loét d ạdày, mấ ng ủ chứ c a t và ng thầ kinh. n
 8. Bài 175: BáN Hạ ạ TRUậ THIÊN MA THANG (HAN GE BYAKU JUTSU TEN B CH T MA TO) Thành phầ và phân lư ng: Bán h ạ Truậ 3-6g, Trầ bì 3g, Phụ linh 3g, Mạ ợ n 3g, t n c ch nha 1,5-2g, Thiên ma 2g, Sinh kh ư ng 0,5-2g, Thầ khúc 2g, Hoàng k ỳ ơ n 1,5g, Nhân sâm 1,5g, Trạ tả1,5g, Hoàng bá 1g, Can kh ư ng 0,5 -1g (cũ có trư ng hợ không ơ ờ ch ng p có Thầ khúc). n Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Công dụ Dùng cho nhữ ng ư i vị ờ tràng hưnhư c, lạ chân, chóng m ặ đ đ u ợ nh t, au ầ ng: ng v.v... Giả thích: i Theo T ỳ ị ậ: Đ v lu n úng nhưtrong sách c ổđ n nói bài thuố này là bài thuố bổ ỳ ị iể c c t v, Lụ quân t ửthang là bài thuố ch ủtrị ứ nǎ tiêu hóa củ tỳ ị nòng cố củ bài c c ch c ng a v là ta thuố này. Các vịấ thành bài thuố nh ưNhân sâm, Bán hạ Th ư ng truậ B ạ ơ c cu c , t, ch truậ, Tr ầ bì, Phụ linh đ u có tác d ụ lo ạtrừn ư c ứtrong d ạ ề ớ dày; Sinh kh ư ng và ơ t n c ng i Can khư ng có tác dụ sư i ấ cái hàn lãnh trong vị ơ ng ở m tràng và t ǎ c ư ng ch ứ n ǎ ng ờ c ng củ vị a tràng. Hoàng k ỳ tác dụ lo ạth ủ đc d ư i da, Mạ nha và Th ầ khúc giúp yộ ớ có ng i ch n cho tác dụ tiêu hóa và ng ǎ nôn mử Hoàng bá và Trạ tảh ạ ệ ởthậ và bàng ng n a. ch nhi t n quang, dẫ thủ đc ra ngoài theo niệ đ o. Thiên ma vào can kinh và có tác d ụ yộ uạ n ng ngǎ chặ phong sựdao đ ng do phong gây ra, chủtrị ứ chóng mặ Thuố dùng ộ n n ch ng t. c cho nhữ ng ư i vị ờ tràng yế có kèm theo chóng mặ đ đ u, nôn m ử Có nhữ t, au ầ ng u a. ng chứ giố nhưtrong bài Ngô thù du thang, như triệ chứ củ bài Ngô thù du ng ng ng u ng a thang có đ c trư là rấ buồ nôn, khô háo, khí huyế th ư ng xung, có lự cǎ ở ặ ợ ng t n t c ng bụ và đ thủ đ c mạ ộ yộ ng nh. Theo C ơsởvà chẩ liệ : Đ là bài thuố trị au đ u, dùng cho nhữ ngư i bị ứ cđầ ờ ch ng n u ây ng lạ thư ng ngày v ị ờ tràng hưnhư c, nư c ứtrong dạdày và nư c này trởthành thủ ợ ớ ớ nh y đc gây ra đ đ u, nhữ ngư i này phầ nhiề là khi đ đ u thư ng kèm theo ộ au ầ ờ au ầ ờ ng n u chóng mặ cái đ kéo t ừđ u số mũthẳ t ớ tậ giữ đ đ u. Nhữ ngư i như ầ ng aỉ ầ ờ t, au i ng i n nh ng vậ phầ nhiề là sau khi ǎ chân tay rấ mỏ chỉ ố ng ủ Bài thuố này cũ đ ợng ư c y n u n, t i mu n . c ứ dụ trị chứ đ đ u do huyế áp thấ và đ đ u vì tǎ huyế áp do vị ng au ầ au ầ ng ng các t p ng t tràng gây ra. Theo Y h ọ đ y : Thuố dùng cho nhữ ngư i vị ờ tràng y ế và có chiề hư ng bị ớ c ông c ng u u mấ trư ng lự chủyế v ớ các tri ệ chứ chân lạ chóng mặ đ đ u, buồ nôn. ơ t, au ầ t c ui u ng nh, n Thuố cũ dùng cho nhữ ngư i sau khi ǎ xong chân tay r ấ m ỏvà chỉ ố ngủ ờ c ng ng n t i mu n . Thuố cũ đ ợ ứ dụ trị chứ mấ trư ng lự d ạ c ng ư c ng ng các ơ dày, sa d ạdày, đ đu au ầ ng t c thư ng xuyên và các hộch ứ Ménière. ờ i ng Theo Th ự t ế ẩ li ệ: Thu ố dùng tr ị chứ tê mỏ vai, mấ tr ư ng lự d ạ ơ c ch n u c các ng i t c dày, sa dạdày có kèm theo đ đu và chóng m ặ Đ u đ kéo t ừđ số g mũ thẳ tớ au ầ t. ầ au ỉ nh n i ng i
 9. giữ đ đ u, hơ quay cổđ th ấ rấ chóng mặ ngư i có cả giác nh ưbay trên aỉ ầ ờ nh i ã yt t, m không trung
 10. Bài 176: B ạ H ổTHANG (BYAK KO TO) CH Thành phầ và phân lư ng: Tri m ẫ 5g, G ạ tẻ8g, Thạ cao 15g, Cam th ả 2g. ợ n u o ch o Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Công dụ Dùng cho nhữ ng ư i bị ệ khát và nhi ệ ờ mi ng ng: ng t. Giả thích: i Theo Th ư ng hàn luậ : Bạ hổlà thầ hành kim canh giữphía tây, mộ trong 4 loạ ơ n ch n t i thú thầ canh gi ữ4 phư ng ởTrung quố Đ là m ộ trong nh ữ bài thuố tiêu biể ơ n c. ây t ng c u củ thuố đ c ông y. Trong 4 nguyên tắ trịệ củ đ c li u a ông y: phát hãn (cho đ mồ ổ hôi), thổ a , hạ trung hòa thì bà i thuố này là lo ạhàn l ư ng có tác dụ trung hòabệ nhiệ Tây ơ , c i ng nh t. phư ng cũ hàm nghĩ là mùa thu và giảnhi ệ vảạ chủdư c trong bài thu ố này là ơ ợ ng a i t, li c Thạ cao có màu trắ cho nên bài thuố này đ ợ đ t tên là B ạ hổthang. Nhữ ưc ặ ch ng c ch ng bệ nhiệ theo đ u kiệ có phát số đ mồ iề t ổ hôi, phiề khát thì có rấ nhiề nhưcả nh t n n t u m mạ trúng thử say n ắ các bệ nhiệ truyề nhiễ cấ tính, sở viêm da, đ o, , ng, nh t n mp i, ái đ ờ hen xuyễ đ rǎ bệ vềmắ đ dầ các bệ tinh thầ ,v.v... Như ư ng, n, au ng, nh t, ái m, nh n ng nế bấ chấ các đ u ki ệ phảcó dư ng chứ và biể chứ nhiệ ởtrong c ơmà iề ơ ut p n i ng u ng, t cứcho dùng thuố ch ỉǎ c ứtheo tên bệ thì có nguy c ơcàng làm cho b ệ thêm c cn nh nh trầ trọ cho nên trong phầ công dụ trong bài thuố này không ghi tên b ệ mà m ng, n ng c nh chỉ bệ tr ạ Nh ữ bệ nhân dùng thu ố này mạ phả hoạ sác và hồ đ i ng ạ nêu nh ng. ng nh c ch i t, còn nhữ ng ư i có mạ trầ huyế trì và ti ể thì tuyệ đ i cấ dùng thu ố này. ờ tốm ng ch m, t u c Thuố này dùng cho nh ữ ng ư i không ớ lạ cả thấ ngư i nóng nhưđ t, hoặ ờ ờ ố c ng n nh, m y c chạ vào sư thì thấ nóng nhưđ t. ố m ng p Trong phầ Quyế âm b ệ c ủ Thư ng hàn luậ có viế "Nhữ ng ư i bị ư ng hàn ơ ờ th ơ n t nh a n t: ng mạ hoạ mà quyế là n ơ là phầ lý có nhiệ và phảdùng Bạ hổthang". Bài thuố ch t t i n t i ch c này cũ đ ợ dùng trong trư ng hợ nhi ệ bị ọ ởphầ lý, còn phầ biể l ạl ạ ng ư c ờ t đ ng p n n u i nh, ngư i ta gọ hiệ tư ng này là nhiệ quy ế Bài thuố này cũ còn đ ợ dùng đ trị ờ nợ ưc ể i t t. c ng chứ di niệ Sách Thư ng hàn luậ cũ nói bài thu ố này đ ợ dùng cho nh ữ ơ ưc ng u. n ng c ng ngư i bị ệ nói l ả nhả ý thứ không rõ ràng, bị ni ệ Bạ h ồ ờ nhi t, m m, c di u. ch thang dùng cho nhữ ng ư i miệ khát, đ nhiề ờ ng ng ái u. Theo Chẩ liệ y đ n và các tài liệ tham khả khác: Thu ố có tác dụ gi ảnhi ệ trấ iể nu u o c ng i t, n tĩ ch ố khát và đ ợ dùng trị bệ nhiệ nh ưthân nhi ệ ghê nhiệ phiề nhiệ ưc nh, ng các nh t t, t, n t v.v... Đ i t ư ng củ bài thuố này là nhữ ngư i phát s ốđ mồ ốợ ờ t ổ hôi, ngư i phiề khát. ờ a c ng n Miệ lư i khô táo rấ khát n ư c, lư i khô và có nhữ rêu trắ đ mồhôi, đ r ấ ng ỡ ớ ỡ ng, ổ t ng ái t nhiề đ khi có triệ chứ tiể ti ệ không dứ khô háo th ể ị B ụ không đ y l ắ ầ m, u, ôi u ng u n t, d ch. ng như cũ có trư ng hợ đ y bụ Bài thuố này đ ợ ứ dụ trong các trư ng ờ p ầ ng. ư c ng ng ờ ng ng c hợ p:
 11. (a) Nhữ ngư i bị ư ng hàn, cả cúm, s ở nhữ bệ truyề nhiễ có phát ban, ờ th ơ ng m i, ng nh n m số cao, miệ khát, phiề táo, ho ặ b ị ứ nói mê sả bị chứ vềnão. t ng n c ch ng ng, các ng (b) Nhữ ngư i bịố cao, miệ khô, háo ngư i do bị nóng, trúng thử chứ ờ st ờ ng ng say , ng uremia. (c) Nhữ ngư i bị ễ phát bệ vào mùa hè, nhữ ngư i bị ch ứ đ đ ờ xuy n ờ các ng nh ng ng ái êm, đ d ầ đ rǎ đ m ắ đ đ ờ t, ái ư ng. ái m, au ng, au (d) Nhữ ngư i bị chứ bệ tinh th ầ trong m ắ nóng nhưcó lử quát tháo, ờ các ng ng nh n, t a, nói mê sả hát ngêu ngao, c ư i to, ch ạ lung tung khát và uố nh ề ờ ng, y ng u. (đ Nhữ ngư i bị bệ da nói chung, bị ờ các nh ezêma rấ ngứ ngủkhông ngon giấ ) ng t a, c, mồhôi đ nhưtháo, nhữ ngư i nhúng chân xuố nư c thì chân bị ổ ờ ng ớ ng tê.
 12. Bài 177: B ạ H ổGIA QU ếCHI THANG (BYAK KO KA KEI SHI TO) CH Thành phầ và phân lư ng: Tri m ẫ 5g, G ạ tẻ8g, Thạ cao 15g, Cam th ả 2g, ợ n u o ch o Quếchi 2-4g. Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Công dụ Dùng cho nhữ ng ư i miệ khát, có nhiệ ờ ng: ng ng t. Giả thích: i Theo Th ư ng hàn luậ và Kim qu ỹ ế l ư c: Đ là bài Bạ hổ ơ y u ợ ây thang thêm Qu ế n ch chi, cho nên thuố dùng cho nhữ ngư i có các chứ bệ nhưtrong Bạ hổ ờ c ng ng nh ch thang như bi ể chứ và th ư ng xung m ạ hơ Công dụ và hiệ quảcủ bài thuố ợ ng u ng nh n. ng u a c này ghi giố nhưtrong B ạ h ổ thang, như cầ chú ý rằ ởbài này m ứ đ cộ ng ch ng n ng thư ng xung mạ hơ ợ nh n. Thuố dùng cho nhữ ng ư i bịố cao do các bệ nhiệ và đ ợ ứ dụ trị ờ st ư c ng ng các c ng nh t, chứ viêm cơ viêm màng x ư ng, viêm khớ eczêma, ghẻkhô, bệ ng ứ sẩ ởtrẻ ơ ng , p, nh an em (strophulus) ngứ hạbộ đ đ u, đ mắ đ rǎ v.v... Giố nhưBạ hổ , au ầ au a t, au ng ng ch thang, bài thuố này cũ thích ứ vớ các chứ say nắ đ đ ờ đ dầ và ng, ái ư ng, ái m c ng ng i ng các bệ mày đ v.v... nh ay Sách Kim qu ỹ ế l ư c ghi: "Nhữ ngư i bị ngư c thì mạ bình, ng ư i không yu ợ ờ ôn ợ ờ ng ch lạ mà chỉ ấ nóng, gân cố đ nh ứ đ khi bị m ử Khi dùng thuố này đ trị ể nh th y t au c, ôi nôn a". c bệ da thì cầ phả chú ý là ngư i không thấ lạ mà chỉ ấ nóng. ờ nh n i y nh th y Theo Th ự t ế ẩ li ệ Thự tếứ dụ và các tài liệ tham khả khác: Dùng cho c ch n u, c ng ng u o nhữ ng ư i nhiệ viêm quầ g m ạ chỗbị ư ng t ổ nóng rõ r ệ Dùng cho nhữ ờ th ơ ng t n nh, n t. ng ngư i bị chứ giố nhưtrong Bạ hổthang như biể chứ mạ hơ và ờ các ng ng ch ng u ng nh n thư ng xung rõ hơ Bài thu ố này cũ đ ợ dùng cho nhữ ngư i bị lo ạbệ ợ ng ư c ờ các n. c ng i nh nhiệ bịố cao, nhữ ng ư i b ịờ viêm cơ viêm màng xư ng, viêm khớ eczêma, gh ẻ ơ t st ng , p, khô, bệ ngứ sùi trẻcon (strophulus), ngứ vùng hạ ộ các ch ứ về ắ Trong nh a a b, ng m t. thự tế bài Bạ hổ quếchi thang, Bạ hổgia nhân sâm thang đ ợ sửdụ ưc c, ch gia ch ng nhiề hơ bài Bạ hổthang. u n ch Thuố có công dụ đ i vớ chứ đ rǎ kèm theo nghị thư ng và đ đ u. ng ố i ờ au ầ c ng au ng ch Nhữ ngư i đ đ u này có mạ hồ đ i, mi ệ kahít và lư i khô, đu đ dữdộ ờ au ầ ch ng ạ ỡ ầ au ng ng i từphía dư i đ lên. Bài thuố này cũ trị ứ éczêma dai dẳ chứ ghẻkhô, ớ au c ng ch ng ng, ng chứ đ da. ng en
 13. Bài 178: Bạ HổGIA NHÂN SÂM THANG (BYAK KO KA NIN GIN TO) CH Thành phầ và phân lư ng: Tri m ẫ 5-6g, Thạ cao 15-16g, Cam thả 2g, Gạ t ẻ - ợ n u ch o o8 10g, Nhân sâm 1,5-3g. Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Công dụ Dùng cho nhữ ng ư i miệ khát và có nhiệ ờ ng: ng ng t. Giả thích: i Theo Th ư ng hàn luậ và Kim qu ỹ ế l ư c: Đ là bài Bạ hổ ơ y u ợ ây n ch thang có thêm Nhân sâm, cho nên dùng trị chứ củ B ạ hổthang nh ư nhiệ nộngo ạcao hơ các ng a ch ng ti i n, mứ đ thểdị khô hơ ngư i phi ề khát, mồ l ư i rấ khô táo, nư c mu ố uố cộ ờ mỡt ớ ch n, n n ng hàng lít mà lạ mệ mỏ Bài Bạ hổthang giố loạ thuố trong các bài thu ố đ i t i. ch ng i c c ông y, mộ trong 4 nguyên tắ trịệ hãn, thổ hạ hòa, là mộ bài thuố quan trọ dùng đ ể t c li u: ,, t c ng trung hòa bệ nhiệ đ ợ ứ dụ rộ rãi đ trị bệ cả n ắ cả nóng, t, ư c ng ng ng ể các nh m ng, m nh trúng thửkhí, đ đ ờ viêm da và nhiề loạ bệ nhiệ khác. ái ư ng, u i nh t Theo Th ự t ế ẩ li ệ Gi ảthích các bài thuố và các tài liệ tham khả khác: Thuố c ch n u, i c u o c dùng trị chứ củ B ạ hổthang như mứ đ giả thể ị cao h ơ mi ệ cộ m các ng a ch ng d ch n, ng khát hơ ởnhữ ngư i m ạh hồ đ i, rốloạ thầ kinh, quát tháo ầ ĩnói lả ờc ng ạ i n ng n n m, m nhả ch ạ lung tung, m ắ xung huyế ngư i rấ khát vớgì cũ uố Ngoài các bệ ờt m, y t t, ng ng. nh nhiệ bài thuố này dùng cho nhữ ngư i bịả n ắ giai đ ạ đ u củ bệ đ ờ c m ng, o n ầ a nh ái t, c ng đ ờ khi bệ trạ chư nặ lắ và ng ư i ch ư suy như c. ư ng ờ ợ nh ng a ng m a Thuố dùng cho nhữ ng ư i m ạ ph ầ nhi ề là h ồ đ i, phân c ứ vùng b ụ ờ ng ạ c ng ch n u ng, ng nhìn chung là mề bụ trên c ứ và cả thấ tứ vềnhữ biể chứ thì có: đ ổ m, ng ng m y c; ng u ng mồhôi, ghê gió, l ạ lư ghê lạ đ y b ụ li ệ quanh miệ chân tay đ và c ả nh, ầ ng, t nh ng, ng, au m thấ nặ nề ể tiệ nhiề lầ Bài thu ố này ch ủyế đ ợ ứ dụ trị chứ u ư c ng ng các y ng ti u n u n. c ng: (1) Cả cúm, thư ng hàn, viêm phổ viêm não, trúng thử cả n ắ gây ra số cao, ơ m i, , m ng t ngư i khô háo khát nư c, các chứ vềnão. ờ ớ ng (2) Nhữ ngư i bịệ đ đ ờ xuấ huyế não, bệ Basedow, ngư i khô háo, ờ b nh ái ư ng, ờ ng t t nh mạ hồ và đ i. ạ ch ng (3) Nhữ ngư i bị ờ viêm da, chứ mày đ éczêma, strophulus (bệ ngứ sẩ ởtrẻ ng ng ay, nh an em) và ghẻkhô, ngư i rấ ng ứ và chỗbị ệ xung huy ế r ấ đ , khô và kèm theo ờt t tỏ a b nh hiệ tư ng khô háo và khát nư c. Bài thuố cũ đ ợ vậ dụ ch ữ viêm thậ nợ ớ c ng ư c n ng a n, chứ tǎ urê huy ế viêm túi m ậ đ đ viêm giác mạ sư mộ rǎ viêm ng ng t, t, ái êm, c, ng ng ng, màng thủ tinh thểmố mắ y ng t. Đ i t ư ng t ấ yế củ bài thuố này là r ấ khát (thích uố nư c lạ ốợ ớ nh), miệ và môi r ấ tua c t ng ng t khô, đ mồhôi hoặ lư ng tiể tiệ tǎ lên, mấ thểdị như không bí đ i tiệ đ i ổ cợ ạ n, ố u n ng t ch ng tư ng đ ợ xác nh ậ củ bài thuố này là chân tay lạ ǎ uố không thấ ngon, di ợ ưc na c nh, n ng y
 14. niệ nói mê sả chóng mặ m ạ hoạ hoặ nổ và to. Thuố đ ợ ứ dụ trong c ư c ng ng u, ng, t, ch t ci các trư ng hợ bịả n ắ đ dầ đ đ ờ mày đ và eczêma. ờ p c m ng, ái m, ái ư ng, ay
 15. Bài 179: Bấ HOáN KIM CHíNH KHí TáN (FU KAN KIN SHO KI SAN) T Thành phầ và phân lư ng: Tru ậ 4g, H ậ phác 3g, Trầ bì 3g, Đ i táo 1-3g, Sinh ợ ạ n t u n khư ng 2-3g, Bán hạ6g, Cam thả 1,5g, Hoắ hư ng 1g. ơ cơ o Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Công dụ Trị chứ viêm dạdày cấ và m ạ tính, m ấ trư ng lự dạdày, tiêu ơ ng: các ng p n t c hóa kém, ǎ u ố không ngon miệ ởnhữ ng ư i b ịầ ởd ạdày, buồ nôn và có ờ đy n ng ng ng n chiề hư ng tiêu hóa kém. ớ u Giả thích: i Theo Hòa tễcụ phư ng: (1) Đ là bài B ình vị thêm hai v ị ắ hư ng và Bán hạ ơ Ho c ơ c ây tán . Xuấ x ứcủ bài thuố là ởtrong phầ Thư ng hàn củ sách Hòa tễcụ phư ng. ơ ơ t a c n a c (2) Theo sách này thì "Thuố này trị ư ng hàn tứthờ thờ khí chư ng d ị đ đ u th ơ ớ ch, au ầ c i, i số cao, lư eo lư co c ư ng, ng ũ ơ lao, thấ th ư ng, chư ng khí lam sơ hàn nhi ệ ơ ớ t ng ng t n, t, vãng lai, ngũcánh, nghẹ ho đ m dài. Nhữ ngư i bị ệ nôn trôn tháo, t ạ phủ ờ ờ mi ng n, ng ng hưhàn, ỉ chả ki ế lỵ nên dùng bài thu ố này. "Ho ặ nhữ ngư i từn ơ khác đ n ờ ế a y t thì c c ng i không quen thủ th ổcũ nên dùng thuố này, nế dùng thư ng xuyên thì trá nh đ ợ ờ ưc y ng c u lam khí, đ u hòa t ỳ ịlàm cho ǎ uố ngon mi ệ iề v, n ng ng". (3) Bài thuố này dùng tr ị chứ củ Bình vị lạ bị ạ cả (bị ệ khí, cả c các ng a tán i ngo i m b nh m mạ thư ng hàn, cả cúm, v.v... do ngo ạtà gây ra). ơ o, m i Theo các tài liệ tham khả Thuố dùng cho nh ữ ng ư i đ du lị đ n các vùng xa ời ch ế u o: c ng xôi bịtrúng th ủ đ c d ẫ tớ th ổ ả hoặ nhữ ngư i số lộ yộ n i ờ ng thiên ởvùng đ t ẩ ấm t, c ng thấ p, vư t sông vư t ngòi b ị ỳ ợ ợ phát nhiệ thân th ểnặ nề Hoặ cũ có th ểdùng cho t, ng . c ng nhữ ng ư i vào ởnhà m ớ t ư ng còn ẩ thấ ờ i, ờ ng m p. (4) Thuố cũ còn đ ợ dùng cho nh ữ ngư i b ị ưc ờ trúng thủ (ngã nư c), nhữ ớ c ng ng y ng ngư i bị ờ viêm vịtràng do uố phả nư c không sạ nư c lạ iớ ch, ớ . ng
 16. Bài 180: PHụ LINH ẩ (BUKU RYO IN) C M Thành phầ và phân lư ng: Ph ụ linh 5g, Tru ậ 4g, Nhân sâm 3g, Sinh khư ng 1-3g, ợ ơ n c t Trầ bì 3g, Chỉ ự 1-2g. n th c Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Công dụ Trị chứ viêm dạdày, mấ trư ng l ự d ạdày, ứn ư c ởnhữ ơ ớ ng: các ng t c ng ngư i buồ nôn, ợnóng và lư ng tiể ti ệ giả ờ ợ n un m. Bài thuố này thêm 4-5g Bán hạthì thành Phụ linh ẩ gia bán hạ c c m . Giả thích: i Theo Kim qu ỹ ế l ư c: Đ là bài Nhân sâm thang bỏCam thả thêm Trầ bì (Quấ y u ợ ây o, n t bì), Chỉ ự và Sinh kh ư ng. Ng ư i ta cũ có th ể đ là bài thuố kế hợ giữ ơ ờ th c ng coi ây ct p a Quấ bì chỉ ự sinh khư ng thang (trị ứ đ y tứ vùng d ạ ơ ch ng ầ c dày và nôn m ử v ớ bài t th c a) i Tứquân tửthang. Thuố này dùng cho nhữ ngư i bị dị v ị Phụ linh ẩ gia ờ ói ch . Bài c ng c m bán hạ dùng cho nh ữ ngư i b ị nóng và ợh ơ th ứ ǎ nhi ề hơ bài Phụ linh ẩ ờợ ng i cn u n c m. Theo Chẩ liệ y đ n: Bài thuố này có tác dụ loạ nư c ứtrong dạdày và tiêu hơ iể iớ nu c ng i sung mãn, cho nên bài thuố này đ ợ dùng đ trị chứ viêm d ạ ưc ể các dày, mấ tr ư ng ơ c ng t lự d ạ dày và giãn d ạdày, v.v... Nh ữ ng ư i b ịơ sung mãn trong dạdày khiế cho ờ hi c ng n không thểǎ uố đ ợ thì dùng bài thuố này. Nhữ ngư i đ c ũ có khi có các n ng ư c ờ ó ng c ng triệ chứ ợhơ thứ ǎ buồ nôn, và ợnóng. Nhữ ngư i dùng bài thuố này bụ ờ u ng i c n, n ng c ng trên thư ng bịầ cứ và là n h ữ ng ư i thự chứ hơ ởbài Nhân sâm thang. ờ đ y ng ờ ng c ng n Theo Trịệ theo triệ chứ : Bài thuố này dùng trong trư ng hợ có hơ sung m ãn ờ li u u ng c p i trong dạdày khiế cho không th ểǎ uố đ ợ là không muố ǎ Trư ng hợ bị n ng ư c, ờ n n n. p nặ thì ngự đ y cǎ khiế cho thậ chí không thể ằ đ ợ So vớ các chứ c ầ ng n m ư c. ng n m i ng trong Tứquân tửthang và L ụ quân t ửthang, thì bụ củ b ệ nhân dùng bài thu ố c ng a nh c này có lự hơ cǎ hơ ợra hơ thứ ǎ v à nư c ói ngư c ra mi ệ Trong nhữ ớ ợ c n, ng n, i cn ng. ng trư ng h ợ nhưvậ thì dùng bài thuố này. ờ p y c Theo Các bài t huố đ n giả: Bài thuố này dùng đ trị ứ đ m ẩ ởphầ bụ cơ ể ch ng ờ m n c n ng trên, khí huyế c ấ Nhữ ngư i bị ứ này, đ m và nư c ứlạởb ụ trên, bị ờ ch ng ờ ớ t p. ng i ng ói nư c, hoặ b ụ đ y không thể n uố đ ợ đ ợ g ọlà chứ đ ẩ Nhữ ớ c ng ầ ǎ ng ư c, ư c i ng àm m. ng ngư i bị nư c là do khí huyế c ấ Chứ này gầ giố chứ củ bài Phụ linh ờ ói ớ t p. ng n ng ng a c trạ tảthang, như hơ khác ởch ỗ bị nư c như không khát, b ụ trên đ y ớ ầ ch ng i là ói ng ng tứ và đ như bụ gi ữ không đ c au, ng ng a au. Theo T ọ đ nh ậ môn đ y : Odai tiên sinh vi ế "Thuố dùng đ trị chứ ợ ể các a àm p ông t: c ng chua, sôi bụ đ y cứ ởvùng bụ trên, tiể tiệ bấ l ợ hoặ đ ng ự Tr ị ng, ầ ng ng u n t i, c au c. cho nhữ ng ư i sáng nào cũ bị ồ nôn, ói nư c chua hoặ đ m rãi. Thuố cũ ờ ớ cờ ng ng bu n c ng dùng cho nhữ ngư i già khổsởvì chứ đ ẩ đ y tứ ởvùng bụ trên, ǎ ờ ng àm m, ầ c ng ng n uố không tiêu, d ễa chả Hoặ dùng cho nh ữ đ a trẻbú sữ không tiêu trớ ỉ ng ứ ng y. c a
 17. không ngừ ho gà, bụ trên đ y t ứ bị nặ Dùng thêm v ớ Bán hạsẽ ấ hiệ ầ c, ói ng. ng, ng i rt u nghiệm".
 18. Bài 181: PHụ LINH ẩ H ợ BáN HạHậ PHáC THANG (BUKU RYO IN GO HAN C M P U GE KO BOKU TO) Thành phầ và phân lư ng: Ph ụ linh 5g, Tru ậ 4g, Nhân sâm 3g, Sinh khư ng 3-4g, ợ ơ n c t Trầ bì 3g, Chỉ ự 1-2g, Bán hạ5-6g, Hậ phác 3g, Tửtô diệ 2g. n th c u p Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Cho 6 vị ụ linh, Nhân sâm, B ạ truậ Chỉ ự Quấ bì và Sinh khư ng vào sắ ơ Ph c ch t, th c, t c vớ 6 bát n ư c, lấ 1,8 bát, chia uố làm 3 lầ khi thuố còn nóng, cách nhau m ộ ớ i y ng n c t khoả thờ gian đ ngư i đ bộđđ ợ 5 -6 km. ể ời i ưc ng i Công dụ Trị chứ thầ kinh bấ an, viêm dạdày do thầ kinh, chứ lư ẩ ng: các ng n t n ng u m, viêm dạdày ởnhữ ngư i tâm trạ bứ b ốkhó chị họ và th ự quả nhưcó dị ờ ng ng c i u, ng c n vậ chẹ l ạ đ khi tim đ p m ạ chóng mặ buồ nôn, ợnóng, lư ng tiể tiệ giả ậ ợ t n i, ôi nh, t, n un m. Giả thích: i Theo sách Bả triề kinh nghiệ phư ng: ơ n u m Phầ Trịệ thủ khí thuộ ch ư ng Mạ chứ và trịệ chứ đ ẩ và ho trong ơ n li u y c ch ng li u ng àm m sách Kim qu ỹ ế l ư c đ ợ truy ề đ n các đ i sau đ nêu các chứ củ bài Phụ y u ợ ưc nế ờ ã ng a c linh ẩ củ sách Ngo ạđ bí phư ng: "ngư i đ m, nư c đ ng tích tụtrong ngự sau ơ ờờ ớọ ma i ài c, khi bị m ử thì khí tràn đ y các khoả tr ố trong ngự khiế cho ngự b ịầ ầ c đy nôn a ng ng c n không thểǎ uố đ ợ n ng ư c". Trong mụ Các bệ vặ c ủ phụnữvà trịệ các b ệ đ trong chư ng Phụnữt ạ ơ c nh t a li u nh ó p bệ dựtrữliệ cũ trong cuố Kim quỹyế lư c l ạnêu nhữ ch ứ củ bài Bán uợi nh u, ng n ng ng a hạhậ phác thang và nói rằ "Nh ữ ngư i phụnữcả thấ nhưcó c ụ thịnư ng ờ ctớ u ng: ng m y chẹ trong h ọ thì dùng bài thuố này". Phụ linh ẩ bán hạhậ phác thang là bài n ng c c m u thuố kế hợ hai bài thuố này. ctp c Theo Chẩ liệ y đ n: Thuố dùng t rị chứ viêm d ạdày, sa dạdày, mấ trư ng iể ơ nu c các ng t lự d ạ dày, ch ứ thầ kinh, bệ vềđ ờ kinh nguyệ hen ph ếquả viêm phế ư ng c ng n nh t, n, quả ho gà, ố nghén ởnhữ ngư i vị ờ tràng yế dạdày bịầ hơ bụ đ y trư ng đ y i, ng ầ ớ n, m ng u, và do đ không muố ǎ ó n n. Theo T ậ các bài thuố đ y : Thuố dùng cho nhữ ngư i bị àm ẩ suy như c ờđ ợ p c ông c ng m, thầ kinh dạ dày, hẹ thự quả do thầ kinh, các chứ củ thờ kỳ n p c n n ng a i mãn kinh, hysteria, bệ Basedow, viêm phế ả cấ và mạ tính, phù thũ thự quả phù nh qu n p n ng c n, thũ thanh môn, phù bìu. ng
 19. Bài 182: PHụ LINH TRạ T ảTHANG (BUKU RYO TAKU SHA TO) C CH Thành phầ và phân lư ng: Ph ụ linh 4g, Trạ tả4g, Truậ 3g, Quếchi 2g, Sinh ợ n c ch t khư ng 3-5g (chỉ ư c dùng Sinh khư ng), Cam thả 1,5g. ơ đợ ơ o Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Công dụ Trị chứ viêm dạdày, sa d ạdày ởnhữ ngư i bị và cả thấ ờ nôn ng: các ng ng m y khát. Giả thích: i Theo sách Kim qu ỹ ế l ư c: Bài thuố này đ ợ coi là bài Linh quếtruậ cam thang yu ợ ưc c t đ ợ bổsung, hoặ bài Ngũlinh tán bỏTrưlinh, thêm Cam th ả và Sinh khư ng, ưc ơ c o ngư i ta dễl ẫ bài thuố này vớ các bài Trạ tả ờ ch thang, Linh quếtru ậ cam thang, Ng ũ n c i t linh tán, Phụ linh cam th ả thang v.v... Bài thuố này dùng cho nh ữ ngư i bị ờ nôn c o c ng mử cổkhô và tiể tiệ ít, còn triệ chứ củ nhữ ngư i dùng Ngũlinh tán l à thứ ờ a, un u ng a ng c ǎ vào bị ra ngay lậ tứ n ói p c. Theo Chẩ liệ y đ n: Đ là bài Ng ũlinh tán bỏTrưlinh mà thay vào đ là Cam thả iể ây nu ó o và Sinh khư ng. Cả bài thuố đ u trị ơ c ề chung m ộ chứ là miệ khát, lư ng tiểợ hai t ng ng u tiệ giả nôn mử như tình tr ạ nôn m ử củ hai bài thuố khác nhau. Nôn mử n m, a, ng ng aa c a mà ngư i ta thư ng gọ là ói nư c trong bài Ng ũlinh tán có đ c để là khát nư c, ờ ờ ớ ặ im ớ i uố vào lạói ra ngay, còn trong Phụ linh trạ tảthang thì miệ khát nư c, như ớ ng i c ch ng ng uố vào hiế khi bị ra ngay mà có mộ khoả cách giữ ǎ vào v ớ ói ra, ch ẳ ng m ói t ng an i ng hạ ǎ vào bu ổsáng thì bu ổchiề m ớ bị Do đ trong khi nôn m ử ởbài Ngũ nn i i u i ói. ó, a linh tán diễ ra nhiề lầ thì nôn mử trong bài Phụ linh trạ tảthang ph ầ nhi ề ngày chỉ n un a c ch n u nôn 1-2 lần. Theo Th ự t ế ng dụ : Thuố dùng cho nh ữ ng ư i bị nư c trong d ạdày, buồ cứ ờứớ ng c ng n nôn, sau khi ǎ m ộ th ờ gian thì bị mử khát n ư c. Thỉ tho ả có hiệ tư ng ớ nợ n t i nôn a, nh ng thư ng xung, đ đ u, váng đ u, chóng mặ nhị tim tǎ vọ lư ng tiể ti ệ giả ợ au ầ ầ ng t, ợ t, p un m. Bụ toàn thểphầ nhiề là mề nhão, có tiế m ư c óc ách ởvùng bụ trên. ớ ng n u m ng ng Theo Giả thích các bài thuố cổquan trọ : Thuố này trị ứ vùng bụ trên có i c ng c ch ng ng tiế đ p th ổ thứ ti ể ti ệ bấ lợ thư ng xung, nôn, khát n ư c, uố nư c nhiề ng ậ ợ ớ ng ớ n c, u n t i, u. Sách Y thánh ph ư ng cách vi ế "Thu ố này dùng cho nhữ ngư i bị không dứ ơ ờ nôn t: c ng t, khát nư c, uố nư c nhiề Nhữ ngư i phát s ố đ mồhôi đ u, chóng mặ tiể ớ ớ ờ t, ổ ầ ng u. ng t, u tiệ bấ lợ thì phả dùng bài Phụ linh trạ tảthang". nti i c ch
 20. Bài 183: PHụ LONG CAN THANG (BUKU RYU KAN TO) C Thành phầ và phân lư ng: Ph ụ long can (Đ t lòng b ế 4-10g, Bán h ạ -8g, Sinh ợ ấ n c p) 5 khư ng 5-8g, Ph ụ linh 3-5g. ơ c Cách dùng và lư ng dùng: Thang. ợ Theo Th ự t ế ẩ li ệ: Cho 2 bát nư c vào 4g Phụ long can quấ kỹ chờcho lắ ớ c ch n u c y, ng, lọ lấ 1,5 bát cho vào sắ vớ Ti ể bán hạgia phụ linh thang. cy ci u c Theo Chẩ liệ y đ n: Cho 60 ml nư c vào 4g Ph ụ long can qu ấ kỹ chờcho lắ iể ớ nu c y, ng, lọ lấ 500 ml cho vào sắ vớ Tiể bán hạgia phụ linh thang. Đ tiệ lợ ngư i ta có ể n i, ờ cy ci u c thểcho 4g Ph ụ long can vào s ắ chung vớ Tiể bán hạ phụ linh thang. Thuố c c i u gia c c uố lúc nguộ ng i. Công dụ Trị chứ buồ nôn, nôn m ử ố nghén. ng: các ng n a, m Giả thích: i Thuố gia truy ề nhà Asada. Trong sách này đ nêu ra rấ nhiề bài thuố chữ nôn, c n ã t u c a ch ẳ hạ nhưNgũlinh tán, Sinh khư ng tảtâm thang, Bán hạtảtâm thang, Cam thả ơ ng n o tảtâm thang, Can khư ng nhân sâm bán hạhoàn, Tiể bán hạgia phụ linh thang, ơ u c Ngô thù du thang. Đ i vớ nhữ ngư i b ị ứ nôn nặ và dai dẳ nhât là nôn ối ờ ch ng ng ng ng, trong thờ gian có thai ( ố nghén), dùng nhữ bài thuố nói trên cũ có ngư i không ờ i m ng c ng khỏ Bài thu ố này là bài thu ố theo kinh nghiệ củ Nh ậ Bả (chi ế trung pháp) thích i. c c ma t n t hợ vớ nhữ ngư i b ị ứ nôn này mà gia đ danh y Asada r ấ thư ng dùng. Bài ờ ch ng ờ pi ng ình t thuố này dùng khi bị ồ nôn và nôn dữh ơ trong bài Ti ể bán hạgia phụ linh c bu n n u c thang, có chứ viêm hoặ các bệ vềhuyế Bài thuố này có thêm vị ụ long can ng c nh t. c Ph c (hoàng thổ Phụ long can là m ộ vị ố đ y bào chếbằ cách gia nhiệ hoàng ). c t thu c ông ng t thổcủ Trung Quố (loạđ t sét ch ứ ôxít sắ ởvùng bàng thổthuộ phía bắ Trung iấ a c a t c c Quố ởNhậ B ả ngư i ta bào chếbằ cách gia nhiệ lo ạđ t sét đ , cho nên các ờ iấ ỏ c), t n ng t thầ thuố đ y x ư nay rấ ư dùng đ t do đ nhiề lâu ngày bị ấ khô. Trong thờ đi iạ y c ông a ta un u đ n khí hóa ngày n ay, khó có thể ế đ ợ nhữ chiế đ u rau nhưvậ cho nên iệ ki m ư c cầ ng y, ngư i ta hay dùng nhữ bế đ n b ằ gố đ đ ợ dùng lâu, qua lử nhi ề Trư c ờ ng p i ệ ng m ã ư c ớ a u. hế ng ư i ta nghi ề tơ hoàng thổ cho nư c vào ngâm mộ thờ gian rồl ọ lấ n ư c ờ ớ ớ t ni , t i icy đ sắ vớ các v ị ố số củ bài Ti ể bán hạgia phụ linh thang, hoặ cho em c i thu c ng a u c c khoả 10g Hoàng thổvào sắ đ ng thờ vớ các v ị ố số củ bài Ti ể bán hạgia cồ ng ii thu c ng a u phụ linh thang, như nên dùng theo cách trên. Bài thuố này uố nguộ nhữ c ng c ng i, ng ngư i bị nặ không giữlạ trong bụ cái gì thì tránh uố trong 1 lúc lư ng thuố ờ nôn ng ợ i ng ng c 1 lầ mà chia làm nhi ề l ầ thậ chí hàng ch ụ lầ đ uố và tǎ dầ khố lư ng, c n ể ng iợ n u n, m ng n và cuốcùng có thể ố c ảư ng uố mỗl ầ trong 1 lúc, chứ nôn này sẽ ầ d ầ lợ i u ng ng in ng dn n dị xuố Sinh kh ư ng ởtrong phầ lư ng dùng là Sinh khư ng vắ n ế dùng Can ơ nợ ơ u ng. t, u sinh khư ng thì dùng 1/3 khốl ư ng này. ơ iợ Theo Th ự t ế ẩ li ệ Chẩ liệ y đ n: Thuố dùng trị ứ ố nghén nặ dùng iể c ch n u, nu c ch ng m ng, Tiể bán hạgia phụ linh thang không có hiệ quả u c u .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản