20B/TC-HQ_ Nhập khẩu từ một số nước chia theo mặt hàng chủ yếu

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
5
download

20B/TC-HQ_ Nhập khẩu từ một số nước chia theo mặt hàng chủ yếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đơn - biểu mẫu '20b/tc-hq_ nhập khẩu từ một số nước chia theo mặt hàng chủ yếu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 20B/TC-HQ_ Nhập khẩu từ một số nước chia theo mặt hàng chủ yếu

  1. C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc BiÓu sè: 20B/TC-HQ §¬n vÞ b¸o c¸o: Bé Tµi chÝnh Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh NHËP KHÈU Tõ MéT Sè N¦íC (Tæng côc H¶i quan) sè... Q§-TTg ngµy... CHIA THEO MÆT HµNG CHñ YÕU §¬n vÞ nhËn b¸o c¸o: cña Thñ t−íng ChÝnh phñ Tæng côc Thèng kª, Ngµy nhËn b¸o c¸o: Th¸ng..... n¨m Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t−, ngµy 15 sau th¸ng b¸o c¸o Bé C«ng th−¬ng, Ng©n hµng Nhµ n−íc Cộng dồn đến hết Tháng báo cáo tháng báo cáo Đơn vị Nước/mặt hàng chủ yếu tính Trị giá Trị giá Lượng Lượng (USD) (USD) A B 1 2 3 4 (Báo cáo tháng cho 50 nước gồm trị giá phân theo một số nhóm/mặt hàng chủ yếu biểu 15B/TC-HQ) 97 Ngày... tháng... năm... Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu, họ tên) 97

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản