22 lời đồn về sức khỏe (Phần 2)

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
7
download

22 lời đồn về sức khỏe (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chắc hẳn bạn cũng không tránh khỏi băn khoăn về những vấn đề liên quan đến sức khỏe mà mình được “nghe nói” – bất kể nguồn thông tin này xuất xứ từ đâu, thì nó cũng khiến bạn tốn không ít thời gian và công sức để thẩm định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 22 lời đồn về sức khỏe (Phần 2)

  1. 22 l i n v s c kh e (Ph n 2) Trong xã h i hi n i, b n có r t nhi u cơ h i c p nh t thông tin s c kh e b i nhi u ngu n khác nhau, ch y u là qua internet, truy n hình và c nh ng thông tin truy n mi ng. V i lư ng thông tin phong phú như v y, b n s r t khó nh n bi t âu là thông tin chính xác và h u ích, âu là nh ng thông tin không áng tin c y. Ch c h n b n cũng không tránh kh i băn khoăn v nh ng v n liên quan n s c kh e mà mình ư c “nghe nói” – b t k ngu n thông tin này xu t x t âu, thì nó cũng khi n b n t n không ít th i gian và công s c th m nh. 22 l i n v s c kh e (Ph n 1)
  2. nh: Inmagine 12. Qu n lót dây có th gây nhi m trùng. ây là m t quan ni m sai l m khi n nhi u ph n lo l ng. Hi n nay, ngày càng nhi u ph n chu ng nh ng ki u qu n lót dây và nó hoàn toàn vô h i i v i s c kh e c a h . Theo các nhà khoa h c, s dĩ có m t s l i n v tác h i c a nh ng chi c qu n lót dây này vì h cho r ng s i dây c a chi c qu n này n m gi khe mông s d gây ra nhi m trùng hơn ki u qu n lót truy n th ng.
  3. Nhưng ch em ph n không nên lo l ng v i u này, b i chưa có b t kỳ trư ng h p nào b nhi m trùng do s d ng qu n lót dây, tr khi b n b d ng do không bi t cách gi gìn v sinh. 13. Th c ph m v n m b o v sinh và an toàn n u b rơi xu ng n n không quá 5 giây. S th t là, “quy t c 5 giây” này v n b sai ngay c khi nó chuy n thành “quy t c 1 giây”. Vi c chuy n giao các vi khu n t m t b m t nhi m b n (có th m t thư ng không nhìn th y) thư ng di n ra ngay l p t c, nhanh hơn c ph n x c a b n. Các vi khu n trên n n g ch men, sàn g hay t m th m có th xâm nh p vào th c ph m c a b n trong vòng 5 giây cũng b ng v i s lư ng có th xâm nh p trong vòng 60 giây. Sau 5 giây, s có kho ng 1.800 vi khu n xâm nh p vào th c ăn c a b n, v i các th c ph m có m cao thì con s này có th nhi u hơn. Và trong vòng 60 giây sau ó, lư ng vi khu n này s tăng lên g p 10 l n.
  4. 14. Thói quen b các t ngón tay s gây ra b nh viêm kh p. Hoàn toàn không, b nh viêm kh p xương mãn tính không h liên quan n vi c b kh p tay – m t hành ng thư ng x y ra khi b n lo l ng ho c căng th ng. Các chuyên gia ã ti n hành cu c nghiên c u trên nhi u ngư i có thói quen b các t ngón tay lâu năm và cho ra k t qu hoàn toàn bình thư ng. Nhưng các chuyên gia cũng khuyên b n nên mau chóng t b thói quen này, vì vi c b các t ngón tay s làm gi m s khéo léo, d o dai c a các ngón tay, ng th i khi n chúng d dàng b sưng t y khi b va p ho c b k p tay. Riêng i v i b nh viêm kh p, ch có di truy n và tu i tác m i làm tăng nguy cơ m c b nh này. 15. Nh ng viên gi m cân acai ang ư c qu ng cáo r t nhi u hi n nay có hi u qu không?
  5. S th t là không có b ng ch ng khoa h c nào cho th y các ch t b sung có thành ph n acai có th giúp gi m cân, hay có nh ng công d ng kì di u nào khác. Acai là lo i qu nh có t nh ng cây c acai ph bi n Trung và Nam M . Hi n nay, nhi u lo i thu c gi m cân cũng gi i thi u là ư c chi t xu t t acai. Trên th c t , lo i qu có ch a thành ph n acai thư ng có kh năng ch ng oxy hóa cao và có ch a m t s lo i ch t béo có l i cho tim m ch. Nhưng v n c n nhi u nghiêu c u ti p theo có th i n k t lu n r ng acai có kh năng ch ng ung thư, gi m lư ng cholesterol hay có nh ng tác d ng như nó ang ư c qu ng cáo r m r hi n nay. 16. Không nên u ng rư u bia trong th i gian dùng thu c kháng sinh? T t nh t là nên như v y. Trong th i gian s d ng thu c kháng sinh, ph n ng c a cơ th b n v i rư u bia là vô cùng ph c t p. Ch t c n trong rư u có th gây tr ng i cho vi c h p th m t s ch t có trong thu c kháng sinh, ch ng h n như erythoromycin và doxycycline. Th m chí, m t ít
  6. rư u trong th i gian này cũng có th khi n b n b ng, bu n nôn, co th t d dày, au u, h huy t áp, tim p nhanh và khó th . 17. Son môi ch a chì gây ra ung thư? M t cu c nghiên c u và phân tích 10 hi u son môi khác nhau do t ch c FDA th c hi n ã cho th y r ng hàm lư ng chì trong son môi là vô cùng th p (ch vào kho ng t 0,09 cho n 3,06 ph n tri u). Nhưng ây là con s t i thi u, chưa tính n nh ng lo i son môi không có thương hi u rõ ràng mà v n ư c bày bán trên th trư ng hi n nay. M c an toàn cho phép mà các lo i son môi c n ph i có là 10 pm. 18. Có r t nhi u ý ki n khác nhau v tác d ng c a u nành. V y nó có th t s t t cho s c kh e không? Dù có r t nhi u thông tin trái ngư c nhau nhưng s th t là u nành r t t t i v i s c kh e n gi i. B ng ch ng là m t s nư c ph n ăn r t nhi u u nành như Nh t B n và
  7. Trung Qu c, t l ung thư vú ã ư c h n ch áng k . Tuy nhiên, v n có m t s nghiên c u cho th y r ng u nành mang l i m t lư ng l n Phytoestrogen (m t ch t th c v t có ch c năng tương t như estrogen n gi i). N ng Phytoestrogen cao có th kích thích s tăng trư ng c a các t bào có tác d ng h tr estrogen, trong ó bao g m c nguy cơ ung thư vú. 19. B n s b tăng cân n u ăn sau 9 gi t i? úng, nhưng không như nh ng gì b n nghĩ. S tăng cân do ăn khuya không ph i b i vì s trao i ch t c a cơ th b n t ng t di n ra ch m vào ban êm như nhi u ngư i v n hay o tư ng, mà nguyên nhân chính là b n ăn bao nhiêu trong ngày ch không ph i ăn th i i m nào trong ngày. Nh ng ngư i có thói quen ăn khuya thư ng ăn vì c m xúc, vì c m th y bu n chán ch không ph i vì ói, và h ã vô tình cung c p cho mình m t ngu n năng lư ng b sung vư t m c năng lư ng c n thi t – lư ng calo này sau ó s ư c tích tr thành ch t béo. K t lu n: th i i m n p năng
  8. lư ng không ph i là nguyên nhân tăng cân theo như quan ni m sai l m c a nhi u ngư i. 20. Nư c ng t gây nh hư ng x u n th n? úng, n u b n u ng 16 ounce (tương ương 28,35g) ho c nhi u hơn m i ngày. Theo m t cu c nghiên c u NIH ư c th c hi n v i hơn 900 ngư i M ã cho th y r ng b t kỳ ngư i nào tu i trư ng thành mà tiêu th nhi u hơn 59 gallon nư c ng t m i năm s tăng nguy cơ v i các b nh như tăng huy t áp, ti u ư ng và s i th n. Các chuyên gia nghi ng r ng các thành ph n axit photphoric có trong nư c ng t chính là th ph m, nó có s liên quan n nh ng thay i thúc y s i th n ti t ni u. Ngoài ra, các lo i nư c ng t có ga còn có th gây ra tình tr ng m t xương th p, tăng áng k nguy cơ loãng xương và gãy xương ph n . 21. Vi khu n s b lây lan n u b n dùng chung bát nư c ch m v i ngư i khác?
  9. ây là thói quen ph bi n c a nhi u tr em và c ngư i l n i v i các món nhưng ph ng tôm, b ng ngô, khoai tây rán. Ăn theo ki u “double-dipping” có nghĩa là b n dùng m t mi ng khoai tây hay m t mi ng ph ng tôm, nhúng vào trong nư c ch m, c n m t mi ng r i l i ti p t c ch m… ây là thói quen b xem là m t v sinh và d lây b nh do các lo i vi khu n, vi trùng b truy n qua nư c b t. Tuy nhiên, các nhà khoa h c kh ng nh r ng m c dù m i l n ch m có th mang n hàng ngàn vi khu n cho bát nư c ch m c a b n, nhưng v n không quá nghiêm tr ng như b n nghĩ. Nh ng v khách c a b n ch có nguy cơ b lây các lo i vi khu n này trong trư ng h p h “u ng h t” c bát nư c ch m. 22. Ch t trám răng thư ng có ch a th y ngân gây nguy hi m? Không ph i v y. Các ch t trám răng thư ng là h p ch t có ch a th y ngân, b c, thi c và m t s kim lo i khác. Th y ngân ư c s d ng trong trư ng h p này thư ng d ng
  10. hơi, v i m t lư ng r t nh nhưng l i r t c n thi t trong quá trình trám răng. M t vài ý ki n cho r ng lo i hơi này có th gây ra các v n s c kh e, bao g m c b nh Alzheimer, xơ c ng nhi u b ph n và gây ra các b nh mãn tính khác, c bi t là tr em. Nhưng ây không ph i là nh ng k t lu n áng tin c y vì các t ch c y t l n c a M u ã kh ng nh các lo i ch t trám răng này hoàn toàn an toàn i v i b n. N u răng b n ang ư c trám b ng lo i ch t trám h n h p, FDA khuyên b n không nên g b chúng b i nó không có gì nguy h i c . Nhưng n u mi ng trám y b v và b n c n ph i thay th b ng các lo i ch t trám không ch a th y ngân như nh a composite ho c vàng.
Đồng bộ tài khoản